Type a word for quick search:  


 

D

 
dabშეხება, შეღებვა, მსუბუქი შეხება; საღებავი
dad (daddy, dada)მამა, მამიკო
daffodilყვითელი ნარგიზი (ბოტ.)
daftშეშლილი, უტვინო
daggerხანჯალი
dailyყოველდღიური, ყოველდღიურად
daintyტკბილეულობა; გემრიელი; შნოანი, კოხტა
dairyსარძეო, რძის
dairymaid მერძევე ქალი
dairymanმერძევე კაცი
daisyგვირილა
damკაშხალი, საგუბარი
damageზარალი, ზიანი; დაზიანება
damnწყევლა
dampნესტიანი; ტენიანი
danceცეკვა
dancerმოცეკვავე
dandruffქერტლი, თებო
Daneდანიელი
dangerსაშიშროება, საფრთხე
dangerousსაშიში
Danishდანიური
Danubeდუნაი
dareგაბედვა
daringგაბედული; სიმამაცე, გულადობა
dark ბნელი; სიბნელე; Dark Ages - საშუალო საუკუნეები
darling საყვარელი, ძვირფასი
darnკემსვა, ნემსვა
dartგასროლა, გადაგდება; გაქანება
dash ტირე; გაქცევა; თავდასხმა
dashingმარჯვე, მარდი, ყოჩაღი, სწრაფი, მკვირცხლი
dateთარიღი, რიცხვი; ვადა; ფინიკი; პაემანი
dativeმიცემითი ბრუნვა
datumმონაცემები
daughterასული, ქალიშვილი; daughter-in-law - რძალი
dauntდაშინება, შეშინება
dawnალიონი, განთიადი; გათენება; გამოჩენა
day დღე
dazzleთვალისმოჭრა
dead მკვდარი
deafყრუ
deafen დაყრუება
dealრაოდენობა; წილი; საქმის ქონა, ვაჭრობა; მოქცევა; დარიგება, განაწილება
dealer ვაჭარი, გადამყიდველი
deanდეკანი
dearძვირფასი, საყვარელი
deathსიკვდილი
death-rateსიკვდილიანობა
death-roll მოკლულთა სია
debateდისკუსიის გამართვა, კამათი, პაექრობა
debitდებეტი; შემოსავალი
debtვალი
debtorმოვალე
decadeდეკადა
decapitateთავის მოკვეთა
decayდაცემა; დალპობა; ჯამრთელობის მოშლა
decease სიკვდილი, გარდაცვალება
deceiveმოტყუება
Decemberდეკემბერი
decentშესაფერი, საკადრისი, წესიერი
decideგადაწყვეტა
decisionგადაწყვეტილება
decisive გადამწყვეტი
deckგემბანი
declaim განცხადება; დეკლამაციით თქმა
declareგანცხადება; გამოცხადება
declensionბრუნვა (გრამ.)
declineბრუნება; დაკლება; გაუარესება; თავის დაღწევა, აცილება
decorateმორთვა; დაჯილდოება (ორდენით)
decoration მორთულობა; წარჩინების ნიშანი
decreaseდაკლება; დაპატარავება
decreeდადგენილება; დეკრეტი
dedicateმიძღვნა
deedმოქმედება; გმირობა
deemფიქრი, ფიქრობს ; ჩათვლა (სთვლის)
deep ღრმა
deerირემი, ირმები
defamation ცილისწამება
defamatoryცილისმწამებლური
defaultნაკლი, ხარვეზი
defeatდამარცხება; ჩაშლა (გეგმისა)
defectნაკლი, დეფექტი
defenseდაცვა, თავდაცვა
defendდაცვა, თავდაცვა
defendantმოპასუხე
defer გადიდება, გადავდება
deferenceპატივისცემა, ყურადღება
defianceგამოწვევა; in defiance - მიუხედავად
deficiencyნაკლი, ნაკლებობა, ნაკლოვანება
defineგანსაზღვრა; დადგენა
definite განსაზღვრული, გარკვეული, ზუსტი
definition განსაზღვრა
definitiveსაბოლოო
deformდასახიჩრება, დამახინჯება
defraud მოტყუება, გამოძალვა
defrayგადახდა, გასტუმრება (ვალისა)
defyგამოწვევა (კამათში); უგულებელყოფა
degenerateგადაგვარება
degradeჩამოყენება, დაქვეითება
degreeხარისხი; საფეხური; გრადუსი
deignნებება (ინებებს)
delayშენელება, გადადება
delegateდელეგატი, დელეგატად გაგზავნა
delegationდელეგაცია
deliberate მოფიქრებული, აუჩქარებელი, ფრთხილი; განხილვა; მოფიქრება
delicateნაზი, სუსტი; მოხდენილი; საჩოთირო, საკამათო
deliciousმომხიბლავი, წარმტაცი
delight განცხრომა, სიამოვნება, სიტკბოება, აღტაცება
delightful წარმტაცი, მოხიბლავი
delinquentდამნაშავე
deliverმიტანა, გადაცემა; განთავისუფლება; წარმოთქმა (სიტყვისა)
deliveryმიტანა, მოტანა, ტარება (ფოსტის)
delusion მცდარობა, შეცდომა
demandმოთხოვნილება, მოთხოვნა, შეკითხვა
demobilizeდემობილიზება
democracyდემოკრატია
democratic დემოკრატიული
demolishდანგრევა
demonstrateდემონსტრაციის ჩატარება
demonstrative თვალსაჩინო, დემონსტრაციული; დამამტკიცებელი; ჩვენებითი (გრამ.)
denბუნაგი, გამოქვაბული
denialუარყოფა, უარის თქმა
Denmarkდანია
denominationდასახელება; ღირსება; აღმსარებლობა (რელ.)
denoteაღნიშვნა, მითითება
denounceლანძღვა, გინება, გაკიცხვა; დენონსირება
denseხშირი, სქელი
denunciationბრალდება, მუქარა
denyუარყოფა, უარის თქმა
departწასვლა, გამგზავრება
departmentგანყოფილება, უწყება; სამინისტრო; დარგი
departureწასვლა, გამგზავრება
depend დამოკიდებულებაში ყოფნა, დამოკიდება
dependence დამოკიდებულება; ნდობა
dependencyდამოკიდებული სახელმწიფო, კოლონია; ნდობა
deploreდატირება, გამოტირება; სინანული (ნანობს)
deportგაგზავნა; გადასახლება
depositდეპოზიტი; საწინდარი, გირაო
depotდეპო, რკინიგზის სადგური
depreciate ფასის დაცემა, გაუფასურება
depressჩახშობა, ჩაგვრა
depressionდეპრესია; დაცემა
deprive წართმევა, ჩამორთმევა
depthსიღრმე
deputyდეპუტატი, დელეგატი
derogatory დამრღვევი; მავედრებელი
descendჩამოსვლა; მემკვიდრეობით გადაცემა; დაკლება
descentჩაშვება; შემოსევა; დაკლება; დესანტი
describeაღწერა
descriptionაღწერილობა, აღწერა; სახეობა, ხარისხი
desertუდაბნო; მიტოვება, დატოვება
deserve დამსახურება
designნახატი, დიზაინი; განზრახვა; ჩანაფიქრი; პროექტი, გეგმა, ნახაზი; შედგენა (პროექტის)
designateაღნიშვნა; განსაზღვრა; მითითება; განკუთვნა
desireსურვილი, ნდომა
deskმერხი, საწერი მაგიდა
desolateმიტოვებული; უკაცური; აოხრება
despairუიმედობა; სასოწარკვეთილება; იმედის დაკარგვა
desperateსასოწარკვეთილი, განწირული, უიმედო
despise შეძაგება, შეზიზღება
despiteბრაზი; despite of - მიუხედავად
destinationდანიშნულება, დანიშნულების ადგილი
destinyბედი, ბედისწერა
destituteგაჭირვებული
destroyდანგრევა, განადგურება
destructionდანგრევა, მოსპობა, განადგურება
detachგამოყოფა, მოცილება
detachmentრაზმი
detailწვრილმანი, დაწვრილებითი
detainდაკავება, შეკავება
detectაღმოჩენა
detectiveდეტექტივი, მაძებარი, პოლიციის აგენტი
detentionპატიმრობა, დაკავება
deteriorationგაუარესება
determinationგანსაზღვრა; სიმტკიცე, გამბედაობა; გადაწყვეტილება
determineგანსაზღვრა, გადაწყვეტა; დადგენა
detest შეჯავრება; შეზიზრება
detonateაფეთქება
detrimentზიანი, ზარალი
devastateაოხრება, აკლება
developგანვითარება
developmentგანვითარება, ზრდა
deviate გადახრა
deviceპროექტი, გეგმა; მექანიზმი; ბოროტი განზრახვა
devilეშმაკი, ეშმაკური
deviseგამოგონება
devoteშეწირვა, თავის დადება; გულითადი, ერთგული; განწირული
devour ჩასანსვლა, შთანთქმა
dewცვარი, ნამი
dewyცვარიანი, ნამიანი
dexterityსიმარდე, სიმარჯვე
diagramდიაგრამა; სქემა
dialსაათის ციფერბლატი; მზის საათი; ტელეფონის ნომრის აკრეფა
dialecticalდიალექტიკური
dialectics დიალექტიკა
dialogueდიალოგი, საუბარი
diamondალმასი; ბრილიანტი
diaryდღიური
dictateკარნახი
dictationკარნახი
dictatorshipდიქტატურა
dictionaryლექსიკონი
dieკვდომა, მიცვალება
dietდიეტა; პარლამენტი, სეიმი, რეიხსტაგი
differგანსხვავება, სხვაობა (აზრთა)
differenceგანსხვავება, სხვაობა
differentსხვადასხვაგვარი
difficultძნელი
difficultyსიძნელე
dig (dug)მოთხრა, ბარვა, თოხნა
digestმოკლე გამოცემა, ცნობარი; მონელება; ათვისება
diggerმიწის მთხრელი; ოქროს მაძიებელი
dignityკეთილშობილება
dikeსაგუბარი
dilapidationრღვევა, დაშლა
dilate გაფართოვება, გავრცელება
diligentბეჯიტი, გულმოდგინე
dillკამა
dimმკრთალი
dime ათცენტიანი (ფულის ერთეული ამერიკაში)
dimension გაზომვა; სიდიდე, ზომა
diminishდაპატარავება
dineსადილობა, სადილის მირთმევა
dining-room სასადილო
dinnerსადილი
dip ჩაძირვა
diplomaდიპლომი, მოწმობა
diplomacyდიპლომატია
directპირდაპირი; გაგზავნა, მიმართვა; მართვა, ხელმძღვანელობა
directly პირდაპირ
directionმიმართულება; მმართველობა; მისამართი
directorდირექტორი; რეჟისორი, დირიჟორი; ხელმძღვანელი
dirtტალახი
dirty გასვრილი
disableუნარის წართმევა; დასახიჩრება
disadvantageზიანი, ზარალი
disagreeარ დათანხმება, წინააღმდეგობის გაწევა
disagreeable არასასიამოვნო
disappearგაუჩინარება, გაქრობა, დამალვა
disappointიმედის გაცრუება, იმედის დაკარგვა
disapproveდაგმობა, დაძრახვა
disarm განიარაღება
disarmamentგანიარარება
disasterუბედურება
discharge განთავისუფლება; განტვირთვა; გასროლა
disciple მოწაფე, მიმდევარი
disciplineდისციპლინა, წესრიგი
disclosureმხილება, გამომჟღავნება, აღმოჩენა
discontentუკმაყოფილება
discourage დაფრთხობა, სულით დაცემა, გულის გატეხვა; დაშლევინება, გადატქმევინება
discourseსიტყვის წარმოთქმა
discover აღმოჩენა, პოვნა
discoveryაღმოჩენა
discreditსახელის გატეხა
discreet თავმდაბალი, მორიდებული; წინდახედული
discrepancy სხვადასხვაობა (აზრისა); დაშორება; განსხვავება
discretion წინდახედულობა, სიფრთხილე
discriminateგანსხვავება, სხვადასხვაგვარად მოპყრობა, შევიწროება
discuss კამათი, განხილვა
discussionდისპუტი, კამათი
diseaseავადმყოფობა, სენი
disgraceსახელის გატეხა, თავის მოჭრა, სირცხვილი
disguiseშენიღბვა, ტანზე გადაცმა, დამალვა
disgustსიძულვილი
dishთეფში; საჭმელი
disheveledთმაგაწეწილი, აბურძგნული
dishonestუპატიოსნო, არაკეთილსინდისიერი
dishonorშერცხვენა, შეურაცყოფის მიყენება
disillusionიმედის გაცრუება, იმედის დაკარგვა
dislikeშეძულება, ათვალისწინება
dismal დაღვრემილი, სევდიანი, დარდიანი
dismayსაშინელება, შიში
dismissგანთავისუფლება; დათხოვნა; გაძევება
disobeyარდამორჩილება
disorderუწესრიგობა
disparityშეუფერებლობა
dispatchგაგზავნა, გადაგზავნა
disperseგაფანტვა; გავრცელება
displayჩვენება, გამოფენა; კომპიუტერის ეკრანი
displeaseათვალწუნება, გაჯავრება, გაღიზიანება
disposeგანწყობა, განლაგება
disposition განწყობილება, ხასიათი; განკარგულება
dispossess ქონების ჩამორთმევა; გასახლება
disputeდავა, კამათი
disregardუგულებელყოფა; ყურადღების არმიქცევა, არად მიჩნევა
disreputableსახელგატეხილი
disrupt შეწყვეტა, გაწყვეტა, დამსხვრევა
dissatisfy არდაკმაყოფილება, დაუკმაყოფილობა
dissipateგარეკვა, გაფანტვა
dissolveგახსნა; გაშვება, გარეკვა
distanceმანძილი, დისტანცია
distantშორეული
distasteზიზღი, სიძულვილი
distinct გარკვეული, განსაზღვრული; სხვადასხვაგვარი; განსაკუთრებული
distinguishგანსხვავება, გარჩევა; ცნობილი
distort დამახინჯება
distressუბედურება, მწუხარება; დამწუხრება
distributeდარიგება, განაწილება
districtრაიონი, ოლქი
disturbშეწუხება, ხელის შეშლა
ditchარხი, თხრილი
diveყვინთვა, ჩაყურყმელავება
diver მყვინთავი; მარგალისტის მაძიებელი
divers სხვადასხვაგვარი, სხვადასხვანაირი
divertგართობა; გადატანა, აცილება
divideგაყოფა, დაყოფა
divisibleგაყოფადი, დანაწილებადი
division დივიზია; დაყოფა; ნაწილი
divorceგანქორწინება, გაყრა; განხეთქილება
do (did, done)კეთება, შესრულება; მზადება
docileმორჩილი, დამჯერი, გამგონი
dockნავსაშენი
doctorექიმი; მაგისტრის შემდგომი ტიტული
documentდოკუმენტი, მოწმობა
dodgeთავის დაძვრენა, თავის არიდება
dog ძაღლი
doleწილი, ნაწილი
doll თოჯინა, დედოფალი
dollarდოლარი
domainსამფლობელო, მამული; სფერო
domestic შინაური, ოჯახური; შინაგანი
dominateბატონობა, ბრძანებლობა
donateჩუქება, ბოძება, შეწირვა (ეკლესიისთვის)
donkeyვირი; donkey work - ძნელი სამუშაო
doomბედი, ბედისწერა; სიკვდილი; საშინელი სამსჯავრო; განკითხვა
doorკარი
dopeგაბრუება; დოპინგი, ნარკოტიკი; ლაკის წასმა; ტუტუცი
dormantუმექმოდო
dormitoryსტუდენტთა საცხოვრებელი სახლი; საძილე ოთახი
dotწერტილი, წერტილით აღნიშვნა
doubleორმაგი, გაორებული; გაორმაგება, გაორკეცება
doubtეჭვი, დაეჭვება
doubtfulსაეჭვო
doughცომი
doveმტრედი; მშვიდობის ემბლემა
downდაბლა, ქვემოთ, ქვევით; ბუმბული, ღინღლი
downfallთავსხმა, თქეში; ნალექი; დაცემა, დაკნინება
downright პირდაპირი, აშკარა
downstairsქვევით; დაბლა
downwardsქვევით
dozeთვლემა
dozenდუჟინა, თორმეტეული
draftნახაზი, პროექტი, გეგმა, ნახატი
draftsmanმხაზველი
dragთრევა, გათრევა
drainგაშრობა, ამოშრობა
draperyმანუფაქტურა
drasticგადამწყვეტი
draughtგამჭოლი, ორპირი ქარი
draw (drew, drawn) ხატვა, ხაზვა; გაწევა, თრევა; ამოღება, ამოთხრა; ყურადღების მიქცევა
drawbackნაკლი; დაბრკოლება
drawerუჯრა; მხაზველი
drawingნახატი
drawing-roomსადარბაზო ოთახი; სასტუმრო
dread შინება, შეშინება
dreadfulსაშინელი, შემზარავი
dreamსიზმარი; ოცნება; დასიზმრება, სიზმრად ნახვა
drearyდარდიანი, დაღვრემილი
dredge ექსკავატორი, მიწახაპია
dregsნარცენები; dregs of society - ნაძირალები
dressტანისამოსი; კაბა; ჩაცმა, მორთვა; შეხვევა
dressingსაკაზმი; სასუქი, მოსასხმელი სასუქი საჭმელზე; ჭრილობის შესახვევი საშუალება
driftდინება; მიმართულება, მისწრაფება
drill ბურღი; წვრთნა, ვარჯიში; ბურღვა; სწავლება, წვრთნა
drink (drank, drunk)სასმელი; სმა; ლოთობა
drive (drove, driven)მართვა, წაყვანა; მგზავრობა (არაქვეითად)
driverმძღოლი
dropწვეთი; წვეთება; დავარდნა, დაცემა, დაგდება, ჩაშვება; შეწყვეტა
drought გვალვა
drownჩაძირვა, ხრჩობა (წყალში)
drowsyმძინარე
drugწამალი; ნარკოტიკი
drumდოლი, დაფი
dryმშრალი, გაშრობა, გამშრალება
dualორპირი, ორჭოფი; ორმხრივი, ორმაგი
dubiousსაეჭვო
duckიხვი
dueსათანადო, მართებული, ვალდებული; განპირობებული; საწევრო გადასახადი
dullჩლუნგი; მოსაწყენი; ბურუსიანი, მოღრუბლული
dulyმართებულად, სათანადოდ
dumbმუნჯი
dumbfoundსაგონებელში ჩაგდება, დარეტიანება, თავზარის დაცემა
duplicateასლი, ასლის გადაღება; გაორება
durableხანგრძლივი, გამძლე
durationხანგრძლივობა
duringგანმავლობაში
duskდაისი, ბინდი
dustმტვერი, მტვერის გადაწმენდა
dusterჩვარი (საწმენდი)
Dutchჰოლანდიელები, ჰოლანდიური
Dutchman ჰოლანდიელი
dutyმოვალეობა, ვალდებულება; მორიგეობა; ბაჟი
dwellცხოვრება
dwelling ბინა, სახლი
dwindleდაკლება, შემცირება (თანდათანობით)
dyeშეღებვა, საღებავი
dyeingქსოვილების შეღებვა
dyestuffმღებავი
dyingმოკვდომა, ჩაქრობა, სიკვდილი, მომაკვდავი
dynamicდინამიური
dynamiteდინამიტი, ასაფეთქებელი საშუალება
dynastyდინასტია, ჩამომავლობა
dysenteryდიზენტერია
dysfunctionარაფუნქცინირება
dyspepsia საჭმლის გადამუშავების ფუნქციათა აშლილობა
dyspepticდაჩაგრული მდგომარეობა, დისპეპსიით ავადმყოფი

HOME