Type a word for quick search:  


 

E

 
each თითოეული, ყოველი; each other - ერთიმეორე
eager დიდად მოსურნე, მოწყურებული, მოუთმენელი
eagle არწივი
ear ყური; სმენა
early ადრე, ნაადრევად; ადრეული
earmark დაღი ყურზე; დაღის დასმა
earn გამომუშავება, შოვნა
earnest სერიოზული; დარწმუნებული, წრფელი
earnings ხელფასი, გასამრჯელო
earning საყურე
earth დედამიწა, მიწა
earthen მიწის, თიხის
earthquake მიწისძვრა
ease სიმშვიდე; სიადვილე; გაადვილება; დამშვიდება
easily თავისუფლებად, ადვილად
east აღმოსავლეთი
eastern აღმოსავლური, აღმოსავლეთის
easy ადვილი
eat ჭამა
eavesdrop ყურისგდება, მალულად მოსმენა
ebb უკუქცევა (ზღვისა), დაკლება, მოკლება
echo ექო, გამოძახილი
eclipse დაბნელება
economic ეკონომიური
economics ეკონომიკა
economize მომჭირნეობა, ხელმოჭერილობა
economy მეურნეობა
edge ნაპირი, პირი
edible საჭმელი, სანოვაგე
edifice შენობა
edit რედაქტირება, დასაბეჭდათ მომზადება
edition გამოცემა
editor გამომცემელი, რედაქტორი
editorial მოწინავე სტატია, სარედაქციო (წერილი)
educate განათლების მიცემა, განათლებული, აღზრდა
education განათლება, აღზრდა, აღმზრდელობითი
eel გველთევზა
efface წაშლა, ამოშლა
effect ეფექტი, მოქმედება, გავლენა, შედეგი, ქონება
effective ეფექტური, ნამდვილი
efficiency ეფექტურობა, შრომის ნაყოფირება, სინამდვილე
efficient კარგი, ნაყოფიერი
effort ძალვა, ცდა
effrontery თავხედობა, ურცხვობა
effust თავდაუჭერელი, ექსპანსიური
egg კვერცხი
Egypt ეგვიპტე
eight რვა
eighteen თვრამეტი
eighteenth მეთვრამეტე
eighth მერვე
eightieth მეოთხმოცე
eighty ოთხმოცი
either თვითოეული, რომელიმე
ejaculate წამოძახება, წამოყვირება
eject გამოგდება, გაძევება, გაგდება, ამოხეთქვა
elaborate დაწვრილებით დამუშავება
elapse გათავება, გავლა (დროისა)
elbow იდაყვი
elder უფროსი, ხნიერი, ხანში შესული, ხუცესი, ანწლი,
elect არჩევა
election არჩევნები
elector ამომრჩეველი
electoral საარჩევნო
electric ელექტრონის
electrician ელექტრომონტიორი
electricity ელექტრობა, ელქტროენერგია
electrification ელექტრიფიკაცია
elemental სტიქიური, ძირითადი
elementary ელემენტარული, პირველდაწყებითი
elephant სპილო
elevate ამაღლება, აწევა
eleven თერთმეტი
eleventh მეთერთმეტე
elicit ამოღება
eliminate გამორიცხვა, დათხოვნა, განადგურება
elm თელა
elongate გაჭიანურება, გაგრძელება, გაჭიმვა
eloquence მჭერმეტყველება
eloquent მჭერმეტყველი
else კიდევ, გარდა, სხვანაირად
elswhere სადღაც, სხვა ადგილას
elucidate გაშუქება, ახცნა განმარტების მიცემა
elude არიდება, აცდენა, თავის არიდება
elusion თავის დაძრომა,გაძრომა, აცდენა
emancipate განთავისუფელბა, უფლებრივად გათანასწორება, ემანსიპაცია
embankment სანაპირო
embark დატვირთვა, გემში ჩაჯდომა
embrrass შეკრთომა, შეშფოთება, გაძნელება
embassy საელჩო
embellish მორთვა, შელამაზება
embezzle გაფლანგვა, მითვისება (სხვისი ფულებისა)
embitter გაბოროტება, გაბრაზება
embrace ჩახვევა, გადახვევა, გონებით ჩაწვდომა
embroider ქარგვა, მოქარგვა, შელამაზება (მოთხრობისა)
embroil ჩათრევა, წაჩხუბება
embryo ჩანასახი (ბიოლ.)
emerge გამოჩენა
emergency კრიტიკული მდგომარეობა
eminent სახელგანთქმული, გამოჩენილი
emit გამოშვება, გამოცემა (ხმისა)
emotion ემოცია, აღელვება
emphasis გახაზვა, ხმის ამაღლება
emphasize ხაზის გასმა
emphatic კატეგორიული, გამაძლიერებელი, გამომეტყველი
empire იმპერია
employ მოხმარა, გამოყენება, ხმარება
employee მოსამსახურე, მოხელე
employer დამქირავებლი
employment დაქირავება, მოხმარება, სამსახური
empower სრული უფლებით აღჭურვა
empty ცარიელი, დაცლა, დაცარიელება
emulation შეჯიბრი
enable შესაძლებლობის მიცემა
enact დადგენილების გამოტანა
enactment კანონის გატარება, კანონი
encamp დაბანაკება
enchant მოხიბლვა, მოჯადოება
encircle გარშემორტყმა
enclose ჩართვა, ჩადება, დამატება, გარშემორტყმა
enclosure ჩადება, შეღობილი ადგილი
encounter დატაკება, დაჯახება
encourage გამხნევება, წახალისება
encroach შეჭრა, შემოჭრა (სხვის ტერიტორიაზე ან უფლებებში); შეცადება
encumbrance დაბრკოლება
end ბოლო, დაბოლოება; და (კავშირი, გრამ.)
endanger საფრთხეში ჩაგდება
endavour ცდა, ცდილობს
ending ბოლო, დასასრული
endless უსაზღვრო, გაუთავებელი
endlessly უსაზღვროდ
endorse მხარის დაჭერა, დადასტურება, მოწონება
endow მუდმივი შემოსავლით უზრუნველყოფა
endurance ამტანობა, გამძლეობა
endure ატანა, გაძლება
enemy მტერი, მოწინააღმდეგე
energetic ენერგიული
energy ენერგია, ძალა
enfeeble დაუძლურება, დასუსტება
enfold შეფუთვა, გახვევა
enforce ცხოვრებაში გატარება (კანონისა), ძალდატანება, იძულება, დაძალება
enfranchise განთავისუფელბა
engage დაქირავება, მიწვევა (სამუშაოზე); დაკავებული  საქმიანი
engagement საქმე, ვალდებულება, მოვალეობა, თანამდებობა, ნიშნობა
engaging სასიამოვნო მიმზიდველი, მომხიბლველი
engender ჩასახვა, წარმოშობა (იდეალის, გრძნობის და სხვა)
engine მანქანა, თბომავალი
enggineer ინჟინერი
England ინგლისი
English ინგლისური
Englishman ინგლისელი კაცი
Englishwoman ინგლისელი ქალი
engrained დანერგილი, ფესვგადგმული
engulf შთანთქმა
enigma ამოცანა
enjoin დადგენა, დაწესება, აკრძალვა
enjoy სიამოვნების მიღება, განცდა, დატკბობა
enjoyment სიამოვნება, გართობა
enlarge გადიდება, გაფართოება
enlighten გასხივოსნება, განათება, განათლება, განმანათლებელი
enlist სამხედრო სამსახურში შესვლა
enliven გაცხოველება, აღფრთოვანება, გამხნევება
enmity მტრობა, შუღლი
enormous უზარმაზარი, დიდი
enough საკმარისი, საკმაოდ
enrage გაცოფება, გაბრაზება
enrich გამდიდრება
enrol სიაში შეტანა
ensign დროშა, ნიშანი
enslave დაშინება, დაჩაგვრა, დამონება
ensure დაზღვევა, გარანტიის მიცემა, უზრუნველყოფა
entagle დაბნევა, აბნევა, გაბმა (მახეში)
enter შესვლა, ჩაწერა
enterprise საწარმოო, წამოწყება
enterprising გამბედავი, ყოჩაღი
entertain გართობა, მიღება (სტუმრებისა)
entusiasm ენთუზიაზმი
enthusastically ენთუზიაზმით
entire მთელი, მთლიანი, სრულყოფილი
entitle უფლების მინიჭება, დასათაურება (წიგნისა)
entrails ნაწლავი, შიგნეული
entrance შესასვლელი, შესავალი
entrap დაჭერა (მახეთი), მოტყუება
entrust მინდობა, დანდობა
entry შესავალი, შესასვლელი, ჩანაწერი
enumerate ჩამოთვლა
envelop შეფუთვა, გახვევა
envelope კონვერტი
environ გარშემოტყმა, გარემოცვა, მიდამოები, არემარე
enviroment გარემოცვა, წრე
envoy სრულუფლებიანი, წარმომადგენელი
envy შური, შეშურება
epoch ეპოქა
equal თანასწორი, ერთნაირი, თანაბარი
equality თანასწორობა, თანასწორუფლებიანობა
equalize გათანასწორება
equip მოწყობა, მომარაგება
equipment მოწყობილობა, საჭურველი
equity სამართლიანობა
eradicate აღმოფხვრა
erase საშლელით წაშლა
eraser საშლელი
erect აშენება, ამაღლებული, პირდაპირი
err შეცდომა, შეცდომის ჩადენა, შეცოდვა
erand დავალება
erronecus მცდარი, შემცდარი
error შეცდომა, ცოდვა
eruption ამოსროლა, ამოტყორცნა, აფეთქება, ამოხეთქვა
escape გაგცევა, თავის დაღწევა
escort მცველი, ამალა, გამცილებელი
especial განსაკუთრებული, სპეციალური
especially განსაკუთრებით, სპეციალურად
esplonge შპიონაჟი, შპიონობა
essay ნარკვევი, სტატია
essence დედააზრი, არსი
essential არსებითი, მნიშვნელოვანი, არსი, დედააზრი
establish დაარსება, დადგენა
establishment დაწესებულება, მეურნეობა, დაარსება
estate მამული, ქონება
esteem პატივისცემა
Estonia ესტონეთი
estimate დაფასება, შეფასება, მხარჯთაღრიცხვა, მხარჯთაღრიცხვის შედგენა
estimation მსჯელობა, აზრი, შეფასება, პატივისცემა
estrange მოშორება, დაშორება
etch ამოჭრა, ამოკვეთა
etching გრავიურა
eternal საუკუნო, სამარადისო
eternity მარადისობა, მუდმივობა
ether ეთერი (ქიმ.)
ethics ეთიკა, ზნეობა
eulogy ქება, ქებადიდება, ხოტბა
Europe ევროპა
Europian ევროპიელი, ევროპული
evacuate დაცლა, ევაკუირება
evade გაგცევა, თავის არიდება
evaporate აორთქლება, გაქრობა, მოკვდომა
evasive ორჭოფი, მიკიბულ_მოკიბული
eve წინადღე
even კი, კიდეც, სწორი, თანაბარი, გასწორება, გათანაბრება
evening საღამო
event შემთხვევა
eventual საბოლოო
ever ოდესმე, მუდამ, სამუდამოდ, ძალიან, ძალიან ბევრი
everlasting სამუდამო, მუდმივი, საუკუნო
every თითოეული, ყოველი
everybody თითოეული, ყოველი (ადამიანი)
everyday ყოველდღე
everyone თითოეული, ყოველი, ყველა (ადამიანი)
everything ყველაფერი
everywhere ყველგან
eviction გამოსახლება, ქონების ჩამორთმევა
evidence დამამტკიცებელი საბუთი, სამხილი (იურ.), სიცხადე
evident აშკარა, ნათელი
evil ცუდი, დამღუპველი, სიბოროტე, ბოროტება, ზიანი
evoke გამოფხიზლება
exact ზუსტი; გადახდევინება; გამოძალვა
exacting მეტისმეტად მომთხოვნი
exactly ზუსტად, სწორედ
exaggerate გაზვიადება
examine გამოცდა, დათვალიერება, გამოკვლევა, დაკითხვა
examiner გამომცდელი, მკვლევარი
example მაგალითი, ნიმუში
exasperate გარიზიანება
excavate გამოჩენა, ამოთხრა, გამოძებნა
excavations გათხრები
exceed გადაჭარბება, გადამეტება
exceedingly ძალიან, განსაკუთრებით
excel ჯობნება (სჯობს)
excellent მშვენიერი, წარჩინებული
except გარდა, გამოკლებით
exception გამონაკლისი
except ნაწყვეტი, ამონაწერი
excess ზედმეტი, ნამეტი, უკიდურესობა
excessive მეტისმეტი, უზომო, უკიდურესი
exchange გაცვლა, ბირჟა, გაცვლა_გამოცვა, დახურდავება (ფულისა)
exchequer ხაზინა
excite გარიზიანება, აღელვება
excitement აღელვება
exclaim წამოძახება, წამოყვირება
exclamation შეძახილი, ძახილის ნიშანი
exclude გამორიცხვა, ამოშლა
exclusive განსაკუთრებული
excursion ექსკურსია
excuse ბოდიშის მოხდა, გამართლება, პატიება, მიტევება
execute შესრულება, დასჯა
excutive აღმასრულებელი
exempt განთავისუფლება, განთავისუფლებული
exemption განთავისუფლება
exercise ვარჯიში, სავარჯიშო, გამოყენება (უფლების)
exhaust დასუსტება, დაუძლურება, გამოლევა, ამოწურვა, გამოფიტვა
exhaustive ამომწურავი
exhibit გამოფენა, ჩვენება, გამომჟღავნება
exhibition გამოფენა
exigence (exigency) მოთხოვნილება, აუცილებლობა
exile გადასახლება, გაძევება, გაქცევა
exist არსებობა, ცხოვრება
existence არსებობა
exit გამოსვლა, გამოსავალი, გამოსასვლელი
exonerate გამართლება, შემსუბუქება
expand გავრცელება, გაფართოება
expansion გაფართოვება, გაჭიმვა, ექსპანსია, სივრცე
expatriate სამშობლოდან გაგდება, გადასახლება, გაძევება
expect ლოდინი (ელის); იმედის ქონა
expedient მიზანშეწონილი, შესაფერი
expedite აჩქარება, დაჩქარება, სწრაფად შესრულება
expel ამოგდება, გამორიცხვა
expend ხარჯვა
expenditure ხარჯი
expense გასავალი, ხარჯი, ხარჯები, დანახარჯი
expensive ძვირი
experience გამოცდილება, განცდა, გამოცდა, გამოცდილების შეძენა
experienced გამოცდილი
experiment ცდა, ექსპერიმენტი
expert ექსპერტი, მცოდნე, გამოცდილი
expire გასვლა (ვადისა); კვდომა (კვდება)
explain განმარტება, ახსნა
explanation ახსნა
explicit ზუსტი, გარკვეული, ნათელი
explode აფეთქება
exploit გმირობა, ექსპლოატირება, დამუშავება (მაღაროსი)
exploitation ექსპლოატაცია
explore გამორკვევა, შესწავლა
explorer გამომკვლევი, შემსწავლელი
explosion აფეთქება
exponent ექსპონანტი, ნიმუში, ამხსნელი, წარმომადგენი
expose გამოფენა, გამოტანა, გამომჟღავნება
exposition გამოფენა, თხრობა, გადმოცემა
exposure გამომჟღავნება
express გამოთქმა, გადმოცემა, სპეციალური, ჩქარი მატარებელი, ექსპრესი
expression გამოსახვა, გამოთქმა; გამომეტყველება, ექსპრესია
expulsion გამორიცხვა, გამოგდება
exquisite ჩინებული, მშვენიერი, დახვეწილი
extend გაშლა, გაჭიმვა
extension გავრცობა, გაფართოვება
extent ზომა, ხარისხი
exterior გარეგნული
exterminate ამოწყვეტა, მოსპობა, აღმოფხვრა
external გარეგანი, გარეშე, საგარეო
extinct ჩამქრალი, გამქრალი
extinguish ჩაქრობა, გაქრობა
extirpate აღმოფხვრა, ძირფესვიანად ამოგდება
extort გამოძალვა, იძულებით ან მუქარით გამორთმევა (ფულის); გამოკითხვა (საიდუმლოების)
extract ამოღებული, ამონაკრები (წიგნიდან); ამოკრება, ამოღება (კბილის)
extravagant უგნური, მფლანგველი,
extreme უკიდურესი, უკიდურესობა
extremely უკიდურესად
eye თვალი
eyeball თვალის კაკალი
eyebrow წარბი
eyelash წამწამი
eyelid ქუთუთო

HOME