Type a word for quick search:  


 

A

 
a განუსაზღვრელი არტიკლი,
A1 პირველკლასელი
A B C ანბანი, ძირითადი
aback უეცრად თავს წადგომა, მოულოდნელად მისწრება
abandon მიტოვება
abandonment მიტოვება, სითამამე
abase დამცირება, სახელის გატეხა, ჩამოქვეითება
abasement დამცირება, სახელის გატეხა
abash დარცხვენა, შერცხვენა, შეკრთომა
abate დაკლება (ფასის, გადასახადის), შესუსტება; გაუქმება; გაბათილება
abatement დაკლება, ფასდაკლება; შემცირება, სესუსტება, შეწყვეტა
abbey სააბატო; მონასტერი, სავანე
abbot აბატი (კათოლიკების მონასტერის წინამძღვარი)
abbreviate შემცირება, შემოკლება, შეკვეცა
abbreviation შემცირება, შეკვეცა
abdicate გადადგომა (ტახტიდან), უარის თქმა
abdication გადადგომა (ტახტიდან), უარის თქმა
abdomen მუცელი, მუცლის ღრუ
abdominal მუცლის
abduct მოტაცება
aberrant ჭეშმარიტი გზიდან აცდენილი, დაბნეული
abhor შეჯავრება, შეძაგება, შეძულება
abide abode - იშვიათად; abided- ცხოვრებამ; to abide by - ერთგულად დარჩენა, დაცვა, შესრულება; ატანა (კითხვითი და უარყოფითი წინად.)
ability სიმარჯვე, ნიჭი, უნარიანობა; ვალის გადახდის უნარიანობა
abject საბრალო საწყალი; დამცირებული
abjuration უარის თქმა, გადადგომა
abjure გადადგომა, უარის თქმა
ablaze ცეცხლში; მოკაშკაშე, მოელვარე
able უნარიანი, შემძლე; to able to - შეძლება, უნარის ქონა
able-bodied ჯანმრთელი, მაგარი აგებულების, ვარგისი (სამხედრო სამსახურისათვის)
abnegation გადადგომა, უარყოფა
abnormal არანორმალური
aboard გემზე, ვაგონზე
abode საცხვრებელი ბინა, სადგომი, ადგილსამყოფი
abolish გაუქმება
abolition გაუქმება
abominable საძაგელი, საშინელი, საძულველი
aboriginal ადგილობრივი მცხოვრები, მკვიდრი
abound უხვად ქონა, სავსედ ყოფნა
about ახლოს, დაახლოვებით; ირგვლივ, გარშემო; შესახებ; I am about to go - მე წასვლას ვაპირებ
above ზემოთ; მეტი, წინათ, -მდე; above all - უწინარეს ყოვლისა, უმტავრესად
Abraham აბრაამი
abridge შემოკლება; შეზღუდვა
abroad საზრვარგარეთ, უცხოეთში
abrogate გაუქმება (კანონის)
absence არ ყოფნა, გამოუცხადებლობა; დაბნეულობა
absent არ მყოფი, არ დამსწრე; დაბნეული
absent-minded გულმავიწყი, დაბნეული
absolute უთუოდ, შეუზღუდავი, სუფთა, წმინდა
absorb შეწოვა, შესრუტვა, შთანთქმა
abstain თავის შეკავება
abstract აბსტრაკტული, განყენებული
absurd აბსურდული, უაზრო
abundance სიუხვე, ბარაქი, სიმდიდრე
abundant უხვი, ბარაქიანი, მდიდარი
abuse ბოროტად გამოყენება; შეურაცყოფის მიყენება, ბოროტად გამოყენება; შეურაცყოფა
abyss უფსკრული
academic, academical აკადემიური
academician აკადემიკოსი
academy აკადემია
accelerate აჩქარება, დაჩქარება
accent მახვილი; აქცენტი, გამოთქმა; მახვილის დასმა
accept მიღება, დაშვება, დათანხმება
accessible მისაწვდომი
accessories მოწყობილობა
accessory დამატებითი, დამხმარე, მეორეხარისხოვანი
accidence მორფოლოგია
accident შემთხვევა, უბედური შემთხვევა
accidental შემთხვევითი
acclaim შეძახებით მისალმება, საქვეყნოდ გამოცხადება
acclamations ოვაცია
accommodate შეგუება, შეწყობა; თავსესაფარის მიცემა; მომსახურება
accompany გაცილება; საკრავზე ხმის შეწყობა, აკომპანირება
accomplice მონაწილე, თანამონაწილე (დანაშაულის)
accomplish დამთავრება, შესრულება; მიღწევა
accord თანხმობა; შეთანხმება
accordance თანხმობა; in accordance with - თანახმად, შესაბამისად
according to თანახმად
accordingly შესაფერად, შესაბამისად; ამგვარად, ამიტომ
accost მიმართვა (ვინმეს)
account ანგარიში, მოხსენება; account for - ახსნა; on account of - გამო, შედეგად; on no account of - არავითარ შემთხვევაში
accredit სრული უფლებით აღჭურვა, აკრედიტება
accretion ნამატი
accrue გამომდინარეობა, წარმოშობა; დაროვება, გადიდება
accumulate დაგროვება, მოგროვება
accumulation დაგროვება, მოგროვება, აკუმულაცია
accuracy სიზუსტე, სისწორე
accurate ზუსტი, სწორი
accusation ბრალდება
accusative ბრალდებითი ბრუნვა
accuse ბრალის დადება, დაბრალება
accustom მიჩვევა, შეჩვევა; I am accustomed - მე მიჩვეული ვარ
ace პირველხარისხოვანი მფრინავი, გამოჩენილი მფრინავი
ache ტკივილი; my head (tooth) aches - თავი მტკივა
achieve მიღწევა, შესრულება
achievement მიღწევა, შესრულება
acid მჟავა, მჟავა, სიმჟავე
acknowledge ცნობა, დადასტურება
acknowledgement ცნობა; დადასტურება; მადლობა
acorn რკო
acquaint გაცნობა
acquaintance ნაცნობობა, ნაცნობი
acquire შეძენა; მიღწევა; დაუფლება
acquirements ცოდნა, ჩვევები
across -თ, -ით; გამო, გზით; გარდიგარდმო, განივ
act მოქმედება, მოქცევა; კანონი; დოკუმენტი; მოქმედება, მოქცევა; თამაში (სცენაზე)
action მოქმედება, მოღვაწეობა; ქცევა; საქმე
active აქტიური, ენერგიული
activity მოქმედება, მოღვაწეობა, აქტიურობა
actor მსახიობი
actress მსახიობი ქალი
actual აქტუალური, ნამდვილი
actuate მოძრაობაში მოყვანა
adapt შეგუება, ადაპტირება; დამუშავება, გადაკეთება
add დამატება, მიმატება
addendum დამატება (წიგნისა)
addition დამატება, მიმატება; in addition to - დამატებით, ამის გარდა
additional დამატებითი
address მისამართი; მიმართვა;
adhere ერთგულად დარჩენა (პრინციპისადმი)
adherence მომხრეობა, მიმდევრობა, ერთგულება
adherent მომხრე, მიმდევარი
adieu მშვიდობით
adjacent მომიჯნავე, მოსაზღვრე
adjective ზედსართავი სახელი
adjoin მიმხრობა, მიკედლება
adjourn ვადის გაგრძელება
adjudge მისჯა, სასჯელის გამოტანა
adjunct თანაშემწე; დამატება
adjust წესრიგში მოყვანა; შეგუება
administer მართვა
administration ადმინისტრაცია
administrator ადმინისტრატორი
admirable საუკეთესო, მშვენიერი, წარმტაცი
Admiralty საზღვაო სამინისტრო; First Lord of the Admirality - საზღვაო მინისტრი (ინგლისში)
admiration აღტაცება
admire აღტაცება, მოხიბვლა
admirer თაყვანისმცემელი
admissible დასაშვები, მისაღები
admission დათმობა; ნებართვა
admit შეშვება, ნებართვის მიცემა
admittance შესვლის ნებართვა; შესავალი
admonish გაფრთხილება; დარწმუნება, დაჯერება
ado ხმაურობა; სიძნელე
adolescence სიყმაწვილე, სიჭაბუკე, ახალგაზრდობა
adolescent ახალგაზრდა ჭაბუკი
adopt შვილად აყვანა; ათვისება
adore გაღმერთება, თაყვანისცემა
adorn მორთვა, შემკობა
adult მოზრდილი
advance წინსვლა; დაწინაურება, წარმატება
advantage უპირატესობა
adventure თავგადასავალი, რისკება, გაბედვა; to adventure one's life -სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება
adventurer თავგადასავალის მოყვარული; ავანტიურისტი
adventurous გაბედული, მამაცი
adverb ზმნიზედა, ზმნისართი
adversary მოწინააღმდეგე, მეტოქე
adverse მტრული; საწინააღმდეგო; არახელსაყრელი
advertise განცხადება, განცხადების მოტავსება; რეკლამის გაკეთება
advertisement განცხადება
advice რჩევა, დარიგება; ცნობა
advise რცევა-დარიგების მიცემა; შეტყობინება
advisory სათათბირო
advocate დამცველი, ადვოკატი; დაცვა
aeroplane თვითმფრინავი
afar შორს
affable გულღია, გულითადი
affair საქმე
affect გავლენის მოხდენა; ვნების მიყენება (ჯამრთელობისათვის)
affection გავლენა; სიყვარული, ერტგულება; ავადმყოფობა
affiliate შვილად აყვანა, შვილება
affirm მტკიცება, დამტკიცება
affirmative მტკიცებითი
affix მიმაგრება, მიმატება
afflict დანაღვლიანება, გულის ტკენა, წყენინება
affluence შენაკადი; სიუხვე, დოვლათი, ბარაქა
afford შეძლება, თავის თავისათვის ნების მიცემა
afoot ფეხით
afraid შეშინებული; to be afraid of - შეშინება
afresh კვლავ
Africa აფრიკა
after შემდეგ, მიხედვით; ამის შემდეგ; მას შემდეგ რაც; after all - ბოლოს და ბოლოს
afternoon შუადღე
afterwards შემდეგ. შემდეგში
again კვლავ, ხელახლა
against წინააღმდეგ; მიმართ; -ზე
age წლოვანება, ასაკი; საუკუნე; ეპოქა
aged ხანში შესული
agency სააგენტო; მოქმედება
agenda დღის წესრიგი
agent აგენტი; ფაქტორი
aggravate გაუარესება, გამწვავება
aggress თავდასხმა
aggression აგრესია, თავდასხმა
aggressive აგრესიული
aggrieve წყენინება, გულის ტკენა
agitate აღელვება; აგიტაციის გაწევა
agitation აღელვება; აგიტაცია; დისკუსია
agitator აგიგატორი
ago წინათ; long time ago - დიდი ხნის წინათ
agrarian აგრარული
agree შეთანხმება, დათანხმება; შეპირობება, პირობის დადება
agreeable სასიამოვნო
agreement თანხმობა; შეთანხმება; ხელშეკრულება
agricultural მიწათმოქმედების, სასოფლო-სამეურნეო
agriculture სოფლის მეურნეობა, მიწათმოქმედება
agriculturist აგრონომი, სოფლის მეურნე
ahead წინ; to get ahead of - გასწრება
aid დახმარება, შველა
aim მიზანი; განზრახვა; დამიზნება; სწრაფვა; შურება (მიეშურება)
air ჰაერი, ნიავი; გარეგნობა; მელოდია; არია; საჰაერო, ჰაერის გაწმენდვა, გაშრობა (თეთრეულის)
aircraft თვითმფრინავი, საჰაერო ფლოტი
airman მფრინავი
airplain თვითმფრინავი
akin მონათესავე, ახლობელი
alarm განგაში; არელვება; განგაშის ატეხვა
alarm clock მაღვიძარა საათი
alas ვაი, აფსუს
albumen ცილა (კვერცხის)
alder მურყანი; მრთხმელა
ale ლუდი
ale-house ლუდხანა
alert ცოცხალი, ფხიზელი; on the alert - ფხიზლად
alight ჩამოსვლა, გადმოსვლა (ავტობუსიდან); ანთებული, დანთებული
alike მსგავსი, მგვანი
aliment კვება, საკვები
alimony ალიმენტი
alive ცოცხალი; მხნე
all ყველა, მთელი, ყველაფერი at all -სავსებით; not at all-სრულეითაც არა; all at once- უცბად, all the same-სულ ერთია; for all that- მიუხედავდ ამისა; all right - კარგი, კეთილი, არა უშავრს
allege მტკიცება
allegiance ერთგულება
alleviate შემსუბუქება (ტკივილის)
alliance კავშირი
allied მოკავშირე, ახლობელი
allot განაწილება, გადაცემა
allow ნებართვის მიცემა
allusion გადაკრული სიტყვა
ally მოკავშირე, შეერთება, დაკავშირება, შემოერთება
almond ნუში
almost თითქმის
alone მარტოხელა, ერთი
along გასწვრივ, -ით, all along - მუდამ
alongside გვერდით
aloud ხმამაღლა, გასაგონად
alphabet ანბანი
Alps ალპები (მთები)
already უკვე
also აგრეთვე
altar საკურთხეველი (რელ.)
alter გამოცვლა; გადაკეთება
although თუმცა, რომც კი; მიუხედავად იმისა, რომ
altogether სავსებით, საერთოდ, სულ
always ყოველთვის, მუდამ
A.M. შუადღემდის
amass შეგროვება, დაგროვება
amateur მოყვარული
amaze გაოცება
ambassador ელჩი, წარმომადგენელი
ambiguous ორაზროვანი
ambition პატივმოყვარეობა, ამბიცია
ambitious პატივმოყვარული
ambulance სანიტარული ავტომანქანა, საველე, ლაზარეთი
ameliorate გაუმჯობესება
Amen ამინ (რელ.)
amend შეკეთება, გასწორება
America ამერიკა
American ამერიკელი, ამერიკული
amiable თავაზიანი, ზრდილობიანი; მეგობრული
amicable მეგობრული
amid, amidst შორის
amity მეგობრობა
ammunition ამუნიცია, საჭურველი
among შორის
amount თანხა, ოდენობა; მიღწევა, შეგენა (თანხის)
ample უხვი, საკმარისი
amuse გართობა, დროს ტარება
amusement გართობა
amusing სასაცილო
an განუსაზღვრელი არტიკლი
analyse ანალიზება, გარჩევა; დაშლა (ქიმიაში)
analysis ანალიზი, გარჩევა
ancestor წინაპარი
anchor ღუზა
ancient ძველი, ანტიური
and და (კავშირი)
anew ხელახლა, თავიდან
angel ანგელოზი
anger ბრაზი, წყრომა; გაბრაზება
angle კუთხე; ანკესი
angry გულმოსული, გაჯავრებული
animal ცხოველი, პირუტყვი
animate გაცოცხლება, აღრფთოვანება, ანიმაცია
animosity მტრობა, შუღლი
annex შემოერთება
annihilate მოსპობა, გაუქმება
anniversary წლის თავის
announce განცხადება; გამოცხადება, შეტყობინება
announcer დიქტორი
annoy თავის მობეზრება, გულის გაწყალება
annual წლიური, ყოველწლიური
annul გაუქმება, მოსპობა
anointing ცხება (ზეთის)
another სხვა, მეორე
answer პასუხი, პასუხის გაცემა
ant ჭიანჭველა
antecedent წინამავალი
antechamber წინანაოთახი
anthem ჰიმნი
anti-aircraft საზენიტო
antichrist ანტიქრისტე
anticipate წინასწარხედვა, წინასწარწვრეტა
antidote შხამის საწინაარმდეგო საშუალება
anvil გრდემლი
anxiety შიში, წუხილი, მოუსვენრობა
anxious შეწუხებული; დიდად მსურველი
any ყოველი, რომელიმე at any rate - ყოველ შემთხვევაში
anybody ვინმე, ყოველი
anyhow როგორმე, ყოველ შემთხვევაში
anyone ვინმე, ყოველი
anything რაიმე
anyway ყოველ შემთხვევში
anywhere სადმე, ყოველგან
apart გვერდზე, ცალ-ცალკე; გარდა
apartment ოთახი, ბინა
ape მაიმუნი (განსაკ. ადამიანის მსგავსი); მაიმუნობა, მიბაძვა
aperture ნახვრეტი, ჭუჭრუტანა
apiece ცალობითი, ცალობრივი
apis ფუტკარი
apocalypse აპოკალიპსი, გამოცხადება (რელ.)
apocrypha აპოკრიფა (რელ.)
apologise ბოდიშის მოხდა
apology ბოდიში; დაცვა
Apostle მოციქული
apostrophe აპოსტროფი
apparatus აპარატი, ხელსაწყო
apparel ტანსაცმელი, ტანისამოსი
apparent ცხადი, აშკარა; მოჩვენებითი; უდავო
apparently როგორც ჩანს, როგორც ეტყობა
apparition გამოჩენა, გამოცხადება; მოჩვენება
appeal მოწოდება
appear გამოჩენა, გამოსვლა
appearance გამოცენა, გარეგნობა
appease დამშვიდება, დაწყნარება
append მიკიდება; მიერთება; მიმატება
appendix დამატება
appetite მადა
appetizing მადის მომგვრელი, მიმზიდველი
applaud ტაშის კვრა; ტაშის ცემა; მოწონება
applause ტაშის კვრა; ტაშის ცემა;
apple ვაშლი; apple of the eye - თვალის გუგა, თვალის ჩინი
appliance გამოყენება
applicant მთხოვნელი, განმცხადებელი
application გამოყენება, განცხადება
apply გამოყენება; ხმარება; მიმართვა (ცნობისათვის, დახმარებისათვის)
appoint დანიშვნა
appointment შეხვედრის დანიშვნა, პაემანი
appreciate დაფასება; შეფასება
apprehend გაგება, მიხვედრა, შიში (შიშობს); დაპატიმრება
apprehension გაგება; შიში; დატუსაღება, დაპატიმრება
apprentice შეგირდი
apprise შეფასება, შეტყობინება
approach მიახლოება, მისვლა
approbation დადასტურება, სანქცია, თნხმობა, მოწონება
appropriate მითვისება
approval მოწონება, მტკიცება
approve მოწონება
approximately დაახლოვებით, თითქმის
apricot ჭერამი
April აპრილი
apron წინსაფარი
apt ნიჭიერი, უნარიანი
aqueduct წყალსადენი
Arab არაბი
Arabian არაბული
arc, arch რკალი, ცისარტყელა; მთავარი
architect არქიტექტორი
archives არქივი
arctic არკტიკული, პოლარული, ჩრდილოეთის
ardent მგრზნებარე, კვირცხლი
ardour თავგამოდება, ბეჯითობა
area ფართობი, თავისუფალი არე, 
argil თიხა
argue დავა, მტკიცება
arid მშრალი, უწყალო; უნაყოფო
arise (rose, arisen) წამოჭრა, ამბოხება, ადგომა
aristocracy არისტოკრატი
arithmetic არითმეთიკა
ark კიდობანი, Ark of the Covenant- აღთქმის კიდობანი (რელ.)
arm მკლავი, იარაღი, შეიარაღება
armament შეიარაღება
armchair სავარძელი
armful ერთი იღლია (თივა)
Armenia სომხეთი
Armenian სომეხი, სომხური
armistice დროებითი ზავი
armour ჯავშანი
armoured ჯავშნიანი, დაჯავშნული
armpit იღლია
army არმია, ჯარი
around ირგვლივ, ყველგან, გარშემო
arrange მოწყობა; მოწესრიგება; წესრიგში მოყვანა
arrest დატუსაღება
arrival ჩამოსვლა
arrive ჩამოსვლა, მოსვლა
arrogance ქედმარლობა
arrow ისარი
arsenic დარიშხანი
art ხელოვნება
artery არტერია
article არტიკლი (გრამატიკული), წერილი (საგაზეთო); პუნქტი, მუხლი, საგანი
artificial ხელოვნური
artillery არტილერია
artisan ხელოსანი
artist მხატვარი, არტისტი, მსახიობი
as როგორც, ასე, ასევე, as...as- ისევე როგორც, as much as - იმდენივე, as soon as - როგორც კი;
asend ამაღლება, ასვლა
ascent ასვლა, აღმართი
ash ფერფლი, ნაცარი
ashamed დარცხვენილი
ashore ნაპირზე, ნაპირისაკენ
ash-tray საფერფლე
Asia აზია
Asiatic აზიური
aside გვერდზე
ask შეკითხვა, კითხვების დასმა; თხოვნა
asleep მძინარე, to be asleep -ძილი
aspect ასპექტი, სახეობა
aspirant ასპირანტი, კანდიდატი
aspire სწრაფვა, შურება
ass ვირი, საჯდომი (უხეში ფორმა)
assail თავდასხმა, იერიშზე გადასვლა
assassin მკვლელი
assassinate კვლა, მოკვლა
assault თავდასხმა, იერიში
assemble თავისმოყრა, შეგროვება
assent თანხმობა, სანქცია
assert მტკიცება
assiduous ბეჯითი
assign დანიშვნა
assist დახმარება, შველა
assistant ასისტენტი, თანაშემწე
associate მოკავშირე, მონაწილე; შეერთება, ურთიერთთანამშრომლობა
association საზოგადოება
assume თავის თავზე მიღება; განზრახვა, დაშვება
assure დარწმუნება
astonish გაოცება, გაკვირვება
astonishment გაოცება, გაკვირვება
asylum თავშესაფარი
Assyria სირია
at -ში, -ზე, თან; ახლოს; at dinner - სადილად; at first-პირველად; at home- სახლში; at play- თამაშის დროს; at once-მაშინვე
Athens ათენი
Atlantic ატლანტის ოკეანე
atom ატომი
atomic ატომური
atrocious სასტიკი, მხეცური
attach მიბმა, მიმაგრება, შეერთება, მიზიდვა, მონადირება
attack შეტაკება, თავდასხმა
attain მიღწევა
attempt ცდა (შეეცადა)
attend დასწრება (კრებაზე); გაცილება, თანხლება, მოვლა (ავადმყოფისა)
attendant მსახური, გამცილებელი
attention ყურადღება; to play attantion - ყურადღების მიქცევა
attentive ყურადღებიანი
attest დადასტურება, დამოწმება
attic სხვენი
attitude დამოკიდებულება (რისიმე მიმართ); პოზიცია
attract მიზიდვა
attraction მიზიდულობა, მიზიდვა, მიტყუება, მიმზიდველობა
attribute თვისება, ნიშანი, მიწერა (რაიმე თვისებისა)
audacious გულადი, გაბედული, თამადი
audible გასაგები, მკაფიო
audience აუდიტორია, საზოგადოება
augment გადიდება, მიმატება
augur წინასწარმეტყველი
August აგვისტო
aunt დეიდა, ბიცოლა, მამიდა
aurora განთიადი, ცისკარი
Australia ავსტრალია
Australian ავსტრალიელი, ავსტრალიური
Austria ავსტრია
Austrian ავსტრიელი, ავსტრიის
author ავტორი
authority ავტორიტეტი
authorize სრული უფლებებით აღჭურვა
authorship ავტორობა
(auto)bus ავტობუსი
autobiography ავტობიგრაფია
automatic ავტომატური
autumn შემოდგომა
auxiliary დამხმარე
avail სარგებლობა
avenge შურისძიება, სისხლის აღება
avenue გამზირი, პროსპექტი
average on an average - საშუალოდ
aversion სიძულვილი
avert აცილება, არიდება
avoid თავიდან აცილება, თავის დაღწევა
await ცდა, ლოდონი
awake (awoke, awoke, awaked) გაღვიძება, გამოღვიძება
award ჯილდო, დაჯილდოება, მინიჭება
aware მცოდნე, საქმეს გაცნობილი
away შორს
awful საშინელი
awkward მოუხერხებელი, მოუქნელი
axe ცული
axis ღერძი
Azerbaijan აზერბაიჯანი

HOME