Type a word for quick search:  


 

S

 
sabre ხმალი
sack პარკი, ტომარა; ჩაყრა ტომარაში; დათხოვა სამსახურიდან
sacred წმინდა, საღმრთო
sacrifice მსხვერპლი; მსხვერპლად შეწირვა
sad ნაღვლიანი, სევდიანი, მოწყენილი, სამწუხარო
sadden დანაღვლიანება, დამწუხრება
saddle უნაგირი, კაზმვა
safe უვნებელი, საიმედო, უსაშიშრო; სეიფი
safeguard დაცვა, დაფარვა
safety უშიშროება
saffron ზაფრანა
sag დაწევა, დალექვა
sagacity ჭკუა, გონება, მიხვედრილობა
sage ჭკვიანი, ბრძენი
sail აფრა, იალქანი; აფრააშვებული სვლა
sailor მეზღვაური
sake for your sake თქვენი გულისათვის, თქვენთვის
salad სალათი
salary ხელფასი, ჯამაგირი
sale გაყიდვა
salesman გამყიდველი
sallow ტირიფი
sally გამოსვლა, მოსწრებული რეპლიკა
salmon ორაგული
saloon დარბაზი; ლუდხანა; სალონ-ვაგონი
salt მარილი; დამარილება
salt-sellar სამარილე
salute სალამი; მისალმება
salvage გადარჩენა გემის ქონების
salvation შველა, ხსნა
same იგივე; ისეთივე
sample ნიმუში, მოდელი
sanatorium სანატორიუმი
sanction სანქცია, დადასტურება; სანქციის მიცემა
sand სილა
sandwich ბუტერბროდი
sane საღი გონების, კეთილგონიერი
sanguinary სისხლისმღვრელი, სისხლისმსმელი
sanitary სანიტარული, ჰიგიენური
sanity საღი აზროვნება, კეთილგონიერება
sap წვენი მცენარისა; სანგარი; ძირის გამოთხრა
sapper მესანგრე
sardonic დამცინავი, გესლიანი
sash შარფი
satchel ჩანთა
sate გაძღომა, გაჯერება
satiation გაძღომა, გაჯერება
satire სატირა
satirize სასავილოდ, მასხრად აგდება
satisfaction დაკმაყოფილება
satisfactory დამაკმაყოფილებელი
satisfy დაკმაყოფილება
saturate გაჟღენთა, გაჯერება
Saturday შაბათი
sauce საწებელი; თავხედობა; უტიფრობა
saucer ლამბაქი
saucy თავხედი, უზრდელი
sausage ძეხვი, კუპატი
savage ველური; გარეული
save გადარჩენა; მომჭირნეობა, ხელის მოჭერა
saving მომჭირნე, დამზოგველი
savory ქონდარი
savour სხვა გემო, ხელი
saw (sawed, sawn) ხერხი; ხერხვა
sawdust ნახერხი
sawmill ხე-ტყის სახერხი ქარხანა
Saxon საქსონური ენა; საქსონური
say (said, said) სიტყვა; თქმა, ლაპარაკი
saying მოსწრებული სიტყვა
scab ქავილი, მუნი
scaffold ხარაჩო; ეშაფოტი
scale კიბე, მასშტაბი, ზომა
scan ყურადღებით გადათვალიერება
Scandinavian სკანდინავიელი, სკანდინავიის, სკანდინავიური
scanty ღარიბი, ღატაკი
scapegoat გამტევების ვაცი
scar ნაიარევი, ნაჭრილობევი
scarce ღარიბული, იშვიათი
scarcely ძლივსღა
scarcity ნაკლებობა, სიღარიბე
scare შიში, ელდა; შეშინება, დაფეთება
scarecrow საფრთხობელა
scarf შარფი, ჰალსტუხი
scarlet ალისფერი, ყირმიზი
scarlet fever ფუნთრუშა, ყელჭირვება
scatter გაფანტვა, დაფანტვა
scene სცენა
scenery დეკორაცია, პეიზაჟი
scent სუნი; ალღო, სუნამო; გრძნობა, ყნოსვა
schedule ცხრილი, გეგმა
scheme სქემა, გეგმა
scholar სწავლული, მეცნიერი
scholarship სტიპენდია
school სკოლა; თევზების გუნდი; გაწვრთვნა, სწავლება
school-bag სასკოლო ჩანთა
school-board სკოლის საბჭო
schoolboy მოსწავლე ბიჭი
schoolchild მოსწავლე
schoolfellow სკოლის ამხანაგი
schoolgirl მოსწავლე გოგონა
schooling სკოლაში სწავლება
schoolmaster სკოლის მასწავლებელი
schoolroom საკლასო ოთახი
schooner ორანძა ნავი
science მეცნიერება
scientific მეცნიერული, სამეცნიერო
scientist მეცნიერი, სწავლული
scion ყლორტი
scissors მაკრატელი
scoff დაცინვა, გაქირდვა
scoffer დამცინავი, მქირდავი
scold ლანძღვა, გინება
scope ჰორიზონტი; მოქმედების სფერო
scorch შერუჯვა, გატრუსვა
score ნიშანი; ანგარიში; ოცეული; ნიშნის დადება, ჩანიშვნა, დანიშვნა
Scot შოტლანდიელი
Scotch შოტლანდიური Scotchman შოტლანდიელი კაცი
Scotland შოტლანდია Scotland Yard სკოტლენდ იარდი (ლონდონის პოლიციის ცენტრი)
scoundrel საძაგელი, არამზადა
scourge უბედურება, ჭირი
scout მზვერავი
scowl შუბლის კოპის შეკვრა
scramble ცოცვა, ძრომა, ბრძოლა ხელში ჩაგდების მიზნით
scrap ქაღალდის ნაგლეჯი, გაზეთიდან ამონაჭერი; ჩხუბი
scrapr ფხეკა, ხეხა; გაჭირვება, უბედურება
scratch ფხაჭნა, ფხანა
scrawl ჩხაპნა, ბღაჯნა
scream ყვირილი, კივილი
screen თეჯირი, შირმა, ეკრანი; ფარდა; დაფარვა, დაცვა, ეკრანზე ჩვენება
screw ხრახნი
screwdriver სახრახნისი
scribble ბღაჯნა, ჩხაპნა
scroll გრაგნილი
scrub ხეხა, წმენდა ჯაგრისით
scrupulous კეთილსინდისიერი
scrutinize კრიტიკულად გარჩევა
scrutiny გარჩევა, გასინჯვა
scuffle ჩხუბი, მუშტი-კრივი, ცემა-ტყეპა
sculptor მოქანდაკე
sculpture ქანდაკება
scum ქაფი; საზოგადოების ნაძირალები
scurvy სურავანდი
scythe ცელი
sea ზღვა
sea-dog ზღვის თევზი, სელაპი; გამოცდილი მეზღვაური
seafarer მეზღვაური (პოეტ.)
sea-gull თევზიყლაპია
seal ზღვის თევზი; ბეჭედი; ბეჭდის დასმით შემოწმება
seam ნაკერი, ნაწიბური; გაკერვა
seaman მეზღვაური
sea-mark შუქურა
seamstress მკერავი ქალი
seaplane ჰიდროთვითმფრინავი
seaport ნავსადგური, პორტი
search ჩხრეკა, ძებნა
searchlight პროჟექტორი
seaside ზღვის ნაპირი
season სეზონი, წლის დრო
seasonable დროული
seat სკამი, საჯდომი, ადგილი; დასმა, დაჯდომა
secede გამოყოფა
secession გამოყოფა, გადადება
seclude განმარტოება, განცალკევება
seclusion განმარტოება
second წამი; მეორე
secondary მეორეხარისხოვანი; secondary school საშუალო სკოლა
secondly მეორედ
secrecy საიდუმლო
secret საიდუმლო; secret service კონტრდაზვერვა
secretary მდივანი
secrete შენახვა, დამალვა; გამოყოფა
sectarian სექტანტური
section გაკვეთა; სექცია, განყოფილება
secure უშიშარი, საიმედო; უზრუნველყოფა; განმტკივება
security უშიშროება, გარანტია
sedentary მჯდომარე
sedition წამქეზებლობა, ბუნტი
seditious საამბოხო, საშფოთო, ამბოხებული
seduce ცთუნება, შეცდენა
seductive მაცდური, მაცდუნებელი
see (saw, seen) ნახვა, დანახვა, გაგება, მიხვედრა to see afterთვალყურის დევნება; to see off გაცილება
seed თესლი, მარცვალი, ღესვა
seedy უქეიფო, უძლური
seek ძებნა
seem ჩვენება
seemply შესაფერი, საკადრისი
seesaw საქანელა, ქანაობა
seethe ბობოქრობა; დუღილი
segregation იზოლაცია; გამოყოფა
seize ხელის ჩავლება, წავლება
seizure წარტმევა; კონფისკაცია
seldom იშვიათად
select გადარჩევა, დახარისხება
selection შერჩევა, სელექცია
self თვით, თვითონ
self-conscious მორცხვი, მორიდებული
self-criticism თვითკრიტიკა
self-determination თვითგამორკვევა
selfish ეგოისტური
self-preservation თავდაცვა
self-reliant თავის თავში დარწმუნებული
sell (sold, sold) გაყიდვა
semi ნახევრად, ნახევარი
semicircle ნახევარი წრე
semicolon წერტილ-მძიმე
semi-official ნახევრად ოფიციალური
Semitic სემიტური
senate სენატი
senator სენატორი
send (sent, sent) გაგზავნა; გადაგზავნა
senior უფროსი
sensation სენსავია; შეგრძნება
sensational სენსაციური
sense გონება, აზრი common sense საღი აზრი; შეგრძნება
sensible მგრძნობიარე; კეთილგონიერი
sensitive მგრძნობიარე; ფხუკიანი
sensual გრძნობადი
sentence განაჩენი; წინადადება; მისჯა
sentiment გრძნობა, აზრი
sentimental სენტიმენტალური
sentinel დარაჯი
sentry მცველი, დარაჯი
sentry-box სადარაჯო
separate განმარტოება, გამოყოფა, განცანკრვება
separation განშორება; გამოყოფა
September სექტემბერი
sequel გაგრძელება, შედეგი
sequence თანამიმდევრობა, შეხამება
serene მყუდრო, მშვიდი
serial სერიული
series სერია, რიგი
serious სერიოზული
seriousness სერიოზულობა
sermon ქადაგება
serpent გველი
servant მოსამსახურე
serve სამსახური; მირთმევა, მომსახურება სასადილოში
service მომსახურება, სამსახური
servile მონური ქედმოხრა, მორჩილება
session სესია, სხდომა
set (set, set) რიგი; კომპლექტი; ხელსაწყო, set out გამგზავრება; set up მოწყობა, შექმნა
setting ბუდე (ქვისა); დადგმა (თეატრ.)
settle დასახლება, დამკვიდრება
settlement ახალშენი; კოლონია
settler აზალმოშენე, ახალმოსახლე
seven შვიდი
seventeen ჩვიდმეტი
seveneenth მეჩვიდმეტე
seventh მეშვიდე
seventieth სამოცდამეათე
seventy სამოცდაათი
sever ურთიერთობის გაწყვეტა; გათიშვა
several რამდენიმე
severance გამოყოფა, ურთიერთობის გაწყვეტა
severe მკაცრი, მრისხანე
sew(sewed, sewn) კერვა
sewage ჩამდინარე წყლები
sewerage კანალიზაცია
sex სქესი
shabby მოძველებული, დაფლეთილი
shack ქოხი
shackle ბორკილი
shade ჩრდილი; აჩრდილი; ფარდა; დაჩრდილვა
shadow ჩრდილი, აჩრდილი
shaggy გაჩეჩილი, გაწეწილი
shake (shook, shaken) რხევა, ნჯღრევა, კანკალი
shaky აკანკალებული
shall (should, should) მეშველი ზმნა, რომელიც იხმარება მყოფად დროთა მისაღებად
shallow მაჩეჩი (მდინარე)
sham თვალმაქცობა, თავის მოჩვენება, თავის მოკატუნება
shame სირცხვილი; შერცხვენა
shameful სამარცხვინო, სახელის გამტეხი
shanty ქოხი, ქოხმახი
shape ფორმა, ყალიბი; შედგენა,ჩამოყალიბება
shapely ტანადი, მოყვანილი
share წილი, ნაწილი, მონაწილეობა; პაი, აქცია; დაყოფა
shareholder აქციონერი
shark ნათელთევზა, ზვიგენი
sharp მახვილი, ბასრი; გამგმირავი; ჭკვიანი, ენამოსწრებული
sharpen ლესვა, პირვა, ჩარხვა, ფანქრის წვერის წათლა
shatter დამტვრევა, დამსხვრევა; მოშლა ნერვების, ჯანმრთელობის; გეგმის ჩაშლა
shave (shaved, shaven) მოპარსვა, გაპარსვა
shavings ბურბუშელა
shawl შალი, თავშალი
she ის გოგონა
sheaf ძნა
shear (shore, shorn) კრეჭა თმის
shed (shed, shed) ცვენა თმის, კბილების; ღვრა ცრემლის, სისხლის
sheep ცხვარი
sheepish მორცხვი, მორიდებული
sheer აშკარა, ცხადი
sheet ზეწარი; ქაღალდის ფურცელი
shelf თარო
shell ნაჭუჭი; გარსი; ვაზნა, ჭურვი, ყუმბარა; ყუმბარის სროლა, დაშენა
shelter თავშესაფარი
shelve თაროზე დადება, დაწყობა
shepherd მწყემსი
shield ფარი, დაცვა; აფარება
shift ცვლა; წყება; შეცვლა, გადანაცვლება
shilling შილინგი ფულის ერთეული
shimmer ციმციმი, კამკამი
shin წვივი, კანჭი
shine (shone, shone) კრიალი, პრიალი; მზის სინათლე; კაშკაში, ბრწყინვა
ship გემი, ხომალდი; გემით გაგზავნა
shipment ტვირთი; ტვირთის გაგზავნა
shipwreck გემის დაღუპვა
ship-yard ნავსაშენი
shirk თავის არიდება (ვალის გადახდისაგან, სამუშაოსგან)
shirt პერანგი
shiver კანკალი
shoal მეჩეცი; წყალნაკლებობა
shock დარტყმა, დაკვრა, ბიძგი
shocking სათაკილო, სასკანდალო
shock-worker დამკვრელი მუშა
shoe ფეხსაცმელი, ნალი; ფეხზე ჩაცმა; ჩაჭედვა
shoeblack ფეხსაცმლის მწმენდავი
shoelace ფეხსაცმლის ზონარი
shoe-maker მეწაღე, ხარაზი
shoot (shot, shot) სროლა; დახვრეტა; კვირტის გაშლა; სროლაში შეჯიბრი
shooting ნადირობა
shooting-range ტირი
shop დუქანი, მაღაზია, საამქრო, მაღაზია
shopping ყიდვა
shop-steward საამქროს უფროსი
shopwoman გამტიდველი ქალი
shore ნაპირი
short მოკლე, არასაკმარისი, მოულოდნელად, უდროოდ; მოკლე ბგერა
shortage ნაკლებობა
shortcoming შეცდომა, ნაკლებობა
shorthand სტენოგრაფია
shortly მალე, ამასწინათ
short-sighted ბეცი
short-tempered ფიცხი
shot გასროლა; მსროლელი
shoulder მხარი; გაღწევა
shoulder-strap სამხრეული
shout ყვირილი
shovel ნაჩაბი
show (showed, shown) ჩვენება; გამოფენა
shower თავსხმა, კოკისპირული წვიმა
shower-bath შხაპი
shrewd გამგმირავი, გამჭალავი; ეშმაკი
shrick ყვირილი, წრიპინი
shrill გამგმირავი, გამჭალავი
shrink (shrank, shrunk) შეკუმშვა, ქსოვილის შედგომა
shroud სუდარა;შესუდრვა
shrub ბუჩქი, ჩირგვი
shrug მხრების აჩეჩვა
shudder ჟრუანტელი
shuffle ფეხების თრევა; ლასლასი, ბანქოს არევა, ჩაჭრა
shut (shut, shut) დახურვა, დაკეტვა; დახურული
shutter დარაბა
shuttle მაქო
shy მორცხვი, მორიდებული; დაფეთება;შეშინება
Siberia ციმბირი
sibilant შიშინა ბგერა
sick ავადმყოფი, დაღლილი
sickle ნამგალი
sick-leave ავადმყოფობის გამო მიღებული შვებულება
sickness ავადმყოფობა
side გვერდი, მხარე
sideboard ბუფეტი
sidelong ალმაცერად, ირიბად
side-track სათადარიგო ლიანდაგი
side-walk ტროტუარი
sideward (s) გვერდით, ირიბად
siege ალყა
siege-gun საალყო ზარბაზანი
sift გაცრა
sigh ოხვრა; ამოოხვრა
sight მხედველობა; სანახაობა, ხედი;შნიშვნა, დათვალიერება
sign ნიშანი, ხელის მოწერა
signature ხელმოწერა
sign-board აბრა
significance მნიშვნელობა
signification აზრი, მნიშვნელობა
signify ნიშვნა, აღნიშვნა
silence სიჩუმე, სიწყნარე; ჩაჩუმება, დაწყნარება
silent ჩუმი, წყნარი
silk აბრეშუმი
silken აბრეშუმის
silk-mill აბრეშუმ-სართავი ქარხანა
silkworm აბრეშუმის ჭია
sill რაფა
silly სულელი
silo სილოსის ორმო
silver ვერცხლი; ვერცხლის
similar მსგავსი
simple უბრალო, მარტივი
simplicity უბრალოება, სიმარტივე
simplify გამარტივება, გაუბრალოება
simply უბრალოდ, მარტივად
simulate სიმულირება
simultaneous ერთდროული, ერთჟამიერი
sin ცოდვა, შეცოდება
since -დან, იმ დროიდან; მას შემდეგ, რაც
sincere გულწრფელი
sincerity გულწრფელობა
sinew მყესი (ანატ.)
sing (sang, sung) მღერა, გალობა
singe გატრუსვა, გარუჯვა
singer მომღერალი
singing სიმღერა, გალობა
single ერთი, მარტიხელა; უცოლო; გადარჩევა
singular უვნაური, არაჩვეულებრივი, თავისებური; მხოლოობითი რიცხვი
sinister ბოროტის, ავის მომასწავებელი
sink (sank, sunk sunken) დაღუპვა, ჩაძირვა
sip ყლუპი; ყლუპით სმა
sir ბატონი, სერ
siren საყვირი
sister და, sister-in-law რძალი, მული, ცოლისდა, მაზლისცოლი
sit (sat, sat) ჯდომა
site ადგილი, ადგილმდებარეობა
sitting სხდომა
sitting-room სასტუმრო
situated მდებარე განლაგებული
situation მდგომარეობა, სიტუაცია, თანამდებობა
six ექცსი
sixteen თექვსმეტი
sixteenth მეთექვსმეტე
sixth მეექვსე
sixtieth მესამოცე
sixty სამოცი
size ზომა, ფორმატი
skate ციგა; ციგურაობა
skating-rink საციგურაო მოედანი
skeleton ჩონჩხი, საფუძველი
sketch ესკიზი, ნახაზი
sketch-book ალბომი
ski skid თხილამური, თხილამურით სვლა
skillful მარჯვე, დახელოვნებული, კვალიფიციური
skill ხელობა, სიმარჯვე, ცოდნა
skilled კვალიფიცირებული, დახელოვნებული
skin კანი, ტყავი; კანის გაძრობა
skinny გამხდარი
skip გადახტომა; გამოტოვება
skipper სავაჭრო გემის კაპიტანი
skirmish შეტაკება
skirt ქვედა ტანი
skull თავის ქალა
sky ცა, ზეცა
skylark ტოროლა
skyscraper ცათამბჯენი
skyward(s) ცისაკენ
slack უსაქმურობა, უქნარობა, უმოქმედობა
slam მიჯახუნება, რახუნით დახურვა
slander ცილისწამება
slang ჟარგონი, სლენგი
slap სილა, ტაშის ცემა
slate შიფერი, ფიქალი; ასპიდის დაფა
slaughter სისხლის ღვრა; კვლა, მოკვლა
slaughter-house სასაკლაო
Slav სლავი; სლავური
slave მონა, მონურად მუშაობა slave-driver ექსპლუატატორი
slaver ნერწტვი
slavery მონობა
slavish მონური
slay (slew, slain) კვლა, მოკვლა
sledge მარხილი
sleek სწორი, გადალესილი
sleep (slept, slept) ძილი
sleeper მძინარა
sleeples უძილო
sleepy მძინარე
sleet თოვლ-ჭყაპი
sleeve სახელო
slender ტანადი; ღარიბი
slice ნატეხი, ნამტვრევი; დაჭრა
slide (slid, slid) სრიალი, სხლეტა
slight მსუბუქი, უმნიშვნელო
slightly ოდნავ, უმნიშვნელოდ
slim კოხტა, ტანადი
slime შლამი, ლამი
sling (slung, slung) გადაგდება
slip შეცდომა; დაცურება, წამოცდომა, წაცდომა
slipper ქოში
slippery მოლიპული
slogan ლოზუნგი
slope დაქანება, ფერდობი
slot განაჭერი, გაჭრა; ჭუჭრუტანა
slow ნელი, ჩამორჩენილი (საათი)
slowly ნელა
sluice რაბი
slum მიყრუებული ადგილი
slumber ძილი, თვლემა
slump ფასების დაცემა
slur შელახული რეპუტაცია; გაურკვევლად გამოთქმა
slush თოვლ-ჭყაპი
sly ეშმაკი, ცბიერი, ფარისეველი
small პატარა, წვრილმანი
smart ჭკვიანი, ენამოსწრებული; კოხტა, მორთული
smash დამტვრევა; დამარცხება
smear ლაქა; გასვრა
smell (smelt, smelled ყნოსვა, სუნვა
smelt დნობა
smile ღიმილი; გაღიმება
smite (smote, smitten) დარტყმა
smith მჭედელი
smithy სამჭედლო
smoke კვამლი; თამბაქოს მოწევა
smooth გლუვი, სწორი
smoulder ბჟუტვა
smug თვითკმაყოფილი, გულზვიადი
smuggle კონტრაბანდისტობა
smuggler კონტრაბანდისტი
snack საუზმე
snail ლოკოკინა
snake გველი
snap ტკაცუნი
snapshot სწრაფად სურათის გადაღება, წამიერი სურათი
snare მახე
snarl ბრდღვინვა; ღმუილი
snatch ხელის ჩავლება, წაცება
sneak მიპარვა; დაბეზღება
sneer დაცინვა, სასაცილოდ აგდება
sneeze ცხვირის ცემინება
sniff ქშინვა, ფშინვა; ყნოსვა, სუნვა
snore ხვრინვა
snort ფრუტუნი
snow თოვლი; თოვა, თოვლის მოსვლა
snowball გუნდა
snowdrop ენძელა
snuff ყნოსვა, სუნვა (თამბაქოსი
snuff-box სათუთუნე, თამბაქოს კოლოფი
snug მყუდრო
so ასე, ამგვარად
soak გაჟღენთა; დასველება
soap საპონი
soar ნავარდი
sob გულამოსკვნით ტირილი, სლუკუნი, ქვითინი
sober ფხიზელი
sociability თანაზიარობა, გულზიარობა
sociable გულზიარი, თანაზიარი
social საზოგადოებრივი, სოციალური
socialize განსაზოგადოება
society საზოგადოება
sock წინდა
sofa დივანი, სოფა
so far აქამდე, ჯერჯერობით
soft რბილი, ნაზი
softly რბილად, ნაზად
soil ნიადაგი, მიწა; ტალახი; გასვრა, გატალახება
sojourn დროებითი ბინადრობა
solace ნუგეში
solar მზის, მზიანი, მზიური
soldier ჯარისკაცი
sole ერთი, ერთადერთი; ფეხისგული; ფეხსაცმლის ძირი
solemn საზეიმო, სადღესასწაულო
solicit თხოვნა, შუამდგომლობა
solicitor ვექილი
solicitude მზრუნველობა
solid მაგარი, მტკიცე
solidarity სოლიდარობა
silidify გამაგრება, განმტკიცება
soliloquy მონოლოგი
solitary მარტოხელა, განმარტოებული
solitude მარტოობა, განმარტოება
solution გადაწყვეტილება; ხსნარი
solve გადაწყვეტა; ამოცანის გამოყვანა
solvent გადახდისუნარიანი; ხსნადი; გამხსნელი
sombre ბნელი; დაბნელებული, მოღუშული
some რაიმე, რამდენიმე
somebody ვიღაც
somehow როგორმე
someone ვიღაც
something რაღაც
sometimes ზოგჯერ
somewhat ნაწილობრივ, ცოტაოდენ
somewhere სადმე
son ვაჟი
song სიმღერა
sonorous ხმიერი, მჟღერი
soon ჩქარა, მალე
soot მური
sophisticate დამახინჯება, შერყვნა
sophomore მეორე კურსის სტუდენტი (აშშ-ს უნივერსიტეტში)
sordid ბინძური, ჭუჭყიანი
sore დაავადებული; ჭრილობა, იარა
sorrow მწუხარება, გლოვა
sorry ნაწყენი, გულნატკენი
sort სახეობა; გვარი, ხარისხი; თანრიგი; დახარისხება
SOS რადიოცნობა უბედურების შესახებ
so-so ასე რა, არა უშავს
soul სული
sound ბგერა, ხმაურობა; ზონდი; ჯანმრთელი, უვნებელი; ზონდით მოსინჯვა
soup წვენი
sour მჟავე
source წყარო, სათავე მდინარის
south სამხრეთი
south-east სამხრეთ-აღმოსავლეთი
southern სამხრეთის
south-west სამხრეთ-დასავლეთი
sovereign დამოუკიდებელი, უზენაესი
sovereignty სუვერენიტეტი
sow (sowed, sown) თესვა; ნეზვი
sowing თესვა; თესვის
space ადგილი, ფართობი, სივრცე
spacious ფართე, ვრცელი
spade ნიჩაბი, ბარი
spadger ბეღურა
Spain ესპანეთი
span მალი ხიდის
Spaniard ესპანელი
Spanish ესპანური
spare შებრალება, დაზოგვა
spark ნაპერწკალი
sparkle ნაპერწკლების ყრა
sparrow ბეღურა
sparse მეჩხერი, თხელი
speak (spoke, spoken) ლაპარაკი, საუბარი
speaker ორატორი
spear შუბი
special სპეციალური; განსაკუთრებული
specialist სპეციალისტი
speciality სპეციალობა
species სახეობა (ბიოლ.); ჯიში, მოდგმა
specify დაწვრილებით აღნიშვნა
specimen ნიმუში
speck ლაქა
spectacle სანახაობა
spectator მაყურებელი
spectre აჩრდილი
speculate სპეკულაციის გაწევა, ჩარჩობა; მოფიქრება, მოსაზრება
speech სიტყვა; ორატორის გამოსვლა; მეტყველება
speechless უსიტყვო, ჩუმი
speed სისწრაფე, სიჩქარე; აჩქარება
speedy სწრაფი, ჩქარი
spell (spelt, spelt) მომხიბვლელობა; წერა ან კითხვა დამარცვლით
spell-bound მოხიბლული
spelling მართლწერა
spend (spent, spent) ხარჯვა; ტარება დროის
sphere სფერო, გლობუსი
spice სანელებელი
spider ობობა
spill (spilt, spilled) დაღვრა; გადმოგდება
spin (span, spun) რთვა, დართვა
spinach ისპანახი
spinal ზურგის, ხერხემლის
spindle თითისტარი
spine ხერხემალი
spinner მრთველი
spinster შინაბერა
spirit სული; განწყობილება; აღფრთოვანება
spit (spat, spat) ფურთხვა
spite ღვარძლი; ავგულობა for spite ჯიბრზე; in spite of მიუხედავად 
spittoon საფურთხებელი
splash შხეფი; ლაქა; შეშხეფება, შეპკურება; ჭყუმპალაობა წყალში
splendid მშვენიერი, ბრწყინვალე
split (split, split) მტვრევა, ჩეხა
spoil (spoilt, spoiled) ნადავლი; გაფუჭება;ძარცვა; განებივრება
spokesman დელეგატი; ორატორიძარცვა
spoliation ძარცვა
sponge ზღვის ღრუბელი
sponsor თავმდები
spontaneous სტიქიური; ნებაყოფლობითი
spoon კოვზი
sport სპორტი
sportsman სპორტსმენი
spot ადგილი; ლაქა
sprain ღრძობა, ამოგდება
spread (spread, spread) გავრცელება, გავრცობა; დაფენა
spring (sprang, sprung) გაზაფხული; ნახტომი; წყარო, ნაკადული; ხტომა
sprinkle შეშხეფება
spur დეზი
spurious ყალბი
sputter დორბლების ყრა
spy ჯაშუში; ჯაშუშობა
squabble ჩხუბი
squad რაზმი
squadron ცხენოსანთა ასეული
squalid ჭუჭყიანი, საწყალი
squall წივილი, კივილი, ჭყივილი
squalor უსუფთაობა; სიღარიბე
squander გაფლანგვა, განიავება
square კვადრატი; მოედანი; კვადრატული; პატიოსანი, პირდაპირი
squash გაწურვა
squat ჩაცუცქვა
squeeze გაწყრვა, დაწოლა
squirrel თრია, ციყვი
stab ხანჯლის ჩარტყმა; დაჭრა
stable თავლა; მტკიცე, მყარი, გამძლე
stack ზვინი; მილი, ლულა
stadium სტადიონი
staff შტატი,შემადგენლობა; შტაბი; ჯოხი
stag ირემი (ხარირემი
stage სტადია, პერიოდი, სცენა; წარმოდგენის დადგმა; გასცენიურება
stagger შენზრევა, შეტორტმანება
stagnant უმოქმედო; მდგრადი, დაგუბებული წყალი
stagnation შეჩერება, შენელება
stain ლაქა
stair საფეხური
staircase კიბე
stake ჩასვლა ბანქოში; ცოცხლად დაწვა; რისკის გაწევა
stale მოძველებული
stalk ღერო, ყუნწი
stall ფარდული; კარავი; სავარძელი (პარტერში)
stallion ულაყი
stammer ბორძიკით ლაპარაკი, ენაბლუ
stamp საფოსტო მარკა; შტამპი; ფეხების ბაკუნი
stampede პანიკური გაქცევა
stand (stood, stood) გაჩერება, დგომა; ატანა, გაძლება stand up ადგომა; სადგომი, კიოსკი
standard  დროშა; სტანდარტი, ნიმუში; ნორმა, ხარისხი; დონე
standing მუდმივი, რეგულარული, მდგომარეობა
standpoint თვალსაზრისი
standstill შეჩერება, გაჩერება;შენელება
staple მთავარი ნაწარმი
star ვარსკვლავი
starch სახამებელი, გახამება
stare მიშტერებით ყურება
stark სავსებით, სრულებით
starling შოშია
start დასაწყისი; დაწყება, წასვლა, გამგზავრება
startle შეშინება; განცვიფრება, გაოცება, გაშტერება
starvation შიმშილი
starve შიმშილით სიკვდილი
state სახელმწიფო, შტატი; მდგომარეობა; სახაზინო; განცხადების გაკეთება; შეტყობინება
stately მედიდური
statement განცხადება, მტკიცება
statesman სახელმწიფო მოღვაწე
station სადგური; ადგილი; მდგომარეობა; დადგმა, მოთავსება
stationery საკანცელარიო ნივთები
statue ქანდაკება
stature სიმაღლე, ტანი, ტანადობა
staunch ერთგული, სანდო
stay დარჩენა; გაჩერება სასტუმროში
steadfast მაგარი, ურყევი
steady მუდმივი, მტკიცე
steal (stole, stolen) მოპარვა, შეპარვა by stealth მალვით, ფარულად
steam ორთქლი
steamer steamship თმომავალი. გემი
steel ფოლადი; ფოლადის; გამოწრტობა
steep ფრიალი, ციცაბო
steer საჭეს მართვა
stem ღერო; სახელური
step ნაბიჯი; საფეხური; ნაბიჯით სვლა
stepbrother ნახევარძმა
stepdaughter გერი (ქალი)
stepfather მამინაცვალი
stepmother დედინაცვალი
steppe ველი, ტრამალი
stepsister ნახევარდა
stepson გერი (ვაჟი)
sterile უნაყოფო, უშვილო
stern სასტიკი, შეუბრალებელი
stew საბუღული ხორცი
steward ოფიციანტი, მსახური (გემზე, თვითმფრინავზე)
stewardess მსახური ქალი
stick (stuck,  stuck) ჯოხი; მიკვრა, მიმაგრება; დაწებება
sticky წებოვანი
stiff მჭიდრო, მაგარი
stifle ხრჩობა, გუდვა
still წყნარი, ჩუმი, უმოძრაო; აქამდე, მაინც, მაინც ხომ....
stimulate წაქეზება, სტიმულირება
stimulus სტიმული
sting (stung, stung) ისარი; საჩხვლეტელი
stingy ძუნწი
stink (stank, stunk) კბენა, ჩხვლეტა
stipend სტიპენდია
stipulate შეპირობება
stipulation პირობა
stir მოძრაობა; რხევა, ნძრევა, განძრევა
stirrup უზანგი, ავჟანდა
stitch ლამბი; დალამბვა, კერვა
stock მარაგი; ფონდი; გვარი, მოდგმა; საქონელი; შინაური პირუტყვი
Stokholm სტოკჰოლმი
stocking ყელიანი წინდა,  ჩულქი
stokyard საქონლის ბაკი
stoker ცეცხლფარეში
stomach კუჭი, მუცელი
stone ქვა; კურკა ხილის
stool სკამი
stoop დახრა
stop გაჩერება; შეჩერება; შეწყვეტა
storage შესანახი, საცავი
store საწყობი, მარაგი; მაღაზია; მომარაგება; საწყობში შენახვა
storey სართული, იარუსი
stork ყარყატი
storm ქარიშხალი
stormy ქარიშხლიანი
story მოთხრობა; ამბავი; ზრაპარი
stout  მსუქანი; გაბედული, მმამაცი
stove ღუმელი
stow მალვა, ფარვა  to stow a ship ტვირთვა (გემის)
stowaway უბილეთო მგზავრი გემზე
straddle ფეხების გაფარჩხვა; ცხენზე ჯდომა
straggle დაცალკევებით, უწესოთ წასვლა
straight პირდაპირი
straighten გამართვა, გასწორება
straightforward პატიოსანი, პირდაპირი
strain ძალვა, ძაბვა
strait სრუტე
strange უცნაური, უხიაკი; უცხო, უცხოური
stranger უცნობი, უცხოელი
strangle ხრჩობა, გუდვა
strap ღვედი, თასმა, ქამარი
strategic (al) სტრატეგიული
strategist სტრატეგი
strategy სტრატეგია
stratum ფენა
straw ჩალა
strawberry მარწყვი
stray ხეტიალი, ყიალი
streak ზოლი; ხასიათი, თვისება
stream ნაკადი, ნაკადული; დინება
streamlet ნაკადული
street ქუჩა
streetcar ტრამვაი (ამერ.)
strength ძალა, სიმაგრე
strengthen გაძლიერება
strenuous დაჭიმული, დაძაბული
stress მახვილი; ჭიმვა,ძაბვა; ხმის ამაღლება
stretch გაწოლა, გაწიმვა
stretcher საკაცე, ჯალამბარი
strew (strewed, strewed) ხრეშის მოყრა; ყვავილების მოფანტვა
strict ზუსტი, მკაცრი
strictly მკაცრად
stride (strode, stridden) ლაჯი, ლაჯება
strident მკვეთრი, მძფრი, გამჭოლი
strife ბრძოლა, დავა
strike (struck, struck) გაფიცვა, strucken დარტყმა; გაოცება; გაფიცვის გამოცხადება
striker გაფიცული
string სიმი; ზონარი; მარგალიტების აცმა
stringent მკაცრი, ზუსტი; სავალდებულო
strip ნაწერი, ნაფლეთი; აცლა, გაძარცვა, გაძრობა
stripe ზოლი; დაკერება
strive (strove, striven) მისწრაფება, ცდილობა, ბრძოლა
stroke დარტყმა, ხელის წასმა, გადასმა; სცლა, მიღება
stroll ხეტიალი; სეირნობა
strong ძლიერი, მაგარი
stronghold სიმაგრე, ციხესიმაგრე
strop ღვედი; სამართებლის ლესვა
structure შენობა; აგებულება, სტრუქტურა
struggle ბრძოლა
stub ძირკვი, ჯირკვი; ნამწვი, ნატეხი, ნამტვრევი
stubborn ჯიუტი, შეუდრეკელი
stuck-up დიდგულა, ამპარტავანი
student სტუდენტი, მოსწავლე, სწავლული
study შესწავა; სამუშაო კაბინეტი; სწავლა, შესწავლა
stuff ნივთიერება; მატერია; დატენა, გატენა
stuffing სატენი; გული (ღვეზელის)
stuffy შეხუთული, დახშული
stumble ფეხის წაკვრა, წაბორძიკება
stump მონაჭერი; ფირკი
stun თავზარის დაცემა, გარეტიანება
stunning განსაცვიფრებელი, გასაოცარი
stupefy  დაჩლუნგება (გონების), განცვიფრება, გაოცება
stupid სულელი
stupidity სისულელე
stupor გაშეშება (ავადმყოფობა)
sturdy მტკიცე, მაგარი
stutter ენის წაბორძიკება, ენის დაბმა
style სტილი; მოდა; ტიტულით მიმართვა, მოხსენიება
subdue დამორჩელება, დაქვემდებარება
subject თემა, საგანი, სიუჟეტი; ქვემდებარე, ქვეშერდომი, ხელქვეითი
sublime დიადი, განდიდებული
submarine წყალქვეშა ნავი
submission დაქვემდებარება
submit დამორჩილება, მინდობა
subordinate დაქვემდებარებული
subscribe ხელის მოწერა
subscriber ხელის მომწერი
subsequent მომდევნო, შემდგომი
subside დაკლება, დაწევა, დაქანება
subsidy სუბსიდია, დოტაცია
subsist არსებობა, გამოკვება
substance არსი; სუბსტანცია; ნივთიერება
substantive არსებითი სახელი
substitute შეცვლა, შენაცვლება; შემცვლელი
subtle სათუთი, ფაქიზი; ეშმაკური, ვერაგული
subtract გამოკლება
suburb გარეუბანი
subway მეტროპოლიტენი (ამერ.;) გვირაბი
succeed მიზნის მიღწევა, წარმატება
success წარმატება
successful წარმატებული, იღბლიანი
succession თანამიმდევრობა
successor ნაცვალი; მემკვიდრე
such ასეთი, ამგვარი
suck წოვა, წუწნა
sucker მუქთამჭამელი
sudden მოულოდნელი
suddenly მოულოდნელად
sue სასამართლოს წესით დევნა
suffer წვალება, ტანჯვა, გადატანა
suffering ტანჯვა
sufficient დამაკმაყოფილებელი, საკმაო
suffix სუფიქსი
suffocate სულის შეხუთვა, სულის შეგუბება
suffrage საარჩევნო უფლება
sugar შაქარი; დაშაქვრა
sugar-basin საშაქრე
sugar-cane შაქრის ლერწამი
suggest აზრის გამოთქმა, წინადადების მიცემა; ჩაგონება;შთაგონება; სიტყვის ჩაკვრა
suicide თვითმკვლელობა; თავისმკვლელი
suit კოსტიუმი; დავა; მოხდენა, გამოყენება, ვარგისობა
suitable საკადრისი, ვარგისი, საჭირო
suit-case ჩემოდანი
suite ამალა; გარნიტური, მორთულობა; სუიტა
suitor მოსარჩლე; თაყვანისმცემელი
sulk გაბუტვა, გაწყრომა
sulky გაბუტული, გამწყრალი
sullen პირქუში, ცხვირპირჩამოშვებული
sulphur გოგირდი
sum to sum upთანხა
summary რეზიუმე, მოკლე შინაარსი; მოკლე
summer ზაფხული
summit მწვერვალი
summon გამოძახება, გამოწვევა (სასამართლოში)
sumptuous მდიდრული; დიდებული
sun მზე
sunburnt მზისგან გაშავებული, დამწვარი
Sunday კვირა
sunflower მზესუმზირა
sunny მზიანი
sunrise მზის ამოსვლა
sunset მზის ჩასვლა
sunshine მზის კაშკაში, მზის შუქი
superficial ზერელე
superfluous ზედმეტი, მეტისმეტი
superintendent მმართველი
superior უფროსი; უმაღლესი
superiority უპირატესობა
superstition ცრუმორწმუნეობა
supervise დაკვირვება, თვალის დევნება
supper ვახშამი
supple ღუნვადი; დამთმობი
supplement დამატება; შევსება
supply მომარაგება, თადარიგის დაჭერა
support დასაყრდენი, მხარის დაჭერა; დახმარება;შენახვა ოჯახის
suppose განზრახვა; დაპირება; ფიქრი
suppress ჩახშობა, ჩაქრობა
supreme უმაღლესი, უზენაესი
sure დარქმუნებული
surely უეჭველად, რასაკვირველია
surface ზედაპირი
surgeon ქირურგი
surmount გადალახვა, დაძლევა
surpass ჯობნა, გადამეტება
surplus ზედმეტი, სიჭარბე
surprise გაოცება, გაკვირვება; მოულოდნელად თავს წადგომა
surprising მოულოდნელი, საოცარი, გასაოცარი
surrender ტყვედ დანებება, ჩასარება
surround გარშემორყმა
surroundings მიდამოები, არემარე, გარემო
survey მიმოხილვა, დათვალიერება, მიჯნვა
survival ნაშთი, გადანაშთი
survive განცდა, გადატანა, ატანა; ცოცხლად დარჩენა
susceptible მგრძნობიარე, შთაბეჭდილებიანი
suspect დაეჭვწბა; ეჭვმიტანილი ადამიანი
suspend შეჩერება
suspenders აჭიმი
suspense მღელვარება, წუხილი
suspicion ეჭვი
suspicious საეჭვო
sustain მხარის დაჭერა; ატანა; განცდა (დამარცხებისა)
swagger ტრაბახი; ყოყოჩობა
swallow მერცხალი; ყლაპვა; გადაყლაპვა
swamp ჭაობი
swan გედი
swarm გუნდი, ჯოგი; ფუთფუთი
sway ქანაობა; მართვა, გავლენის ქონა
swear (swore, sworn) ფიცის მიღება, დაფიცება; გინება, ლანძღვა
sweat ოფლი; ოფლის დენა
Swede შვედი
Sweden შვეცია
Swedish შვედური
sweep (swept, swept) გამოგვა, გამოხვეტა;ჩაქროლება; გაშლა, გავრცობა
sweet ტკბილი, გემრიელი; საყვარელი, ლამაზი
sweets კანფეტი, ტკბილეულობა
swell (swelled, swollen) გასიება, გადიდება
swift ჩქარი, სწრაფი
swim (swam swum) ცურვა
swimmer მოცურავე
swindle მოტყუება, თვალის ახვევა
swine ღორი
swing (swung, swung) ქანაობა, მერყეობა
Swiss შვეიცარული; შვეიცარიელი
switch ამომრთველი რკინიგზის ისარი; გადაყვანა, ჩართვა switch off ამორთვა, გამორთვა შუქის ; switch on ჩართვა შუქის
Switzerland შვეიცარია
swoon გულის წუხილი, გულის წასვლა
swoop მოულოდნელი თავდასხმა
sword ხმალი
syllable მარცვალი
symbol სიმბოლო
symbolical სიმბოლური
sympathetic სიმპათიური
symphathizer თანამგრძნობი
sympathy სიმპათია, თანაგრძნობა
symptom სიმპტომი, ნიშანი
synonym სინონიმი
syntax სინტაქსი
system სისტემა
systematic სისტემატური

HOME