Type a word for quick search:  


 

L

 
label იარლიყი; იარლიყის დაკვრა
labour შრომა; მუშათა კლასი; გარჯა, მუშაობა
labourer მშრომელი
lace ზონარი, ყაითანი
lacerate წამება, წვალება
lack ნაკლებობა; 1.ხელმოკლეობა, გაჭირვება; 2.საჭიროება
lacquer ლაქი; სანდალოზი
lad ჭაბუკი, ბიჭი
ladder კიბე (მისადგმელი თოკის)
lade (laded, laden) ტვირთვა, დატვირთვა
laden დატვირთული, ტვირთიანი
lady ლედი, მანდილოსანი, გათხოვილი ქალი
ladybird ჭიამაია
lag ჩამორჩენა
lair ბუნაგი, სორო
lake ტბა
lamb კრავი, ბატკანი
lame კოჭლი
lament საჩივარი, ჩივილი; დატირება, გამოგლოვება
lamentable სამწუხარო, სავალალო
lamp ლამპა, ნათურა
lance შუბი; პინცეტით გაჭრა
land 1.მიწა, ხმელეთი; 2.ქვეყანა; ხმელეთზე გადმოსვლა; ჩამოფრენა, მიწაზე დაშვება
landholder მოიჯარე, მიწის მესაკუთრე
landing 1.გადმოსხმა; 2.გადმოსხმის ადგილი; 3. კიბის ბაქანი
landlady ბინის, სასტუმროს, პანსიონის, სახლის პატრონი ქალი
landless უმიწაწყლო
landlord 1.მემამულე; 2.სახლის პატრონი
landowner მემამულე
landscape ლანდშაფტი, ბუნების სურათი, პეიზაჟი
landslide მეწყერი, ზვავი
lane შესახვევე, ვიწრო ქუჩა
language ენა (მეტყველება)
languid დონდლო, უსიცოცხლო, სუსტი, მოსაწყენი
languish გულის გაწვრილება, ტანჯვა
languor დაქანცულობა, დაღლილობა
lank თხელი
lantern ფარანი
lap კალთა (კაბის)
lapse 1.შეცდომა; 2.შუალედი (დროის); გათავება, გასვლა (ვადისა)
larceny პარვა, ქურდობა
lard ღორის ქონი
larder საკუჭნაო
large დიდი, განიერი, ფართო
largely დიდად, უხვად
largeness 1.სიფართოვე; 2.დიდი ზომა
lark 1.ტოროლა; 2.ხუმრობა
lash 1.წამწამი; 2.შოლტი; გაშოლტვა, გამათრახება
lass გოგონა
last უკანასკნელი; გასული; წარსული; გაგრძელება; at last დაბოლოს
lasting მუდმივი, მტკიცე
latch რაზა, საგდული, ურდული
latch-key ინგლისირი კლიტის გასაღები
late გვიან;  to be late დაგვიანება
lately ამასწინათ, დიდი ხანი არაა
latent ფარული, მალული
later უფრო გვიან;  later on შემდეგ
lateral გვერდის, გვერდითი
lathe სახარატო დაზგა
Latin ლათინური; ლათინური ენა
latitude განედი; სიგანე
latter 1. უკანასკნელი ორთა შორის; 2. ახლახან მომხდარი შემთხვევა
laud ქება, ხოტბის შესხმა
laudable ქების, საქები
laugh სიცილი; გაცინება
laughter სიცილი
launch 1.გადაგდება; 2.დაწყება (კამპანიისა); 3.ჩაშვება (წყალში)
laundress მრეცხავი
laundry სამრეცხაო
lavatory საპირფარეშო
lavish ხარჯვა, ფლანგვა; გულუხვი
law კანონი
lawful კანონიერი
lawsuit სასამართლოს პროცესი
lawyer დამცველი, იურისტი
lax სუსტი, უსიცოცხლო
lay (laid, laid) დადება
layer ფენა
laziness სიზარმაცე
lazy ზარმაცი
lead ტყვია
lead lead (led, led) წაყვანა, გაძღოლა
leader ბელადი; ხელმძღვანელი
leadership ხელმძღვანელობა
leading წამყვანი; leading article წამყვანი სტატია
leaf ფოთოლი
leaflet პროკლამაცია, ფურცელი
leafy ფოთლებით დაფარული
league კავშირი, ლიგა
leak დენა, ჟონვა
lean (leant, leant) დაყრდნობა, მიყრდნობა, დაწოლა; გამხდარი
leap (leapt, leaped) ნახტომი; lear year ნაკიანი წელიწადი; ხტომა, სირბილი
learn (learnt, learned) 1.სწავლა, შესწავლა; 2.გაგება
learned სწავლული
learning 1.სწავლულობა; 2.მოძღვრება
lease 1.იჯარა; 2.დაქირავება; იჯარით გაცემა, იჯარით აღება
least უმცირესი
leather ტყავი
leave (left, left) შვებულება; დატოვება, მიტოვება, წასვლა
lecture ლექცია, ლექციის წაკითხვა
lecturer ლექტორი
leech წურბელა; გამომძალველი, სისხლისმსმელი
leek პრასა
leer თვალით ნიშნება, თვალის ჩაკვრა
left მარცხენა
leg ფეხი (ტერფი)
legacy მემკვიდრეობა
legal ლეგალური, კანონიერი
legation საელჩჰო
legend ლეგენდა
leggings პაჭიშები, საცვეთები
legible გარკვეული
legion ლეგიონი
legislation კანონმდებლობა
legislature საკანონმდებლო ხელისუფლება
legitimate კანონიერი, სწორი
leisure მოცლა, მოცალეობა; თავისუფალი დრო
lemon ლიმონი
lend (lent, lent) სესხება, სესხად მიცემა
length სიგრძე
lengthen დაგრძელება, გაგრძელება
lengthy გრძელი; გაჭიმული
leniency შემწყნარებლობა
lens ოსპი (ბოტ.)
leopard ავაზა
less ნაკლები
lessen დაკლება
lesson გაკვეთილი
lest ისე, რომ; როგგორმე არა
let 1.გაშვება, ნებარტვის მიცემა; გაქირავება; 2.მეშველი ზმნა
Lett ლატვიელი
letter 1.წერილი, ბარათ; 2.ასო
letter-box საფოსტო ყუთი
letter-carrier ფოსტალიონი
letters ლიტერატურა
Lettland ლატვია
lettuce სალათა
level დონე; 1.სწორი; 2.ჰორიზონტალური; გასწორება, გათანასწორება
levy 1შეკრება; 2.აკრეფა; გადახდევინება; შეგროვება
liability პასუხისმგებლობა
liable 1.პასუხისმგებელი; 2.ვალდებული; მიდრეკილების  მქონე, განწყობილი
liaison კავშირი
liar მატყუარა, ცრუპენტელა
libel ცილისწამება
liberal ლიბერალური; 2.გულუხვი; ლიბერალი
liberate განთავისუფლება
liberty თავისუფლება
librarian ბიბლიოთეკარი
library ბიბლიოთეკა
licence ლიცენზია, პატენტი, ნებართვა
lick ლოკვა
lid 1.სახურავი, ხუფი; 2.ქუთუთო
lie ტყუილი, სიცრუე; ტყუილის თქმა, მოტყუება
lie (lay, lain) წოლა
lieutenant ლეიტენანტი
life სიცოცხლე, ცხოვრება
life-belt სარტყელი, რგოლი
life-boat მაშველი ნავი
life-time სიცოცხლის ხანგრძლივობა
lift ლიფტი; ასვლა
light სინათლე, განატება; ნათელი; მსუბუქი; ანთება, განათება
lighten განათება, შემსუბუქება
light-hearted მხიარული
lighthouse შუქურა
light-minded მოუფიქრებელი, განუსჯელი
lighting ელვა
like მოწონება, სიყვარული; მსგავსი; მსგავსად
likelihood ალბათობა, ეგებისობა
likely ალბათ
likewise აგრეთვე
liking 1.გემოვნება; 2. მიდრეკილება
lilac იასამანი
Lilliputian პატარა, ჯუჯა, ლილიპუტი
lily შროშანი (მთის) 
limb 1.ნაწილი (სხეულის); 2.შტო, რტო, ტოტი
lime 1.კირი; 2.ცაცხვი
limestone კირქვა
limit ზღვარი, საზღვარი, ლიმიტი; შეზღუდვა, ზღვარის დადება
limitation შეზღუდვა
line 1.ხაზი; 2.ნაკვთი; 3.სტრიქონი; დახაზვა; მწკრივში ჩაყენება, ჩამწკრივება
lineage წარმოშობა
linen 1.თეთრეული 2.ტილო; სელის
liner გემი, თვითმფრინავი
linger დაყოვნება, დაგვიანება
linguistics ლინგვისტიკა
lining სარჩული, ქვეშსადები
link რგოლი; დაკავშირება, შერწყმა
lion ლომი
lioness ძუ-ლომი
lip ბაგე
liquid თხელი, სითხე
liquidate ლიკვიდირება
liquor სასმელი (მაგარი)
lisp ენის ჩლექა
list სია; სიაში შეტანა
listen მოსმენა
listener მსმენელი
listless გულგრილი, დაღლილი
literal სიტყვა-სიტყვითი
literary ლიტერატურული
literate მწიგნობარი, სწავლული, განათლებული
literature ლიტერატურა
Lithuania ლიტვა
Lithuanian ლიტველი
litigation დავა
litre ლიტრი
litter საკავე; ჩალის საგები
little პატარა
live ცხოვრება
livelihood საზრდო, სარჩო
lively ცოცხალი, მხიარული
liver ღვიძლი
Liverpool ლივერპული
live-stock შინაური საქონელი, პირუტყვი
livid მკვდისებრ ფერმკრთალი
living საარსებო წყარო; living age საარსებო მინიმუმი
lizard ხვლიკი
load ტვირთი; დატვირთვა; შებმა
loading ტვირთი; დატვირთვა;
loaf მთელი პური; უსაქმურობა, ცუღლუტობა
loafer 1. უსაქმური;2.მაწანწალა
loan სესხი სესხის გაცემა
loath უსახლკარო
loathe შეზიზღება
loathsome საზიზღარი, საძაგელი
lobby კულუარები (პარლამენტში, თეატრში)
lobster კიბო (ზოოლ.)
local ადგილობრივი
locality ადგილმდებარეობა
locate 1.დასახლება, ჩასახლება; 2.გამორკვევა ადგილსამყოფელისა
lock ბოქლომი; ჩაკეტვა ბოქლომით
locomotive ორთქმავალი
locust კალია
lodge მოთავსება
lodger მდგმური, მობინადრე
lodging ბინა
lofty 1.მაღალი; 2.ქედმაღლური, ყოყოჩა
log მორი, დირე
logging ხე-ტყის დამზადება
logic ლოგიკა
logical ლოგიკური
log-rolling ურთიერთშექება
loins წელი (ანატ.)
loiter უსაქმურობა, ცუღლუტობა
London ლონდონი
Londener ლონდონელი
lonely განმარტოებული, მოწყენილი
lonesome განმარტოებული, მიტოვებული
long გრძელი; ხანგრძლივი; ხანგრძლივად; დიდხანს; მონატრება, დარდი
longevity დიდი დღე, ხანგრძლივობა
longing დიდი სურვილი
longitude 1.გრძედი; 2. სიგრძე
longitudinal გასწვრივი, სიგრძივი
longshoreman მტვირთავი
longways გასწვრივ
look შეხედვა; დახედვა; გამომეტყველება
looker-on მაყურებელი; მოწამე
looking-glass სარკე
loom საფეიქრო დაზგა; ნძრევა; ტორტმანი
loop მარყუჟი; ყულფი
loop-hole სათოფური; 2.საძრომი; ხრიკი
loose 1თავისუფალი; 2.დაუდევარი; 3.გარყვნილი; გახსნა, გათავისუფლება
loosen მოშვება, შესუსტება
loot ძარცვა, გლეჯა; ტაცება
lorry სატვირთო მანქანა, საბარგული; რკინიგზის ბაქანი
lose (lost, lost) დაკარგვა; წაგება
loss წაგება; 2.ზარალი
lot 1ბედი; ხვედრი; 2.წილი, კენჭი; 3.მიწის ნაკვეთი
lottery ლატარია
loud ხმამაღალი
Louisian ლუიზიანა (შტატი)
lounge უსაქმურობა, ხეტიალი
louse ტილი, მკბენარი
love სიყვარული
lovely მშვენიერი, ლამაზი
lover შეყვარებული; საყვარელი
low დაბალი; დაბლა
lower ჩამოშვება;  დაწევა, დადბლება
loyal ლოიალური
lubricant საპოხი მასალა
lubricate წაცხება, გაპოხვა
lucid ნათელი; წმინდა, მოწმენდილი
luck ბედი, ბედნიერება
luckily საბედნიეროდ
lucky ბედნიერ, შემთხვევითი
 lucrative საფრიანი, მომგებიანი, შემოსავლიან
ludicrous სასაცილო, უაზრო
luggage ბარგი
lukewarm მოთბო, ნელთბილი, გულგრილი, გულცივი
lull დროებითი დადუმება, გაჩუმება; ნანას თქმა
lumber ხე-ტყე; ხე-ტყის საწყობი
luminous ნატელი, ბრწყინვალე
lump ნატეხი გოროხი, ბელტი (მიწის)
lunacy სიგიჟე, შეშლილობა
lunar მთვარის
lunatic გიჟი, გადარეული
lunch მეორე საუზმე
lung ფილტვი
lurch დაგვერდება, დახრილობა
lure მოტყუება, ჩატყუება, ჩათრევა
lurk ჩასაფრება, დამალვა
lust ვნებიანი სურვილი, გულით ნდომა
lustre ელვარება, კრიალი
luxutious ფუფუნებითი
luxury ფუფუნება
lynx ფოცხვერი (ზოოლ.)

HOME