Georgian Dictionary

Table of Contents

1

Welcome to the Georgian dictionary. This lexicon is both ancient and still used today. This fascinating language is spoken less and less as each generation passes, so it is therefore our duty to keep it alive.

English – Georgian Dictionary
Presented by Besiki Sisauri
www.welcome.to/sakartvelo
A
A ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÉ ÀÒÔÉÊËÉ,
A1 ÐÉÒÅÄËÊËÀÓÄËÉ
A B C ÀÍÁÀÍÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ
aback ÖÄÝÒÀà ÈÀÅÓ ßÀÃÂÏÌÀ, ÌÏÖËÏÃÍÄËÀà ÌÉÓßÒÄÁÀ
abandon ÌÉÔÏÅÄÁÀ
abandonment ÌÉÔÏÅÄÁÀ, ÓÉÈÀÌÀÌÄ
abase ÃÀÌÝÉÒÄÁÀ, ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÔÄáÀ, ÜÀÌÏØÅÄÉÈÄÁÀ
abasement ÃÀÌÝÉÒÄÁÀ, ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÔÄáÀ
abash ÃÀÒÝáÅÄÍÀ, ÛÄÒÝáÅÄÍÀ, ÛÄÊÒÈÏÌÀ
abate ÃÀÊËÄÁÀ (×ÀÓÉÓ, ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉÓ), ÛÄÓÖÓÔÄÁÀ; ÂÀÖØÌÄÁÀ; ÂÀÁÀÈÉËÄÁÀ
abatement ÃÀÊËÄÁÀ, ×ÀÓÃÀÊËÄÁÀ; ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ, ÓÄÓÖÓÔÄÁÀ, ÛÄßÚÅÄÔÀ
abbey ÓÀÀÁÀÔÏ; ÌÏÍÀÓÔÄÒÉ, ÓÀÅÀÍÄ
abbot ÀÁÀÔÉ (ÊÀÈÏËÉÊÄÁÉÓ ÌÏÍÀÓÔÄÒÉÓ ßÉÍÀÌÞÙÅÀÒÉ)
abbreviate ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ, ÛÄÌÏÊËÄÁÀ, ÛÄÊÅÄÝÀ
abbreviation ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ, ÛÄÊÅÄÝÀ
abdicate ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ (ÔÀáÔÉÃÀÍ), ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
abdication ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ (ÔÀáÔÉÃÀÍ), ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
abdomen ÌÖÝÄËÉ, ÌÖÝËÉÓ ÙÒÖ
abdominal ÌÖÝËÉÓ
abduct ÌÏÔÀÝÄÁÀ
aberrant àÄÛÌÀÒÉÔÉ ÂÆÉÃÀÍ ÀÝÃÄÍÉËÉ, ÃÀÁÍÄÖËÉ
abhor ÛÄãÀÅÒÄÁÀ, ÛÄÞÀÂÄÁÀ, ÛÄÞÖËÄÁÀ
abide abode – ÉÛÅÉÀÈÀÃ; abided- ÝáÏÅÒÄÁÀÌ; to abide by – ÄÒÈÂÖËÀà ÃÀÒÜÄÍÀ,
ÃÀÝÅÀ, ÛÄÓÒÖËÄÁÀ; ÀÔÀÍÀ (ÊÉÈáÅÉÈÉ ÃÀ ÖÀÒÚÏ×ÉÈÉ ßÉÍÀÃ.)
ability ÓÉÌÀÒãÅÄ, ÍÉàÉ, ÖÍÀÒÉÀÍÏÁÀ; ÅÀËÉÓ ÂÀÃÀáÃÉÓ ÖÍÀÒÉÀÍÏÁÀ
abject ÓÀÁÒÀËÏ ÓÀßÚÀËÉ; ÃÀÌÝÉÒÄÁÖËÉ
abjuration ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ, ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ
abjure ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ, ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
ablaze ÝÄÝáËÛÉ; ÌÏÊÀÛÊÀÛÄ, ÌÏÄËÅÀÒÄ
able ÖÍÀÒÉÀÍÉ, ÛÄÌÞËÄ; to able to – ÛÄÞËÄÁÀ, ÖÍÀÒÉÓ ØÏÍÀ
able-bodied ãÀÍÌÒÈÄËÉ, ÌÀÂÀÒÉ ÀÂÄÁÖËÄÁÉÓ, ÅÀÒÂÉÓÉ (ÓÀÌáÄÃÒÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉÓÀÈÅÉÓ)
abnegation ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ, ÖÀÒÚÏ×À
abnormal ÀÒÀÍÏÒÌÀËÖÒÉ
aboard ÂÄÌÆÄ, ÅÀÂÏÍÆÄ
abode ÓÀÝáÅÒÄÁÄËÉ ÁÉÍÀ, ÓÀÃÂÏÌÉ, ÀÃÂÉËÓÀÌÚÏ×É
abolish ÂÀÖØÌÄÁÀ
abolition ÂÀÖØÌÄÁÀ
abominable ÓÀÞÀÂÄËÉ, ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÞÖËÅÄËÉ
aboriginal ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÌÝáÏÅÒÄÁÉ, ÌÊÅÉÃÒÉ
abound ÖáÅÀà ØÏÍÀ, ÓÀÅÓÄà ÚÏ×ÍÀ
about ÀáËÏÓ, ÃÀÀáËÏÅÄÁÉÈ; ÉÒÂÅËÉÅ, ÂÀÒÛÄÌÏ; ÛÄÓÀáÄÁ; I am about to go – ÌÄ
ßÀÓÅËÀÓ ÅÀÐÉÒÄÁ
above ÆÄÌÏÈ; ÌÄÔÉ, ßÉÍÀÈ, -ÌÃÄ; above all – ÖßÉÍÀÒÄÓ ÚÏÅËÉÓÀ, ÖÌÔÀÅÒÄÓÀÃ
Abraham ÀÁÒÀÀÌÉ
abridge ÛÄÌÏÊËÄÁÀ; ÛÄÆÙÖÃÅÀ
abroad ÓÀÆÒÅÀÒÂÀÒÄÈ, ÖÝáÏÄÈÛÉ
abrogate ÂÀÖØÌÄÁÀ (ÊÀÍÏÍÉÓ)
absence ÀÒ ÚÏ×ÍÀ, ÂÀÌÏÖÝáÀÃÄÁËÏÁÀ; ÃÀÁÍÄÖËÏÁÀ
absent ÀÒ ÌÚÏ×É, ÀÒ ÃÀÌÓßÒÄ; ÃÀÁÍÄÖËÉ
absent-minded ÂÖËÌÀÅÉßÚÉ, ÃÀÁÍÄÖËÉ
absolute ÖÈÖÏÃ, ÛÄÖÆÙÖÃÀÅÉ, ÓÖ×ÈÀ, ßÌÉÍÃÀ
absorb ÛÄßÏÅÀ, ÛÄÓÒÖÔÅÀ, ÛÈÀÍÈØÌÀ
abstain ÈÀÅÉÓ ÛÄÊÀÅÄÁÀ
abstract ÀÁÓÔÒÀÊÔÖËÉ, ÂÀÍÚÄÍÄÁÖËÉ
absurd ÀÁÓÖÒÃÖËÉ, ÖÀÆÒÏ
abundance ÓÉÖáÅÄ, ÁÀÒÀØÉ, ÓÉÌÃÉÃÒÄ
abundant ÖáÅÉ, ÁÀÒÀØÉÀÍÉ, ÌÃÉÃÀÒÉ
abuse ÁÏÒÏÔÀà ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ; ÛÄÖÒÀÝÚÏ×ÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ, ÁÏÒÏÔÀà ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ;
ÛÄÖÒÀÝÚÏ×À
abyss Ö×ÓÊÒÖËÉ
academic, academical ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ
academician ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÉ
academy ÀÊÀÃÄÌÉÀ
accelerate ÀÜØÀÒÄÁÀ, ÃÀÜØÀÒÄÁÀ
accent ÌÀáÅÉËÉ; ÀØÝÄÍÔÉ, ÂÀÌÏÈØÌÀ; ÌÀáÅÉËÉÓ ÃÀÓÌÀ
accept ÌÉÙÄÁÀ, ÃÀÛÅÄÁÀ, ÃÀÈÀÍáÌÄÁÀ
accessible ÌÉÓÀßÅÃÏÌÉ
accessories ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ
accessory ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ, ÃÀÌáÌÀÒÄ, ÌÄÏÒÄáÀÒÉÓáÏÅÀÍÉ
accidence ÌÏÒ×ÏËÏÂÉÀ
accident ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÖÁÄÃÖÒÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ
accidental ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ
acclaim ÛÄÞÀáÄÁÉÈ ÌÉÓÀËÌÄÁÀ, ÓÀØÅÄÚÍÏà ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
acclamations ÏÅÀÝÉÀ
accommodate ÛÄÂÖÄÁÀ, ÛÄßÚÏÁÀ; ÈÀÅÓÄÓÀ×ÀÒÉÓ ÌÉÝÄÌÀ; ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÀ
accompany ÂÀÝÉËÄÁÀ; ÓÀÊÒÀÅÆÄ áÌÉÓ ÛÄßÚÏÁÀ, ÀÊÏÌÐÀÍÉÒÄÁÀ
accomplice ÌÏÍÀßÉËÄ, ÈÀÍÀÌÏÍÀßÉËÄ (ÃÀÍÀÛÀÖËÉÓ)
accomplish ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ, ÛÄÓÒÖËÄÁÀ; ÌÉÙßÄÅÀ
accord ÈÀÍáÌÏÁÀ; ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ
accordance ÈÀÍáÌÏÁÀ; in accordance with – ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ
according to ÈÀÍÀáÌÀÃ
accordingly ÛÄÓÀ×ÄÒÀÃ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ; ÀÌÂÅÀÒÀÃ, ÀÌÉÔÏÌ
accost ÌÉÌÀÒÈÅÀ (ÅÉÍÌÄÓ)
account ÀÍÂÀÒÉÛÉ, ÌÏáÓÄÍÄÁÀ; account for – ÀáÓÍÀ; on account of – ÂÀÌÏ, ÛÄÃÄÂÀÃ; on no
account of – ÀÒÀÅÉÈÀÒ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ
accredit ÓÒÖËÉ Ö×ËÄÁÉÈ ÀÙàÖÒÅÀ, ÀÊÒÄÃÉÔÄÁÀ
accretion ÍÀÌÀÔÉ
accrue ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄÏÁÀ, ßÀÒÌÏÛÏÁÀ; ÃÀÒÏÅÄÁÀ, ÂÀÃÉÃÄÁÀ
accumulate ÃÀÂÒÏÅÄÁÀ, ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ
accumulation ÃÀÂÒÏÅÄÁÀ, ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ, ÀÊÖÌÖËÀÝÉÀ
accuracy ÓÉÆÖÓÔÄ, ÓÉÓßÏÒÄ
accurate ÆÖÓÔÉ, ÓßÏÒÉ
accusation ÁÒÀËÃÄÁÀ
accusative ÁÒÀËÃÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÀ
accuse ÁÒÀËÉÓ ÃÀÃÄÁÀ, ÃÀÁÒÀËÄÁÀ
accustom ÌÉÜÅÄÅÀ, ÛÄÜÅÄÅÀ; I am accustomed – ÌÄ ÌÉÜÅÄÖËÉ ÅÀÒ
ace ÐÉÒÅÄËáÀÒÉÓáÏÅÀÍÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ, ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ
ache ÔÊÉÅÉËÉ; my head (tooth) aches – ÈÀÅÉ ÌÔÊÉÅÀ
achieve ÌÉÙßÄÅÀ, ÛÄÓÒÖËÄÁÀ
achievement ÌÉÙßÄÅÀ, ÛÄÓÒÖËÄÁÀ
acid ÌÑÀÅÀ, ÌÑÀÅÀ, ÓÉÌÑÀÅÄ
acknowledge ÝÍÏÁÀ, ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ
acknowledgement ÝÍÏÁÀ; ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ; ÌÀÃËÏÁÀ
acorn ÒÊÏ
acquaint ÂÀÝÍÏÁÀ
acquaintance ÍÀÝÍÏÁÏÁÀ, ÍÀÝÍÏÁÉ
acquire ÛÄÞÄÍÀ; ÌÉÙßÄÅÀ; ÃÀÖ×ËÄÁÀ
acquirements ÝÏÃÍÀ, ÜÅÄÅÄÁÉ
across -È, -ÉÈ; ÂÀÌÏ, ÂÆÉÈ; ÂÀÒÃÉÂÀÒÃÌÏ, ÂÀÍÉÅ
act ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÌÏØÝÄÅÀ; ÊÀÍÏÍÉ; ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ; ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÌÏØÝÄÅÀ; ÈÀÌÀÛÉ
(ÓÝÄÍÀÆÄ)
action ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀ; ØÝÄÅÀ; ÓÀØÌÄ
active ÀØÔÉÖÒÉ, ÄÍÄÒÂÉÖËÉ
activity ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀ, ÀØÔÉÖÒÏÁÀ
actor ÌÓÀáÉÏÁÉ
actress ÌÓÀáÉÏÁÉ ØÀËÉ
actual ÀØÔÖÀËÖÒÉ, ÍÀÌÃÅÉËÉ
actuate ÌÏÞÒÀÏÁÀÛÉ ÌÏÚÅÀÍÀ
adapt ÛÄÂÖÄÁÀ, ÀÃÀÐÔÉÒÄÁÀ; ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ, ÂÀÃÀÊÄÈÄÁÀ
add ÃÀÌÀÔÄÁÀ, ÌÉÌÀÔÄÁÀ
addendum ÃÀÌÀÔÄÁÀ (ßÉÂÍÉÓÀ)
addition ÃÀÌÀÔÄÁÀ, ÌÉÌÀÔÄÁÀ; in addition to – ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ, ÀÌÉÓ ÂÀÒÃÀ
additional ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ
address ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ; ÌÉÌÀÒÈÅÀ;
adhere ÄÒÈÂÖËÀÃ ÃÀÒÜÄÍÀ (ÐÒÉÍÝÉÐÉÓÀÃÌÉ)
adherence ÌÏÌáÒÄÏÁÀ, ÌÉÌÃÄÅÒÏÁÀ, ÄÒÈÂÖËÄÁÀ
adherent ÌÏÌáÒÄ, ÌÉÌÃÄÅÀÒÉ
adieu ÌÛÅÉÃÏÁÉÈ
adjacent ÌÏÌÉãÍÀÅÄ, ÌÏÓÀÆÙÅÒÄ
adjective ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉ
adjoin ÌÉÌáÒÏÁÀ, ÌÉÊÄÃËÄÁÀ
adjourn ÅÀÃÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ
adjudge ÌÉÓãÀ, ÓÀÓãÄËÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ
adjunct ÈÀÍÀÛÄÌßÄ; ÃÀÌÀÔÄÁÀ
adjust ßÄÓÒÉÂÛÉ ÌÏÚÅÀÍÀ; ÛÄÂÖÄÁÀ
administer ÌÀÒÈÅÀ
administration ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÀ
administrator ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÔÏÒÉ
admirable ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ, ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ßÀÒÌÔÀÝÉ
Admiralty ÓÀÆÙÅÀÏ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ; First Lord of the Admirality – ÓÀÆÙÅÀÏ ÌÉÍÉÓÔÒÉ
(ÉÍÂËÉÓÛÉ)
admiration ÀÙÔÀÝÄÁÀ
admire ÀÙÔÀÝÄÁÀ, ÌÏáÉÁÅËÀ
admirer ÈÀÚÅÀÍÉÓÌÝÄÌÄËÉ
admissible ÃÀÓÀÛÅÄÁÉ, ÌÉÓÀÙÄÁÉ
admission ÃÀÈÌÏÁÀ; ÍÄÁÀÒÈÅÀ
admit ÛÄÛÅÄÁÀ, ÍÄÁÀÒÈÅÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
admittance ÛÄÓÅËÉÓ ÍÄÁÀÒÈÅÀ; ÛÄÓÀÅÀËÉ
admonish ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ; ÃÀÒßÌÖÍÄÁÀ, ÃÀãÄÒÄÁÀ
ado áÌÀÖÒÏÁÀ; ÓÉÞÍÄËÄ
adolescence ÓÉÚÌÀßÅÉËÄ, ÓÉàÀÁÖÊÄ, ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀ
adolescent ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ àÀÁÖÊÉ
adopt ÛÅÉËÀÃ ÀÚÅÀÍÀ; ÀÈÅÉÓÄÁÀ
adore ÂÀÙÌÄÒÈÄÁÀ, ÈÀÚÅÀÍÉÓÝÄÌÀ
adorn ÌÏÒÈÅÀ, ÛÄÌÊÏÁÀ
adult ÌÏÆÒÃÉËÉ
advance ßÉÍÓÅËÀ; ÃÀßÉÍÀÖÒÄÁÀ, ßÀÒÌÀÔÄÁÀ
advantage ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ
adventure ÈÀÅÂÀÃÀÓÀÅÀËÉ, ÒÉÓÊÄÁÀ, ÂÀÁÄÃÅÀ; to adventure one’s life -ÓÉÝÏÝáËÉÓ
ÓÀ×ÒÈáÄÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ
adventurer ÈÀÅÂÀÃÀÓÀÅÀËÉÓ ÌÏÚÅÀÒÖËÉ; ÀÅÀÍÔÉÖÒÉÓÔÉ
adventurous ÂÀÁÄÃÖËÉ, ÌÀÌÀÝÉ
adverb ÆÌÍÉÆÄÃÀ, ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ
adversary ÌÏßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄ, ÌÄÔÏØÄ
adverse ÌÔÒÖËÉ; ÓÀßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏ; ÀÒÀáÄËÓÀÚÒÄËÉ
advertise ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ, ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÌÏÔÀÅÓÄÁÀ; ÒÄÊËÀÌÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ
advertisement ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ
advice ÒÜÄÅÀ, ÃÀÒÉÂÄÁÀ; ÝÍÏÁÀ
advise ÒÝÄÅÀ-ÃÀÒÉÂÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ; ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ
advisory ÓÀÈÀÈÁÉÒÏ
advocate ÃÀÌÝÅÄËÉ, ÀÃÅÏÊÀÔÉ; ÃÀÝÅÀ
aeroplane ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ
afar ÛÏÒÓ
affable ÂÖËÙÉÀ, ÂÖËÉÈÀÃÉ
affair ÓÀØÌÄ
affect ÂÀÅËÄÍÉÓ ÌÏáÃÄÍÀ; ÅÍÄÁÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ (ãÀÌÒÈÄËÏÁÉÓÀÈÅÉÓ)
affection ÂÀÅËÄÍÀ; ÓÉÚÅÀÒÖËÉ, ÄÒÔÂÖËÄÁÀ; ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ
affiliate ÛÅÉËÀÃ ÀÚÅÀÍÀ, ÛÅÉËÄÁÀ
affirm ÌÔÊÉÝÄÁÀ, ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÀ
affirmative ÌÔÊÉÝÄÁÉÈÉ
affix ÌÉÌÀÂÒÄÁÀ, ÌÉÌÀÔÄÁÀ
afflict ÃÀÍÀÙÅËÉÀÍÄÁÀ, ÂÖËÉÓ ÔÊÄÍÀ, ßÚÄÍÉÍÄÁÀ
affluence ÛÄÍÀÊÀÃÉ; ÓÉÖáÅÄ, ÃÏÅËÀÈÉ, ÁÀÒÀØÀ
afford ÛÄÞËÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÈÀÅÉÓÀÈÅÉÓ ÍÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
afoot ×ÄáÉÈ
afraid ÛÄÛÉÍÄÁÖËÉ; to be afraid of – ÛÄÛÉÍÄÁÀ
afresh ÊÅËÀÅ
Africa À×ÒÉÊÀ
after ÛÄÌÃÄÂ, ÌÉáÄÃÅÉÈ; ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ; ÌÀÓ ÛÄÌÃÄ ÒÀÝ; after all – ÁÏËÏÓ ÃÀ ÁÏËÏÓ
afternoon ÛÖÀÃÙÄ
afterwards ÛÄÌÃÄÂ. ÛÄÌÃÄÂÛÉ
again ÊÅËÀÅ, áÄËÀáËÀ
against ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂ; ÌÉÌÀÒÈ; -ÆÄ
age ßËÏÅÀÍÄÁÀ, ÀÓÀÊÉ; ÓÀÖÊÖÍÄ; ÄÐÏØÀ
aged áÀÍÛÉ ÛÄÓÖËÉ
agency ÓÀÀÂÄÍÔÏ; ÌÏØÌÄÃÄÁÀ
agenda ÃÙÉÓ ßÄÓÒÉÂÉ
agent ÀÂÄÍÔÉ; ×ÀØÔÏÒÉ
aggravate ÂÀÖÀÒÄÓÄÁÀ, ÂÀÌßÅÀÅÄÁÀ
aggress ÈÀÅÃÀÓáÌÀ
aggression ÀÂÒÄÓÉÀ, ÈÀÅÃÀÓáÌÀ
aggressive ÀÂÒÄÓÉÖËÉ
aggrieve ßÚÄÍÉÍÄÁÀ, ÂÖËÉÓ ÔÊÄÍÀ
agitate ÀÙÄËÅÄÁÀ; ÀÂÉÔÀÝÉÉÓ ÂÀßÄÅÀ
agitation ÀÙÄËÅÄÁÀ; ÀÂÉÔÀÝÉÀ; ÃÉÓÊÖÓÉÀ
agitator ÀÂÉÂÀÔÏÒÉ
ago ßÉÍÀÈ; long time ago – ÃÉÃÉ áÍÉÓ ßÉÍÀÈ
agrarian ÀÂÒÀÒÖËÉ
agree ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ, ÃÀÈÀÍáÌÄÁÀ; ÛÄÐÉÒÏÁÄÁÀ, ÐÉÒÏÁÉÓ ÃÀÃÄÁÀ
agreeable ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ
agreement ÈÀÍáÌÏÁÀ; ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ; áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ
agricultural ÌÉßÀÈÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ, ÓÀÓÏ×ËÏ-ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ
agriculture ÓÏ×ËÉÓ ÌÄÖÒÍÄÏÁÀ, ÌÉßÀÈÌÏØÌÄÃÄÁÀ
agriculturist ÀÂÒÏÍÏÌÉ, ÓÏ×ËÉÓ ÌÄÖÒÍÄ
ahead ßÉÍ; to get ahead of – ÂÀÓßÒÄÁÀ
aid ÃÀáÌÀÒÄÁÀ, ÛÅÄËÀ
aim ÌÉÆÀÍÉ; ÂÀÍÆÒÀáÅÀ; ÃÀÌÉÆÍÄÁÀ; ÓßÒÀ×ÅÀ; ÛÖÒÄÁÀ (ÌÉÄÛÖÒÄÁÀ)
air äÀÄÒÉ, ÍÉÀÅÉ; ÂÀÒÄÂÍÏÁÀ; ÌÄËÏÃÉÀ; ÀÒÉÀ; ÓÀäÀÄÒÏ, äÀÄÒÉÓ ÂÀßÌÄÍÃÅÀ,
ÂÀÛÒÏÁÀ (ÈÄÈÒÄÖËÉÓ)
aircraft ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ, ÓÀäÀÄÒÏ ×ËÏÔÉ
airman Ì×ÒÉÍÀÅÉ
airplain ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ
akin ÌÏÍÀÈÄÓÀÅÄ, ÀáËÏÁÄËÉ
alarm ÂÀÍÂÀÛÉ; ÀÒÄËÅÄÁÀ; ÂÀÍÂÀÛÉÓ ÀÔÄáÅÀ
alarm clock ÌÀÙÅÉÞÀÒÀ ÓÀÀÈÉ
alas ÅÀÉ, À×ÓÖÓ
albumen ÝÉËÀ (ÊÅÄÒÝáÉÓ)
alder ÌÖÒÚÀÍÉ; ÌÒÈáÌÄËÀ
ale ËÖÃÉ
ale-house ËÖÃáÀÍÀ
alert ÝÏÝáÀËÉ, ×áÉÆÄËÉ; on the alert – ×áÉÆËÀÃ
alight ÜÀÌÏÓÅËÀ, ÂÀÃÌÏÓÅËÀ (ÀÅÔÏÁÖÓÉÃÀÍ); ÀÍÈÄÁÖËÉ, ÃÀÍÈÄÁÖËÉ
alike ÌÓÂÀÅÓÉ, ÌÂÅÀÍÉ
aliment ÊÅÄÁÀ, ÓÀÊÅÄÁÉ
alimony ÀËÉÌÄÍÔÉ
alive ÝÏÝáÀËÉ; ÌáÍÄ
all ÚÅÄËÀ, ÌÈÄËÉ, ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ at all -ÓÀÅÓÄÁÉÈ; not at all-ÓÒÖËÄÉÈÀÝ ÀÒÀ; all at
once- ÖÝÁÀÃ, all the same-ÓÖË ÄÒÈÉÀ; for all that- ÌÉÖáÄÃÀÅà ÀÌÉÓÀ; all right – ÊÀÒÂÉ, ÊÄÈÉËÉ, ÀÒÀ
ÖÛÀÅÒÓ
allege ÌÔÊÉÝÄÁÀ
allegiance ÄÒÈÂÖËÄÁÀ
alleviate ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ (ÔÊÉÅÉËÉÓ)
alliance ÊÀÅÛÉÒÉ
allied ÌÏÊÀÅÛÉÒÄ, ÀáËÏÁÄËÉ
allot ÂÀÍÀßÉËÄÁÀ, ÂÀÃÀÝÄÌÀ
allow ÍÄÁÀÒÈÅÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
allusion ÂÀÃÀÊÒÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ
ally ÌÏÊÀÅÛÉÒÄ, ÛÄÄÒÈÄÁÀ, ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ, ÛÄÌÏÄÒÈÄÁÀ
almond ÍÖÛÉ
almost ÈÉÈØÌÉÓ
alone ÌÀÒÔÏáÄËÀ, ÄÒÈÉ
along ÂÀÓßÅÒÉÅ, -ÉÈ, all along – ÌÖÃÀÌ
alongside ÂÅÄÒÃÉÈ
aloud áÌÀÌÀÙËÀ, ÂÀÓÀÂÏÍÀÃ
alphabet ÀÍÁÀÍÉ
Alps ÀËÐÄÁÉ (ÌÈÄÁÉ)
already ÖÊÅÄ
also ÀÂÒÄÈÅÄ
altar ÓÀÊÖÒÈáÄÅÄËÉ (ÒÄË.)
alter ÂÀÌÏÝÅËÀ; ÂÀÃÀÊÄÈÄÁÀ
although ÈÖÌÝÀ, ÒÏÌÝ ÊÉ; ÌÉÖáÄÃÀÅÀà ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ
altogether ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÓÀÄÒÈÏÃ, ÓÖË
always ÚÏÅÄËÈÅÉÓ, ÌÖÃÀÌ
A.M. ÛÖÀÃÙÄÌÃÉÓ
amass ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ, ÃÀÂÒÏÅÄÁÀ
amateur ÌÏÚÅÀÒÖËÉ
amaze ÂÀÏÝÄÁÀ
ambassador ÄËÜÉ, ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ
ambiguous ÏÒÀÆÒÏÅÀÍÉ
ambition ÐÀÔÉÅÌÏÚÅÀÒÄÏÁÀ, ÀÌÁÉÝÉÀ
ambitious ÐÀÔÉÅÌÏÚÅÀÒÖËÉ
ambulance ÓÀÍÉÔÀÒÖËÉ ÀÅÔÏÌÀÍØÀÍÀ, ÓÀÅÄËÄ, ËÀÆÀÒÄÈÉ
ameliorate ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ
Amen ÀÌÉÍ (ÒÄË.)
amend ÛÄÊÄÈÄÁÀ, ÂÀÓßÏÒÄÁÀ
America ÀÌÄÒÉÊÀ
American ÀÌÄÒÉÊÄËÉ, ÀÌÄÒÉÊÖËÉ
amiable ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ, ÆÒÃÉËÏÁÉÀÍÉ; ÌÄÂÏÁÒÖËÉ
amicable ÌÄÂÏÁÒÖËÉ
amid, amidst ÛÏÒÉÓ
amity ÌÄÂÏÁÒÏÁÀ
ammunition ÀÌÖÍÉÝÉÀ, ÓÀàÖÒÅÄËÉ
among ÛÏÒÉÓ
amount ÈÀÍáÀ, ÏÃÄÍÏÁÀ; ÌÉÙßÄÅÀ, ÛÄÂÄÍÀ (ÈÀÍáÉÓ)
ample ÖáÅÉ, ÓÀÊÌÀÒÉÓÉ
amuse ÂÀÒÈÏÁÀ, ÃÒÏÓ ÔÀÒÄÁÀ
amusement ÂÀÒÈÏÁÀ
amusing ÓÀÓÀÝÉËÏ
an ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÉ ÀÒÔÉÊËÉ
analyse ÀÍÀËÉÆÄÁÀ, ÂÀÒÜÄÅÀ; ÃÀÛËÀ (ØÉÌÉÀÛÉ)
analysis ÀÍÀËÉÆÉ, ÂÀÒÜÄÅÀ
ancestor ßÉÍÀÐÀÒÉ
anchor ÙÖÆÀ
ancient ÞÅÄËÉ, ÀÍÔÉÖÒÉ
and ÃÀ (ÊÀÅÛÉÒÉ)
anew áÄËÀáËÀ, ÈÀÅÉÃÀÍ
angel ÀÍÂÄËÏÆÉ
anger ÁÒÀÆÉ, ßÚÒÏÌÀ; ÂÀÁÒÀÆÄÁÀ
angle ÊÖÈáÄ; ÀÍÊÄÓÉ
angry ÂÖËÌÏÓÖËÉ, ÂÀãÀÅÒÄÁÖËÉ
animal ÝáÏÅÄËÉ, ÐÉÒÖÔÚÅÉ
animate ÂÀÝÏÝáËÄÁÀ, ÀÙÒ×ÈÏÅÀÍÄÁÀ, ÀÍÉÌÀÝÉÀ
animosity ÌÔÒÏÁÀ, ÛÖÙËÉ
annex ÛÄÌÏÄÒÈÄÁÀ
annihilate ÌÏÓÐÏÁÀ, ÂÀÖØÌÄÁÀ
anniversary ßËÉÓ ÈÀÅÉÓ
announce ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ; ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ, ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ
announcer ÃÉØÔÏÒÉ
annoy ÈÀÅÉÓ ÌÏÁÄÆÒÄÁÀ, ÂÖËÉÓ ÂÀßÚÀËÄÁÀ
annual ßËÉÖÒÉ, ÚÏÅÄËßËÉÖÒÉ
annul ÂÀÖØÌÄÁÀ, ÌÏÓÐÏÁÀ
anointing ÝáÄÁÀ (ÆÄÈÉÓ)
another ÓáÅÀ, ÌÄÏÒÄ
answer ÐÀÓÖáÉ, ÐÀÓÖáÉÓ ÂÀÝÄÌÀ
ant àÉÀÍàÅÄËÀ
antecedent ßÉÍÀÌÀÅÀËÉ
antechamber ßÉÍÀÍÀÏÈÀáÉ
anthem äÉÌÍÉ
anti-aircraft ÓÀÆÄÍÉÔÏ
antichrist ÀÍÔÉØÒÉÓÔÄ
anticipate ßÉÍÀÓßÀÒáÄÃÅÀ, ßÉÍÀÓßÀÒßÅÒÄÔÀ
antidote ÛáÀÌÉÓ ÓÀßÉÍÀÀÒÌÃÄÂÏ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ
anvil ÂÒÃÄÌËÉ
anxiety ÛÉÛÉ, ßÖáÉËÉ, ÌÏÖÓÅÄÍÒÏÁÀ
anxious ÛÄßÖáÄÁÖËÉ; ÃÉÃÀà ÌÓÖÒÅÄËÉ
any ÚÏÅÄËÉ, ÒÏÌÄËÉÌÄ at any rate – ÚÏÅÄË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ
anybody ÅÉÍÌÄ, ÚÏÅÄËÉ
anyhow ÒÏÂÏÒÌÄ, ÚÏÅÄË ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ
anyone ÅÉÍÌÄ, ÚÏÅÄËÉ
anything ÒÀÉÌÄ
anyway ÚÏÅÄË ÛÄÌÈáÅÄÅÛÉ
anywhere ÓÀÃÌÄ, ÚÏÅÄËÂÀÍ
apart ÂÅÄÒÃÆÄ, ÝÀË-ÝÀËÊÄ; ÂÀÒÃÀ
apartment ÏÈÀáÉ, ÁÉÍÀ
ape ÌÀÉÌÖÍÉ (ÂÀÍÓÀÊ. ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉ); ÌÀÉÌÖÍÏÁÀ, ÌÉÁÀÞÅÀ
aperture ÍÀáÅÒÄÔÉ, àÖàÒÖÔÀÍÀ
apiece ÝÀËÏÁÉÈÉ, ÝÀËÏÁÒÉÅÉ
apis ×ÖÔÊÀÒÉ
apocalypse ÀÐÏÊÀËÉÐÓÉ, ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ (ÒÄË.)
apocrypha ÀÐÏÊÒÉ×À (ÒÄË.)
apologise ÁÏÃÉÛÉÓ ÌÏáÃÀ
apology ÁÏÃÉÛÉ; ÃÀÝÅÀ
Apostle ÌÏÝÉØÖËÉ
apostrophe ÀÐÏÓÔÒÏ×É
apparatus ÀÐÀÒÀÔÉ, áÄËÓÀßÚÏ
apparel ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ, ÔÀÍÉÓÀÌÏÓÉ
apparent ÝáÀÃÉ, ÀÛÊÀÒÀ; ÌÏÜÅÄÍÄÁÉÈÉ; ÖÃÀÅÏ
apparently ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÄÔÚÏÁÀ
apparition ÂÀÌÏÜÄÍÀ, ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ; ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ
appeal ÌÏßÏÃÄÁÀ
appear ÂÀÌÏÜÄÍÀ, ÂÀÌÏÓÅËÀ
appearance ÂÀÌÏÝÄÍÀ, ÂÀÒÄÂÍÏÁÀ
appease ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ, ÃÀßÚÍÀÒÄÁÀ
append ÌÉÊÉÃÄÁÀ; ÌÉÄÒÈÄÁÀ; ÌÉÌÀÔÄÁÀ
appendix ÃÀÌÀÔÄÁÀ
appetite ÌÀÃÀ
appetizing ÌÀÃÉÓ ÌÏÌÂÅÒÄËÉ, ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ
applaud ÔÀÛÉÓ ÊÅÒÀ; ÔÀÛÉÓ ÝÄÌÀ; ÌÏßÏÍÄÁÀ
applause ÔÀÛÉÓ ÊÅÒÀ; ÔÀÛÉÓ ÝÄÌÀ;
apple ÅÀÛËÉ; apple of the eye – ÈÅÀËÉÓ ÂÖÂÀ, ÈÅÀËÉÓ ÜÉÍÉ
appliance ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ
applicant ÌÈáÏÅÍÄËÉ, ÂÀÍÌÝáÀÃÄÁÄËÉ
application ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ, ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ
apply ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ; áÌÀÒÄÁÀ; ÌÉÌÀÒÈÅÀ (ÝÍÏÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ)
appoint ÃÀÍÉÛÅÍÀ
appointment ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÃÀÍÉÛÅÍÀ, ÐÀÄÌÀÍÉ
appreciate ÃÀ×ÀÓÄÁÀ; ÛÄ×ÀÓÄÁÀ
apprehend ÂÀÂÄÁÀ, ÌÉáÅÄÃÒÀ, ÛÉÛÉ (ÛÉÛÏÁÓ); ÃÀÐÀÔÉÌÒÄÁÀ
apprehension ÂÀÂÄÁÀ; ÛÉÛÉ; ÃÀÔÖÓÀÙÄÁÀ, ÃÀÐÀÔÉÌÒÄÁÀ
apprentice ÛÄÂÉÒÃÉ
apprise ÛÄ×ÀÓÄÁÀ, ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ
approach ÌÉÀáËÏÄÁÀ, ÌÉÓÅËÀ
approbation ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ, ÓÀÍØÝÉÀ, ÈÍáÌÏÁÀ, ÌÏßÏÍÄÁÀ
appropriate ÌÉÈÅÉÓÄÁÀ
approval ÌÏßÏÍÄÁÀ, ÌÔÊÉÝÄÁÀ
approve ÌÏßÏÍÄÁÀ
approximately ÃÀÀáËÏÅÄÁÉÈ, ÈÉÈØÌÉÓ
apricot àÄÒÀÌÉ
April ÀÐÒÉËÉ
apron ßÉÍÓÀ×ÀÒÉ
apt ÍÉàÉÄÒÉ, ÖÍÀÒÉÀÍÉ
aqueduct ßÚÀËÓÀÃÄÍÉ
Arab ÀÒÀÁÉ
Arabian ÀÒÀÁÖËÉ
arc, arch ÒÊÀËÉ, ÝÉÓÀÒÔÚÄËÀ; ÌÈÀÅÀÒÉ
architect ÀÒØÉÔÄØÔÏÒÉ
archives ÀÒØÉÅÉ
arctic ÀÒÊÔÉÊÖËÉ, ÐÏËÀÒÖËÉ, ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓ
ardent ÌÂÒÆÍÄÁÀÒÄ, ÊÅÉÒÝáËÉ
ardour ÈÀÅÂÀÌÏÃÄÁÀ, ÁÄãÉÈÏÁÀ
area ×ÀÒÈÏÁÉ, ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÀÒÄ,
argil ÈÉáÀ
argue ÃÀÅÀ, ÌÔÊÉÝÄÁÀ
arid ÌÛÒÀËÉ, ÖßÚÀËÏ; ÖÍÀÚÏ×Ï
arise (rose, arisen) ßÀÌÏàÒÀ, ÀÌÁÏáÄÁÀ, ÀÃÂÏÌÀ
aristocracy ÀÒÉÓÔÏÊÒÀÔÉ
arithmetic ÀÒÉÈÌÄÈÉÊÀ
ark ÊÉÃÏÁÀÍÉ, Ark of the Covenant- ÀÙÈØÌÉÓ ÊÉÃÏÁÀÍÉ (ÒÄË.)
arm ÌÊËÀÅÉ, ÉÀÒÀÙÉ, ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÀ
armament ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÀ
armchair ÓÀÅÀÒÞÄËÉ
armful ÄÒÈÉ ÉÙËÉÀ (ÈÉÅÀ)
Armenia ÓÏÌáÄÈÉ
Armenian ÓÏÌÄáÉ, ÓÏÌáÖÒÉ
armistice ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÆÀÅÉ
armour ãÀÅÛÀÍÉ
armoured ãÀÅÛÍÉÀÍÉ, ÃÀãÀÅÛÍÖËÉ
armpit ÉÙËÉÀ
army ÀÒÌÉÀ, ãÀÒÉ
around ÉÒÂÅËÉÅ, ÚÅÄËÂÀÍ, ÂÀÒÛÄÌÏ
arrange ÌÏßÚÏÁÀ; ÌÏßÄÓÒÉÂÄÁÀ; ßÄÓÒÉÂÛÉ ÌÏÚÅÀÍÀ
arrest ÃÀÔÖÓÀÙÄÁÀ
arrival ÜÀÌÏÓÅËÀ
arrive ÜÀÌÏÓÅËÀ, ÌÏÓÅËÀ
arrogance ØÄÃÌÀÒËÏÁÀ
arrow ÉÓÀÒÉ
arsenic ÃÀÒÉÛáÀÍÉ
art áÄËÏÅÍÄÁÀ
artery ÀÒÔÄÒÉÀ
article ÀÒÔÉÊËÉ (ÂÒÀÌÀÔÉÊÖËÉ), ßÄÒÉËÉ (ÓÀÂÀÆÄÈÏ); ÐÖÍØÔÉ, ÌÖáËÉ, ÓÀÂÀÍÉ
artificial áÄËÏÅÍÖÒÉ
artillery ÀÒÔÉËÄÒÉÀ
artisan áÄËÏÓÀÍÉ
artist ÌáÀÔÅÀÒÉ, ÀÒÔÉÓÔÉ, ÌÓÀáÉÏÁÉ
as ÒÏÂÏÒÝ, ÀÓÄ, ÀÓÄÅÄ, as…as- ÉÓÄÅÄ ÒÏÂÏÒÝ, as much as – ÉÌÃÄÍÉÅÄ, as soon as –
ÒÏÂÏÒÝ ÊÉ;
asend ÀÌÀÙËÄÁÀ, ÀÓÅËÀ
ascent ÀÓÅËÀ, ÀÙÌÀÒÈÉ
ash ×ÄÒ×ËÉ, ÍÀÝÀÒÉ
ashamed ÃÀÒÝáÅÄÍÉËÉ
ashore ÍÀÐÉÒÆÄ, ÍÀÐÉÒÉÓÀÊÄÍ
ash-tray ÓÀ×ÄÒ×ËÄ
Asia ÀÆÉÀ
Asiatic ÀÆÉÖÒÉ
aside ÂÅÄÒÃÆÄ
ask ÛÄÊÉÈáÅÀ, ÊÉÈáÅÄÁÉÓ ÃÀÓÌÀ; ÈáÏÅÍÀ
asleep ÌÞÉÍÀÒÄ, to be asleep -ÞÉËÉ
aspect ÀÓÐÄØÔÉ, ÓÀáÄÏÁÀ
aspirant ÀÓÐÉÒÀÍÔÉ, ÊÀÍÃÉÃÀÔÉ
aspire ÓßÒÀ×ÅÀ, ÛÖÒÄÁÀ
ass ÅÉÒÉ, ÓÀãÃÏÌÉ (ÖáÄÛÉ ×ÏÒÌÀ)
assail ÈÀÅÃÀÓáÌÀ, ÉÄÒÉÛÆÄ ÂÀÃÀÓÅËÀ
assassin ÌÊÅËÄËÉ
assassinate ÊÅËÀ, ÌÏÊÅËÀ
assault ÈÀÅÃÀÓáÌÀ, ÉÄÒÉÛÉ
assemble ÈÀÅÉÓÌÏÚÒÀ, ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ
assent ÈÀÍáÌÏÁÀ, ÓÀÍØÝÉÀ
assert ÌÔÊÉÝÄÁÀ
assiduous ÁÄãÉÈÉ
assign ÃÀÍÉÛÅÍÀ
assist ÃÀáÌÀÒÄÁÀ, ÛÅÄËÀ
assistant ÀÓÉÓÔÄÍÔÉ, ÈÀÍÀÛÄÌßÄ
associate ÌÏÊÀÅÛÉÒÄ, ÌÏÍÀßÉËÄ; ÛÄÄÒÈÄÁÀ, ÖÒÈÉÄÒÈÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ
association ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ
assume ÈÀÅÉÓ ÈÀÅÆÄ ÌÉÙÄÁÀ; ÂÀÍÆÒÀáÅÀ, ÃÀÛÅÄÁÀ
assure ÃÀÒßÌÖÍÄÁÀ
astonish ÂÀÏÝÄÁÀ, ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ
astonishment ÂÀÏÝÄÁÀ, ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ
asylum ÈÀÅÛÄÓÀ×ÀÒÉ
Assyria ÓÉÒÉÀ
at -ÛÉ, -ÆÄ, ÈÀÍ; ÀáËÏÓ; at dinner – ÓÀÃÉËÀÃ; at first-ÐÉÒÅÄËÀÃ; at home- ÓÀáËÛÉ;
at play- ÈÀÌÀÛÉÓ ÃÒÏÓ; at once-ÌÀÛÉÍÅÄ
Athens ÀÈÄÍÉ
Atlantic ÀÔËÀÍÔÉÓ ÏÊÄÀÍÄ
atom ÀÔÏÌÉ
atomic ÀÔÏÌÖÒÉ
atrocious ÓÀÓÔÉÊÉ, ÌáÄÝÖÒÉ
attach ÌÉÁÌÀ, ÌÉÌÀÂÒÄÁÀ, ÛÄÄÒÈÄÁÀ, ÌÉÆÉÃÅÀ, ÌÏÍÀÃÉÒÄÁÀ
attack ÛÄÔÀÊÄÁÀ, ÈÀÅÃÀÓáÌÀ
attain ÌÉÙßÄÅÀ
attempt ÝÃÀ (ÛÄÄÝÀÃÀ)
attend ÃÀÓßÒÄÁÀ (ÊÒÄÁÀÆÄ); ÂÀÝÉËÄÁÀ, ÈÀÍáËÄÁÀ, ÌÏÅËÀ (ÀÅÀÃÌÚÏ×ÉÓÀ)
attendant ÌÓÀáÖÒÉ, ÂÀÌÝÉËÄÁÄËÉ
attention ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ; to play attantion – ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉØÝÄÅÀ
attentive ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÀÍÉ
attest ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ, ÃÀÌÏßÌÄÁÀ
attic ÓáÅÄÍÉ
attitude ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ (ÒÉÓÉÌÄ ÌÉÌÀÒÈ); ÐÏÆÉÝÉÀ
attract ÌÉÆÉÃÅÀ
attraction ÌÉÆÉÃÖËÏÁÀ, ÌÉÆÉÃÅÀ, ÌÉÔÚÖÄÁÀ, ÌÉÌÆÉÃÅÄËÏÁÀ
attribute ÈÅÉÓÄÁÀ, ÍÉÛÀÍÉ, ÌÉßÄÒÀ (ÒÀÉÌÄ ÈÅÉÓÄÁÉÓÀ)
audacious ÂÖËÀÃÉ, ÂÀÁÄÃÖËÉ, ÈÀÌÀÃÉ
audible ÂÀÓÀÂÄÁÉ, ÌÊÀ×ÉÏ
audience ÀÖÃÉÔÏÒÉÀ, ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ
augment ÂÀÃÉÃÄÁÀ, ÌÉÌÀÔÄÁÀ
augur ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÉ
August ÀÂÅÉÓÔÏ
aunt ÃÄÉÃÀ, ÁÉÝÏËÀ, ÌÀÌÉÃÀ
aurora ÂÀÍÈÉÀÃÉ, ÝÉÓÊÀÒÉ
Australia ÀÅÓÔÒÀËÉÀ
Australian ÀÅÓÔÒÀËÉÄËÉ, ÀÅÓÔÒÀËÉÖÒÉ
Austria ÀÅÓÔÒÉÀ
Austrian ÀÅÓÔÒÉÄËÉ, ÀÅÓÔÒÉÉÓ
author ÀÅÔÏÒÉ
authority ÀÅÔÏÒÉÔÄÔÉ
authorize ÓÒÖËÉ Ö×ËÄÁÄÁÉÈ ÀÙàÖÒÅÀ
authorship ÀÅÔÏÒÏÁÀ
(auto)bus ÀÅÔÏÁÖÓÉ
autobiography ÀÅÔÏÁÉÂÒÀ×ÉÀ
automatic ÀÅÔÏÌÀÔÖÒÉ
autumn ÛÄÌÏÃÂÏÌÀ
auxiliary ÃÀÌáÌÀÒÄ
avail ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ
avenge ÛÖÒÉÓÞÉÄÁÀ, ÓÉÓáËÉÓ ÀÙÄÁÀ
avenue ÂÀÌÆÉÒÉ, ÐÒÏÓÐÄØÔÉ
average on an average – ÓÀÛÖÀËÏÃ
aversion ÓÉÞÖËÅÉËÉ
avert ÀÝÉËÄÁÀ, ÀÒÉÃÄÁÀ
avoid ÈÀÅÉÃÀÍ ÀÝÉËÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÃÀÙßÄÅÀ
await ÝÃÀ, ËÏÃÏÍÉ
awake (awoke, awoke, awaked) ÂÀÙÅÉÞÄÁÀ, ÂÀÌÏÙÅÉÞÄÁÀ
award ãÉËÃÏ, ÃÀãÉËÃÏÄÁÀ, ÌÉÍÉàÄÁÀ
aware ÌÝÏÃÍÄ, ÓÀØÌÄÓ ÂÀÝÍÏÁÉËÉ
away ÛÏÒÓ
awful ÓÀÛÉÍÄËÉ
awkward ÌÏÖáÄÒáÄÁÄËÉ, ÌÏÖØÍÄËÉ
axe ÝÖËÉ
axis ÙÄÒÞÉ
Azerbaijan ÀÆÄÒÁÀÉãÀÍÉ
B
baby ÁÀÅÛÅÉ
babyish ÁÀÅÛÖÒÉ
Babylon ÁÀÁÉËÏÍÉ (ÒÄË.)
bachelor ÖÝÏËÏ, ÁÀÊÀËÀÅÒÉ
back ÆÖÒÂÉ, ÖÊÀÍÀ ÌáÀÒÄ, ÖÊÀÍ, ÌáÀÒÉÓ ÃÀàÄÒÀ, ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ
backbone áÄÒáÄÌÀËÉ
background ×ÏÍÉ
backward ÖÊÀÍ, ÜÀÌÏÒÜÄÍÉËÉ, ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÖËÉ
bad ÝÖÃÉ
badge ÍÉÛÀÍÉ
badly ÝÖÃÀÃ, ÌÞÉÌÀÃ (ÃÀàÒÉËÉ), ÞÀËÉÀÍ
baffle ÂÄÂÌÄÁÉÓ ÜÀÛËÀ, áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ
bag ÜÀÍÈÀ, ÔÏÌÀÒÀ
bake ÂÀÌÏÝáÏÁÀ, ÂÀÌÏßÅÀ (ÀÂÖÒÉÓ)
baker ÌÄÐÖÒÄ
bakery ÈÏÒÍÄ, ×ÖÒÍÄ
balance ßÏÍÓÀßÏÒÏÁÀ, ÓÀÓßÏÒÉ, ßÏÍÀ (ÉßÏÍÉÓ)
bald ÌÄËÏÔÉ, ÈÀÅÌÏÔÅËÄÐÉËÉ
ball ÁÖÒÈÉ, Ó×ÄÒÏ, ÔÚÅÉÀ
balloon ÀÄÒÏÓÔÀÔÉ, ÁÖÒÈÉ
ballot ÊÄÍàÉÓÚÒÀ, áÌÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
balm ÁÀËÆÀÌÉ
Baltic Sea ÁÀËÔÉÉÓ ÆÙÅÀ
bamboo ÁÀÌÁÖÊÉ
band ÏÒÊÄÓÔÒÉ, ÁÀÍÃÀ, ÁÒÁÏ
bandage ÁÀÍÃÉ, ÁÀÍÃÅÀ, ÛÄáÅÄÅÀ
bandit ÁÀÍÃÉÔÉ, ÚÀÜÀÙÉ
banish ÂÀÂÃÄÁÀ, ÂÀÞÄÅÄÁÀ
banishment ÂÀÂÃÄÁÀ, ÂÀÞÄÅÄÁÀ, ÂÀÃÀÓÀáËÄÁÀ
bank ÁÀÍÊÉ, ÍÀÐÉÒÉ (ÌÃÉÍÀÒÉÓÀ)
bankrupt ÁÀÍÊÒÏÔÉ
banner ÃÒÏÛÀ, ÀËÀÌÉ
banner-hearer ÌÄÃÒÏÛÄ
baptism ÍÀÈËÏÁÀ, ÍÀÈËÉÓÙÄÁÀ
barbarian ÁÀÒÁÀÒÏÓÉ
barbed ÄÊËÄÁÉÀÍÉ
barbed wire ÄÊËÉÀÍÉ ÌÀÅÈÖËÉ
barber ÐÀÒÉÊÌÀáÄÒÉ, ÃÀËÀØÉ
bare ÛÉÛÅÄËÉ
bargain ÉÀ×Àà ÍÀÚÉÃÉ ÓÀÂÀÍÉ, ÅÀàÒÏÁÀ, ÌÏÒÉÂÄÁÀ
bark ÚÄ×À
barley ØÄÒÉ
barn ÁÄÙÄËÉ
barrack ÚÀÆÀÒÌÀ
barrel ÊÀÓÒÉ, ËÖËÀ; barel-organ – ÏÒÙÀÍÉ
barren ÖÍÀÚÏ×Ï
barter ÓÀØÏÍËÉÓ ÔÒÉÀËÉ ÀÍ ÁÒÖÍÅÀ
base ÁÀÆÀ, ×ÖÍÃÀÌÄÔÉ, ÃÀÀÒÓÄÁÀ, ÃÀ×ÖÞÍÄÁÀ
baseless ÖÓÀ×ÖÞÅËÏ
bashful ÌÏÒÝáÅÉ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ
basic ÞÉÒÉÈÀÃÉ, ÌÈÀÅÀÒÉ
basin ÔÀÛÔÉ, ÀÖÆÉ, ÈÀÓÉ
basis ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ, ÁÀÆÉÓÉ
basket ÊÀËÀÈÀ
bat ÙÀÌÖÒÀ
bath ÀÁÀÆÀÍÀ, ÀÁÀÍÏ
bathe ÁÀÍÀÏÁÀ, ÀÁÀÆÀÍÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
bathing ÁÀÍÀÏÁÀ
battery ÁÀÔÀÒÄÀ
battle ÁÒÞÏËÀ
battle-field ÁÒÞÏËÉÓ ÅÄËÉ
bay ÚÖÒÄ, ÖÁÄ
bayonet áÉÛÔÉ
be (were, been) to be back-ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ, to be in-ÓÀáËÛÉ ÚÏ×ÍÀ, to be off- ßÀÓÅËÀ, ÀÒÚÏ×ÍÀ; to
be out-ÓÀáËÛÉ ÀÒ ÚÏ×ÍÀ
beach ÍÀÐÉÒÉ (ÆÙÅÉÓ)
beacon ÛÖØÖÒÀ
beak ÍÉÓÊÀÒÔÉ
beam ÓáÉÅÉ, ÊÀÛÊÀÛÉ, ÊÀÌÊÀÌÉ
bear ÃÀÈÅÉ
bear (borne) ÔÀÒÄÁÀ, ÀÔÀÍÀ, ÃÀÁÀÃÄÁÀ
beard ßÅÄÒÉ
bearer ßÀÒÌÃÂÄÍÄËÉ, ßÀÒÌÏÌÃÂÄÍÉ, ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉ
beast ÌáÄÝÉ, ÍÀÃÉÒÉ, ÝáÏÅÄËÉ
beat ÝÄÌÀ, ÃÀÒÔÚÌÀ
beautiful ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ËÀÌÀÆÉ
beauty ÓÉËÀÌÀÆÄ, ÌÆÄÈÖÍÀáÀÅÉ
because ÉÌÉÔÏÌ ÒÏÌ, ÉÌÉÓÀÈÅÉÓ ÒÏÌ; because of – ÂÀÌÏ, ÂÖËÉÓÀÈÅÉÓ
beckon ÈÀÅÉÓ ÃÀØÍÄÅÀ, ÃÀÞÀáÄÁÀ, ÌÏáÌÏÁÀ, ÌÏáÉÁËÅÀ, ÌÉÆÉÃÅÀ
become ÂÀáÃÏÌÀ, ÂÀÌÏáÃÏÌÀ (ÖáÃÄÁÀ); ÛÄ×ÄÒÄÁÀ
becoming ÛÄÓÀ×ÄÒÉ , ÂÀáÃÏÌÀ
bed ÓÀßÏËÉ, ÓÀÒÄÝÄËÉ, ËÏÂÉÍÉ
bedroom ÓÀßÏËÉ ÏÈÀáÉ
bee ×ÖÔÊÀÒÉ
beech ßÉ×ÄËÉ
beef ÓÀØÏÍËÉÓ áÏÒÝÉ
bee-hive ÓÊÀ
bee-master ÌÄ×ÖÔÊÒÄ
beer ËÖÃÉ
beet àÀÒáÀËÉ
beetle áÏàÏ
before ßÉÍ, -ÌÃÄ, Ö×ÒÏ ÀÃÒÄ, ßÉÍÀÈ, ÖÊÅÄ; before long-ÌÀËÄ
beforehand ßÉÍÀÓßÀÒ, ßÉÍÃÀßÉÍ
beg ÈáÏÅÍÀ, ÅÄÃÒÄÁÀ; ÌÀÈáÏÅÒÏÁÀ
beggar ÌÀÈáÏÅÀÒÉ
begin (began, begun) ÃÀßÚÄÁÀ, to begin with – ÖßÉÍÀÒÄÓ ÚÏÅËÉÓÀ
beginner ÃÀÌßÚÄÁÉ
beginning ÃÀÓÀßÚÉÓÉ
behalf on behalf of -ÓÀáÄËÉÈ; in behalf of -ÈÅÉÓ, ÂÖËÉÓÈÅÉÓ
behave ØÝÄÅÀ, ÈÀÅÉÓÃÀàÄÒÀ
behavior ÚÏ×ÀØÝÄÅÀ
behind ÖÊÀÍ, ÛÄÌÃÄÂ
behold (behold) áÄÃÅÀ, àÅÒÄÔÀ, ÛÄÍÉÛÅÍÀ, ÛÄáÄÃÄ,
being ÀÒÓÄÁÀ, ÀÒÓÉ, ÚÏ×ÍÀ; human being – ÀÃÀÌÉÀÍÉ
Belgian ÁÄËÂÉÄËÉ; Belgium – ÁÄËÂÉÀ
belief ÒßÌÄÍÀ, ÍÃÏÁÀ
believe ÒßÌÄÍÀ, ÃÀãÄÒÄÁÀ, ÌÉÍÃÏÁÀ
believer ÌÏÒßÌÖÍÄ
bell ÆÀÒÉ
belligerent ÌÄÏÌÀÒÉ ÌáÀÒÄ
belong ÊÖÈÅÍÄÁÀ (ÄÊÖÈÅÍÉÓ)
beloved ÓÀÚÅÀÒÄËÉ, ÞÅÉÒ×ÀÓÉ
below ØÅÄÛ, ØÅÄÅÉÈ
belt ØÀÌÀÒÉ, ÓÀÒÔÚÄËÉ, ÆÏÍÀ
bench ÂÒÞÄËÉ ÓÊÀÌÉ
bend (bent) ÌÏáÒÀ, ÌÏÙÖÍÅÀ
beneath ØÅÄÌÏÈ, ØÅÄÛ
benefit ÌÏßÚÀËÄÁÀ, ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ
Berlin ÁÄÒËÉÍÉ
berry ÊÄÍÊÒÀ
berth ÓÀßÏËÉ ÀÃÂÉËÉ
beseech (besought) ÈáÏÅÍÀ, ÅÄÃÒÄÁÀ
beside ÀáËÏÓ, ÂÅÄÒÃÉÈ
besides ÀÌÀÓ ÂÀÒÃÀ, ÊÉÃÄÅ
besiege ÀËÚÉÓ ÛÄÌÏÒÔÚÌÀ
best ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ
bestow ÜÖØÄÁÀ
bet ÓÀÍÀÞËÄÏ, ÓÀÍÀÞËÄÏÓ ÃÀÃÄÁÀ
Bethlehem ÁÄÈËÄÌÉ
betimes ÃÒÏÖËÀÃ, ÀÃÒÄ
betray ÂÀÝÄÌÀ ÅÀËÀÃ
betrayal ÂÀÌÝÄÌËÏÁÀ, ÙÀËÀÔÉ
betroth ÃÀÍÉÛÅÍÀ
betrothal ÍÉÛÍÏÁÀ
better ÖÊÄÈÄÓÉ, ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ
between ÛÖÀ, ÛÏÒÉÓ
beverage ÓÀÓÌÄËÉ
beware ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ, ÌÏÒÉÃÄÁÀ
bewilder ÛÄÛ×ÏÈÄÁÀ
bewitch ÌÏãÀÃÏÄÁÀ, ÌÏÍÖÓáÅÀ
beyond ÉÌ ÌáÀÒÄÆÄ; ÆÄÅÉÈ, ÉØÉÈ; It is beyond me – ÄÓ ÜÄÌÓ ÞÀËÙÏÍÄÓ ÀÒÄÌÀÔÄÁÀ
bib ÁÀÅÛÅÉÓ ßÉÍÓÀ×ÀÒÉ
Bible ÁÉÁËÉÀ (ÒÄË.)
bicycle ÅÄËÏÓÉÐÄÃÉ
bid (bade, bid, bidden) ÁÒÞÀÍÄÁÀ, ÁÒÀÍÄÁÉÓ ÂÀÝÄÌÀ
bier ÊÀÔÀ×ÀËÊÉ
bifurcate ÏÒÀà ÂÀÚÏ×À
big ÃÉÃÉ, big ben – ÃÉÃÉÃ ÓÀÀÈÉ ÉÍÂËÉÓÉÓ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÛÄÍÏÁÀÆÄ
bilateral ÏÒÌáÒÉÅÉ, ÏÒÂÅÄÒÃÀ
bill ÀÍÂÀÒÉÛÉ; ÊÀÍÏÍÐÒÏÄØÔÉ; ÍÉÓÊÀÒÔÉ; ÈÀÌÀÓÖØÉ; À×ÉÛÀ, ËÏÆÖÍÂÉ
bin ÓÀÍÀÂÅÄ ÚÖÈÉ
bind (bound) ÛÄÊÅÒÀ, ÚÃÀÛÉ ÜÀÓÌÀ (ßÉÂÍÉÓ)
binding ÚÃÀ
biography ÁÉÏÂÒÀ×ÉÀ
birch ÀÒÚÉÓ áÄ
bird ÜÉÔÉ, ×ÒÉÍÅÄËÉ
birdie ÜÉÔÖÍÀ
birth ÃÀÁÀÃÄÁÀ, ÓÀßÚÉÓÉ
birthday ÃÀÁÀÃÄÁÉÓ ÃÙÄ
bishop ÄÐÉÓÊÏÐÏÓÉ
bit ÍÀàÄÒÉ, ÍÀÔÄáÉ; a bit-ÝÏÔÀ; bit by bit-ÈÀÍÃÀÈÀÍÏÁÉÈ
bite (bit, bitten) ÊÁÄÍÀ
bitter ÌßÀÒÄ
black ÛÀÅÉ, ÂÀÛÀÅÄÁÖËÉ
blackberry ÌÀÚÅÀËÉ
blackbird ÛÀÛÅÉ
blackboard ÓÀÊËÀÓÏ ÃÀ×À
blacking ÅÀØÓÉ (×ÄáÓÀÝÌËÉÓ ÓÀßÌÄÍÃÉ)
blackmail ÛÀÍÔÀÑÉ, ÂÀÌÏÞÀËÅÀ
blackness ÓÉÛÀÅÄ, ÓÉÁÍÄËÄ
Black Sea ÛÀÅÉ ÆÙÅÀ
blacksmith ÌàÄÃÄËÉ
blame ÂÀÍÊÉÝáÅÀ, ÂÀËÀÍÞÙÅÀ, ÃÀÍÀÛÀÖËÉ
blank ÓÖ×ÈÀ, ÝÀÒÉÄËÉ, ÃÀÖßÄÒÄËÉ; ÁËÀÍÊÉ, ÝÀÒÉÄËÉ ÀÃÂÉËÉ
blanket ÓÀÁÀÍÉ
blast ÓÉÏ, ÍÉÀÅÉ, À×ÄÈØÄÁÀ, ØÒÏËÅÀ
blast-furnace ÁÒÞÌÄÃÉ
blatant ÌÚÅÉÒÀËÀ
blaze ÀËÉ, ÀÍÈÄÁÀ, ÂÉÆÂÉÆÉ
blazing ÀÍÈÄÁÖËÉ, ÀÂÉÆÂÉÆÄÁÖËÉ
bleak ÝÉÅÉ, ÓÖÓáÉÀÍÉ, ÌÊÀÝÒÉ
bleat ÁÙÀÅÉËÉ, ÊÉÊÉÍÉ
bleed (bled) ÓÉÓáËÉÓ ÃÄÍÀ-ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ
blemish áÀÒÅÄÆÉ, ÍÀÊËÉ
bless ÊÖÒÈáÄÅÀ, ÃÀËÏÝÅÀ; Bless Master! – ÌÀÊÖÒÈáÄÈ ÌÄÖ×ÄÏ!
blessing ÊÖÒÈáÄÅÀ, ÃÀËÏÝÅÀ;
blind ÁÒÌÀ, ÃÀÁÒÌÀÅÄÁÀ
blindfold ÈÅÀËÀáÅÄÖËÉ
blink ÝÉÌÝÉÌÉ. ÊÀÌÊÀÌÉ
bliss ÍÄÔÀÒÄÁÀ
blister ÁÖÒÝÉ, ÊÏÐÉ
block ãÉÒÊÉ, ÌÏÒÉ; ÊÅÀÒÔÀËÉ (ØÀËÀØÉÓ)
blond ØÄÒÀ, ØÄÒÀÈÌÉÀÍÉ
blood ÓÉÓáËÉ, ÌÊÅËÄËÏÁÀ; blood-guilty – ÌÊÅËÄËÉ
bloodhound ÌÄÞÄÁÀÒÉ
bad blood ÌÔÒÏÁÀ
blood-letting ÓÉÓáËÉÓ ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ
bloodshed ÓÉÓáËÉÓ ÙÅÒÀ
blood-sucker ÓÉÓáËÉÓ ÌÓÌÄËÉ; ßÖÒÁÄËÀ
blood-vessel ÓÉÓáËÉÓ ÞÀÒÙÅÉ
bloody ÓÉÓáËÉÀÍÉ
bloom ÀÚÅÀÅÄÁÀ, ÂÀ×ÖÒÜØÅÍÀ, ÚÅÀÅÉËÉ
blot ÌÄËÍÉÓ ßÅÄÈÉ, ËÀØÀ, ÓÅÒÀ (ÓÅÒÉÓ), ÈÉÈáÅÍÀ, ÈáÀÐÍÅÀ; blot out-ßÀÛËÀ
blotting-paper ÓÀÛÒÏÁÉ ØÀÙÀËÃÉ
blouse ÁËÖÆÀ
blow ÃÀÒÔÚÌÀ
blow (blew, blown) ÌÏÁÄÒÅÀ, ÜÀØÒÏÁÀ, À×ÄÈØÄÁÀ, ÝÅÉÒÉÓ áÏÝÅÀ (ÝáÅÉÒÓ ÉáÏÝÀÅÓ)
blue ËÖÒãÉ, ÝÉÓ×ÄÒÉ
bluebell ÌÀÜÉÔÀ, ÌÀÜÉÔÄËÀ (ÁÏÔ.)
bluejacket ÓÀÌáÄÃÒÏ ×ËÏÔÉÓ ÌÄÆÙÅÀÖÒÉ
bluff ÓÉÝÒÖÄ, ÔÚÖÉËÉ
blunder ÖáÄÛÉ ÛÄÝÃÏÌÀ
blunt ÜËÖÍÂÉ, ÂÀÖÂÄÁÀÒÉ
blush ÂÀßÉÈËÄÁÀ (ÀÙÄËÅÄÁÉÓÀÂÀÍ)
board ×ÉÝÀÒÉ, ÓÀÓÀÃÉËÏ ÌÀÂÉÃÀ, ÊÒÄÁÀ, ÊÅÄÁÀ, ÊÏËÄÂÉÀ, ÓÀÁàÏ, ØÉÌÉ (ÂÄÌÉÓ)
boast ÊÅÄáÍÀ, ÔÒÀÁÀáÉ
boat ÍÀÅÉ, ÂÄÌÉ, ÍÀÅÉÈ ÓÄÉÒÍÏÁÀ
boatman ÌÄÍÀÅÄ
body ÓáÄÖËÉ, ÊÏÒÐÏÒÀÝÉÀ
bodyguard ÌÄÈÅÀËÚÖÒÄ, ÐÉÒÀÃÉ ÌÝÅÄËÉ
boil ÀÃÖÒÄÁÀ, ÌÏáÀÒÛÅÀ
boiler ÏÒÈØËÉÓ ØÅÀÁÉ
boisterous ÌÞÅÉÍÅÀÒÄ, ÛÌÀÂÉ, ÂÀÝÏ×ÄÁÖËÉ
bold ÂÖËÀÃÉ, ÂÀÁÄÃÖËÉ, ÂÀÁÄÒÉËÉ
boldness ÂÀÌÁÄÃÀÏÁÀ
Bolshevik ÁÏËÛÄÅÉÊÉ
bolt ÖÒÃÖËÉ
bomb ÁÏÌÁÉ; ÁÏÌÁÉÓ ÃÀÛÄÍÀ
bombazine ÁÀÌÁÀÆÉÀ
bomber ÁÏÁÃÀÌÛÄÍÉ, ÚÖÌÁÀÒÌÛÄÍÉ
bond ÏÁËÉÂÀÝÉÀ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ, ÁÏÒÊÉËÉ
bondage ÌÏÍÏÁÀ, ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ, ÊÀÁÀËÀ (ÒÄË.)
bone ÞÅÀËÉ
bonfire ÓÀÃÒÄÓÀÓßÀÖËÏ ÝÄÝáËÉ, ËÀÌÐÀÒÉ, ÊÏÝÏÍÉ
bonnet ØÀËÉÓ ØÖÃÉ
bonus ÐÒÄÌÉÀ, ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÂÀÓÀÌÒãÄËÏ
book ßÉÂÍÉ, ÁÉËÄÈÉÓ ÀÙÄÁÀ
bookbinder ÌÊÉÍÞÀÅÉ
bookcase ßÉÂÍÉÓ ÚÃÀ
booking-clerk ÓÀÁÉËÄÈÏ ÓÀËÀÒÏÓ ÌÏËÀÒÄ
booking-office ÓÀÁÉËÄÈÏ ÓÀËÀÒÏ
bookish ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ, ßÉÂÍÖÒÉ, ÌßÉÂÍÏÁÒÖËÉ
book-keeper ÌÏÀÍÂÀÒÉÛÄ, ÁÖäÀËÔÄÒÉ
book-keeping ÁÖäÀËÔÄÒÉÀ
booklet ßÉÂÍÀÊÉ, ÁÒÏÛÖÒÀ
book-maker ÊÏÌÐÉËÀÔÏÒÉ
bookseller ßÉÂÍÉÓ ÂÀÌÚÉÃÅÄËÉ
bookshelf ßÉÂÍÉÓ ÈÀÒÏ
bookshop, bookstore ßÉÂÍÉÓ ÌÀÙÀÆÉÀ
bookstall ßÉÂÍÉÓ ×ÀÒÃÖËÉ
bookworm ßÉÂÍÉÓ àÉÀ
boom ÁÖÌÉ, ÂÀÌÏÝÏÝáËÄÁÀ (ÅÀàÒÏÁÀÛÉ), ÌÚÅÉÒÀËÀ ÒÄÊËÀÌÀ, ÀÑÉÏÔÀÑÉ
boot ÜÄØÌÀ
bootblack ×ÄáÓÀÝÌËÉÓ ÌßÌÄÍÃÀÅÉ
bootmaker ÌÄÜÄØÌÄ
bootshop ×ÄáÓÀÝÌËÉÓ ÌÀÙÀÆÉÀ
booty ÍÀÃÀÅËÉ
border ÓÀÆÙÅÀÒÉ, ÊÉÃÄ
border-guard ÌÄÓÀÆÙÅÒÄ
border-post ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÓÀÂÖÛÀÂÏ
bore ÌÏßÚÄÍÉËÏÁÀ; ÁÖÒÙÅÀ; ÈÀÅÉÓ ÌÏÁÄÆÒÄÁÀ
boredom ÌÏßÚÄÍÉËÏÁÀ
born ÃÀÁÀÃÄÁÖËÉ
bosh ÓÉÓÖËÄËÄ
bosom ÌÊÄÒÃÉ, ÂÖËÉ
boss ÌÄÐÀÔÒÏÍÄ, ÌÄßÀÒÌÄ, ÌÀÒÈÅÀ
botany ÁÏÔÀÍÉÊÀ
both ÏÒÈÀÅÄ
bother ÛÄßÖáÄÁÀ
bottle ÁÏÈËÉ, ÁÏÈËÛÉ ÜÀÓáÌÀ
bottom ÞÉÒÉ, ×ÓÊÄÒÉ
bottomless Ö×ÓÊÄÒÏ, ÖÞÉÒÏ
bough ÛÔÏ, ÔÏÔÉ
bound ÓÀÆÙÅÀÒÉ, ÍÀáÔÏÌÉ, ÌÉÌÀÅÀËÉ, ÚÃÀÛÉ ÜÀÓÌÖËÉ, ÅÀËÃÄÁÖËÉ
boundary ÓÀÆÙÅÀÒÉ
bourgeoisie ÁÖÒÑÖÀÆÉÀ
bow ÓÀËÀÌÉ, ÌÉÓÀËÌÄÁÀ
bow ÉÓÀÒÉ
bowel ÍÀßËÀÅÉ, ÛÉÂÍÄÖËÉ, ÛÉÂÍÄÖËÉ
bowl ×ÉÀËÀ, ÈÀÓÉ
bowler ØÅÀÁÉÓ ÓÀ×ÀÒÄÁÄËÉ
box ÚÖÈÉ, ÊÏËÏ×É, ÓÊÉÅÒÉ, ËÏÑÀ, ÃÀÒÔÚÌÀ, ÃÀÊÅÒÀ, ÁÏØÓÀÏÁÀ, ÌÖÛÔÉÓ ÃÀÒÔÚÌÀ
boxing ÊÒÉÅÉ
boxing-glove ÌÏÊÒÉÅÄÓ áÄËÈÀÈÌÀÍÉ
box-office ÓÀÁÉËÄÈÏ ÓÀËÀÒÏ
boy ÁÉàÉ, ÅÀÑÉ
boyhood ÓÉÚÒÌÄ, ÚÒÌÏÁÀ
boyish ÁÀÅÛÖÒÉ, ÁÀËÙÖÒÉ, ÁÉàÖÒÉ
brace ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ, ÃÀÌÀÂÒÄÁÀ
bracken ÂÅÉÌÒÀ
bracket ×ÒÜáÉËÉ (×ÒÜáÉËÄÁÛÉ ÝÀÓÌÀ)
brag ÊÅÄáÍÀ
braggart ÌÊÅÄáÀÒÀ
braid ÍÀßÍÀÅÉ (ÈÌÉÓ); ÆÏÍÀÒÉ, ÂÀÒÓÀÊÒÉ, ßÅÍÀ, ØÓÏÅÀ
brain ÔÅÉÍÉ, ÂÏÍÄÁÀ, àÊÖÀ
brain-fever ÔÅÉÍÉÓ ÀÍÈÄÁÀ
brainless ÖÔÅÉÍÏ
brainy àÊÅÉÀÍÉ, ÓÉÔÚÅÀ ÌÏÓßÒÄÁÖËÉ
brake ÌÖáÒÖàÉ, ÃÀÌÖáÒÖàÄÁÀ, ÂÅÉÌÒÀ, ÁÖÜØÍÀÒÉ,
bramble ÌÀÚÅÀËÉ
bran ØÀÔÏ
branch ÔÏÔÉ, ÃÀÒÂÉ, ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ, ×ÉËÉÀËÉ, ÂÀÍÛÔÏÄÁÀ (ÂÆÉÓ)
(to) branch out ÔÏÔÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ, ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ, ÓÀØÌÉÓ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ
brand ÌÖÂÖÆÀËÉ, ×ÀÁÒÉÊÉÓ ÌÀÒÊÀ, ÃÀÃÀÙÅÀ, ÃÀÙÉÓ ÃÀÓÌÀ
brandy ÀÒÀÚÉ
brass ÈÉÈÁÄÒÉ, brass band -ÓÀÓÖËÄ ÏÒÊÄÓÔÒÉ
brassy ÓÐÉËÄÍÞÉÓ, ÖÓÉÒÝáÅÉËÏ
brave ÂÖËÀÃÉ, ÌÀÌÀÝÉ, ÌÀÌÀÝÖÒÀà ÃÀáÅÄÃÒÀ
bravery ÓÉÌÀÌÀÝÄ, ÂÀÌÁÄÃÀÏÁÀ
brawl ÜáÖÁÉ, ßÀÜáÖÁÄÁÀ
breach ÛÄÍÀÍÂÒÄÅÉ, ÃÀÒÙÅÄÅÀ (ÊÀÍÏÍÉÓ)
bread ÐÖÒÉ, ÓÀÀÒÓÄÁÏ ßÚÀÒÏ
breadth ÓÉÂÀÍÄ
breadwinner ÌÊÅÄÁÀÅÉ (ÓÀàÌËÉÓ), ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ßÚÀÒÏ
break (broke, broken) ÃÀÌÔÅÒÄÅÀ, ÂÀÔÄáÅÀ, ÃÀÒÙÅÄÅÀ (ÊÀÍÏÍÉÓ), ÂÀÊÀ×ÅÀ (ÂÆÉÓ), ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
(ÀáÀËÉ ÀÌÁÉÓ); break down – ÜÀÛËÀ; break in – ÛÄÓÄÅÀ; break out -ÃÀßÚÄÁÀ; break through – ÂÀÒÙÅÄÅÀ;
break up – ÃÀÈáÏÅÍÀ (ÌÏÓßÀÅËÄÄÁÉÓ); ÛÄÍÀÍÂÒÄÅÉ, ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ
breakable ÌÔÅÒÄÅÀÃÉ
breakfast ÓÀÖÆÌÄ
breast ÌÊÄÒÃÉ
breastplate ãÀÅÛÀÍÉ
breath ÓÖÍÈØÅÀ
breathe ÓÖÍÈØÅÀ, ØÀÒÉÓ ØÒÏËÅÀ
breathing ÓÖÍÈØÅÀ
breathing-space ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ, ÓÖËÉÓÈØÌÀ
breathless ÀØÏÛÉÍÄÁÖËÉ
breed ÂÅÀÒÉ, ÌÏÃÂÌÀ, ãÉÛÉ
breed (bred) ÂÀÌÏÚÅÀÍÀ, ÂÀÌÏÜÄÊÅÀ, ÌÏÛÄÍÄÁÀ
breeze ÍÉÀÅÉ
breezy ÂÒÉËÉ, ÓÖ×ÈÀ
brevity ÓÉÌÏÊËÄ
brewery ËÖÃÓÀáÃÄËÉ ØÀÒáÀÍÀ
briar ÀÓÊÉËÉ
bribe ØÒÈÀÌÉ, ØÒÈÀÌÉÓ ÌÉÝÄÌÀ, ÌÏÓÚÉÃÅÀ
bribery ÌÄØÒÈÀÌÄÏÁÀ
brick ÀÂÖÒÉ, brick field -ÀÂÖÒÉÓ ØÀÒáÀÍÀ
bricklayer ÊÀËÀÔÏÆÉ
bride ÓÀÝÏËÄ
bridegroom ÓÀØÌÒÏ
bridesmaid ÌÀÚÀÒÉ (ØÀËÉ)
bride’s man ÌÀÚÀÒÉ (ÊÀÝÉ)
bridge áÉÃÉ
bridle ÀÙÅÉÒÉ
brief ÌÏÊËÄ
brief-bag brief-case, ÔÚÀÅÉÓ ÜÄÌÏÃÀÍÉ, ÐÏÒÔ×ÄËÉ
brigade ÁÒÉÂÀÃÀ
brigadier ÁÒÉÂÀÃÉÒÉ
brigand ÚÀÜÀÙÉ, ÀÅÀÆÀÊÉ
brigandage ÞÀÒÝÅÀ, ÀÅÀÆÀÊÏÁÀ
bright ÍÀÈÄËÉ, ÊÀÛÊÀÛÀ, ÍÉàÉÄÒÉ
brighten ÂÀÃÀßÌÄÍÃÀ, ÂÀÃÀÙÄÁÀ, ÂÀÌÏÃÀÒÄÁÀ, ÌÏßÌÄÍÃÀ (ÝÉÓÀ)
brightly ÊÀÛÊÀÛÀ
brilliant ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ, ÃÉÃÄÁÖËÉ, ÓÀÖÝáÏÏ
brim ÍÀÐÉÒÉ, ÊÉÃÄ, ×ÀÒ×ËÄÁÉ (ØÖÃÉÓ)
brimstone ÂÏÂÏÒÃÉ
bring (brought) ÌÏÔÀÍÀ, ÌÏÚÅÀÍÀ; bring about-ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ; bring up-ÀÙÆÒÃÀ
brisk ÝÏÝáÀËÉ, ÂÀÝáÏÅÄËÄÁÖËÉ, ÓÖ×ÈÀ, ÂÒÉËÉ (äÀÄÒÉ)
bristle ãÀÂÀÒÉ
Britain ÃÉÃÉ ÁÒÉÔÀÍÄÈÉ, ÉÍÂËÉÓÉ
British ÁÒÉÔÀÍÄÈÉÓ
broach ÛÀÌ×ÖÒÉ
broad ×ÀÒÈÏ, ÂÀÍÉÄÒÉ
broadcast ÒÀÃÉÏ ÂÀÃÀÝÄÌÀ, ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ
broaden ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ, ÂÀÂÀÍÉÄÄÁÀ
Broadway ÍÉÖ-ÉÏÖÒÊÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ØÖÜÀ
broke ÂÀÙÀÔÀÊÄÁÀ, ×ÖËÉÓ ÂÀÒÄÛÄ
broker ÌÀÊËÄÒÉ, ÊÏÌÉÓÉÏÍÄÒÉ, ÃÀËÀËÉ
brokerage ÓÀÊÏÌÉÓÉÏ ãÉËÃÏ
bromine ÁÒÏÌÉ
bronze ÁÒÉÍãÀÏ
brooch ÂÖËÉÓ ØÉÍÞÉÓÔÀÅÉ
brood ÍÀÝÄÊÉ, ÂÀÌÏÜÄÊÀ
brood-hen ÊÒÖáÉ
brook ÍÀÊÀÃÖËÉ
broom ÝÏÝáÉ
brother ÞÌÀ, brother-in-law- ÝÏËÉÓ ÞÌÀ, ÌÀÆËÉ, ÓÉÞÄ
brotherhood ÓÀÞÌÏ, ÞÌÏÁÀ
brow ßÀÒÁÉ, ÛÖÁËÉ
brow-ague ÛÀÊÉÊÉ
brown ÚÀÅÉÓ×ÄÒÉ
bruise ËÉÁÒÉ, ÓÉÓáË ÍÀàÙÄÍÈÉ, ÃÀËÖÒãÄÁÀ
brunt ÌÈÀÅÀÒÉ ÃÀÒÔÚÌÀ
brush ãÀÂÒÉÓÉ, ×ÖÍãÉ, ãÀÂÒÉÓÉÈ ßÌÄÍÃÀ, ÃÀÅÀÒÝáÍÀ ÈÌÉÓ
brushwood ÁÖÜØÍÀÒÉ, ×ÉÜáÉ
Brussels ÁÒÉÖÓÄËÉ
brutal ÓÀÓÔÉÊÉ, ÌÊÀÝÒÉ, ÖáÄÛÉ
brutality ÓÉÓÀÓÔÉÊÄ, ÓÉÌÊÀÝÒÄ
bubble ÁÖÛÔÉ
Bucharest ÁÖØÀÒÄÓÔÉ
bucket ÅÄÃÒÏ
buckle ÁÀËÈÀ, ÀÁÆÉÍÃÀ
bud ÊÅÉÒÔÉ
Budapest ÁÖÃÀÐÄÛÔÉ
buddy ÌÄÂÏÁÀÒÉ
budge ÍÞÆÒÄÅÀ, ÒáÄÅÀ
budget ÁÉÖãÄÔÉ
buffalo ÊÀÌÄÜÉ
buffet ÁÖ×ÄÔÉ (ÂÀÍãÉÍÀ); ÃÀÒÔÚÌÀ, ÂÀÒÔÚÌÀ, ÝÄÌÀ
buffoon ÌÀÓáÀÒÀ, áÖÌÀÒÀ
bug ÌßÄÒÉ, ÁÀÙËÉÍãÏ
bugle ÓÀÚÅÉÒÉ, ÁÖÊÉ
build (built) ÛÄÍÄÁÀ, ÀÂÄÁÀ
builder ÌÛÄÍÄÁÄËÉ, ÊÀËÀÔÏÆÉ
building ÛÄÍÏÁÀ
bulb ÁÏËØÅÉ, ÄËÄØÔ. ÍÀÈÖÒÀ
Bulgaria ÁÖËÂÀÒÄÈÉ
Bulgarian ÁÖËÂÀÒÄËÉ
bulk ÌÏÝÖËÏÁÀ, ÔÅÉÒÈÉ (ÂÄÌÉÓ), ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÀÓÀ
bull áÀÒÉ
bullet ÔÚÅÉÀ
bullfinch ÂÖËßÉÈÄËÀ
bullock áÀÒÉ
bully ÝáÖÁÉÓÈÀÅÉ, ÛÀÒÉÀÍÉ; ãáÖÁÉÓ, ÛÀÒÉÓ ÀÔÄáÀ; ÃÀÛÉÍÄÁÀ
bulwark ÓÉÌÀÂÒÄ
bun ×ÖÍÈÖÛÀ
bundle ÁÏÙÜÀ
bunk ÓÀßÏËÉ (ÂÄÌÆÄ, ÌÀÔÀÒÄÁÄËÆÄ)
bunting ÂÒÀÔÀ; ÚÀÍÉÓ ÜÉÔÉ; ÃÒÏÛÄÁÉÓ ÛÄÓÀÊÄÒÉ ØÓÏÅÉËÉ
buoy ÔÉÅÔÉÅÀ, ÄÍÄÒÂÉÉÓ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÀ
buoyancy ÓÉÝÏÝáËÉÓ áÀËÉÓÉ, ÂÖËÌáÉÀÒÖËÄÁÀ
bur ÁÉÒÊÀÅÀ (ÁÏÔ.)
burden ÔÅÉÒÈÉ, ÓÉÌÞÉÌÄ, ÃÀÔÅÉÒÈÀ
burdensome ÓÀÌÞÉÌÏ, ÓÀÞÍÄËÏ, ÃÀÌÀÌÞÉÌÄÁÄËÉ
burglar ØÖÒÃÉ, ÂÀÌÔáÉ
burglary ØÖÒÃÏÁÀ (ÛÄÌÔÅÒÄÅÉÈ)
burial ÃÀÊÒÞÀËÅÀ, ÃÀÓÀ×ËÀÅÄÁÀ
burial-ground ÓÀÓÀ×ËÀÏ ÀÃÂÉËÉ
burn (burnt) ßÅÀ, ÃÀßÅÀ, ÀÌÏßÅÀ
burner ÓÀÍÈÖÒÀ
burning ÝáÄËÉ, ÌáÖÒÅÀËÄ, ÌßÅÄËÉ
burst ÂÀÓÊÃÏÌÀ (àÖÒÅÉÓÀ)
bury ÃÀÓÀ×ËÀÅÄÁÀ, ÜÀ×ËÅÀ (ÌÉßÀÛÉ)
bus ÀÅÔÏÁÖÓÉ
bush ÁÖÜØÉ, ÜÉÒÂÅÉ
bush-league ÃÀÁÀËÉ ËÉÂÀ
bushy ÂÀÁÖÒÞÂÍÉËÉ, áÛÉÒÉ (ßÀÒÁÉ)
business ÓÀØÌÄ, ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ, ×ÉÒÌÀ
business-like ÓÀØÌÉÀÍÉ
bust ÁÉÖÓÔÉ
bustle ÀËÉÀØÏÈÉ, ÀÖÒÆÀÖÒÉ
busy ÃÀÊÀÅÄÁÖËÉ, ÓÀØÌÉÀÍÉ
but ÌÀÂÒÀÌ, ÀÒÀÌÄÃ, ÂÀÒÃÀ, ÌáÏËÏÃ
butcher ÚÀÓÀÁÉ
butchery ÓÀÓÀÊËÀÏ
butt ÈÏ×ÉÓ ÊÏÍÃÀáÉ, ÍÀÌßÅÉ, ÒØÄÍÀ
butter ÊÀÒÀØÉ
buttercup ÁÀÉ (ÁÏÔ.)
butterfly ÐÄÐÄËÀ
button ÙÉËÉ, ÙÉËÉÓ ÛÄÊÅÒÀ
buttonhole ÙÉËÉÓ ÍÀáÅÒÄÔÉ, ÜÀÓÀÙÉËÀÅÉ
buy (bought) ÚÉÃÅÀ, ÛÄÓÚÉÃÅÀ, ÂÀÌÏÓÚÉÃÅÀ, ÌÏÓÚÉÃÅÀ
buzz ÁÆÖÉËÉ, ÆÖÆÖÍÉ
buzzer ÓÀÚÅÉÒÉ
by -ÉÈ,-È; ÈÀÍ; ÌÉÄÒ; ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ; ÂÅÄÒÃÉÈ, ÂÀÓßÅÒÉÅ, ÀáËÏÓ; ÅÀÃÀÆÄ; ÈÅÉÓ, ÆÄ
bye-bye ÌÛÅÉÃÏÁÉÈ
Byelorussia(n) ÁÄËÏÒÖÓÉÀ, ÁÄËÏÒÖÓÉÄËÉ
bygone ßÀÒÓÖËÉ, ÂÀÃÀÔÀÍÉËÉ
bystander ÌÏßÌÄ, ÌÍÀáÅÄËÉ
byway ÍÀÊËÄÁÀÃ ÂÀÓÀÅÀËÉ ÂÆÀ
byword ÈØÌÀ, ÈØÌÖËÄÁÀ
C
Cab ÄÔËÉ; ÔÀØÓÉ
cabal ÛÄÈØÌÖËÄÁÀ
cabbage ÊÏÌÁÏÓÔÏ
cabby ÔÀØÓÉÓ ÌÞÙÏËÉ
cabin ØÏáÉ, ÊÀÉÖÔÀ
cabinet ÊÀÁÉÍÄÔÉ, ÌÉÍÉÓÔÒÈÀ ÓÀÁàÏ
cable ÊÀÁÄËÉ, ÃÄÐÄÛÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ
cabman ÌÄÄÔËÄ
cad ÖÆÒÃÄËÉ, ÂÀÖÈËÄËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ
caddy ÓÀÜÀÉÄ
cadet ÖÌÝÒÏÓÉ ÅÀÑÉ; ÊÀÃÄÔÉ
cage ÂÀËÉÀ, ÓÀÔÖÓÀÙÏ
cajole ÌËÉØÅÍÄËÏÁÀ, ÐÉÒ×ÄÒÏÁÀ
cake ÍÀÌÝáÅÀÒÉ, ÛÀØÀÒËÀÌÀ, ÊÄØÓÉ
calamity ÖÁÃÖÒÄÁÀ
calculate ÈÅËÀ, ÂÀÌÏÀÍÂÀÒÉÛÄÁÀ
calculation ÂÀÌÏÀÍÂÀÒÉÛÄÁÀ, ÂÀÌÏÈÅËÀ
calendar ÊÀËÄÍÃÀÒÉ
calf áÁÏ, ÍÀÊÖÈÀËÉ (×ÄáÉÓÀ)
calico ÚÀËÀÌØÀÒÉ, ÜÉÈÉ
call ÌÏßÏÃÄÁÀ, ÞÀáÉËÉ, ÂÀÌÏÞÀáÄÁÀ, ÓÔÖÌÒÏÁÀ, ÃÀÒÄÊÅÀ;
calm ÌÛÅÉÃÉ, ßÚÍÀÒÉ, ÓÉÌÛÅÉÃÄ, ÓÉßÚÍÀÒÄ, ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ, ÃÀßÚÍÀÒÄÁÀ
calumniate ÝÉËÉÓßÀÌÄÁÀ, ÝÉËÉÓ ÃÀßÀÌÄÁÀ
calumniator ÝÉËÉÓÌßÀÌÄÁÄËÉ
calumny ÝÉËÉ, ÝÉËÉÓ ßÀÌÄÁÀ
Cambridge ÊÄÁÒÉãÉ (ØÀËÀØÉ, ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ)
camel ÀØËÄÌÉ
camera ×ÏÔÏÀÐÀÒÀÔÉ
camera-man ÊÉÍÏÏÐÄÒÀÔÏÒÉ
camomile ÂÅÉÒÉËÀ
camouflage ÛÄÍÉÙÁÅÀ
camp ÊÀÒÀÅÉ, ÁÀÍÀÊÉ, ÃÀÁÀÍÀÊÄÁÀ
campaign ÊÀÌÐÀÍÉÀ, ËÀÛØÒÏÁÀ
camp-fire ÊÏÝÏÍÉ
camp-stool ÓÀÊÄÝÉ ÓÊÀÌÉ
can (could) ÛÄÞËÄÁÀ
can ÊÏÍÓÄÒÅÉ, ÃÀÊÏÍÓÄÒÅÄÁÀ
Canada ÊÀÍÀÃÀ
Canadian ÊÀÍÀÃÄËÉ, ÊÀÍÀÃÖÒÉ
canal ÀÒáÉ
canary ÉÀÃÏÍÉ
cancel ÂÀÖØÌÄÁÀ, ÂÀÁÀÈÉËÄÁÀ
cancer ÊÉÁÏ (ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ)
candid ßÒ×ÄËÉ, ÂÖËßÒ×ÄËÉ, ÂÖËÉÈÀÃÉ
candidate ÊÀÍÃÉÃÀÔÉ
candle ÓÀÍÈÄËÉ
candlestick ÛÀÍÃÀËÉ
candor ÓÉÓßÏÒÄ, ÐÉÒÃÀÐÉÒÏÁÀ, ÌÉÖÃÂÏÌËÏÁÀ
candy ÊÀÌ×ÄÔÉ, ÔÊÁÉËÄÖËÏÁÀ
cane ËÄÒßÀÌÉ, ãÏáÉ
canister-shot ×ÉÍÃÉáÉ, ÌÓáÅÉËÉ ÓÀ×ÀÍÔÉ
canned ÃÀÊÏÍÓÄÒÅÄÁÖËÉ
cannon ÆÀÒÁÀÆÀÍÉ
canny ×ÒÈáÉËÉ, ßÉÍÃÀáÄÃÖËÉ
canoe ÁÀÉÃÀÒÀ (ÍÀÅÉ)
canvass áÌÄÁÉÓ ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ (ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓÀÓ); ÂÀÍáÉËÅÀ
cap ØÖÃÉ, ÊÄÐÉ, ×ÉÓÔÏÍÉ
capability ÍÉàÉ
capable ÍÉàÉÄÒÉ, ÖÍÀÒÉÀÍÉ
capacity ÔÄÅÀÃÏÁÀ
cape ÊÏÍÝáÉ, ËÀÁÀÃÀ
caper ÍÀáÔÏÌÉ, áÔÏÌÀ
capital ÌÈÀÅÀÒÉ (ØÀËÀØÉ), ÀÓÏÌÈÀÅÒÖËÉ
capitalism ÊÀÐÉÔÀËÉÆÌÉ
capitalist ÊÀÐÉÔÀËÉÓÔÉ
capitulate ÉÀÒÀÙÉÓ ÃÀÚÒÀ, ÃÀÈÌÏÁÀ
caprice ÊÀÐÒÉÆÉ, ÑÉÍÉ, ÀáÉÒÄÁÀ
capricious ÑÉÍÉÀÍÉ, ÀáÉÒÄÁÖËÉ
captain ÊÀÐÉÔÀÍÉ, ßÉÍÀÌÞÙÏËÉ
captivate ÌÏãÀÃÏÅÄÁÀ, ÌÏáÉÁËÅÀ
captive ÔÚÅÄ
captivity ÔÚÅÄÏÁÀ
captor ÃÀÌÔÚÅÄÅÄÁÄËÉ
capture ÔÚÅÄà ßÀÌÏÚÅÀÍÀ
car ÌÀÍØÀÍÀ, ÄÔËÉ
carafe ÓÖÒÀ (ÁÒÏËÉÓ ÀÍ ÌÉÍÉÓ)
caravan ØÀÒÀÅÀÍÉ
caraway ÊÅËÉÀÅÉ (ÌÝÄÍÀÒÄ)
carbon ÍÀáÛÉÒÁÀÃÉ
carcass ÜÏÍÜáÉ, ÔÀÍÉ
card ÊÀÒÔÉ, ÁÉËÄÈÉ
cardboard ÌÖÚÀÏ, ÊÀÒÃÏÍÉ
cardigan ãÄÌÐÒÉ
cardinal ÌÈÀÅÀÒÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ, ÊÀÒÃÉÍÀËÉ
care ÌÆÒÖÍÅÄËÏÁÀ, ÆÒÖÍÅÀ
careful ÌÆÒÖÍÅÄËÉ, ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÀÍÉ, ×ÒÈáÉËÉ
careless ÖÃÀÒÃÄËÉ, ÃÀÖÃÄÅÀÒÉ
caress ÀËÄÒÓÉ, ÌÏÀËÄÒÓÄÁÀ
cargo ÔÅÉÒÈÉ (ÂÄÌÉÓÀ)
carnage áÏÝÅÀÑËÄÔÅÀ, ÓÉÓáËÉÓ ÙÅÒÀ
carpenter ÃÖÒÂÀËÉ
carpet ÍÏáÉ, áÀËÉÜÀ
carpet-bag áÖÒãÉÍÉ
carriage ÄÔËÉ, ÅÀÂÏÍÉ
carrier ÌÄÁÀÒÂÖËÉ, ÌÆÉÃÅÄËÉ
carrot ÓÔÀ×ÉËÏ
carry ßÀÙÄÁÀ, ÔÀÒÄÁÀ, ÌáÀÒÉÓ ÃÀàÄÒÀ, ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ ÂÀÔÀÒÄÁÀ
cart ÏÒÈÅÀËÀ ÖÒÄÌÉ
cartridge ÅÀÆÍÀ
cartridge-belt ×ÀËÀÓÊÀ
cartridge-case ÅÀÆÍÉÓ ÌÀÓÒÀ
carve ÀÌÏàÒÀ (áÄÆÄ); ÂÀÌÏÊÅÄÈÀ, ÂÀÌÏàÒÀ (ØÅÉÓ), ÀÌÏÊÅÄÈÀ
cascade ÜÀÍÜØÄÒÉ
case ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÚÖÈÉ, ÊÉÅÒÉ, ÓÀØÌÄ (ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ), ÚÖÈÛÉ ÜÀÃÄÁÀ, ÜÀÒÜÏÛÉ
ÜÀÓÌÀ
caserne ÚÀÆÀÒÌÀ
cash ÍÀÙÃÉ ×ÖËÉ, ×ÖËÀÃÉ ØÝÄÅÀ
cashier ÌÏËÀÒÄ, ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ (ÓÀÌÓÀáÖÒÉÃÀÍ)
casket ÊÏËÏ×É, ÊÖÁÏ
cast ÂÀÌÏÈÅËÀ, ÂÀÌÏÀÍÂÀÒÉÛÄÁÀ, ÜÀÌÏÓÀÓáÌÄËÉ ×ÏÒÌÀ, ÍÉÌÖÛÉ, ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ,
ÃÀÂÃÄÁÀ, ÂÀÌÏÝÅËÀ, ÜÀÌÏÓáÌÀ
castaway ÂÀÍÊÉÝáÖËÉ, ÂÀÍÃÄÅÍÉËÉ
castigate ÃÀÓãÀ
cast-iron ÈÖãÉ
castle ÊÏÛÊÉ
castor-oil ÓÀÓÀØÌÄÁÄËÉ ÆÄÈÉ
casual ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ, ÀÒÀÌÖÃÌÉÅÉ
casualty ÖÁÄÃÖÒÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÃÀÍÀÊÀÒÂÉ (ÌÏÊËÖËÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ)
cat ÊÀÔÀ
cataract ÜÀÍÜØÄÒÉ
catcall ÓÀÓÔÅÄÍÉ, ÓÔÅÄÍÀ
catch (caught) ÃÀàÄÒÀ, ÃÀáÓÏÌÄÁÀ (ÌÏÔÉÅÉÓÀ), ÌÉÓßÒÄÁÀ (ÌÀÔÀÒÄÁËÉÓÀ)
catchword ËÏÆÖÍÂÉ, ÒÄÐËÉÊÀ
cater ÌÏÌÀÒÀÂÄÁÀ
caterpillar ÌÖáËÖáÉ
catgut ÓÉÌÉ
cattle ÒØÉÀÍÉ ÓÀØÏÍÄËÉ
Caucasus ÊÀÅÊÀÓÉÀ
Caucasian ÊÀÅÊÀÓÉÄËÉ, ÊÀÅÊÀÓÉÖÒÉ
cauliflower ÊÀËÍÀÁÉ, ÚÅÀÅÉËÏÅÀÍÉ ÊÏÌÁÏÓÔÏ
cause ÌÉÆÄÆÉ, ÓÀÁÖÈÉ, ÌáÀÒÄ (ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÛÉ), ÂÀÌÏßÅÄÅÀ (ÓÉÝÉËÉÓÀ), ÉÞÖËÄÁÀ
caution ÓÉ×ÒÈáÉËÄ, ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ
cautious ×ÒÈáÉËÉ
cavalry ÊÀÅÀËÄÒÉÀ, ÝáÄÍÏÓÀÍÉ ãÀÒÉ
cave ÂÀÌÏØÅÀÁÖËÉ
cavern ÂÀÌÏØÅÀÁÖËÉ
caviar áÉÆÉËÀËÀ, ØÅÉÒÉÈÉ
caw ÃÀÜáÀÅËÄÁÀ
cease ÛÄßÚÅÄÔÀ, ÛÄÜÄÒÄÁÀ
cedar ÊÄÃÀÒÉ
cede ÃÀÈÌÏÁÀ
ceiling àÄÒÉ
celebrate ÆÄÉÌÏÁÀ, ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÏÁÀ, ÆÄÉÌÉÓ ÀÙÍÉÛÅÍÀ
celebrated ÝÍÏÁÉËÉ, ÂÀÍÈØÌÖËÉ
celebration ÆÄÉÌÉ, ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ
celery ÍÉÀáÖÒÉ
celibate ÖÝÏËÏ, ÝÄËÄÁÀÔÉ
cell ÖãÒÄÃÉ, ÓÀÊÀÍÉ (ÓÀÐÀÔÉÌÒÏÛÉ), ÓÄÍÀÊÉ (ÌÏÍÀÓÔÄÒÛÉ)
cellar ÓÀÒÃÀ×É
cellule ÖãÒÄÃÉ (ÁÉÏË.)
cement ÝÄÌÄÍÔÉ
cemetery ÓÀÓÀ×ËÀÏ
censor ÝÄÍÆÏÒÉ
censorship ÝÄÍÆÖÒÀ
censure ÌÓãÀÅÒÉÓ ÃÀÃÄÁÀ, ÃÀÊÉÝáÅÀ
census ÀÙßÄÒÀ
cent ÝÄÍÔÉ (×ÖËÉÓ ÄÒÈÄÖËÉ)
centenary ÀÓÉ ßËÉÓÈÀÅÉ
center ÝÄÍÔÒÉ, ÊÏÍÝÄÍÔÒÉÒÄÁÀ
centipede ÝáÒÀ×ÄáÀ, ÚÖÒÁÄËÀ (ÆÏÏË.)
central ÝÄÍÔÒÀËÖËÉ
centre ÝÄÍÔÒÉ
century ÓÀÖÊÖÍÄ
cereals ÐÖÒÄÖËÉ, áÏÒÁËÄÖËÉ
certain ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ, ÍÀÈÄËÉ, ÅÉÙÀÝ, ÅÉÍÌÄ, ÃÀÒßÌÖÍÄÁÖËÉ
certainly ÒÀ ÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ
certificate ÌÏßÌÏÁÀ, ÃÀÌÏßÌÏÁÀ (ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ)
certify ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ
certitude ÒßÌÄÍÀ, ÃÀÒßÌÖÍÄÁÖËÏÁÀ
cessation ÛÄßÚÅÄÔÀ, ÛÄÝÄÒÄÁÀ
chain ãÀàÅÉ, ÁÏÒÊÉËÄÁÉ, ÛÄÁÏÒÊÅÀ
chair ÓÊÀÌÉ, ÊÀÈÄÃÒÀ, ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ, ÌÏßÌÉÓ ÀÃÂÉËÉ (ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÛÉ)
chairman ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ
chalk ÝÀÒÝÉ
challenge ÂÀÌÏßÅÄÅÀ
chamber ÏÈÀáÉ, ÐÀËÀÔÀ
chamber-pot ÙÀÌÉÓ àÖÒàÄËÉ
chamois ãÄÉÒÀÍÉ, ÀÒÜÅÉ
chance ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ, ÁÄÃÉ
change ÂÀÌÏÝÅÀË (×ÖËÉÓ), ËÏÍÃÏÍÉÓ ÁÉÒÑÀ; ÂÀÌÏÝÅËÀ, ÃÀáÖÒÃÀÅÄÁÀ
channel ÀÒáÉ, ÓÒÖÔÄ, ÊÀËÀÐÏÔÉ, ßÚÀÒÏ (ÝÍÏÁÄÁÉÓÀ)
chant ÂÀËÏÁÀ (ÄÊËÄÓÉÀÛÉ)
chanticleer ÌÀÌÀËÉ
chap ÚÒÌÀ, ÀáÀËÀÆÒÃÀ, ÚÁÀ, ÁÆÀÒÉ, ÍÀÁÆÀÒÉ
chaplet ÂÅÉÒÂÅÉÍÉ
chapter ÈÀÅÉ (ßÉÂÍÉÓÀ)
character áÀÓÉÀÈÉ, ÈÅÉÓÄÁÀ, ÒÄÐÖÔÀÝÉÀ, ÓÀáÄËÉ, ÀÆÒÉ, ÂÀÌÏÞÀáÉËÉ, áÄËÉ (ßÄÒÀÛÉ),
ÀÓÏ, ÛÒÉ×ÔÉ, ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ
characteristic ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÈÅÉÓÄÁÀ
charcoal áÉÓ ÍÀáÛÉÒÉ
charge ÃÀÅÀËÄÁÀ, ÌÏÅÀËÄÏÁÀ, ÌÄÈÅÀËÚÖÒÄÏÁÀ, ÆÒÖÍÅÀ, ÃÀÒÉÂÄÁÀ, ÁÒÀËÃÄÁÀ,
ÌÖáÔÉ, ÌÉÍÃÏÁÀ, ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ, ÁÒÀËÉÓ ÃÀÃÄÁÀ, ÛÄÌÏßÌÄÁÀ, ×ÀÓÉÓ ÃÀÃÄÁÀ, ÛÄ×ÀÓÄÁÀ, ÃÀÔÄÍÅÀ
charitable ÌÏßÚÀËÄ, ËÌÏÁÉÄÒÉ, ØÅÄËÌÏØÌÄÃÉ
charity ÌÏßÚÀËÄÁÀ, ØÅÄËÌÏØÌÄÃÄÁÀ
charm ãÀÃÏ, ÈÉËÉÓÌÀ, ÌÉÌÆÉÃÅÄËÏÁÀ, ÌÏãÀÃÏÄÁÀ, ÌÏáÉÁËÅÀ
charming ÌÏÌáÉÁËÅËÄËÉ, ÌÏÌãÀÃÏÄÁÄËÉ
chart ÓÀÆÙÅÀÏ ÒÖØÀ
charter ØÀÒÔÉÀ
chase ÃÄÅÍÀ, ÍÀÃÉÒÏÁÀ, ÂÀÌÏÊÉÃÄÁÀ
chaser ÂÀÌÀÍÀÃÂÖÒÄÁÄËÉ ÈÅÉÈ×ÒÉÍÀÅÉ
chat ÚÁÄÃÏÁÀ, ËÀÚÁÏÁÀ, ÉÍÔÄÒÍÄÔÆÄ ÅÉÍÌÄÓÈÀÍ ËÀÐÀÒÀÊÉ
chatter ÚÁÄÃÏÁÀ, ÌÉÃÄÁ-ÌÏÃÄÁÀ; ËÀÚÁÏÁÀ
chatterbox, chatterer ÚÁÄÃÉ, ÌÏËÀÚÁÄ
cheap ÉÀ×É
cheapen ÂÀÉÀ×ÄÁÀ
cheat ÔÚÖÉËÉ, ÌÏÔÚÖÄÁÀ
check ÛÄÜÄÒÄÁÀ, ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ; ÛÄÆÙÖÃÅÀ; ØÅÉÈÀÒÉ (ÁÀÍÊÉÓÀ), ÍÏÌÄÒÉ; ÊÏÍÔÒÏËÉ,
ÛÄÌÏßÌÄÁÀ; ÛÄÜÄÒÄÁÀ, ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ; ÛÄÌÏßÌÄÁÀ
cheek ËÏÚÀ; ÈÀÅáÄÃÏÁÀ
cheek-bone ÚÅÒÉÌÀËÉÓ ÞÅÀËÉ
cheer ÅÀÛÀ; ÔÀÛÉ; ßÀáÀËÉÓÄÁÀ; cheeer up! – ÍÖ ÃÀÒÃÏÁ, ÂÖËÓ ÍÖ ÂÀÉÔÄá!
cheerful ÌáÉÀÒÖËÉ, ÌáÍÄ
cheerfulness ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ
cheese ÚÅÄËÉ
chemical ØÉÌÉÖÒÉ
chemise ØÀËÉÓ ÐÄÒÀÍÂÉ
chemist ØÉÌÉÊÏÓÉ; ÌÄÀ×ÈÉÀØÄ
chemistry ØÉÌÉÀ
cheque ÜÄÊÉ
cherry ÀËÖÁÀËÉ
chess àÀÃÒÀÊÉ
chest ÌÊÄÒÃÉ; ÓÊÉÅÒÉ, ÆÀÍÃÖÊÉ; áÀÆÉÍÀ
chestnut ßÀÁËÉ
chevalier ÒÀÉÍÃÉ
chew ÙÄàÅÀ; ÝÏáÅÍÀ
Chicago ÜÉÊÀÂÏ
chicken ßÉßÉËÀ, ØÀÈÀÌÉ
chicken hearted ÌÛÉÛÀÒÀ, ÌáÃÀËÉ
chicken-pox ÜÖÔÚÅÀÅÉËÀ
chide ËÀÍÞÙÅÀ, ÂÉÍÄÁÀ
chief ÌÄÈÀÖÒÉ, Ö×ÒÏÓÉ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ; ÌÈÀÅÀÒÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ
chiefly ÖÌÈÀÅÒÄÓÀÃ
child ÁÀÅÛÅÉ; children – ÁÀÅÛÅÄÁÉ
childhood ÁÀÅÛÏÁÀ
childish ÁÀÅÛÖÒÉ
chilly ÂÒÉËÉ, ÝÉÅÉ
chimney ÊÅÀÌËÓÀÃÄÍÉ; ÁÖáÀÒÉ
chimney-piece ÁÖáÒÉÓ ÈÀÒÏ
chimney-sweeper ÓÀÊÅÀÌÖÒÉÓ ÌßÌÄÍÃÄËÉ
chin ÍÉÊÀÐÉ
China ÜÉÍÄÈÉ
china ×ÀÉ×ÖÒÉ
Chinese ÜÉÍÄËÉ, ÜÉÍÖÒÉ
chiropody ÌÀÍÉÊÉÖÒÉ
chirp àÉÊàÉÊÉ
chivalry ÒÀÉÍÃÏÁÀ
chocolate ÛÏÊÏËÀÃÉ
choice ÀÒÜÄÅÀ, ÂÀÌÏÒÜÄÅÀ
choir ÂÖÍÃÉ
choke áÒÜÏÁÀ; ÂÖÃÅÀ
choose (chose, chosen) ÀÒÜÄÅÀ, ÂÀÌÏÒÜÄÅÀ
chop ÐÏÁÀ, ÜÄáÀ
chopper ÌÄÁÉËÄÈÄ; ÊÏÔÒÏËÉÏÒÉ
chord ÓÉÌÉ; ÀÊÏÒÃÉ
chorus ÂÖÍÃÉ, in chorus – ÄÒÈáÌÀÃ
chouse ÂÀÉÞÅÄÒÏÁÀ; ÌÏÔÚÖÄÁÀ
Christian ØÒÉÓÔÉÀÍÉ, ØÒÉÓÔÉÀÍÖËÉ
Christmas ÛÏÁÀ
Christmas-tree ÓÀÛÏÁÀÏ ÍÀÞÅÉÓ áÄ
chronic(al) ØÒÏÍÉÊÖËÉ
chronicle ØÒÏÍÉÊÀ, ÌÀÔÉÀÍÄ
chuckle ÜÖÌÉ ÓÉÝÉËÉ
chum ÀÌáÀÍÀÂÉ, ÌÄÂÏÁÀÒÉ
chunk ÍÀÔÄáÉ, ÍÀàÄÒÉ
church ÄÊËÄÓÉÀ
churchwarden ÌÍÀÈÄ
churchyard ÓÀÓÀ×ËÀÏ
churl ÖáÄÛÉ, ÖÊÌÄáÉ; ÞÖÍßÉ
churn ÓÀÃÙÅÄÁÄËÉ
cicatrize ÍÀßÉÁÖÒÉ
cigarette ÐÀÐÉÒÏÓÉ
cinema ÊÉÍÏ, ÊÉÍÏÈÄÀÔÒÉ
cipher ÀÒÀÁÖËÉ ÝÉ×ÒÉ; ÛÉ×ÒÉ, ÓÀÉÃÖÌËÏ ÀÍÁÀÍÉ; ÂÀÌÏÈÅËÀ, ÂÀÌÏÀÍÂÀÒÉÛÄÁÀ;
ÂÀÛÉ×ÒÅÀ
circle ßÒÄ, ÂÀÒÄÌÏ
circuit ßÒÄÁÒÖÍÅÀ; ÏËØÉ (ÓÀÓÀÌÒÔËÏÓÉ); circuit of action – ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÀÒÄ
circular ÌÒÂÅÀËÉ, ßÒÉÖËÉ; ÝÉÒÊÖËÀÒÖËÉ
circulate ÌÉÌÏØÝÄÅÀ; ÁÒÖÍÅÀ
circumstance ÂÀÒÄÌÏÄÁÀ, ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
circumstantial ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈÉ, ÅÒÝÄËÉ
circus ÝÉÒÊÉ, ÀÌ×ÉÈÄÀÔÒÉ
citation ÝÉÔÀÔÉ; ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÛÉ ÂÀÌÏÞÀáÄÁÀ; ÂÀÃÀÒÉÝáÅÀ
cite ÝÉÔÉÒÄÁÀ, ÝÉÔÀÔÉÓ ÌÏÚÅÀÍÀ; ÓÀÓÀÌÒÈËÏÛÉ ÂÀÌÏÞÀáÄÁÀ
citizen ÌÏØÀËÀØÄ
citizenship ÌÏØÀËÀØÄÏÁÀ
city ØÀËÀØÉ (ÃÉÃÉ)
civil ÓÀÌÏØÀËÀØÏ; ÆÒÃÉËÉ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ
civilian ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÐÉÒÉ (ÀÒÀÓÀÌáÄÃÒÏ)
civilize ÂÀÍÀÈËÄÁÀ
claim ÓÀÒÜÄËÉ, ÐÒÄÔÄÍÆÉÀ; Ö×ËÄÁÀ; ÌÏÈáÏÅÍÀ; ÐÒÄÔÄÍÆÉÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ
clairvoyance ÛÏÒÓÌáÄÃÅÄËÏÁÀ; ÛÏÒÓÌàÅÒÄÔÄËÏÁÀ
clairvoyant ÛÏÒÓÌàÅÒÄÔÄËÉ, ÛÏÒÓÌáÄÃÅÄËÉ
clamber ÝÏÝÅÀ, ÜÏÜÅÀ
clamor (clamour) áÌÀÖÒÉ, ÀÖÒÆÀÖÒÉ
clandestine ÓÀÉÃÖÌËÏ, ÌÀËÖËÉ
clank ÜáÀÒÖÍÉ, ÑÙÀÒÖÍÉ
clarity ÍÀÈÄËÚÏ×À, ÂÀÌÏÒÊÅÄÅÀ, ÂÀÛÖØÄÁÀ
clash ÃÀãÀáÄÁÀ, ÛÄãÀáÄÁÀ
clasp ÓÀÊÉÍÞÄ, ÛÄÓÀÊÒÀÅÉ; ÌÏàÄÒÀ; ÛÄÁÍÄÅÀ, ÛÄÊÅÒÀ
clasp-knife ÓÀÊÄÝÉ ÃÀÍÀ
class ÊËÀÓÉ; ÓÀáÄÏÁÀ, áÀÒÉÓáÉ; ÃÀÚÏ×À
classmate ÄÒÈÊËÀÓÄËÉ, ÈÀÍÀÊËÀÓÄËÉ
classic ÊËÀÓÉÊÖÒÉ, ÊËÀÓÉÊÏÓÉ
classless ÖÊËÀÓÏ
clatter ÊÀÊÖÍÉ, ÒÀáÖÍÉ; ÑÙÀÒÖÍÉ; ÂÒÂÅÉÍÅÀ
clause ÌÖáËÉ, ÐÖÍØÔÉ (áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓÀ); ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ
claw ÊËÀÍàÉ, ÁÒàÚÀËÉ
clay ÈÉáÀ
clean ÓÖ×ÈÀ, ßÌÉÍÃÀ; ßÌÄÍÃÀ, ÃÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ
cleanse ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ; ÃÄÆÉÍ×ÄÍØÝÉÉÓ ÌÏáÃÄÍÀ
clear ÂÀÓÀÂÄÁÉ, ÍÀÈÄËÉ; ÓÖ×ÈÀ, ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ
clear away ÓÀÓßÒÀ×Ïà ßÀÓÅËÀ; ÂÀØÒÏÁÀ; ÀËÀÂÄÁÀ (ÌÀÂÉÃÉÓÀ); ÂÀ×ÀÍÔÅÀ (ÙÒÖÁËÉÓ)
clear-sighted ÛÏÒÓÌàÅÒÄÔÄËÉ
clemency ËÌÏÁÉÄÒÄÁÀ, ÂÖËÓÄÌÀÔÊÉÅÒÏÁÀ; ÂÖËÜÅÉËÏÁÀ
clench ÊÁÉËÉÓ ÊÁÉËÆÄ ÃÀàÄÒÀ
clergy ÓÀÌÙÅÃÄËÏÄÁÀ
clergyman ÌÙÅÃÄËÉ, ÙÅÈÉÓ ÌÓÀáÖÒÉ
clerk ÌÏáÄËÄ, ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄ
clever àÊÅÉÀÍÉ, ÍÉàÉÄÒÉ
clew ÌÏÒÂÅÉ, ÂÏÒÂÀËÉ (ÞÀ×ÉÓÀ)
cleck ÔÊÀÝÀÍÉ
cliff ×ÒÉÀËÏ ÊËÃÄ, ÝÉÝÀÁÏ
climate äÀÅÀ, ÊËÉÌÀÔÉ
climax ÊÖËÌÉÍÀÝÉÖÒÉ, ÖÌÀÙËÄÓÉ ßÄÒÔÉËÉ
climb ÀÝÏÝÄÁÀ, ÀÓÅËÀ
cling (clung) ÌÉÊÄÒÀ; ÌÏÊÉÃÄÁÀ, ÜÀÁÙÀÖàÄÁÀ
clip ÐÀÒÓÅÀ, ÌÏàÒÀ, ÂÀÊÒÄàÅÀ
cloak ËÀÁÀÃÀ; ÓÀÁÀÁÉ, ÌÉÆÄÆÉ
cloak-room ÂÀÓÀáÃÄËÉ ÏÈÀáÉ; ÁÀÒÂÉÓ ÛÄÓÀÍÀáÉ ÊÀÌÄÒÀ
clock ÓÀÀÈÉ (ÊÄÃËÉÓ), at two o’ clock – ÏÒ ÓÀÀÈÆÄ
clod ÁÄËÔÉ, ÂÏÒÏáÉ
cloister ÌÏÍÀÓÔÄÒÉ
close ÃÀÓÊÅÍÀ; ÁÏËÏ; ÃÀáÖÒÖËÉ; ÓÀÉÃÖÌËÏ; ÀáËÏÁÄËÉ; ÃÀáÖÒÅÀ, ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ
closely ÀáËÏÓ, ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÈ
clot ÂÖÍÃÀ; ÈÒÏÌÁÉ (ÌÄÃÉÝÉÍÀÛÉ)
cloth ØÓÏÅÉËÉ, ÌÀÖÃÉ
clothe ÜÀÝÌÀ, ÛÄÌÏÓÅÀ
clothes (clothing) ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ, ÔÀÍÉÓÀÌÏÓÉ, ÓÀÌÏÓÄËÉ
cloud ÙÒÖÁÄËÉ
cloud-burst ÈÀÅÓáÌÀ, ÊÏÊÉÓÐÉÒÖËÉ ßÅÉÌÀ
cloudy ÙÒÖÁËÉÀÍÉ
clover ÓÀÌÚÖÒÀ
club ÊËÖÁÉ; ãÏáÉ, ÊÄÔÉ; ÈÀÅÛÄÚÒÀ
cluck ÊÀÊÀÍÉ, ÊÒÉÀáÉ
clue ÂÀÓÀÙÄÁÉ, ÞÀ×É, ÂÀÌÏÓÀÝÍÏÁÉ
clumsy ÌÏÖØÍÄËÉ, ÖÔÀØÔÏ
cluster ÌÔÄÅÀÍÉ
clutches ÊËÀÍàÄÁÉ, ÁÒàÚÀËÄÁÉ
coachman ÌÄÄÔËÄ
coagulate ÀàÒÀ, ÀÛÒÀÔÄÁÀ
coal ÍÀáÛÉÒÉ, ØÅÀÍÀáÛÉÒÉ
coal-bed ØÅÀÍÀáÛÉÒÉÓ ×ÄÍÀ
coal-mine ØÅÀÍÀáÛÉÒÉÓ ÓÀÁÀÃÏ
coal-pit ÌÀÙÀÒÏ
coarse ÖáÄÛÉ, ÔËÀÍØÉ, ÖÊÌÄáÉ
coast ÍÀÐÉÒÉ (ÆÙÅÉÓÀ), ÓÀÍÀÐÉÒÏ
coastal ÍÀÐÉÒÉÓ, ÓÀÍÀÐÉÒÏ
coat ÐÀËÔÏ; ÐÉãÀÊÉ
coax ÒßÌÖÍÄÁÀ; ÃÀãÄÒÄÁÀ; ÐÉÒ×ÄÒÏÁÀ
cobble ÒÉÚÉÓ ØÅÀ
cobbler ÌÄÜÄØÌÄ, ÌÄßÀÙÄ, áÀÒÀÆÉ
cobweb ÏÁÏÁÀÓ ØÓÄËÉ
cock ÌÀÌÀËÉ; ÏÍÊÀÍÉ
cockade ÊÏÊÀÒÃÉ; ÍÉÛÀÍÉ (ØÖÃÆÄ)
cockchafer áÄÔÉ, ÝÏ×ÉÓ àÉÀ
cocker ÌÏ×ÄÒÄÁÀ, ÀËÄÒÓÉ; ÂÀÁÄÍÉÅÒÄÁÀ
cockle àÌÖàÅÍÀ, àÌÖáÍÀ
cockney ËÏÍÃÏÍÄËÉ (ÌÃÀÁÉÏ áÀËáÉ); ËÏÍÃÏÍÉÓ ÌÃÀÁÉÏ áÀËáÉÓ ÃÉÀËÄØÔÉ
cockpit ÐÉËÏÔÏÓ ÊÀÁÉÍÀ
cockroach ÔÀÒÀÊÀÍÉ
cock-sure ÈÅÉÈÌãÄÒÉ, ÂÖËÃÀãÄÒÄÁÖËÉ
cocoa ÊÀÊÀÏ
cocoa-nut ØÏØÏÓÉ (áÄ ÃÀ ÍÀÚÏ×É)
cocoon ÀÁÒÄÛÖÌÉÓ àÉÉÓ ÐÀÒÊÉ
cod ÅÉÒÈÄÅÆÀ
coddle ÌÏÅËÀ (ÀÅÀÃÌÚÏ×ÉÓÀ), ÂÀÀÆÉÆÄÁÀ, ÂÀÓÀÈÖÈÄÁÀ
code ÊÏÃÄØÓÉ, ÊÀÍÏÍÈÀ ÊÒÄÁÖËÉ; ÛÉ×ÒÉ; ÓÉÂÍÀËÈÀ ÓÉÓÔÄÌÀ
cod-liver oil ÈÄÅÆÉÓ ÆÄÈÉ
co-education ÄÒÈÀà ÓßÀÅËÄÁÀ (ÅÀÑÄÁÉÓ ÃÀ ØÀËÄÁÉÓÀ)
coercive ÉÞÖËÄÁÉÈÉ
coeval ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ; ÔÏËÉ, ÊÁÉËÀ
coexistence ÈÀÍÀÀÒÓÄÁÏÁÀ
coffee ÚÀÅÀ
coffee-pot ÚÀÅÀÃÀÍÉ
coffer ÚÖÈÉ; áÀÆÉÍÀ
coffin ÊÖÁÏ
cogent ÃÀÌÀÒßÌÖÍÄÁÄËÉ, ÃÌÀãÄÒÄÁÄËÉ
cogitate ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ, ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ
cognate ÌÏÍÀÈÄÓÀÅÄ; ÌÓÂÀÅÓÉ
cohabit ÈÀÍÀÝáÏÅÒÄÁÀ
coherent ÃÀßÚÏÁÉËÉ, ÃÀËÀÂÄÁÖËÉ; ÈÀÍÌÉÌÃÄÅÒÏÁÉÈÉ; ÂÀÓÀÂÄÁÉ, ÍÀÈÄËÉ
coil ÒÂÏËÉ, ÒÂÏËÉÅÉÈ ÃÀáÅÄÅÀ
coin ×ÖËÉ (ËÉÈÏÍÉÓ); ×ÖËÉÓ ÌÏàÒÀ
coincide ÃÀÌÈáÅÄÅÀ, ÈÀÍÀÃÀÌÈáÅÄÅÀ, ÂÀÈÀÍÀÁÒÄÁÀ
coincidence ÃÀÌÈáÅÄÅÀ, ÈÀÍÀÃÀÌÈáÅÄÅÀ
coiner ÀËÁÉ ×ÖËÉÓ ÌàÒÄËÉ
cold ÝÉÅÉ; ÓÉÝÉÅÄ; ÂÀÝÉÄÁÀ; It is cold -ÝÉÅÀ; cold in the head – ÓÖÒÃÏ; to catch
cold- ÂÀÝÉÅÄÁÀ
coldness ÓÉÝÉÅÄ; ÂÖËÂÒÉËÏÁÀ, ÂÖËÝÉÅÏÁÀ
cole ÊÏÌÁÏÓÔÏ
collaborate ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ
collaborator ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÉ
collar ÓÀÚÄËÏ; ÝÀËÖÙÉ
collect ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ, ÃÀÂÒÏÅÄÁÀ
collection ÊÏËÄØÝÉÀ
collective ÊÏËÄØÔÉÅÉ, ÊÏËÄØÔÉÖÒÉ
collector ÊÏËÄØÝÉÏÍÄÒÉ
college ÊÏËÄãÉ, ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ
collide ÛÄãÀáÄÁÀ
collier ÌÀÙÀÒÏÓ ÌÖÛÀ
collision ÛÄãÀáÄÁÀ
colloquial ÓÀËÀÐÀÒÀÊÏ, ÓÀÓÀÖÁÒÏ
colon ÏÒßÄÒÔÉËÉ
colonel ÐÏËÊÏÅÍÉÊÉ
colonial ÊÏËÏÍÉÀËÖÒÉ
colony ÊÏËÏÍÉÀ
colossal ÂÒÀÍÃÉÏÆÖËÉ
color ×ÄÒÉ, ÓÀÙÄÁÉ
colt ÊÅÉÝÉ
column ÓÅÄÔÉ, ÁÏÞÉ
columnist ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉ
comb ÓÀÅÀÒÝáÄËÉ, ÃÀÅÀÒÝáÍÀ
combat ÁÒÞÏËÀ
combatant ÌÄÁÒÞÏËÉ
combination ÛÄÄÒÈÄÁÀ; ÊÏÌÁÉÍÀÝÉÀ
combine ÊÏÌÁÀÉÍÉ; ÊÏÌÁÉÍÉÒÄÁÀ; ÛÄÈÀÅÓÄÁÀ
come (came) ÌÏÓÅËÀ, ÜÀÌÏÓÅËÀ; come accross – ÛÄáÅÄÃÒÀ, ßÀßÚÃÏÌÀ; come along! –
ßÀÅÉÃÄÈ! come back – ÃÀÁÒÖÍÃÉ; come down -ÜÀÌÏÓÅËÀ, ÃÀÛÅÄÁÀ; come in – ÛÄÌÏÓÅËÀ; come up to –
ÌÉÓÅËÀ, ÌÉÀáËÏÅÄÁÀ
comedy ÊÏÌÄÃÉÀ
comely ÓÀÍÃÏÌÉÀÍÉ
comfort ÊÏÌ×ÏÒÔÉ; ÍÖÂÄÛÉ
comfortable ÌÏáÄÒáÄÁÖËÉ, ÊÏÌ×ÏÒÔÀÁÄËÖÒÉ; ÓÀÍÖÂÄÛÏ
comma ÌÞÉÌÄ (ÂÒÀÌÀÔÉÊÀÛÉ)
command ÁÒÞÀÍÄÁÀ, ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ; ÁÀÔÏÍÏÁÀ
commandant ÊÏÌÄÍÃÀÍÔÉ; ÌÄÈÀÖÒÉ, Ö×ÒÏÓÉ
commander ÌÄÈÀÖÒÉ, Ö×ÒÏÓÉ
commemorate ÌÏÂÏÍÄÁÀ, ÆÄÉÌÏÁÀ (ßËÉÓÈÀÅÉÓ)
commence ÃÀßÚÄÁÀ
commencement ÃÀÓÀßÚÉÓÉ
commend ÌÉÍÃÏÁÀ, ÍÃÏÁÀ; ØÄÁÀ
comment ÊÏÌÄÍÔÀÒÉ, ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÀ; ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
commerce ÊÏÌÄÒÝÉÀ, ÅÀàÒÏÁÀ
commercial ÊÏÌÄÒÝÉÖËÉ, ÓÀÅÀàÒÏ
commiserate ÈÀÍÀÂÒÞÍÏÁÀ
commissar ÊÏÌÉÓÀÒÉ
commissary ÉÍÔÄÍÃÀÍÔÉ; ÊÏÌÉÓÀÒÉ
commission ÃÀÅÀËÄÁÀ; ÌÉÍÃÏÁÉËÏÁÀ; ÃÀÅÀËÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
commit ÜÀÃÄÍÀ (ÃÀÍÀÛÀÖËÉÓÀ)
committee ÊÏÌÉÔÄÔÉ; ÊÏÌÉÓÉÀ
commodity ÓÀØÏÍÄËÉ
common ÓÀÄÒÈÏ; ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
commonplace ÂÀÝÅÄÈÉËÉ
commonwealth ÓÀáÄËÌßÉ×Ï; ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ; ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ
commotion ÀÒÄÖËÏÁÀ, ÜÏÜØÏËÉ, ÌÙÄËÅÀÒÄÁÀ
commune ÊÏÌÖÍÀ
communicate ÂÀÃÀÝÄÌÀ, ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ; ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ (with)
communism ÊÏÌÖÍÉÆÌÉ
communist ÊÏÌÖÍÉÓÔÉ, ÊÏÌÖÍÉÓÔÖÒÉ
community ÈÄÌÉ; ÄÒÏÁÀ
commute ÂÀÌÏÝÅËÀ; ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ (ÓÀÓãÄËÉÓ)
companion ÈÀÍÀÌÂÆÀÅÒÉ, ÀÌáÀÍÀÂÉ
company ÊÏÌÐÀÍÉÀ, ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ, ßÒÄ; ÀÓÄÖËÉ
comparative ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ
compare ÛÄÃÀÒÄÁÀ
comparison ÛÄÃÀÒÄÁÀ
compartment ÊÖÐÄ; ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
compass ÊÏÌÐÀÓÉ
compassion ÛÄÝÏÃÄÁÀ
compatibility ÛÄÈÀÅÓÄÁÀÃÏÁÀ
compatible ÛÄÈÀÅÓÄÁÀÃÉ
compel ÉÞÖËÄÁÀ, ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÀ
compensate ÊÏÌÐÄÍÓÉÒÄÁÀ, ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ
compete ÛÄãÉÁÒÄÁÀ; ÊÏÍÊÖÒÄÍÝÉÉÓ ÂÀßÄÅÀ
competition ÛÄãÉÁÒÉ, ÊÏÍÊÖÒÄÍÝÉÀ, ÊÏÍÊÖÒÓÉ
compilation ÊÏÌÐÉËÀÝÉÀ
compile ÛÄÃÂÄÍÀ, ÊÏÌÐÉËÉÒÄÁÀ
complacency ÈÅÉÈÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ, ÂÖËÊÄÈÉËÏÁÀ, ÃÉÃÓÖËÏÅÍÄÁÀ
complain ÖÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÉÓ ÂÀÌÏÈØÌÀ
complaint ÜÉÅÉËÉ, ÓÀÜÉÅÀÒÉ; ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ
complement ÃÀÌÀÔÄÁÀ
complete ÓÒÖËÉ, ÃÀÓÒÖËÄÁÖËÉ
completion ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ
complex ÒÈÖËÉ
complexion ÐÉÒÉÓÀáÉÓ ×ÄÒÉ
compliance ÈÀÍáÌÏÁÀ; ÌÀÓÉÀÌÏÅÍÄÁËÏÁÀ
compliant ÃÀÌÈÌÏÁÉ, ÃÀÌÚÏËÉ
complicacy ÓÉÒÈÖËÄ
complicate ÂÀÒÈÖËÄÁÀ
complicated ÀÒÄÖËÉ, ÀßÄßÉËÉ
compliment ØÀÈÉÍÀÖÒÉ; ÌÏÊÉÈáÅÀ (ßÄÒÉËÛÉ)
complimentary ÓÀáÏÔÁÏ, ÓÀØÄÁÉ
comply ÛÄÓÒÖËÄÁÀ, ÃÀÈÀÍáÌÄÁÀ
compose ÛÄÃÂÄÍÀ, ÃÀßÄÒÀ; to compose onself – ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ
composer ÊÏÌÐÏÆÉÔÏÒÉ
composite ÛÄÃÂÄÍÉËÉ, ÒÈÖËÉ; ÛÄÒÄÖËÉ, ÍÀÒÄÅÉ
composition ÈáÆÖËÄÁÀ; ÛÄÃÂÄÍÀ
compositor ÀÓÏÈÀÌßÚÏÁÉ
composure ÓÉÌÛÅÉÃÄ
compound ÛÄÃÂÄÍÉËÉ
comprehend ÂÀÂÄÁÀ
comprehensible ÂÀÓÀÂÄÁÉ, ÌÉÓÀáÅÄÃÒÉ, ÛÄÝÍÏÁÀÃÉ
comprehension ÂÀÂÄÁÀ
comprise ÛÄÝÅÀ (ÛÄÉÝÀÅÓ), ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ
compromise ÊÏÌÐÒÏÌÉÓÉ, ÖÒÈÉÄÒÈÃÀÈÌÏÁÀ; ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÔÄáÀ, ÛÄÒÝáÅÄÍÀ
compulsion ÉÞÖËÄÁÀ, ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÀ
compulsory ÉÞÖËÄÁÉÈÉ; ÓÀÅÀËÃÄÁÖËÏ; complusory service – ÓÀÌáÄÃÒÏ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
comrade ÀÌáÀÍÀÂÉ
comradeship ÀÌáÀÍÀÂÏÁÀ
conceal ÃÀÌÀËÅÀ
concede ÃÀÈÌÏÁÀ
conceit ÃÉÃÉ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ ÈÀÅÉÓ ÈÀÅÆÄ
conceive ÂÀÂÄÁÀ; ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ
conception ÝÍÄÁÀ, ÀÆÒÉ; ÊÏÍÝÄÐÝÉÀ
concern ÉÍÔÄÒÄÓÉ, ÌÆÒÖÍÅÄËÏÁÀ; ÓÀßÀÒÌÏ, ÊÏÍÝÄÒÍÉ; ÛÄáÄÁÀ, ÊÀÅÛÉÒÉÓ ØÏÍÀ
concert ÊÏÍÝÄÒÔÉ; ÈÀÍáÌÏÁÀ, ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ
concession ÃÀÈÌÏÁÀ; ÊÏÍÝÄÓÉÀ
concessive ÃÀÌÈÌÏÁÉ
conciliate ÌÏÒÉÂÄÁÀ, ÃÀÆÀÅÄÁÀ, ÛÄÒÉÂÄÁÀ
conciliation ÛÄÒÉÂÄÁÀ, ÌÏÒÉÂÄÁÀ, ÃÀÆÀÅÄÁÀ
concise ÌÏÊËÄ, ÛÄÌÏÊËÄÁÖËÉ
conclude ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ; ÃÀÓÊÅÍÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ
conclusion ÃÀÓÊÅÍÀ; ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ, ÃÀÓÀÓÒÖËÉ
concord ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ
concrete ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ, ÒÄÀËÖÒÉ; ÁÄÔÏÍÉÓ
condemn ÌÉÓãÀ
condense ÛÄÓØÄËÄÁÀ
condition ÐÉÒÏÁÀ; ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
conditional ÐÉÒÏÁÉÈÉ; ÐÉÒÏÁÉÈÉ ÊÉËÏ
conduct ÚÏ×ÀØÝÄÅÀ; ßÀÚÅÀÍÀ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ
conductor ÊÏÍÃÖØÔÏÒÉ; ÂÀÌÚÏËÉ; ÂÀÌÔÀÒÉ (ÃÄÍÉÓÀ)
conduit ßÚÀËÓÀÃÄÍÉÓ ÌÉËÉ; ÊÀÍÀËÉÆÀÝÉÀ
confection ÔÊÁÉËÄÖËÏÁÀ
confectioner ÊÏÍÃÉÔÄÒÉ, ÌÄÛÀØÀÒËÀÌÄ
confectionery ÓÀÊÏÍÃÉÔÒÏ; ÓÀÛÀØÀÒËÀÌÏ ÍÀßÀÒÌÉ
confederacy ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÊÀÅÛÉÒÉ; ËÉÂÀ, ÊÏÍ×ÄÃÄÒÀÝÉÀ; ÛÄÈØÌÖËÄÁÀ
confederate ÌÏÊÀÅÛÉÒÄ, ×ÄÃÄÒÀÔÉÖËÉ
confer ÁÏÞÄÁÀ, ÌÉÍÉàÄÁÀ; ÈÀÈÁÉÒÉ, ÁàÏÁÀ, ÂÀÍáÉËÅÀ
conference ÈÀÈÁÉÒÉ, ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀ
confess ÀÙÉÀÒÄÁÀ, ÂÀÌÏÔÚÃÏÌÀ; ÀÙÓÀÒÄÁÉÓ ÈØÌÀ
confession ÀÙÓÀÒÄÁÀ (ÒÄË.)
confessor ÌÏÞÙÅÀÒÉ, ÓÖËÉÄÒÉ ÌÀÌÀ
confide ÌÉÍÃÏÁÀ; ÓÀÉÃÖÌËÏÓ ÂÀÍÃÏÌÀ, ÂÀÌÏÔÚÃÏÌÀ
confidence ÍÃÏÁÀ; ÂÀÌÁÄÃÀÏÁÀ; ÓÀÉÃÖÌËÏÄÁÀ
confident ÌÉÌÃÏÁÄËÉ
confidential ÓÀÉÃÖÌËÏ
confine ÓÀÐÚÒÏÁÉËÄÛÉ ÜÀÓÌÀ; ÛÄÆÙÖÃÅÀ, ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÃÀÃÄÁÀ
confinement ÐÀÔÉÌÒÏÁÀ; ÛÄÆÙÖÃÅÀ; ÌÛÏÁÉÀÒÏÁÀ
confirm ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ
conflagration ÃÉÃÉ áÀÍÞÀÒÉ
conflict ÊÏÍ×ËÉØÔÉ; ÛÄãÀáÄÁÀ
conform ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ; ÛÄßÚÏÁÀ; ÃÀÌÏÒÜÉËÄÁÀ
confuse ÛÄÝÁÖÍÄÁÀ; ÀÒÄÅÀ
congestion ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ, ÈÅÉÓ ÌÏÚÒÀ
congratulate ÌÉËÏÝÅÀ
congratulation ÌÉËÏÝÅÀ
congress ÊÏÍÂÒÄÓÉ
conjugate ÖÙËÄÁÀ (ÂÒÀÌ.)
conjugation ÖÙËÄÁÀ
conjunction ÊÀÅÛÉÒÉ (ÂÀÒÌ.)
connect ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ, ÛÄÄÒÈÄÁÀ
connection ÊÀÅÛÉÒÉ, ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ
connive Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ
connoisseur ÌÝÏÃÍÄ
conquer ÃÀÐÚÒÏÁÀ; ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ
conqueror ÃÀÌÐÚÒÏÁÄËÉ, ÃÀÌÐÚÒÏÁÉ
conquest ÃÀÐÚÒÏÁÀ, ÃÀÌÏÒÜÉËÄÁÀ
conscience ÓÉÍÃÉÓÉ
conscientious ÊÄÈÉËÓÉÍÃÉÓÉÄÒÉ, ÛÄÂÍÄÁÖËÉ
conscious ÛÄÂÍÄÁÖËÉ
consciousness ÛÄÂÍÄÁÀ
conscript ÓÀÌáÄÃÒÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÂÀßÅÄÖËÉ
conscription ÓÀÌáÄÃÒÏ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
consecrate ÌÉÞÙÅÍÀ
consecutive ÈÀÍÌÉÌÃÄÅÒÖËÉ
consent ÈÀÍáÌÏÁÀ; ÃÀÈÀÍáÌÄÁÀ, ÃÀÈÌÏÁÀ
consequence ÛÄÃÄÂÉ; ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ
consequently ÌÀÛÀÓÀÃÀÌÄ, ÀÌÉÔÏÌ
conservation ÛÄÍÀáÅÀ
consider ÜÀÈÅËÀ, ÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉ ÌÉÙÄÁÀ
considerable ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ
considerate ÌÆÒÖÍÅÄËÉ, ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÀÍÉ
considering ÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉ ÌÉÙÄÁÀ
consist it consist of – ÛÄÃÂÄÁÀ
consistent ÈÀÍÌÉÌÃÄÅÒÖËÉ
consolation ÍÖÂÄÛÉ
console ÍÖÂÄÛÉÓÝÄÌÀ, ÃÀÍÀÖÂÄÛÄÁÀ
consolidate ÂÀÍÌÔÊÉÝÄÁÀ
consonant ÈÀÍáÌÏÅÀÍÉ ÁÂÄÒÀ
consort ÌÄÖÙËÄ
conspicuous ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏ, ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ
conspire ÛÄÈØÌÖËÄÁÉÓ ÌÏßÚÏÁÀ
constable ÐÏËÉÝÉÄËÉ
constant ÌÖÃÌÉÅÉ
constituency ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÉ; ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÏËØÉ
constitute ÛÄÃÂÄÍÀ, ÃÀÂÄÍÀ, ÂÀÌÏÝÄÌÀ (ÊÀÍÏÍÉÓÀ)
constitution ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀ
constrain ÉÞÖËÄÁÀ, ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÀ
constraint ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÀ
construct ÀÂÄÁÀ, ÀÛÄÍÄÁÀ
consult ÒÜÄÅÀ; ÈÀÈÁÉÒÉ; ÌÏßÚÏÁÀ
consultation ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÀ
consume ÌÏáÌÀÒÄÁÀ, ÃÀáÀÒãÅÀ
consumer ÌÏÌáÌÀÒÄÁÄËÉ
consumption ÌÏáÌÀÒÄÁÀ; áÀÒãÉ; ×ÉËÔÅÉÓ ÔÖÁÄÒÊÖËÏÆÉ
contagious ÂÀÃÀÌÃÄÁÉ, ÉÍ×ÄØÝÉÖÒÉ
contain ÃÀÔÄÅÀ, ÛÄÌÝÅÄËÏÁÀ
contemplate ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ; àÅÒÄÔÀ
contemporary ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ
contempt ÓÉÞÖËÅÉËÉ
contemptuous ÃÀÌÝÉÍÀÅÉ; ÆÉÆÙÉÀÍÉ
contend ÌÔÊÉÝÄÁÀ; ÊÀÌÀÈÉ; ÁÒÞÏËÀ; ÌÄÔÏØÄÏÁÀ
content ÛÉÍÀÀÒÓÉ; ÊÌÀÚÏ×ÉËÉ
contest ÊÀÌÀÈÉ, ÛÄÊÀÌÀÈÄÁÀ; ÛÄãÉÁÒÄÁÀ
contingent ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ; ÐÉÒÏÁÉÈÉ; ÊÏÍÔÉÍÂÄÍÔÉ
continual ÂÀÍÖßÚÅÄÔÄËÉ, ÖßÚÅÄÔÉ
continuation ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ
continue ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ
continuous ÖÓÒÖËÉ, ÖßÚÅÄÔÉ
continuously ÌÖÃÌÉÅÀÃ, ÛÄÖßÚÅÄÔËÉÅ
contract áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ; ÛÄÊÖÌÛÅÀ; áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÃÀÃÄÁÀ
contradict ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ, ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
contradiction ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÀ
contrary ÓÀßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏ; on the contrary – ÐÉÒÉØÉÈ
contribute áÄËÉÓ ÛÄßÚÏÁÀ; ÛÄÔÀÍÀ (×ÖËÉÓÀ); ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ (ÂÀÆÄÈÛÉ)
contrive ÂÀÌÏÂÏÌÄÁÀ; ßÀÌÏßÚÄÁÀ
control ÊÏÍÔÒÏËÉ, ÌÀÒÈÅÀ
controversy ÊÀÌÀÈÉ, ÃÀÅÀ, ÐÏËÄÌÉÊÀ
convalesce ÌÏÒÜÄÍÀ, ÂÀÍÊÖÒÍÄÁÀ
convene ÌÏßÅÄÅÀ (ÊÒÄÁÉÓÀ)
convenient ÌÏáÄÒáÄÁÖËÉ
convention ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ, ÈÀÍáÌÏÁÀ; ÛÄÊÒÄÁÀ, ÚÒÉËÏÁÀ
conversation ÓÀÖÁÀÒÉ, ËÀÐÀÒÀÊÉ
converse ËÀÐÀÒÀÊÉ, ÓÀÖÁÀÒÉ
convey ÂÀÃÀÝÄÌÀ, ÂÀÃÀÂÆÀÅÍÀ
convict ÊÀÔÏÒÙÄËÉ
conviction ÒßÌÄÍÀ, ÌÒßÀÌÓÉ
convince ÃÀãÄÒÄÁÀ, ÃÀÒßÌÖÍÄÁÀ
convinced ÃÀÒßÌÖÍÄÁÖËÉ
convoke ÌÏßÅÄÅÀ (ÊÒÄÁÉÓ, ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ)
coo ÙÖÙÖÍÉ
cook ÌÆÀÒÄÖËÉ; áÀÒÛÅÀ, ÃÀÌÆÀÃÄÁÀ (ÓÀÃÉËÉÓÀ)
cookery ÊÖËÉÍÀÒÉÀ, ÓÀàÌËÉÓ ÊÄÈÄÁÀ
cool ÂÒÉËÉ, ÝÉÅÉ; ÂÀÂÒÉËÄÁÀ, ÂÀÝÉÅÄÁÀ; It’s cool – ÄÓ ÒÀ ÌÀÂÀÒÉÀ!
cooler ÌÀÝÉÅÀÒÉ
co-operate ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀ, ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
co-operation ÊÏÏÐÄÒÀÝÉÀ
co-opt ÊÏÐÔÀÝÉÉÈ ÌÏßÅÄÅÀ
copper ÓÐÉËÄÍÞÉ, ÓÐÉËÄÍÞÉÓ ×ÖËÉ
copy ÀÓËÉ; ÄÂÆÄÌÐËÉÀÒÉ; ÂÀÃÀßÄÒÀ, ÀÓËÉÓ ÂÀÃÀÙÄÁÀ
copy-book ÒÅÄÖËÉ
copyright ÓÀÀÅÔÏÒÏ Ö×ËÄÁÀ
cord ÓÉÌÉ; ÈÏÊÉ
cordial ÂÖËÉÈÀÃÉ; ÂÖËßÒ×ÄËÉ
core ÂÖËÉ, ÛÉÂÍÄÖËÉ, ÛÖÀÂÖËÉ
cork ÓÀÝÏÁÉ
corn ÓÉÌÉÍÃÉ; ÐÖÒÄÖËÉ, ÌÀÒÝÅËÄÖËÉ; ÊÏÑÒÉ
corner ÊÖÈáÄ
corner-stone ØÅÀÊÖÈáÄÃÉ
cornet ÓÀÚÅÉÒÉ, ÁÖÊÉ
corporal ÓáÄÖËÉÓÀ; ÓáÄÖËÄÁÒÉÅÉ
corpse ÂÅÀÌÉ
correct ÓßÏÒÉ, ÆÖÓÔÉ; ÂÀÓßÏÒÄÁÀ, ÛÄÓßÏÒÄÁÀ
correspond ÌÉßÄÒ-ÌÏßÄÒÀ; ÛÄÓÀÁÀÌÄÁÀ; ÛÄ×ÄÒÄÁÀ
correspondence ÊÏÒÄÓÐÏÍÃÄÍÝÉÀ, ÌÉßÄÒ-ÌÏßÄÒÀ
corrupt ÌÄØÒÈÀÌÄ, ÓÉÍÃÉÓÂÀÒÄÝáÉËÉ
Cossack ÊÀÆÀÊÉ
cost ÙÉÒÄÁÖËÄÁÀ
cosy ÌÚÖÃÒÏ, ßÚÍÀÒÉ
cot ÓÀßÏËÉ (ÁÀÅÛÅÉÓ); ÊÏÔÄãÉ; ØÏáÉ
cottage ÊÏÔÄãÉ, ÐÀÔÀÒÀ ÓÀáËÉ ÓÏ×ËÀÃ
cottager ÌÏãÀÌÀÂÉÒÄ
cotton ÁÀÌÁÀ; ÁÀÌÁÉÓ ØÓÏÅÉËÉ
cotton-mill ÞÀ×ÓÀÒÈÀÝÉ ×ÀÁÒÉÊÀ
couch ÔÀáÔÉ
cough áÅÄËÀ
council ÓÀÁàÏ
counsel ÈÀÈÁÉÒÉ; ÒÜÄÅÀ, ÒÜÄÅÀ-ÃÀÒÉÂÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
count ÀÍÂÀÒÉÛÉ, ÈÅËÀ, ÃÀÈÅËÀ
countenance ÓÀáÄ, ÓÀáÉÓ ÂÀÌÏÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
counter ÃÀáËÉ; ÓÀßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏ, ÌÏÐÉÒÃÀÐÉÒÄ
counter-revolution ÊÏÍÔÒÒÄÅÉËÖÝÉÀ
counting-house ÊÀÍÔÏÒÀ; ÁÖáäÀËÔÄÒÉÀ
country ØÅÄÚÀÍÀ; ÓÏ×ÄËÉ
countryman ÈÀÍÀÌÄÌÀÌÖËÄ; ÂËÄáÉ
county ÓÀÂÒÀ×Ï, ÒÀÉÏÍÉ
couple ßÚÅÉËÉ; ÃÀßÚÅÉËÄÁÀ
couplet ÊÖÐËÄÔÉ
courage ÓÉÈÀÌÀÌÄ, ÌÀÌÀÝÏÁÀ, ÂÖËÀÃÏÁÀ
courageous ÌÀÌÀÝÉ, ÂÖËÀÃÉ, ÂÀÁÄÃÖËÉ
course ÊÖÒÓÉ; ÌÓÅËÄËÏÁÀ; of cource – ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ
court ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ; ÓÀÓÀáËÄ; ×ÄÒÄÁÀ (ÐÉÒÛÉ); ÀÒÛÉÚÏÁÀ
courteous ÆÒÃÉËÏÁÉÀÍÉ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ
courtesy ÆÒÃÉËÏÁÉÀÍÏÁÀ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÏÁÀ
courtyard ÄÆÏ
cousin ÁÉÞÀÛÅÉËÉ
covenant ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ
cover ÓÀáÖÒÀÅÉ; ÃÀ×ÀÒÅÀ; ÃÀáÖÒÅÀ
covetous ÞÖÍßÉ; ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ
cow ÞÒÏáÀ; ÃÀÛÉÍÄÁÀ
coward ÌÛÉÛÀÒÀ
crack ÔÊÀÝÀÍÉ
crackle ÓÊÃÏÌÀ, ÁÆÀÒÅÀ
cradle ÀÊÅÀÍÉ
craft áÄËÏÁÀ
crash ÂÖÂÖÍÉ; ÀÅÀÒÉÀ; ÃÀÌÔÅÒÄÅÀ, ÂÀàÚËÄÔÀ
craw ÜÉÚÅÉ
crawl ÝÏÝÅÀ, áÏáÅÀ
craze ÂÀÔÀÝÄÁÀ, ÌÀÍÉÀ
crazy ÂÀÃÀÒÄÖËÉ, ÛÄÛËÉËÉ
cream ÍÀÙÄÁÉ
create ÛÄØÌÍÀ
creation ØÌÍÉËÄÁÀ
creative ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ
creator ÛÄÌØÌÍÄËÉ, ÛÄÌÏØÌÄÃÉ
creature ÀÒÓÄÁÀ, ØÌÍÉËÄÁÀ
credentials ÒßÌÖÍÄÁÖËÏÁÉÓ ÓÉÂÄËÉ; ÌÀÍÃÀÔÉ
credible ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ
credit ÊÒÄÃÉÔÉ; ÍÃÏÁÀ
creditor ÌÏÅÀËÄ
creep (crept) ÝÏÝÅÀ, ×ÏÒÈáÅÀ; ÛÄÌÏáÅÄÅÀ
crew ÂÄÌÉÓ ÄÊÉÐÀÑÉ
cricket àÒÉàÉÍÀ
crime ÁÏÒÏÔÌÏØÌÄÃÄÁÀ
Crimea ÚÉÒÉÌÉ
criminal ÃÀÍÀÛÀÖËÄÁÒÉÅÉ, ÊÒÉÌÉÍÀËÖÒÉ; ÁÏÒÏÔÌÏØÌÄÃÉ
cripple ÓÀÐÚÀÒÉ, ÊÖÔÉ; ÃÀÓÀÐÚÒÄÁÀ, ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ
crisis ÊÒÉÆÉÓÉ
crisp áÖàÖàÀ
criterion ÊÒÉÔÄÒÉÖÌÉ
critic ÊÒÉÔÉÊÏÓÉ
critical ÊÒÉÔÉÊÖËÉ
criticize ÂÀÊÒÉÔÉÊÄÁÀ
crocodile ÍÉÀÍÂÉ
crooked ÌÒÖÃÉ, ÌÏáÒÉËÉ
crop ÌÏÓÀÅÀËÉ; ÌÊÀ
cross ãÅÀÒÉ; ãÅÀÒÄÃÉÍÉ; ÓÀßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏ (ØÀÒÉ); ÂÀãÀÅÒÄÁÖËÉ; ÂÀÃÀÓÅËÀ,
ÂÀÃÀàÒÀ, ÂÀÃÀÒÁÄÍÀ; cross out – ÀÌÏÛËÀ
crossing ÂÀÃÀÓÀÓÅËÄËÉ
cross-purpose ÂÀÖÂÄÁÒÏÁÀ
cross-road ÂÆÀãÅÀÒÄÃÉÍÉ
crow ÚÅÀÅÉ; crew – ÚÉÅÉËÉ
crowd ÁÒÁÏ, ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ, ÌÏÆÅÀÅÄÁÀ
crowded ÂÀàÄÃÉËÉ, ÂÀÔÄÍÉËÉ
crown ÂÅÉÒÂÅÉÍÉ; ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ, ÃÀÂÅÉÒÂÅÉÍÄÁÀ
crucial ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔÉ; ÊÒÉÔÉÊÖËÉ
crude ÍÄÃËÉ, ÃÀÖÌÖÛÀÅÄÁÄËÉ
cruel ÌÊÀÝÒÉ, ÖËÌÏÁÄËÉ
cruiser ÊÒÄÉÓÄÒÉ
crumb ÍÀÌÝÄÝÉ
crusade ãÅÀÒÏÓÍÖËÉ ÏÌÉ
crush ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ; ÂÀàÚËÄÔÀ
crust ÃÄÃÀÌÉßÉÓ ÆÖÒÂÉ; ÐÖÒÉÓ ØÄÒØÉ
crutch ÚÀÅÀÒãÄÍÉ
cry ÔÉÒÉËÉ, ÚÅÉÒÉËÉ
cub ËÄÊÅÉ, ÁÄËÉ
cuckoo ÂÖÂÖËÉ
cucumber ÊÉÔÒÉ
culpable ÃÀÍÀÛÀÖËÄÁÒÉÅÉ
culprit ÃÀÌÍÀÛÀÅÄ, ÁÏÒÏÔÌÏØÌÄÃÉ
cultivate ÊÖËÔÉÅÉÒÄÁÀ
cultural ÊÖËÔÖÒÖËÉ
culture ÊÖËÔÖÒÀ
cultured ÊÖËÔÖÒÖËÉ
cumber ÂÀÞÍÄËÄÁÀ; ÛÄÆÒÖÃÅÀ
cumin ÊÅËÉÀÅÉ (ÁÏÔ.)
cunning ÌÏáÄÒáÄÁÖËÉ, ÄÛÌÀÊÉ
cup ×ÉÍãÀÍÉ
cupboard ÂÀÍãÉÍÀ, ÁÖ×ÄÔÉ
cure ßÀÌËÏÁÀ, ßÀÌÀËÉ
curiosity ÝÍÏÁÉÓÌÏÚÅÀÒÄÏÁÀ
curious ÝÍÏÁÉÓÌÏÚÅÀÒÖËÉ, ÖÝÍÀÖÒÉ
curl ÃÀáÖàÖàÄÁÀ, ÃÀáÅÄÅÀ (ÈÌÉÓÀ)
curly ÈÌÀáÖàÖàÀ
currency ÅÀËÖÔÀ, ×ÖËÉÓ ÌÉÌÏØÝÄÅÀ
current ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ, ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ; ÍÀÊÀÃÉ, ÃÄÍÉ (ÄËÄØÔÒÏÍÉÓÀ)
curse ÂÉÍÄÁÀ, ßÚÄÅËÀ
curtail ÛÄÌÏÊËÄÁÀ, ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ
curtain ×ÀÒÃÀ
curtsy ÓÀËÀÌÉ, ÒÄÅÄÒÀÍÓÉ
curve ÌÒÖÃÉ, ÌÏÊÀÊÅÀ, ÌÏáÅÒÀ
cushion ÁÀËÉÛÉ
custody ÌÝÅÄËÉ; ÃÀÔÖÓÀÙÄÁÀ
custom ÜÅÄÖËÄÁÀ
customary ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
customer ÊËÉÄÍÔÉ, ÌÚÉÃÅÄËÉ
custom
-house ÓÀÁÀÑÏ
cut ÂÀàÒÀ; àÒÉËÏÁÀ
cut
-throat ÌÊÅËÄËÉ
cycle ÝÉÊËÉ; ÅÄËÏÓÉÐÄÃÉ
cygnet ÂÄÃÉ
cylinder ÝÉËÉÍÃÒÉ
cynicism ÝÉÍÉÆÌÉ
cypress ÊÅÉÐÀÒÏÓÉ
Czech ÜÄáÉ, ÜÄáÖÒÉ
D
dab ÛÄáÄÁÀ, ÛÄÙÄÁÅÀ, ÌÓÖÁÖØÉ ÛÄáÄÁÀ; ÓÀÙÄÁÀÅÉ
dad (daddy, dada) ÌÀÌÀ, ÌÀÌÉÊÏ
daffodil ÚÅÉÈÄËÉ ÍÀÒÂÉÆÉ (ÁÏÔ.)
daft ÛÄÛËÉËÉ, ÖÔÅÉÍÏ
dagger áÀÍãÀËÉ
daily ÚÏÅÄËÃÙÉÖÒÉ, ÚÏÅÄËÃÙÉÖÒÀÃ
dainty ÔÊÁÉËÄÖËÏÁÀ; ÂÄÌÒÉÄËÉ; ÛÍÏÀÍÉ, ÊÏáÔÀ
dairy ÓÀÒÞÄÏ, ÒÞÉÓ
dairymaid ÌÄÒÞÄÅÄ ØÀËÉ
dairyman ÌÄÒÞÄÅÄ ÊÀÝÉ
daisy ÂÅÉÒÉËÀ
dam ÊÀÛáÀËÉ, ÓÀÂÖÁÀÒÉ
damage ÆÀÒÀËÉ, ÆÉÀÍÉ; ÃÀÆÉÀÍÄÁÀ
damn ßÚÄÅËÀ
damp ÍÄÓÔÉÀÍÉ; ÔÄÍÉÀÍÉ
dance ÝÄÊÅÀ
dancer ÌÏÝÄÊÅÀÅÄ
dandruff ØÄÒÔËÉ, ÈÄÁÏ
Dane ÃÀÍÉÄËÉ
danger ÓÀÛÉÛÒÏÄÁÀ, ÓÀ×ÒÈáÄ
dangerous ÓÀÛÉÛÉ
Danish ÃÀÍÉÖÒÉ
Danube ÃÖÍÀÉ
dare ÂÀÁÄÃÅÀ
daring ÂÀÁÄÃÖËÉ; ÓÉÌÀÌÀÝÄ, ÂÖËÀÃÏÁÀ
dark ÁÍÄËÉ; ÓÉÁÍÄËÄ; Dark Ages – ÓÀÛÖÀËÏ ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉ
darling ÓÀÚÅÀÒÄËÉ, ÞÅÉÒ×ÀÓÉ
darn ÊÄÌÓÅÀ, ÍÄÌÓÅÀ
dart ÂÀÓÒÏËÀ, ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ; ÂÀØÀÍÄÁÀ
dash ÔÉÒÄ; ÂÀØÝÄÅÀ; ÈÀÅÃÀÓáÌÀ
dashing ÌÀÒãÅÄ, ÌÀÒÃÉ, ÚÏÜÀÙÉ, ÓßÒÀ×É, ÌÊÅÉÒÝáËÉ
date ÈÀÒÉÙÉ, ÒÉÝáÅÉ; ÅÀÃÀ; ×ÉÍÉÊÉ; ÐÀÄÌÀÍÉ
dative ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÀ
datum ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ
daughter ÀÓÖËÉ, ØÀËÉÛÅÉËÉ; daughter-in-law – ÒÞÀËÉ
daunt ÃÀÛÉÍÄÁÀ, ÛÄÛÉÍÄÁÀ
dawn ÀËÉÏÍÉ, ÂÀÍÈÉÀÃÉ; ÂÀÈÄÍÄÁÀ; ÂÀÌÏÜÄÍÀ
day ÃÙÄ
dazzle ÈÅÀËÉÓÌÏàÒÀ
dead ÌÊÅÃÀÒÉ
deaf ÚÒÖ
deafen ÃÀÚÒÖÄÁÀ
deal ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ; ßÉËÉ; ÓÀØÌÉÓ ØÏÍÀ, ÅÀàÒÏÁÀ; ÌÏØÝÄÅÀ; ÃÀÒÉÂÄÁÀ, ÂÀÍÀßÉËÄÁÀ
dealer ÅÀàÀÒÉ, ÂÀÃÀÌÚÉÃÅÄËÉ
dean ÃÄÊÀÍÉ
dear ÞÅÉÒ×ÀÓÉ, ÓÀÚÅÀÒÄËÉ
death ÓÉÊÅÃÉËÉ
death-rate ÓÉÊÅÃÉËÉÀÍÏÁÀ
death-roll ÌÏÊËÖËÈÀ ÓÉÀ
debate ÃÉÓÊÖÓÉÉÓ ÂÀÌÀÒÈÅÀ, ÊÀÌÀÈÉ, ÐÀÄØÒÏÁÀ
debit ÃÄÁÄÔÉ; ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ
debt ÅÀËÉ
debtor ÌÏÅÀËÄ
decade ÃÄÊÀÃÀ
decapitate ÈÀÅÉÓ ÌÏÊÅÄÈÀ
decay ÃÀÝÄÌÀ; ÃÀËÐÏÁÀ; ãÀÌÒÈÄËÏÁÉÓ ÌÏÛËÀ
decease ÓÉÊÅÃÉËÉ, ÂÀÒÃÀÝÅÀËÄÁÀ
deceive ÌÏÔÚÖÄÁÀ
December ÃÄÊÄÌÁÄÒÉ
decent ÛÄÓÀ×ÄÒÉ, ÓÀÊÀÃÒÉÓÉ, ßÄÓÉÄÒÉ
decide ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀ
decision ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ
decisive ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔÉ
deck ÂÄÌÁÀÍÉ
declaim ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ; ÃÄÊËÀÌÀÝÉÉÈ ÈØÌÀ
declare ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ; ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
declension ÁÒÖÍÅÀ (ÂÒÀÌ.)
decline ÁÒÖÍÄÁÀ; ÃÀÊËÄÁÀ; ÂÀÖÀÒÄÓÄÁÀ; ÈÀÅÉÓ ÃÀÙßÄÅÀ, ÀÝÉËÄÁÀ
decorate ÌÏÒÈÅÀ; ÃÀãÉËÃÏÄÁÀ (ÏÒÃÄÍÉÈ)
decoration ÌÏÒÈÖËÏÁÀ; ßÀÒÜÉÍÄÁÉÓ ÍÉÛÀÍÉ
decrease ÃÀÊËÄÁÀ; ÃÀÐÀÔÀÒÀÅÄÁÀ
decree ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ; ÃÄÊÒÄÔÉ
dedicate ÌÉÞÙÅÍÀ
deed ÌÏØÌÄÃÄÁÀ; ÂÌÉÒÏÁÀ
deem ×ÉØÒÉ, ×ÉØÒÏÁÓ ; ÜÀÈÅËÀ (ÓÈÅËÉÓ)
deep ÙÒÌÀ
deer ÉÒÄÌÉ, ÉÒÌÄÁÉ
defamation ÝÉËÉÓßÀÌÄÁÀ
defamatory ÝÉËÉÓÌßÀÌÄÁËÖÒÉ
default ÍÀÊËÉ, áÀÒÅÄÆÉ
defeat ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ; ÜÀÛËÀ (ÂÄÂÌÉÓÀ)
defect ÍÀÊËÉ, ÃÄ×ÄØÔÉ
defense ÃÀÝÅÀ, ÈÀÅÃÀÝÅÀ
defend ÃÀÝÅÀ, ÈÀÅÃÀÝÅÀ
defendant ÌÏÐÀÓÖáÄ
defer ÂÀÃÉÃÄÁÀ, ÂÀÃÀÅÃÄÁÀ
deference ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ, ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ
defiance ÂÀÌÏßÅÄÅÀ; in defiance – ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ
deficiency ÍÀÊËÉ, ÍÀÊËÄÁÏÁÀ, ÍÀÊËÏÅÀÍÄÁÀ
define ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ; ÃÀÃÂÄÍÀ
definite ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ, ÂÀÒÊÅÄÖËÉ, ÆÖÓÔÉ
definition ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ
definitive ÓÀÁÏËÏÏ
deform ÃÀÓÀáÉÜÒÄÁÀ, ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ
defraud ÌÏÔÚÖÄÁÀ, ÂÀÌÏÞÀËÅÀ
defray ÂÀÃÀáÃÀ, ÂÀÓÔÖÌÒÄÁÀ (ÅÀËÉÓÀ)
defy ÂÀÌÏßÅÄÅÀ (ÊÀÌÀÈÛÉ); ÖÂÖËÄÁÄËÚÏ×À
degenerate ÂÀÃÀÂÅÀÒÄÁÀ
degrade ÜÀÌÏÚÄÍÄÁÀ, ÃÀØÅÄÉÈÄÁÀ
degree áÀÒÉÓáÉ; ÓÀ×ÄáÖÒÉ; ÂÒÀÃÖÓÉ
deign ÍÄÁÄÁÀ (ÉÍÄÁÄÁÓ)
delay ÛÄÍÄËÄÁÀ, ÂÀÃÀÃÄÁÀ
delegate ÃÄËÄÂÀÔÉ, ÃÄËÄÂÀÔÀÃ ÂÀÂÆÀÅÍÀ
delegation ÃÄËÄÂÀÝÉÀ
deliberate ÌÏ×ÉØÒÄÁÖËÉ, ÀÖÜØÀÒÄÁÄËÉ, ×ÒÈáÉËÉ; ÂÀÍáÉËÅÀ; ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ
delicate ÍÀÆÉ, ÓÖÓÔÉ; ÌÏáÃÄÍÉËÉ; ÓÀÜÏÈÉÒÏ, ÓÀÊÀÌÀÈÏ
delicious ÌÏÌáÉÁËÀÅÉ, ßÀÒÌÔÀÝÉ
delight ÂÀÍÝáÒÏÌÀ, ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÀ, ÓÉÔÊÁÏÄÁÀ, ÀÙÔÀÝÄÁÀ
delightful ßÀÒÌÔÀÝÉ, ÌÏáÉÁËÀÅÉ
delinquent ÃÀÌÍÀÛÀÅÄ
deliver ÌÉÔÀÍÀ, ÂÀÃÀÝÄÌÀ; ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ; ßÀÒÌÏÈØÌÀ (ÓÉÔÚÅÉÓÀ)
delivery ÌÉÔÀÍÀ, ÌÏÔÀÍÀ, ÔÀÒÄÁÀ (×ÏÓÔÉÓ)
delusion ÌÝÃÀÒÏÁÀ, ÛÄÝÃÏÌÀ
demand ÌÏÈáÏÅÍÉËÄÁÀ, ÌÏÈáÏÅÍÀ, ÛÄÊÉÈáÅÀ
demobilize ÃÄÌÏÁÉËÉÆÄÁÀ
democracy ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÀ
democratic ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ
demolish ÃÀÍÂÒÄÅÀ
demonstrate ÃÄÌÏÍÓÔÒÀÝÉÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÀ
demonstrative ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏ, ÃÄÌÏÍÓÔÒÀÝÉÖËÉ; ÃÀÌÀÌÔÊÉÝÄÁÄËÉ; ÜÅÄÍÄÁÉÈÉ (ÂÒÀÌ.)
den ÁÖÍÀÂÉ, ÂÀÌÏØÅÀÁÖËÉ
denial ÖÀÒÚÏ×À, ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
Denmark ÃÀÍÉÀ
denomination ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ; ÙÉÒÓÄÁÀ; ÀÙÌÓÀÒÄÁËÏÁÀ (ÒÄË.)
denote ÀÙÍÉÛÅÍÀ, ÌÉÈÉÈÄÁÀ
denounce ËÀÍÞÙÅÀ, ÂÉÍÄÁÀ, ÂÀÊÉÝáÅÀ; ÃÄÍÏÍÓÉÒÄÁÀ
dense áÛÉÒÉ, ÓØÄËÉ
denunciation ÁÒÀËÃÄÁÀ, ÌÖØÀÒÀ
deny ÖÀÒÚÏ×À, ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
depart ßÀÓÅËÀ, ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ
department ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ, ÖßÚÄÁÀ; ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ; ÃÀÒÂÉ
departure ßÀÓÅËÀ, ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ
depend ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀÛÉ ÚÏ×ÍÀ, ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÀ
dependence ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ; ÍÃÏÁÀ
dependency ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï, ÊÏËÏÍÉÀ; ÍÃÏÁÀ
deplore ÃÀÔÉÒÄÁÀ, ÂÀÌÏÔÉÒÄÁÀ; ÓÉÍÀÍÖËÉ (ÍÀÍÏÁÓ)
deport ÂÀÂÆÀÅÍÀ; ÂÀÃÀÓÀáËÄÁÀ
deposit ÃÄÐÏÆÉÔÉ; ÓÀßÉÍÃÀÒÉ, ÂÉÒÀÏ
depot ÃÄÐÏ, ÒÊÉÍÉÂÆÉÓ ÓÀÃÂÖÒÉ
depreciate ×ÀÓÉÓ ÃÀÝÄÌÀ, ÂÀÖ×ÀÓÖÒÄÁÀ
depress ÜÀáÛÏÁÀ, ÜÀÂÅÒÀ
depression ÃÄÐÒÄÓÉÀ; ÃÀÝÄÌÀ
deprive ßÀÒÈÌÄÅÀ, ÜÀÌÏÒÈÌÄÅÀ
depth ÓÉÙÒÌÄ
deputy ÃÄÐÖÔÀÔÉ, ÃÄËÄÂÀÔÉ
derogatory ÃÀÌÒÙÅÄÅÉ; ÌÀÅÄÃÒÄÁÄËÉ
descend ÜÀÌÏÓÅËÀ; ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÈ ÂÀÃÀÝÄÌÀ; ÃÀÊËÄÁÀ
descent ÜÀÛÅÄÁÀ; ÛÄÌÏÓÄÅÀ; ÃÀÊËÄÁÀ; ÃÄÓÀÍÔÉ
describe ÀÙßÄÒÀ
description ÀÙßÄÒÉËÏÁÀ, ÀÙßÄÒÀ; ÓÀáÄÏÁÀ, áÀÒÉÓáÉ
desert ÖÃÀÁÍÏ; ÌÉÔÏÅÄÁÀ, ÃÀÔÏÅÄÁÀ
deserve ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÀ
design ÍÀáÀÔÉ, ÃÉÆÀÉÍÉ; ÂÀÍÆÒÀáÅÀ; ÜÀÍÀ×ÉØÒÉ; ÐÒÏÄØÔÉ, ÂÄÂÌÀ, ÍÀáÀÆÉ; ÛÄÃÂÄÍÀ
(ÐÒÏÄØÔÉÓ)
designate ÀÙÍÉÛÅÍÀ; ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ; ÌÉÈÉÈÄÁÀ; ÂÀÍÊÖÈÅÍÀ
desire ÓÖÒÅÉËÉ, ÍÃÏÌÀ
desk ÌÄÒáÉ, ÓÀßÄÒÉ ÌÀÂÉÃÀ
desolate ÌÉÔÏÅÄÁÖËÉ; ÖÊÀÝÖÒÉ; ÀÏáÒÄÁÀ
despair ÖÉÌÄÃÏÁÀ; ÓÀÓÏßÀÒÊÅÄÈÉËÄÁÀ; ÉÌÄÃÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀ
desperate ÓÀÓÏßÀÒÊÅÄÈÉËÉ, ÂÀÍßÉÒÖËÉ, ÖÉÌÄÃÏ
despise ÛÄÞÀÂÄÁÀ, ÛÄÆÉÆÙÄÁÀ
despite ÁÒÀÆÉ; despite of – ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ
destination ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ, ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÉÓ ÀÃÂÉËÉ
destiny ÁÄÃÉ, ÁÄÃÉÓßÄÒÀ
destitute ÂÀàÉÒÅÄÁÖËÉ
destroy ÃÀÍÂÒÄÅÀ, ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÀ
destruction ÃÀÍÂÒÄÅÀ, ÌÏÓÐÏÁÀ, ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÀ
detach ÂÀÌÏÚÏ×À, ÌÏÝÉËÄÁÀ
detachment ÒÀÆÌÉ
detail ßÅÒÉËÌÀÍÉ, ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈÉ
detain ÃÀÊÀÅÄÁÀ, ÛÄÊÀÅÄÁÀ
detect ÀÙÌÏÜÄÍÀ
detective ÃÄÔÄØÔÉÅÉ, ÌÀÞÄÁÀÒÉ, ÐÏËÉÝÉÉÓ ÀÂÄÍÔÉ
detention ÐÀÔÉÌÒÏÁÀ, ÃÀÊÀÅÄÁÀ
deterioration ÂÀÖÀÒÄÓÄÁÀ
determination ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ; ÓÉÌÔÊÉÝÄ, ÂÀÌÁÄÃÀÏÁÀ; ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ
determine ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ, ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀ; ÃÀÃÂÄÍÀ
detest ÛÄãÀÅÒÄÁÀ; ÛÄÆÉÆÒÄÁÀ
detonate À×ÄÈØÄÁÀ
detriment ÆÉÀÍÉ, ÆÀÒÀËÉ
devastate ÀÏáÒÄÁÀ, ÀÊËÄÁÀ
develop ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀ
development ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀ, ÆÒÃÀ
deviate ÂÀÃÀáÒÀ
device ÐÒÏÄØÔÉ, ÂÄÂÌÀ; ÌÄØÀÍÉÆÌÉ; ÁÏÒÏÔÉ ÂÀÍÆÒÀáÅÀ
devil ÄÛÌÀÊÉ, ÄÛÌÀÊÖÒÉ
devise ÂÀÌÏÂÏÍÄÁÀ
devote ÛÄßÉÒÅÀ, ÈÀÅÉÓ ÃÀÃÄÁÀ; ÂÖËÉÈÀÃÉ, ÄÒÈÂÖËÉ; ÂÀÍßÉÒÖËÉ
devour ÜÀÓÀÍÓÅËÀ, ÛÈÀÍÈØÌÀ
dew ÝÅÀÒÉ, ÍÀÌÉ
dewy ÝÅÀÒÉÀÍÉ, ÍÀÌÉÀÍÉ
dexterity ÓÉÌÀÒÃÄ, ÓÉÌÀÒãÅÄ
diagram ÃÉÀÂÒÀÌÀ; ÓØÄÌÀ
dial ÓÀÀÈÉÓ ÝÉ×ÄÒÁËÀÔÉ; ÌÆÉÓ ÓÀÀÈÉ; ÔÄËÄ×ÏÍÉÓ ÍÏÌÒÉÓ ÀÊÒÄ×À
dialectical ÃÉÀËÄØÔÉÊÖÒÉ
dialectics ÃÉÀËÄØÔÉÊÀ
dialogue ÃÉÀËÏÂÉ, ÓÀÖÁÀÒÉ
diamond ÀËÌÀÓÉ; ÁÒÉËÉÀÍÔÉ
diary ÃÙÉÖÒÉ
dictate ÊÀÒÍÀáÉ
dictation ÊÀÒÍÀáÉ
dictatorship ÃÉØÔÀÔÖÒÀ
dictionary ËÄØÓÉÊÏÍÉ
die ÊÅÃÏÌÀ, ÌÉÝÅÀËÄÁÀ
diet ÃÉÄÔÀ; ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ, ÓÄÉÌÉ, ÒÄÉáÓÔÀÂÉ
differ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ, ÓáÅÀÏÁÀ (ÀÆÒÈÀ)
difference ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ, ÓáÅÀÏÁÀ
different ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉ
difficult ÞÍÄËÉ
difficulty ÓÉÞÍÄËÄ
dig (dug) ÌÏÈáÒÀ, ÁÀÒÅÀ, ÈÏáÍÀ
digest ÌÏÊËÄ ÂÀÌÏÝÄÌÀ, ÝÍÏÁÀÒÉ; ÌÏÍÄËÄÁÀ; ÀÈÅÉÓÄÁÀ
digger ÌÉßÉÓ ÌÈáÒÄËÉ; ÏØÒÏÓ ÌÀÞÉÄÁÄËÉ
dignity ÊÄÈÉËÛÏÁÉËÄÁÀ
dike ÓÀÂÖÁÀÒÉ
dilapidation ÒÙÅÄÅÀ, ÃÀÛËÀ
dilate ÂÀ×ÀÒÈÏÅÄÁÀ, ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ
diligent ÁÄãÉÔÉ, ÂÖËÌÏÃÂÉÍÄ
dill ÊÀÌÀ
dim ÌÊÒÈÀËÉ
dime ÀÈÝÄÍÔÉÀÍÉ (×ÖËÉÓ ÄÒÈÄÖËÉ ÀÌÄÒÉÊÀÛÉ)
dimension ÂÀÆÏÌÅÀ; ÓÉÃÉÃÄ, ÆÏÌÀ
diminish ÃÀÐÀÔÀÒÀÅÄÁÀ
dine ÓÀÃÉËÏÁÀ, ÓÀÃÉËÉÓ ÌÉÒÈÌÄÅÀ
dining-room ÓÀÓÀÃÉËÏ
dinner ÓÀÃÉËÉ
dip ÜÀÞÉÒÅÀ
diploma ÃÉÐËÏÌÉ, ÌÏßÌÏÁÀ
diplomacy ÃÉÐËÏÌÀÔÉÀ
direct ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ; ÂÀÂÆÀÅÍÀ, ÌÉÌÀÒÈÅÀ; ÌÀÒÈÅÀ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ
directly ÐÉÒÃÀÐÉÒ
direction ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÀ; ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ; ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ
director ÃÉÒÄØÔÏÒÉ; ÒÄÑÉÓÏÒÉ, ÃÉÒÉÑÏÒÉ; áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ
dirt ÔÀËÀáÉ
dirty ÂÀÓÅÒÉËÉ
disable ÖÍÀÒÉÓ ßÀÒÈÌÄÅÀ; ÃÀÓÀáÉÜÒÄÁÀ
disadvantage ÆÉÀÍÉ, ÆÀÒÀËÉ
disagree ÀÒ ÃÀÈÀÍáÌÄÁÀ, ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
disagreeable ÀÒÀÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ
disappear ÂÀÖÜÉÍÀÒÄÁÀ, ÂÀØÒÏÁÀ, ÃÀÌÀËÅÀ
disappoint ÉÌÄÃÉÓ ÂÀÝÒÖÄÁÀ, ÉÌÄÃÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀ
disapprove ÃÀÂÌÏÁÀ, ÃÀÞÒÀáÅÀ
disarm ÂÀÍÉÀÒÀÙÄÁÀ
disarmament ÂÀÍÉÀÒÀÒÄÁÀ
disaster ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ
discharge ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ; ÂÀÍÔÅÉÒÈÅÀ; ÂÀÓÒÏËÀ
disciple ÌÏßÀ×Ä, ÌÉÌÃÄÅÀÒÉ
discipline ÃÉÓÝÉÐËÉÍÀ, ßÄÓÒÉÂÉ
disclosure ÌáÉËÄÁÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ, ÀÙÌÏÜÄÍÀ
discontent ÖÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ
discourage ÃÀ×ÒÈáÏÁÀ, ÓÖËÉÈ ÃÀÝÄÌÀ, ÂÖËÉÓ ÂÀÔÄáÅÀ; ÃÀÛËÄÅÉÍÄÁÀ, ÂÀÃÀÔØÌÄÅÉÍÄÁÀ
discourse ÓÉÔÚÅÉÓ ßÀÒÌÏÈØÌÀ
discover ÀÙÌÏÜÄÍÀ, ÐÏÅÍÀ
discovery ÀÙÌÏÜÄÍÀ
discredit ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÔÄáÀ
discreet ÈÀÅÌÃÀÁÀËÉ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ; ßÉÍÃÀáÄÃÖËÉ
discrepancy ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀ (ÀÆÒÉÓÀ); ÃÀÛÏÒÄÁÀ; ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ
discretion ßÉÍÃÀáÄÃÖËÏÁÀ, ÓÉ×ÒÈáÉËÄ
discriminate ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÀà ÌÏÐÚÒÏÁÀ, ÛÄÅÉßÒÏÄÁÀ
discuss ÊÀÌÀÈÉ, ÂÀÍáÉËÅÀ
discussion ÃÉÓÐÖÔÉ, ÊÀÌÀÈÉ
disease ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ, ÓÄÍÉ
disgrace ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÔÄáÀ, ÈÀÅÉÓ ÌÏàÒÀ, ÓÉÒÝáÅÉËÉ
disguise ÛÄÍÉÙÁÅÀ, ÔÀÍÆÄ ÂÀÃÀÝÌÀ, ÃÀÌÀËÅÀ
disgust ÓÉÞÖËÅÉËÉ
dish ÈÄ×ÛÉ; ÓÀàÌÄËÉ
disheveled ÈÌÀÂÀßÄßÉËÉ, ÀÁÖÒÞÂÍÖËÉ
dishonest ÖÐÀÔÉÏÓÍÏ, ÀÒÀÊÄÈÉËÓÉÍÃÉÓÉÄÒÉ
dishonor ÛÄÒÝáÅÄÍÀ, ÛÄÖÒÀÝÚÏ×ÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ
disillusion ÉÌÄÃÉÓ ÂÀÝÒÖÄÁÀ, ÉÌÄÃÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀ
dislike ÛÄÞÖËÄÁÀ, ÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÀ
dismal ÃÀÙÅÒÄÌÉËÉ, ÓÄÅÃÉÀÍÉ, ÃÀÒÃÉÀÍÉ
dismay ÓÀÛÉÍÄËÄÁÀ, ÛÉÛÉ
dismiss ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ; ÃÀÈáÏÅÍÀ; ÂÀÞÄÅÄÁÀ
disobey ÀÒÃÀÌÏÒÜÉËÄÁÀ
disorder ÖßÄÓÒÉÂÏÁÀ
disparity ÛÄÖ×ÄÒÄÁËÏÁÀ
dispatch ÂÀÂÆÀÅÍÀ, ÂÀÃÀÂÆÀÅÍÀ
disperse ÂÀ×ÀÍÔÅÀ; ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ
display ÜÅÄÍÄÁÀ, ÂÀÌÏ×ÄÍÀ; ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ ÄÊÒÀÍÉ
displease ÀÈÅÀËßÖÍÄÁÀ, ÂÀãÀÅÒÄÁÀ, ÂÀÙÉÆÉÀÍÄÁÀ
dispose ÂÀÍßÚÏÁÀ, ÂÀÍËÀÂÄÁÀ
disposition ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÀ, áÀÓÉÀÈÉ; ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ
dispossess ØÏÍÄÁÉÓ ÜÀÌÏÒÈÌÄÅÀ; ÂÀÓÀáËÄÁÀ
dispute ÃÀÅÀ, ÊÀÌÀÈÉ
disregard ÖÂÖËÄÁÄËÚÏ×À; ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÀÒÌÉØÝÄÅÀ, ÀÒÀà ÌÉÜÍÄÅÀ
disreputable ÓÀáÄËÂÀÔÄáÉËÉ
disrupt ÛÄßÚÅÄÔÀ, ÂÀßÚÅÄÔÀ, ÃÀÌÓáÅÒÄÅÀ
dissatisfy ÀÒÃÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ, ÃÀÖÊÌÀÚÏ×ÉËÏÁÀ
dissipate ÂÀÒÄÊÅÀ, ÂÀ×ÀÍÔÅÀ
dissolve ÂÀáÓÍÀ; ÂÀÛÅÄÁÀ, ÂÀÒÄÊÅÀ
distance ÌÀÍÞÉËÉ, ÃÉÓÔÀÍÝÉÀ
distant ÛÏÒÄÖËÉ
distaste ÆÉÆÙÉ, ÓÉÞÖËÅÉËÉ
distinct ÂÀÒÊÅÄÖËÉ, ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ; ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉ; ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ
distinguish ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ, ÂÀÒÜÄÅÀ; ÝÍÏÁÉËÉ
distort ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ
distress ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ, ÌßÖáÀÒÄÁÀ; ÃÀÌßÖáÒÄÁÀ
distribute ÃÀÒÉÂÄÁÀ, ÂÀÍÀßÉËÄÁÀ
district ÒÀÉÏÍÉ, ÏËØÉ
disturb ÛÄßÖáÄÁÀ, áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ
ditch ÀÒáÉ, ÈáÒÉËÉ
dive ÚÅÉÍÈÅÀ, ÜÀÚÖÒÚÌÄËÀÅÄÁÀ
diver ÌÚÅÉÍÈÀÅÉ; ÌÀÒÂÀËÉÓÔÉÓ ÌÀÞÉÄÁÄËÉ
divers ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÍÀÉÒÉ
divert ÂÀÒÈÏÁÀ; ÂÀÃÀÔÀÍÀ, ÀÝÉËÄÁÀ
divide ÂÀÚÏ×À, ÃÀÚÏ×À
divisible ÂÀÚÏ×ÀÃÉ, ÃÀÍÀßÉËÄÁÀÃÉ
division ÃÉÅÉÆÉÀ; ÃÀÚÏ×À; ÍÀßÉËÉ
divorce ÂÀÍØÏÒßÉÍÄÁÀ, ÂÀÚÒÀ; ÂÀÍáÄÈØÉËÄÁÀ
do (did, done) ÊÄÈÄÁÀ, ÛÄÓÒÖËÄÁÀ; ÌÆÀÃÄÁÀ
docile ÌÏÒÜÉËÉ, ÃÀÌãÄÒÉ, ÂÀÌÂÏÍÉ
dock ÍÀÅÓÀÛÄÍÉ
doctor ÄØÉÌÉ; ÌÀÂÉÓÔÒÉÓ ÛÄÌÃÂÏÌÉ ÔÉÔÖËÉ
document ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ, ÌÏßÌÏÁÀ
dodge ÈÀÅÉÓ ÃÀÞÅÒÄÍÀ, ÈÀÅÉÓ ÀÒÉÃÄÁÀ
dog ÞÀÙËÉ
dole ßÉËÉ, ÍÀßÉËÉ
doll ÈÏãÉÍÀ, ÃÄÃÏ×ÀËÉ
dollar ÃÏËÀÒÉ
domain ÓÀÌ×ËÏÁÄËÏ, ÌÀÌÖËÉ; Ó×ÄÒÏ
domestic ÛÉÍÀÖÒÉ, ÏãÀáÖÒÉ; ÛÉÍÀÂÀÍÉ
dominate ÁÀÔÏÍÏÁÀ, ÁÒÞÀÍÄÁËÏÁÀ
donate ÜÖØÄÁÀ, ÁÏÞÄÁÀ, ÛÄßÉÒÅÀ (ÄÊËÄÓÉÉÓÈÅÉÓ)
donkey ÅÉÒÉ; donkey work – ÞÍÄËÉ ÓÀÌÖÛÀÏ
doom ÁÄÃÉ, ÁÄÃÉÓßÄÒÀ; ÓÉÊÅÃÉËÉ; ÓÀÛÉÍÄËÉ ÓÀÌÓãÀÅÒÏ; ÂÀÍÊÉÈáÅÀ
door ÊÀÒÉ
dope ÂÀÁÒÖÄÁÀ; ÃÏÐÉÍÂÉ, ÍÀÒÊÏÔÉÊÉ; ËÀÊÉÓ ßÀÓÌÀ; ÔÖÔÖÝÉ
dormant ÖÌÄØÌÏÃÏ
dormitory ÓÔÖÃÄÍÔÈÀ ÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ ÓÀáËÉ; ÓÀÞÉËÄ ÏÈÀáÉ
dot ßÄÒÔÉËÉ, ßÄÒÔÉËÉÈ ÀÙÍÉÛÅÍÀ
double ÏÒÌÀÂÉ, ÂÀÏÒÄÁÖËÉ; ÂÀÏÒÌÀÂÄÁÀ, ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÀ
doubt ÄàÅÉ, ÃÀÄàÅÄÁÀ
doubtful ÓÀÄàÅÏ
dough ÝÏÌÉ
dove ÌÔÒÄÃÉ; ÌÛÅÉÃÏÁÉÓ ÄÌÁËÄÌÀ
down ÃÀÁËÀ, ØÅÄÌÏÈ, ØÅÄÅÉÈ; ÁÖÌÁÖËÉ, ÙÉÍÙËÉ
downfall ÈÀÅÓáÌÀ, ÈØÄÛÉ; ÍÀËÄØÉ; ÃÀÝÄÌÀ, ÃÀÊÍÉÍÄÁÀ
downright ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ, ÀÛÊÀÒÀ
downstairs ØÅÄÅÉÈ; ÃÀÁËÀ
downwards ØÅÄÅÉÈ
doze ÈÅËÄÌÀ
dozen ÃÖÑÉÍÀ, ÈÏÒÌÄÔÄÖËÉ
draft ÍÀáÀÆÉ, ÐÒÏÄØÔÉ, ÂÄÂÌÀ, ÍÀáÀÔÉ
draftsman ÌáÀÆÅÄËÉ
drag ÈÒÄÅÀ, ÂÀÈÒÄÅÀ
drain ÂÀÛÒÏÁÀ, ÀÌÏÛÒÏÁÀ
drapery ÌÀÍÖ×ÀØÔÖÒÀ
drastic ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔÉ
draught ÂÀÌàÏËÉ, ÏÒÐÉÒÉ ØÀÒÉ
draw (drew, drawn) áÀÔÅÀ, áÀÆÅÀ; ÂÀßÄÅÀ, ÈÒÄÅÀ; ÀÌÏÙÄÁÀ, ÀÌÏÈáÒÀ; ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉØÝÄÅÀ
drawback ÍÀÊËÉ; ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ
drawer ÖãÒÀ; ÌáÀÆÅÄËÉ
drawing ÍÀáÀÔÉ
drawing-room ÓÀÃÀÒÁÀÆÏ ÏÈÀáÉ; ÓÀÓÔÖÌÒÏ
dread ÛÉÍÄÁÀ, ÛÄÛÉÍÄÁÀ
dreadful ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÛÄÌÆÀÒÀÅÉ
dream ÓÉÆÌÀÒÉ; ÏÝÍÄÁÀ; ÃÀÓÉÆÌÒÄÁÀ, ÓÉÆÌÒÀà ÍÀáÅÀ
dreary ÃÀÒÃÉÀÍÉ, ÃÀÙÅÒÄÌÉËÉ
dredge ÄØÓÊÀÅÀÔÏÒÉ, ÌÉßÀáÀÐÉÀ
dregs ÍÀÒÝÄÍÄÁÉ; dregs of society – ÍÀÞÉÒÀËÄÁÉ
dress ÔÀÍÉÓÀÌÏÓÉ; ÊÀÁÀ; ÜÀÝÌÀ, ÌÏÒÈÅÀ; ÛÄáÅÄÅÀ
dressing ÓÀÊÀÆÌÉ; ÓÀÓÖØÉ, ÌÏÓÀÓáÌÄËÉ ÓÀÓÖØÉ ÓÀàÌÄËÆÄ; àÒÉËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÅÄÅÉ
ÓÀÛÖÀËÄÁÀ
drift ÃÉÍÄÁÀ; ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÀ, ÌÉÓßÒÀ×ÄÁÀ
drill ÁÖÒÙÉ; ßÅÒÈÍÀ, ÅÀÒãÉÛÉ; ÁÖÒÙÅÀ; ÓßÀÅËÄÁÀ, ßÅÒÈÍÀ
drink (drank, drunk) ÓÀÓÌÄËÉ; ÓÌÀ; ËÏÈÏÁÀ
drive (drove, driven) ÌÀÒÈÅÀ, ßÀÚÅÀÍÀ; ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ (ÀÒÀØÅÄÉÈÀÃ)
driver ÌÞÙÏËÉ
drop ßÅÄÈÉ; ßÅÄÈÄÁÀ; ÃÀÅÀÒÃÍÀ, ÃÀÝÄÌÀ, ÃÀÂÃÄÁÀ, ÜÀÛÅÄÁÀ; ÛÄßÚÅÄÔÀ
drought ÂÅÀËÅÀ
drown ÜÀÞÉÒÅÀ, áÒÜÏÁÀ (ßÚÀËÛÉ)
drowsy ÌÞÉÍÀÒÄ
drug ßÀÌÀËÉ; ÍÀÒÊÏÔÉÊÉ
drum ÃÏËÉ, ÃÀ×É
dry ÌÛÒÀËÉ, ÂÀÛÒÏÁÀ, ÂÀÌÛÒÀËÄÁÀ
dual ÏÒÐÉÒÉ, ÏÒàÏ×É; ÏÒÌáÒÉÅÉ, ÏÒÌÀÂÉ
dubious ÓÀÄàÅÏ
duck ÉáÅÉ
due ÓÀÈÀÍÀÃÏ, ÌÀÒÈÄÁÖËÉ, ÅÀËÃÄÁÖËÉ; ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉ; ÓÀßÄÅÒÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ
dull ÜËÖÍÂÉ; ÌÏÓÀßÚÄÍÉ; ÁÖÒÖÓÉÀÍÉ, ÌÏÙÒÖÁËÖËÉ
duly ÌÀÒÈÄÁÖËÀÃ, ÓÀÈÀÍÀÃÏÃ
dumb ÌÖÍãÉ
dumbfound ÓÀÂÏÍÄÁÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ, ÃÀÒÄÔÉÀÍÄÁÀ, ÈÀÅÆÀÒÉÓ ÃÀÝÄÌÀ
duplicate ÀÓËÉ, ÀÓËÉÓ ÂÀÃÀÙÄÁÀ; ÂÀÏÒÄÁÀ
durable áÀÍÂÒÞËÉÅÉ, ÂÀÌÞËÄ
duration áÀÍÂÒÞËÉÅÏÁÀ
during ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ
dusk ÃÀÉÓÉ, ÁÉÍÃÉ
dust ÌÔÅÄÒÉ, ÌÔÅÄÒÉÓ ÂÀÃÀßÌÄÍÃÀ
duster ÜÅÀÒÉ (ÓÀßÌÄÍÃÉ)
Dutch äÏËÀÍÃÉÄËÄÁÉ, äÏËÀÍÃÉÖÒÉ
Dutchman äÏËÀÍÃÉÄËÉ
duty ÌÏÅÀËÄÏÁÀ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ; ÌÏÒÉÂÄÏÁÀ; ÁÀÑÉ
dwell ÝáÏÅÒÄÁÀ
dwelling ÁÉÍÀ, ÓÀáËÉ
dwindle ÃÀÊËÄÁÀ, ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ (ÈÀÍÃÀÈÀÍÏÁÉÈ)
dye ÛÄÙÄÁÅÀ, ÓÀÙÄÁÀÅÉ
dyeing ØÓÏÅÉËÄÁÉÓ ÛÄÙÄÁÅÀ
dyestuff ÌÙÄÁÀÅÉ
dying ÌÏÊÅÃÏÌÀ, ÜÀØÒÏÁÀ, ÓÉÊÅÃÉËÉ, ÌÏÌÀÊÅÃÀÅÉ
dynamic ÃÉÍÀÌÉÖÒÉ
dynamite ÃÉÍÀÌÉÔÉ, ÀÓÀ×ÄÈØÄÁÄËÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ
dynasty ÃÉÍÀÓÔÉÀ, ÜÀÌÏÌÀÅËÏÁÀ
dysentery ÃÉÆÄÍÔÄÒÉÀ
dysfunction ÀÒÀ×ÖÍØÝÉÍÉÒÄÁÀ
dyspepsia ÓÀàÌËÉÓ ÂÀÃÀÌÖÛÀÅÄÁÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÈÀ ÀÛËÉËÏÁÀ
dyspeptic ÃÀÜÀÂÒÖËÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ, ÃÉÓÐÄÐÓÉÉÈ ÀÅÀÃÌÚÏ×É
E
each ÈÉÈÏÄÖËÉ, ÚÏÅÄËÉ; each other – ÄÒÈÉÌÄÏÒÄ
eager ÃÉÃÀÃ ÌÏÓÖÒÍÄ, ÌÏßÚÖÒÄÁÖËÉ, ÌÏÖÈÌÄÍÄËÉ
eagle ÀÒßÉÅÉ
ear ÚÖÒÉ; ÓÌÄÍÀ
early ÀÃÒÄ, ÍÀÀÃÒÄÅÀÃ; ÀÃÒÄÖËÉ
earmark ÃÀÙÉ ÚÖÒÆÄ; ÃÀÙÉÓ ÃÀÓÌÀ
earn ÂÀÌÏÌÖÛÀÅÄÁÀ, ÛÏÅÍÀ
earnest ÓÄÒÉÏÆÖËÉ; ÃÀÒßÌÖÍÄÁÖËÉ, ßÒ×ÄËÉ
earnings áÄË×ÀÓÉ, ÂÀÓÀÌÒãÄËÏ
earning ÓÀÚÖÒÄ
earth ÃÄÃÀÌÉßÀ, ÌÉßÀ
earthen ÌÉßÉÓ, ÈÉáÉÓ
earthquake ÌÉßÉÓÞÅÒÀ
ease ÓÉÌÛÅÉÃÄ; ÓÉÀÃÅÉËÄ; ÂÀÀÃÅÉËÄÁÀ; ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ
easily ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀÃ, ÀÃÅÉËÀÃ
east ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉ
eastern ÀÙÌÏÓÀÅËÖÒÉ, ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉÓ
easy ÀÃÅÉËÉ
eat àÀÌÀ
eavesdrop ÚÖÒÉÓÂÃÄÁÀ, ÌÀËÖËÀÃ ÌÏÓÌÄÍÀ
ebb ÖÊÖØÝÄÅÀ (ÆÙÅÉÓÀ), ÃÀÊËÄÁÀ, ÌÏÊËÄÁÀ
echo ÄØÏ, ÂÀÌÏÞÀáÉËÉ
eclipse ÃÀÁÍÄËÄÁÀ
economic ÄÊÏÍÏÌÉÖÒÉ
economics ÄÊÏÍÏÌÉÊÀ
economize ÌÏÌàÉÒÍÄÏÁÀ, áÄËÌÏàÄÒÉËÏÁÀ
economy ÌÄÖÒÍÄÏÁÀ
edge ÍÀÐÉÒÉ, ÐÉÒÉ
edible ÓÀàÌÄËÉ, ÓÀÍÏÅÀÂÄ
edifice ÛÄÍÏÁÀ
edit ÒÄÃÀØÔÉÒÄÁÀ, ÃÀÓÀÁÄàÃÀÈ ÌÏÌÆÀÃÄÁÀ
edition ÂÀÌÏÝÄÌÀ
editor ÂÀÌÏÌÝÄÌÄËÉ, ÒÄÃÀØÔÏÒÉ
editorial ÌÏßÉÍÀÅÄ ÓÔÀÔÉÀ, ÓÀÒÄÃÀØÝÉÏ (ßÄÒÉËÉ)
educate ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ, ÂÀÍÀÈËÄÁÖËÉ, ÀÙÆÒÃÀ
education ÂÀÍÀÈËÄÁÀ, ÀÙÆÒÃÀ, ÀÙÌÆÒÃÄËÏÁÉÈÉ
eel ÂÅÄËÈÄÅÆÀ
efface ßÀÛËÀ, ÀÌÏÛËÀ
effect Ä×ÄØÔÉ, ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÂÀÅËÄÍÀ, ÛÄÃÄÂÉ, ØÏÍÄÁÀ
effective Ä×ÄØÔÖÒÉ, ÍÀÌÃÅÉËÉ
efficiency Ä×ÄØÔÖÒÏÁÀ, ÛÒÏÌÉÓ ÍÀÚÏ×ÉÒÄÁÀ, ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄ
efficient ÊÀÒÂÉ, ÍÀÚÏ×ÉÄÒÉ
effort ÞÀËÅÀ, ÝÃÀ
effrontery ÈÀÅáÄÃÏÁÀ, ÖÒÝáÅÏÁÀ
effust ÈÀÅÃÀÖàÄÒÄËÉ, ÄØÓÐÀÍÓÉÖÒÉ
egg ÊÅÄÒÝáÉ
Egypt ÄÂÅÉÐÔÄ
eight ÒÅÀ
eighteen ÈÅÒÀÌÄÔÉ
eighteenth ÌÄÈÅÒÀÌÄÔÄ
eighth ÌÄÒÅÄ
eightieth ÌÄÏÈáÌÏÝÄ
eighty ÏÈáÌÏÝÉ
either ÈÅÉÈÏÄÖËÉ, ÒÏÌÄËÉÌÄ
ejaculate ßÀÌÏÞÀáÄÁÀ, ßÀÌÏÚÅÉÒÄÁÀ
eject ÂÀÌÏÂÃÄÁÀ, ÂÀÞÄÅÄÁÀ, ÂÀÂÃÄÁÀ, ÀÌÏáÄÈØÅÀ
elaborate ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ
elapse ÂÀÈÀÅÄÁÀ, ÂÀÅËÀ (ÃÒÏÉÓÀ)
elbow ÉÃÀÚÅÉ
elder Ö×ÒÏÓÉ, áÍÉÄÒÉ, áÀÍÛÉ ÛÄÓÖËÉ, áÖÝÄÓÉ, ÀÍßËÉ,
elect ÀÒÜÄÅÀ
election ÀÒÜÄÅÍÄÁÉ
elector ÀÌÏÌÒÜÄÅÄËÉ
electoral ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ
electric ÄËÄØÔÒÏÍÉÓ
electrician ÄËÄØÔÒÏÌÏÍÔÉÏÒÉ
electricity ÄËÄØÔÒÏÁÀ, ÄËØÔÒÏÄÍÄÒÂÉÀ
electrification ÄËÄØÔÒÉ×ÉÊÀÝÉÀ
elemental ÓÔÉØÉÖÒÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ
elementary ÄËÄÌÄÍÔÀÒÖËÉ, ÐÉÒÅÄËÃÀßÚÄÁÉÈÉ
elephant ÓÐÉËÏ
elevate ÀÌÀÙËÄÁÀ, ÀßÄÅÀ
eleven ÈÄÒÈÌÄÔÉ
eleventh ÌÄÈÄÒÈÌÄÔÄ
elicit ÀÌÏÙÄÁÀ
eliminate ÂÀÌÏÒÉÝáÅÀ, ÃÀÈáÏÅÍÀ, ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÀ
elm ÈÄËÀ
elongate ÂÀàÉÀÍÖÒÄÁÀ, ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ, ÂÀàÉÌÅÀ
eloquence ÌàÄÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
eloquent ÌàÄÒÌÄÔÚÅÄËÉ
else ÊÉÃÄÅ, ÂÀÒÃÀ, ÓáÅÀÍÀÉÒÀÃ
elswhere ÓÀÃÙÀÝ, ÓáÅÀ ÀÃÂÉËÀÓ
elucidate ÂÀÛÖØÄÁÀ, ÀáÝÍÀ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
elude ÀÒÉÃÄÁÀ, ÀÝÃÄÍÀ, ÈÀÅÉÓ ÀÒÉÃÄÁÀ
elusion ÈÀÅÉÓ ÃÀÞÒÏÌÀ,ÂÀÞÒÏÌÀ, ÀÝÃÄÍÀ
emancipate ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ÄËÁÀ, Ö×ËÄÁÒÉÅÀà ÂÀÈÀÍÀÓßÏÒÄÁÀ, ÄÌÀÍÓÉÐÀÝÉÀ
embankment ÓÀÍÀÐÉÒÏ
embark ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ, ÂÄÌÛÉ ÜÀãÃÏÌÀ
embrrass ÛÄÊÒÈÏÌÀ, ÛÄÛ×ÏÈÄÁÀ, ÂÀÞÍÄËÄÁÀ
embassy ÓÀÄËÜÏ
embellish ÌÏÒÈÅÀ, ÛÄËÀÌÀÆÄÁÀ
embezzle ÂÀ×ËÀÍÂÅÀ, ÌÉÈÅÉÓÄÁÀ (ÓáÅÉÓÉ ×ÖËÄÁÉÓÀ)
embitter ÂÀÁÏÒÏÔÄÁÀ, ÂÀÁÒÀÆÄÁÀ
embrace ÜÀáÅÄÅÀ, ÂÀÃÀáÅÄÅÀ, ÂÏÍÄÁÉÈ ÜÀßÅÃÏÌÀ
embroider ØÀÒÂÅÀ, ÌÏØÀÒÂÅÀ, ÛÄËÀÌÀÆÄÁÀ (ÌÏÈáÒÏÁÉÓÀ)
embroil ÜÀÈÒÄÅÀ, ßÀÜáÖÁÄÁÀ
embryo ÜÀÍÀÓÀáÉ (ÁÉÏË.)
emerge ÂÀÌÏÜÄÍÀ
emergency ÊÒÉÔÉÊÖËÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
eminent ÓÀáÄËÂÀÍÈØÌÖËÉ, ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ
emit ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ, ÂÀÌÏÝÄÌÀ (áÌÉÓÀ)
emotion ÄÌÏÝÉÀ, ÀÙÄËÅÄÁÀ
emphasis ÂÀáÀÆÅÀ, áÌÉÓ ÀÌÀÙËÄÁÀ
emphasize áÀÆÉÓ ÂÀÓÌÀ
emphatic ÊÀÔÄÂÏÒÉÖËÉ, ÂÀÌÀÞËÉÄÒÄÁÄËÉ, ÂÀÌÏÌÄÔÚÅÄËÉ
empire ÉÌÐÄÒÉÀ
employ ÌÏáÌÀÒÀ, ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ, áÌÀÒÄÁÀ
employee ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄ, ÌÏáÄËÄ
employer ÃÀÌØÉÒÀÅÄÁËÉ
employment ÃÀØÉÒÀÅÄÁÀ, ÌÏáÌÀÒÄÁÀ, ÓÀÌÓÀáÖÒÉ
empower ÓÒÖËÉ Ö×ËÄÁÉÈ ÀÙàÖÒÅÀ
empty ÝÀÒÉÄËÉ, ÃÀÝËÀ, ÃÀÝÀÒÉÄËÄÁÀ
emulation ÛÄãÉÁÒÉ
enable ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
enact ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ
enactment ÊÀÍÏÍÉÓ ÂÀÔÀÒÄÁÀ, ÊÀÍÏÍÉ
encamp ÃÀÁÀÍÀÊÄÁÀ
enchant ÌÏáÉÁËÅÀ, ÌÏãÀÃÏÄÁÀ
encircle ÂÀÒÛÄÌÏÒÔÚÌÀ
enclose ÜÀÒÈÅÀ, ÜÀÃÄÁÀ, ÃÀÌÀÔÄÁÀ, ÂÀÒÛÄÌÏÒÔÚÌÀ
enclosure ÜÀÃÄÁÀ, ÛÄÙÏÁÉËÉ ÀÃÂÉËÉ
encounter ÃÀÔÀÊÄÁÀ, ÃÀãÀáÄÁÀ
encourage ÂÀÌáÍÄÅÄÁÀ, ßÀáÀËÉÓÄÁÀ
encroach ÛÄàÒÀ, ÛÄÌÏàÒÀ (ÓáÅÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÀÍ Ö×ËÄÁÄÁÛÉ); ÛÄÝÀÃÄÁÀ
encumbrance ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ
end ÁÏËÏ, ÃÀÁÏËÏÄÁÀ; ÃÀ (ÊÀÅÛÉÒÉ, ÂÒÀÌ.)
endanger ÓÀ×ÒÈáÄÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ
endavour ÝÃÀ, ÝÃÉËÏÁÓ
ending ÁÏËÏ, ÃÀÓÀÓÒÖËÉ
endless ÖÓÀÆÙÅÒÏ, ÂÀÖÈÀÅÄÁÄËÉ
endlessly ÖÓÀÆÙÅÒÏÃ
endorse ÌáÀÒÉÓ ÃÀàÄÒÀ, ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ, ÌÏßÏÍÄÁÀ
endow ÌÖÃÌÉÅÉ ÛÄÌÏÓÀÅËÉÈ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À
endurance ÀÌÔÀÍÏÁÀ, ÂÀÌÞËÄÏÁÀ
endure ÀÔÀÍÀ, ÂÀÞËÄÁÀ
enemy ÌÔÄÒÉ, ÌÏßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄ
energetic ÄÍÄÒÂÉÖËÉ
energy ÄÍÄÒÂÉÀ, ÞÀËÀ
enfeeble ÃÀÖÞËÖÒÄÁÀ, ÃÀÓÖÓÔÄÁÀ
enfold ÛÄ×ÖÈÅÀ, ÂÀáÅÄÅÀ
enforce ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ ÂÀÔÀÒÄÁÀ (ÊÀÍÏÍÉÓÀ), ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÀ, ÉÞÖËÄÁÀ, ÃÀÞÀËÄÁÀ
enfranchise ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ÄËÁÀ
engage ÃÀØÉÒÀÅÄÁÀ, ÌÉßÅÄÅÀ (ÓÀÌÖÛÀÏÆÄ); ÃÀÊÀÅÄÁÖËÉ ÓÀØÌÉÀÍÉ
engagement ÓÀØÌÄ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ, ÌÏÅÀËÄÏÁÀ, ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÀ, ÍÉÛÍÏÁÀ
engaging ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ, ÌÏÌáÉÁËÅÄËÉ
engender ÜÀÓÀáÅÀ, ßÀÒÌÏÛÏÁÀ (ÉÃÄÀËÉÓ, ÂÒÞÍÏÁÉÓ ÃÀ ÓáÅÀ)
engine ÌÀÍØÀÍÀ, ÈÁÏÌÀÅÀËÉ
enggineer ÉÍÑÉÍÄÒÉ
England ÉÍÂËÉÓÉ
English ÉÍÂËÉÓÖÒÉ
Englishman ÉÍÂËÉÓÄËÉ ÊÀÝÉ
Englishwoman ÉÍÂËÉÓÄËÉ ØÀËÉ
engrained ÃÀÍÄÒÂÉËÉ, ×ÄÓÅÂÀÃÂÌÖËÉ
engulf ÛÈÀÍÈØÌÀ
enigma ÀÌÏÝÀÍÀ
enjoin ÃÀÃÂÄÍÀ, ÃÀßÄÓÄÁÀ, ÀÊÒÞÀËÅÀ
enjoy ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ, ÂÀÍÝÃÀ, ÃÀÔÊÁÏÁÀ
enjoyment ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÀ, ÂÀÒÈÏÁÀ
enlarge ÂÀÃÉÃÄÁÀ, ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ
enlighten ÂÀÓáÉÅÏÓÍÄÁÀ, ÂÀÍÀÈÄÁÀ, ÂÀÍÀÈËÄÁÀ, ÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁÄËÉ
enlist ÓÀÌáÄÃÒÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÛÄÓÅËÀ
enliven ÂÀÝáÏÅÄËÄÁÀ, ÀÙ×ÒÈÏÅÀÍÄÁÀ, ÂÀÌáÍÄÅÄÁÀ
enmity ÌÔÒÏÁÀ, ÛÖÙËÉ
enormous ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ, ÃÉÃÉ
enough ÓÀÊÌÀÒÉÓÉ, ÓÀÊÌÀÏÃ
enrage ÂÀÝÏ×ÄÁÀ, ÂÀÁÒÀÆÄÁÀ
enrich ÂÀÌÃÉÃÒÄÁÀ
enrol ÓÉÀÛÉ ÛÄÔÀÍÀ
ensign ÃÒÏÛÀ, ÍÉÛÀÍÉ
enslave ÃÀÛÉÍÄÁÀ, ÃÀÜÀÂÅÒÀ, ÃÀÌÏÍÄÁÀ
ensure ÃÀÆÙÅÄÅÀ, ÂÀÒÀÍÔÉÉÓ ÌÉÝÄÌÀ, ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À
entagle ÃÀÁÍÄÅÀ, ÀÁÍÄÅÀ, ÂÀÁÌÀ (ÌÀáÄÛÉ)
enter ÛÄÓÅËÀ, ÜÀßÄÒÀ
enterprise ÓÀßÀÒÌÏÏ, ßÀÌÏßÚÄÁÀ
enterprising ÂÀÌÁÄÃÀÅÉ, ÚÏÜÀÙÉ
entertain ÂÀÒÈÏÁÀ, ÌÉÙÄÁÀ (ÓÔÖÌÒÄÁÉÓÀ)
entusiasm ÄÍÈÖÆÉÀÆÌÉ
enthusastically ÄÍÈÖÆÉÀÆÌÉÈ
entire ÌÈÄËÉ, ÌÈËÉÀÍÉ, ÓÒÖËÚÏ×ÉËÉ
entitle Ö×ËÄÁÉÓ ÌÉÍÉàÄÁÀ, ÃÀÓÀÈÀÖÒÄÁÀ (ßÉÂÍÉÓÀ)
entrails ÍÀßËÀÅÉ, ÛÉÂÍÄÖËÉ
entrance ÛÄÓÀÓÅËÄËÉ, ÛÄÓÀÅÀËÉ
entrap ÃÀàÄÒÀ (ÌÀáÄÈÉ), ÌÏÔÚÖÄÁÀ
entrust ÌÉÍÃÏÁÀ, ÃÀÍÃÏÁÀ
entry ÛÄÓÀÅÀËÉ, ÛÄÓÀÓÅËÄËÉ, ÜÀÍÀßÄÒÉ
enumerate ÜÀÌÏÈÅËÀ
envelop ÛÄ×ÖÈÅÀ, ÂÀáÅÄÅÀ
envelope ÊÏÍÅÄÒÔÉ
environ ÂÀÒÛÄÌÏÔÚÌÀ, ÂÀÒÄÌÏÝÅÀ, ÌÉÃÀÌÏÄÁÉ, ÀÒÄÌÀÒÄ
enviroment ÂÀÒÄÌÏÝÅÀ, ßÒÄ
envoy ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍÉ, ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ
envy ÛÖÒÉ, ÛÄÛÖÒÄÁÀ
epoch ÄÐÏØÀ
equal ÈÀÍÀÓßÏÒÉ, ÄÒÈÍÀÉÒÉ, ÈÀÍÀÁÀÒÉ
equality ÈÀÍÀÓßÏÒÏÁÀ, ÈÀÍÀÓßÏÒÖ×ËÄÁÉÀÍÏÁÀ
equalize ÂÀÈÀÍÀÓßÏÒÄÁÀ
equip ÌÏßÚÏÁÀ, ÌÏÌÀÒÀÂÄÁÀ
equipment ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ, ÓÀàÖÒÅÄËÉ
equity ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÏÁÀ
eradicate ÀÙÌÏ×áÅÒÀ
erase ÓÀÛËÄËÉÈ ßÀÛËÀ
eraser ÓÀÛËÄËÉ
erect ÀÛÄÍÄÁÀ, ÀÌÀÙËÄÁÖËÉ, ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ
err ÛÄÝÃÏÌÀ, ÛÄÝÃÏÌÉÓ ÜÀÃÄÍÀ, ÛÄÝÏÃÅÀ
erand ÃÀÅÀËÄÁÀ
erronecus ÌÝÃÀÒÉ, ÛÄÌÝÃÀÒÉ
error ÛÄÝÃÏÌÀ, ÝÏÃÅÀ
eruption ÀÌÏÓÒÏËÀ, ÀÌÏÔÚÏÒÝÍÀ, À×ÄÈØÄÁÀ, ÀÌÏáÄÈØÅÀ
escape ÂÀÂÝÄÅÀ, ÈÀÅÉÓ ÃÀÙßÄÅÀ
escort ÌÝÅÄËÉ, ÀÌÀËÀ, ÂÀÌÝÉËÄÁÄËÉ
especial ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ, ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ
especially ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ, ÓÐÄÝÉÀËÖÒÀÃ
esplonge ÛÐÉÏÍÀÑÉ, ÛÐÉÏÍÏÁÀ
essay ÍÀÒÊÅÄÅÉ, ÓÔÀÔÉÀ
essence ÃÄÃÀÀÆÒÉ, ÀÒÓÉ
essential ÀÒÓÄÁÉÈÉ, ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ, ÀÒÓÉ, ÃÄÃÀÀÆÒÉ
establish ÃÀÀÒÓÄÁÀ, ÃÀÃÂÄÍÀ
establishment ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀ, ÌÄÖÒÍÄÏÁÀ, ÃÀÀÒÓÄÁÀ
estate ÌÀÌÖËÉ, ØÏÍÄÁÀ
esteem ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ
Estonia ÄÓÔÏÍÄÈÉ
estimate ÃÀ×ÀÓÄÁÀ, ÛÄ×ÀÓÄÁÀ, ÌáÀÒãÈÀÙÒÉÝáÅÀ, ÌáÀÒãÈÀÙÒÉÝáÅÉÓ ÛÄÃÂÄÍÀ
estimation ÌÓãÄËÏÁÀ, ÀÆÒÉ, ÛÄ×ÀÓÄÁÀ, ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ
estrange ÌÏÛÏÒÄÁÀ, ÃÀÛÏÒÄÁÀ
etch ÀÌÏàÒÀ, ÀÌÏÊÅÄÈÀ
etching ÂÒÀÅÉÖÒÀ
eternal ÓÀÖÊÖÍÏ, ÓÀÌÀÒÀÃÉÓÏ
eternity ÌÀÒÀÃÉÓÏÁÀ, ÌÖÃÌÉÅÏÁÀ
ether ÄÈÄÒÉ (ØÉÌ.)
ethics ÄÈÉÊÀ, ÆÍÄÏÁÀ
eulogy ØÄÁÀ, ØÄÁÀÃÉÃÄÁÀ, áÏÔÁÀ
Europe ÄÅÒÏÐÀ
Europian ÄÅÒÏÐÉÄËÉ, ÄÅÒÏÐÖËÉ
evacuate ÃÀÝËÀ, ÄÅÀÊÖÉÒÄÁÀ
evade ÂÀÂÝÄÅÀ, ÈÀÅÉÓ ÀÒÉÃÄÁÀ
evaporate ÀÏÒÈØËÄÁÀ, ÂÀØÒÏÁÀ, ÌÏÊÅÃÏÌÀ
evasive ÏÒàÏ×É, ÌÉÊÉÁÖËÌÏÊÉÁÖËÉ eve ßÉÍÀÃÙÄ even ÊÉ, ÊÉÃÄÝ, ÓßÏÒÉ, ÈÀÍÀÁÀÒÉ, ÂÀÓßÏÒÄÁÀ, ÂÀÈÀÍÀÁÒÄÁÀ evening ÓÀÙÀÌÏ event ÛÄÌÈáÅÄÅÀ eventual ÓÀÁÏËÏÏ ever ÏÃÄÓÌÄ, ÌÖÃÀÌ, ÓÀÌÖÃÀÌÏÃ, ÞÀËÉÀÍ, ÞÀËÉÀÍ ÁÄÅÒÉ everlasting ÓÀÌÖÃÀÌÏ, ÌÖÃÌÉÅÉ, ÓÀÖÊÖÍÏ every ÈÉÈÏÄÖËÉ, ÚÏÅÄËÉ everybody ÈÉÈÏÄÖËÉ, ÚÏÅÄËÉ (ÀÃÀÌÉÀÍÉ) everyday ÚÏÅÄËÃÙÄ everyone ÈÉÈÏÄÖËÉ, ÚÏÅÄËÉ, ÚÅÄËÀ (ÀÃÀÌÉÀÍÉ) everything ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ everywhere ÚÅÄËÂÀÍ eviction ÂÀÌÏÓÀáËÄÁÀ, ØÏÍÄÁÉÓ ÜÀÌÏÒÈÌÄÅÀ evidence ÃÀÌÀÌÔÊÉÝÄÁÄËÉ ÓÀÁÖÈÉ, ÓÀÌáÉËÉ (ÉÖÒ.), ÓÉÝáÀÃÄ evident ÀÛÊÀÒÀ, ÍÀÈÄËÉ evil ÝÖÃÉ, ÃÀÌÙÖÐÅÄËÉ, ÓÉÁÏÒÏÔÄ, ÁÏÒÏÔÄÁÀ, ÆÉÀÍÉ evoke ÂÀÌÏ×áÉÆËÄÁÀ exact ÆÖÓÔÉ; ÂÀÃÀáÃÄÅÉÍÄÁÀ; ÂÀÌÏÞÀËÅÀ exacting ÌÄÔÉÓÌÄÔÀà ÌÏÌÈáÏÅÍÉ exactly ÆÖÓÔÀÃ, ÓßÏÒÄà exaggerate ÂÀÆÅÉÀÃÄÁÀ examine ÂÀÌÏÝÃÀ, ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ, ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ, ÃÀÊÉÈáÅÀ examiner ÂÀÌÏÌÝÃÄËÉ, ÌÊÅËÄÅÀÒÉ example ÌÀÂÀËÉÈÉ, ÍÉÌÖÛÉ exasperate ÂÀÒÉÆÉÀÍÄÁÀ excavate ÂÀÌÏÜÄÍÀ, ÀÌÏÈáÒÀ, ÂÀÌÏÞÄÁÍÀ excavations ÂÀÈáÒÄÁÉ exceed ÂÀÃÀàÀÒÁÄÁÀ, ÂÀÃÀÌÄÔÄÁÀ exceedingly ÞÀËÉÀÍ, ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ excel ãÏÁÍÄÁÀ (ÓãÏÁÓ) excellent ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ßÀÒÜÉÍÄÁÖËÉ except ÂÀÒÃÀ, ÂÀÌÏÊËÄÁÉÈ exception ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÉ except ÍÀßÚÅÄÔÉ, ÀÌÏÍÀßÄÒÉ excess ÆÄÃÌÄÔÉ, ÍÀÌÄÔÉ, ÖÊÉÃÖÒÄÓÏÁÀ excessive ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ, ÖÆÏÌÏ, ÖÊÉÃÖÒÄÓÉ exchange ÂÀÝÅËÀ, ÁÉÒÑÀ, ÂÀÝÅËÀÂÀÌÏÝÅÀ, ÃÀáÖÒÃÀÅÄÁÀ (×ÖËÉÓÀ)
exchequer áÀÆÉÍÀ
excite ÂÀÒÉÆÉÀÍÄÁÀ, ÀÙÄËÅÄÁÀ
excitement ÀÙÄËÅÄÁÀ
exclaim ßÀÌÏÞÀáÄÁÀ, ßÀÌÏÚÅÉÒÄÁÀ
exclamation ÛÄÞÀáÉËÉ, ÞÀáÉËÉÓ ÍÉÛÀÍÉ
exclude ÂÀÌÏÒÉÝáÅÀ, ÀÌÏÛËÀ
exclusive ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ
excursion ÄØÓÊÖÒÓÉÀ
excuse ÁÏÃÉÛÉÓ ÌÏáÃÀ, ÂÀÌÀÒÈËÄÁÀ, ÐÀÔÉÄÁÀ, ÌÉÔÄÅÄÁÀ
execute ÛÄÓÒÖËÄÁÀ, ÃÀÓãÀ
excutive ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄËÉ
exempt ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ, ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÖËÉ
exemption ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
exercise ÅÀÒãÉÛÉ, ÓÀÅÀÒãÉÛÏ, ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ (Ö×ËÄÁÉÓ)
exhaust ÃÀÓÖÓÔÄÁÀ, ÃÀÖÞËÖÒÄÁÀ, ÂÀÌÏËÄÅÀ, ÀÌÏßÖÒÅÀ, ÂÀÌÏ×ÉÔÅÀ
exhaustive ÀÌÏÌßÖÒÀÅÉ
exhibit ÂÀÌÏ×ÄÍÀ, ÜÅÄÍÄÁÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
exhibition ÂÀÌÏ×ÄÍÀ
exigence (exigency) ÌÏÈáÏÅÍÉËÄÁÀ, ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÀ
exile ÂÀÃÀÓÀáËÄÁÀ, ÂÀÞÄÅÄÁÀ, ÂÀØÝÄÅÀ
exist ÀÒÓÄÁÏÁÀ, ÝáÏÅÒÄÁÀ
existence ÀÒÓÄÁÏÁÀ
exit ÂÀÌÏÓÅËÀ, ÂÀÌÏÓÀÅÀËÉ, ÂÀÌÏÓÀÓÅËÄËÉ
exonerate ÂÀÌÀÒÈËÄÁÀ, ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ
expand ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ, ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ
expansion ÂÀ×ÀÒÈÏÅÄÁÀ, ÂÀàÉÌÅÀ, ÄØÓÐÀÍÓÉÀ, ÓÉÅÒÝÄ
expatriate ÓÀÌÛÏÁËÏÃÀÍ ÂÀÂÃÄÁÀ, ÂÀÃÀÓÀáËÄÁÀ, ÂÀÞÄÅÄÁÀ
expect ËÏÃÉÍÉ (ÄËÉÓ); ÉÌÄÃÉÓ ØÏÍÀ
expedient ÌÉÆÀÍÛÄßÏÍÉËÉ, ÛÄÓÀ×ÄÒÉ
expedite ÀÜØÀÒÄÁÀ, ÃÀÜØÀÒÄÁÀ, ÓßÒÀ×Àà ÛÄÓÒÖËÄÁÀ
expel ÀÌÏÂÃÄÁÀ, ÂÀÌÏÒÉÝáÅÀ
expend áÀÒãÅÀ
expenditure áÀÒãÉ
expense ÂÀÓÀÅÀËÉ, áÀÒãÉ, áÀÒãÄÁÉ, ÃÀÍÀáÀÒãÉ
expensive ÞÅÉÒÉ
experience ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ, ÂÀÍÝÃÀ, ÂÀÌÏÝÃÀ, ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÉÓ ÛÄÞÄÍÀ
experienced ÂÀÌÏÝÃÉËÉ
experiment ÝÃÀ, ÄØÓÐÄÒÉÌÄÍÔÉ
expert ÄØÓÐÄÒÔÉ, ÌÝÏÃÍÄ, ÂÀÌÏÝÃÉËÉ
expire ÂÀÓÅËÀ (ÅÀÃÉÓÀ); ÊÅÃÏÌÀ (ÊÅÃÄÁÀ)
explain ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÀ, ÀáÓÍÀ
explanation ÀáÓÍÀ
explicit ÆÖÓÔÉ, ÂÀÒÊÅÄÖËÉ, ÍÀÈÄËÉ
explode À×ÄÈØÄÁÀ
exploit ÂÌÉÒÏÁÀ, ÄØÓÐËÏÀÔÉÒÄÁÀ, ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ (ÌÀÙÀÒÏÓÉ)
exploitation ÄØÓÐËÏÀÔÀÝÉÀ
explore ÂÀÌÏÒÊÅÄÅÀ, ÛÄÓßÀÅËÀ
explorer ÂÀÌÏÌÊÅËÄÅÉ, ÛÄÌÓßÀÅËÄËÉ
explosion À×ÄÈØÄÁÀ
exponent ÄØÓÐÏÍÀÍÔÉ, ÍÉÌÖÛÉ, ÀÌáÓÍÄËÉ, ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÉ
expose ÂÀÌÏ×ÄÍÀ, ÂÀÌÏÔÀÍÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
exposition ÂÀÌÏ×ÄÍÀ, ÈáÒÏÁÀ, ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ
exposure ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
express ÂÀÌÏÈØÌÀ, ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ, ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ, ÜØÀÒÉ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉ, ÄØÓÐÒÄÓÉ
expression ÂÀÌÏÓÀáÅÀ, ÂÀÌÏÈØÌÀ; ÂÀÌÏÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ, ÄØÓÐÒÄÓÉÀ
expulsion ÂÀÌÏÒÉÝáÅÀ, ÂÀÌÏÂÃÄÁÀ
exquisite ÜÉÍÄÁÖËÉ, ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ÃÀáÅÄßÉËÉ
extend ÂÀÛËÀ, ÂÀàÉÌÅÀ
extension ÂÀÅÒÝÏÁÀ, ÂÀ×ÀÒÈÏÅÄÁÀ
extent ÆÏÌÀ, áÀÒÉÓáÉ
exterior ÂÀÒÄÂÍÖËÉ
exterminate ÀÌÏßÚÅÄÔÀ, ÌÏÓÐÏÁÀ, ÀÙÌÏ×áÅÒÀ
external ÂÀÒÄÂÀÍÉ, ÂÀÒÄÛÄ, ÓÀÂÀÒÄÏ
extinct ÜÀÌØÒÀËÉ, ÂÀÌØÒÀËÉ
extinguish ÜÀØÒÏÁÀ, ÂÀØÒÏÁÀ
extirpate ÀÙÌÏ×áÅÒÀ, ÞÉÒ×ÄÓÅÉÀÍÀà ÀÌÏÂÃÄÁÀ
extort ÂÀÌÏÞÀËÅÀ, ÉÞÖËÄÁÉÈ ÀÍ ÌÖØÀÒÉÈ ÂÀÌÏÒÈÌÄÅÀ (×ÖËÉÓ); ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀ
(ÓÀÉÃÖÌËÏÄÁÉÓ)
extract ÀÌÏÙÄÁÖËÉ, ÀÌÏÍÀÊÒÄÁÉ (ßÉÂÍÉÃÀÍ); ÀÌÏÊÒÄÁÀ, ÀÌÏÙÄÁÀ (ÊÁÉËÉÓ)
extravagant ÖÂÍÖÒÉ, Ì×ËÀÍÂÅÄËÉ,
extreme ÖÊÉÃÖÒÄÓÉ, ÖÊÉÃÖÒÄÓÏÁÀ
extremely ÖÊÉÃÖÒÄÓÀÃ
eye ÈÅÀËÉ
eyeball ÈÅÀËÉÓ ÊÀÊÀËÉ
eyebrow ßÀÒÁÉ
eyelash ßÀÌßÀÌÉ
eyelid ØÖÈÖÈÏ
F
fable ÉÂÀÅ-ÀÒÀÊÉ; ÆÙÀÐÀÒÉ
fabric ØÓÏÅÉËÉ; ×ÀÁÒÉÊÀÔÉ
fabricate ÌÏÂÏÍÄÁÀ, ÛÄÈáÆÅÀ; ßÀÒÌÏÄÁÀ
face ÓÀáÄ, ÂÀÌÏÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ; ÐÉÒÉÓÐÉÒ ÛÄáÅÄÃÒÀ, ÃÂÏÌÀ
facilitate ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ, ÂÀÀÃÅÉËÄÁÀ
facilities ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÍÉ
facility ÓÉÀÃÅÉËÄ
fact ×ÀØÔÉ, ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄ, ÌÏÅËÄÍÀ; in fact – ÌÀÒÈËÀÝ, ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ
faction ×ÒÀØÝÉÀ
factor ×ÀØÔÏÒÉ
factory ×ÀÁÒÉÊÀ, ØÀÒáÀÍÀ
faculty ×ÀÊÖËÔÄÔÉ; ÍÉàÉ
fade àÊÍÏÁÀ, ÃÀàÊÍÏÁÀ; ÂÀáÖÍÄÁÀ, ×ÄÒÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀ
fall ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ; ÜÀàÒÀ (ÂÀÌÏÝÃÀÆÄ)
failure ÌÀÒÝáÉ, ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ; ÂÀÊÏÔÒÄÁÀ
faint ÌÊÒÈÀËÉ; ÓÖÓÔÉ; ÂÖËÉÓ ÛÄßÖáÄÁÀ, ÂÖËÉÓ ßÀÓÅËÀ
faint-hearted ÓÖËÌÃÀÁÀËÉ; ÂÀÖÁÄÃÀÅÉ, ÌáÃÀËÉ
fair ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ËÀÌÀÆÉ; ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ; ÓÀÛÖÀËÏ; ÃÀÌÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÄËÉ
fairy ×ÄÒÉÀ
fairyland ÆÙÀÐÒÖËÉ ØÅÄÚÀÍÀ
fairy-tale ÆÙÀÐÀÒÉ
faith ÒßÌÄÍÀ, ÍÃÏÁÀ; ÓÀÒßÌÖÍÏÄÁÀ; ÐÀÔÉÏÓÍÄÁÀ
faithful ÄÒÈÂÖËÉ
fake ÂÀØÍÉËÏÁÀ, ÈÀÙËÉÈÏÁÀ
falcon ÛÄÅÀÒÃÄÍÉ
fall (fell, fallen) ÃÀÝÄÌÀ, ÃÀÛÅÄÁÀ; ÜÀÍÜØÄÒÉ; ÛÄÌÏÃÂÏÌÀ; fall back – ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ; fall into –
ÃÀÛËÀ, ÃÀÚÏ×À; ÛÄÒÈÅÀ (ÌÃÉÍÀÒÄÓÈÀÍ)
fallacy ÛÄÝÃÏÌÀ, ÌÝÃÀÒÏÁÀ; ÌÝÃÀÒÉ ÃÀÓÊÅÍÀ; ÓÏ×ÉÓÔÉÊÀ
false ÌÝÃÀÒÉ, ÚÀËÁÉ
falsify ×ÀËÓÉ×ÉÝÉÒÄÁÀ, ÂÀÚÀËÁÄÁÀ, ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ (ÜÅÄÍÄÁÉÓ)
falter ÌÄÒÚÄÏÁÀ, ÚÏÚÌÀÍÉ
fame ÓÀáÄËÉ, ÃÉÃÄÁÀ
familiar ÝÍÏÁÉËÉ; ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ; ÀáËÏÁÄËÉ
familiarize ÂÀÝÍÏÁÀ, ÛÄÈÅÉÓÄÁÀ
family ÏãÀáÉ; ÂÅÀÒÉ
famine ÛÉÌÛÉËÉ, ÛÉÌÛÉËÏÁÀ
famish ÛÉÌÛÉËÉÈ ÌÏÊÅËÀ, ÛÉÌÛÉËÏÁÀ
famous ÓÀáÄËÏÅÀÍÉ, ÓÀáÄËÂÀÍÈØÌÖËÉ, ÝÍÏÁÉËÉ
fan ÌÀÒÀÏ; ÅÄÍÔÉËÉÀÔÏÒÉ
fancy ßÀÒÌÏÓÀáÅÀ; ÈÀÅÉÓÈÅÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ; ×ÀÍÔÀÆÉÀ; to take a fancy – ÂÀÔÀÝÄÁÀ
fang ÄÛÅÉ
far ÛÏÒÓ, ÛÏÒÄÖËÉ
fare ÓÀ×ÀÓÖÒÉ (ÌÂÆÀÅÒÏÁÉÓÀÈÅÉÓ)
farewell ÌÛÅÉÃÏÁÉÈ, ÍÀáÅÀÌÃÉÓ, ÊÄÈÉËÉ ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ, ÃÀÌÛÅÉÃÏÁÄÁÀ
farm ÌÄÖÒÍÄÏÁÀ (ÂËÄáÉÓÀ); ×ÄÒÌÀ
farmer ×ÄÒÌÄÒÉ; ÌÄÖÒÍÄ
farther Ö×ÒÏ ÛÏÒÓ; ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÀÌÀÓÈÀÍÀÅÄ
farthest ÚÅÄËÀÆÄ ÛÏÒÓ
farthing ×ÀÒÔÉÍÂÉ (×ÖËÀÃÉ ÄÒÈÄÖËÉ, ÐÄÍÓÉÓ ÌÄÏÈáÄÃÉ)
fascinate ÌÏãÀÃÏÄÁÀ, ÌÏáÉÁËÅÀ
fascism ×ÀÛÉÆÌÉ
fascist ×ÀÛÉÓÔÖÒÉ, ×ÀÛÉÓÔÉ
fashion ÌÏÃÀ, ÓÔÉËÉ; ÜÅÄÖËÄÁÀ
fast ÜØÀÒÉ, ÓßÒÀ×É; ÌÀÒáÅÀ ÜØÀÒÉ, ÓßÒÀ×É
fasten ÌÉÁÌÀ, ÌÉÌÀÂÒÄÁÀ, ÛÄÊÅÒÀ
fastener ÓÀÊÉÍÞÄ, ÛÄÓÀÊÒÀÅÉ
fastidious ßÖÍÉÀ; ÂÖËÀÆÉÆÉ
fat ÌÓÖØÀÍÉ, ØÏÍÉÀÍÉ, ÌÓÖÚÄ; ØÏÍÉ, ÝáÉÌÉ; ÂÀÓÖØÄÁÀ
fatal ×ÀÔÀËÖÒÉ, ÓÀÁÄÃÉÓßÄÒÏ
fate ÁÄÃÉ, ÁÄÃÉÓßÄÒÀ
fateful ÓÀÁÄÃÉÓßÄÒÏ; ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔÉ; ÂÀÍßÉÒÖËÉ
father ÌÀÌÀ
fatherhood ÌÀÌÏÁÀ
fatherland ÓÀÌÛÏÁËÏ
fatherless ÖÌÀÌÏ
fatigue ÃÀÙËÉËÏÁÀ, ÃÀØÀÍÝÖËÏÁÀ; ÃÀÙËÀ, ÃÀØÀÍÝÅÀ
fault ÛÄÝÃÏÌÀ, ÃÀÍÀÛÀÖËÉ; áÀÒÅÄÆÉ, ÍÀÊËÉ
faultfinding ÌÉÆÄÆÉÓ ÌÞÄÁÍÄËÉ, ÛÀÒÉÀÍÉ
favor ßÚÀËÏÁÀ, ÓÀÌÓÀáÖÒÉ, ÃÀáÌÀÒÄÁÀ; áÄËÛÄßÚÏÁÀ, áÄËÉÓ ÌÉÌÀÒÈÅÀ,
Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ
favorable ÌÏßÚÀËÄ, ÊÄÈÉËÌÏÓÖÒÍÄ; áÄËÓÀÚÒÄËÉ
favorite ÓÀÚÅÀÒÄËÉ, ×ÀÅÏÒÉÔÉ
fawn ÉÒÄÌÉ (ÄÒÈ ßËÀÌÃÄ)
fear ÛÉÛÉ, ÃÀÛÉÍÄÁÀ
fearful ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÌÛÉÛÀÒÀ
fearless ÖÛÉÛÀÒÉ
feasible ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ, ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀÃÉ
feast ØÄÉ×É; ÆÄÉÌÉ; ÓÀÄÊËÄÓÉÏ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ
feat ÂÌÉÒÏÁÀ, ÓÉÌÀÌÀÝÄ
feather ÁÖÌÁÖËÉ
feature ÈÅÉÓÄÁÀ; ÓÄÆÏÍÉÓ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÊÉÍÏ×ÉËÌÉ; ÂÀÌÏÓÀáÅÀ, ßÀÒÌÏÓÀáÅÀ; ÄÊÒÀÍÆÄ
ÜÅÄÍÄÁÀ
February ÈÄÁÄÒÅÀËÉ
fecund ÍÀÚÏ×ÉÄÒÉ, ÌÏÓÀÅËÉÀÍÉ
fee äÏÍÏÒÀÒÉ; ÓÀßÄÅÒÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ
feeble ÓÖÓÔÉ
feed (fed) ÓÀÊÅÄÁÉ, ÓÀÆÒÃÏ; ÊÅÄÁÀ, ÓÀÆÒÃÏÏÁÀ
feel (felt) ÂÒÞÍÏÁÀ, ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ
feeling ÂÒÞÍÏÁÀ, ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ
feign ÓÉÌÖËÉÒÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÌÏÊÀÔÖÍÄÁÀ
feigningly ÈÀÅÉÓ ÌÏÊÀÔÖÍÄÁÉÈ
felicity ÍÄÔÀÒÄÁÀ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ
fellow ÀÌáÀÍÀÂÉ, ÌÄÂÏÁÀÒÉ; ÈÀÍÀÌÏÞÌÄ; ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ßÄÅÒÉ;
ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ
felony ÁÏÒÏÔÌÏØÌÄÃÄÁÀ
female ØÀËÉ; ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉ; ØÀËÖÒÉ, ÍÀÆÉ
feminine ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ
fence ÙÏÁÄ, ÚÏÒÄ; ÛÄÙÏÁÅÀ
fennel ÊÀÌÀ
ferment ÃÖÙÉËÉ, ×ÖÄÁÀ
fermentation ÃÖÙÉËÉ
fern ÂÅÉÌÒÀ
ferocious ÓÀÓÔÉÊÉ, ÌÞÅÉÍÅÀÒÄ, ÌÊÀÝÒÉ
ferocity ÓÉÓÀÓÔÉÊÄ, ÓÉÌÊÀÝÒÄ
ferry ÁÏÒÀÍÉ, ÁÏÒÀÍÉÈ ÂÀÃÀÓÅËÀ
ferryman ÌÄÁÏÒÍÄ
fertile ÌÏÓÀÅËÉÀÍÉ, ÍÀÚÏ×ÉÄÒÉ
fertilize ÂÀÍÏÚÉÄÒÄÁÀ
fertilizer ÓÀÓÖØÉ, ÍÀÊÄËÉ
fervor ÓÉ×ÉÝáÄ
festival ×ÄÓÔÉÅÀËÉ, ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ
fetch ÌÏÔÀÍÀ, ÂÀÌÏßÅÄÅÀ (ÝÒÄÌËÉÓ); ÌÏáÉÁËÅÀ
fetter ÁÏÒÊÉËÉ, ÁÏÒÊÉËÉÓ ÃÀÃÄÁÀ
feud ÌÔÒÏÁÀ
fever ÓÉÝáÄ, ÝÉÄÁÀ
few ÝÏÔÀ, ÌÝÉÒÄÒÉÝáÏÅÀÍÉ, ÝÏÔÀÏÃÄÍÉ
fib àÏÒÉ, ÔÚÖÉËÉ, ÝÒÖÏÁÀ
fiction ×ÉØÝÉÀ, ÂÀÌÏÍÀÂÏÍÉ; ÌÏÍÀàÏÒÉ; ÁÄËÄÔÒÉÓÔÉÊÀ
fiddle ÅÉÏËÉÍÏ, ÅÉÏËÉÍÏÆÄ ÃÀÊÅÒÀ
fidelity ÄÒÈÂÖËÄÁÀ
fidgety ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ
field ÌÉÍÃÏÒÉ, ÅÄËÉ; ÃÀÒÂÉ, Ó×ÄÒÏ; ÀÓÐÀÒÄÆÉ; ÒÀÉÏÍÉ
fierce ÌÞÅÉÍÅÀÒÄ, ÓÀÓÔÉÊÉ
fifteen ÈáÖÈÌÄÔÉ
fifteenth ÌÄÈáÖÈÌÄÔÄ
fifth ÌÄáÖÈÄ
fiftieth ÌÄÏÒÌÏÝÃÀÀÈÄ
fifty ÏÒÌÏÝÃÀÀÈÉ
fig ËÄÙÅÉ
fight ÁÒÞÏËÀ
fighter ÌÄÁÒÞÏËÉ
figure ÝÉ×ÒÉ, ×ÉÂÖÒÀ, ÍÀÊÅÈÉ, ÍÀáÀÔÉ, ÂÀÌÏÈÅËÀ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ (ÈÀÅÉÓÈÅÉÓ)
file ØËÉÁÉ, ÌßÊÒÉÅÉ, ÚÃÀ, ÓÀØÀÙÀËÃÄ, ßÊÒÉÅÉÈ ÓÅËÀ, ØÀÙÀËÃÄÁÉÓ ÜÀÊÄÒÄÁÀ,
ØËÉÁÅÀ
fill ÂÀÅÓÄÁÀ, ÀÅÓÄÁÀ
film ×ÉËÌÉ
filth àÖàÚÉ, ÂÀÒÚÅÍÉËÄÁÀ
final ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ, ÓÀÁÏËÏÏ, ÃÀÓÊÅÍÉÈÉ
finally ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÀÃ, ÓÀÁÏËÏÏÃ
finance ×ÉÍÀÍÓÄÁÉ, ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÀ
find ÐÏÅÍÀ, ÍÀáÅÀ
finding ÍÀÐÏÅÍÉ
fine ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ËÀÌÀÆÉ; ãÀÒÉÌÄ, ÃÀãÀÒÉÌÄÁÀ
finger ÈÉÈÉ, ÈÉÈÉÈ ÛÄáÄÁÀ; ØÒÈÀÌÉÓ ÀÙÄÁÀ
finish ÂÀÈÀÅÄÁÀ, ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ
Finland ×ÉÍÄÈÉ
Finnish ×ÉÍÖÒÉ
fir ÍÀÞÅÉ, ×ÉàÅÉ
fire ÝÄÝáËÉ, ÀËÉ, áÀÍÞÀÒÉ; ÀÀËÄÁÀ, ÀÍÈÄÁÀ, ÂÀÃÀßÅÀ, ÓÒÏËÀ
fire-arm ÝÄÝáËÓÀÓÒÏËÉ ÉÀÒÀÙÉ
fire-brigade ÓÀáÀÍÞÒÏ ÒÀÆÌÉ
fireman ÌÄáÀÍÞÒÄ, ÝÄÝáË×ÀÒÄÛÉ
fireplace ÁÖáÀÒÉ
firewood ÛÄÛÀ
firing ÓÒÏËÀ
firm ÌÀÂÀÒÉ, ÛÄÖÃÒÄÊÄËÉ, ÌÔÊÉÝÄ, ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ, ÂÀÌÔÊÉÝÄÁÀ
first ÐÉÒÅÄËÉ, ÐÉÒÅÄËÀÃÉ
first-rate ÐÉÒÅÄËáÀÒÉÓáÏÅÀÍÉ
fish ÈÄÅÆÉ, ÈÄÅÆÀÏÁÀ, ÈÄÅÆÉÓ àÄÒÀ
fisher ÌÄÈÄÅÆÄ
fishery ÈÄÅÆÉÓ ÌÒÄßÅÄËÏÁÀ
fishing ÈÄÅÆÀÏÁÀ, ÈÄÅÆÉÓ àÄÒÀ
fish-story ÃÀÖãÄÒÄÁÄËÉ ÀÌÁÀÅÉ
fist ÌÖÛÔÉ
fit ÛÄÔÄÅÀ, ÁÍÄÃÉÓ ÌÏÅËÀ, ÐÀÒÏØÓÉÆÌÉ
fitness ÅÀÒÂÉÓÏÁÀ, ÂÀÌÏÓÀÃÄÂÏÁÀ
fitter ÆÄÉÍÊÀËÉ, ÌÏÍÔÉÏÒÉ
five áÖÈÉ
fix ÂÀÊÄÈÄÁÀ, ×ÉØÓÉÒÄÁÀ, ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ, ÃÀÃÂÄÍÀ, ÌÏßÚÏÁÀ
fixed ÖÞÒÀÅÉ
fixedly ÌÉÛÔÄÒÄÁÉÈ
flabby ÜÀÌÏÛÅÄÁÖËÉ, ÜÀÌÏßÏßÉËÉ, ÜÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ
flag ÃÒÏÛÀ, ÀËÀÌÉ
flagrant ÀÙÌÀÛ×ÏÈÄÁÄËÉ, ÓÀÓÊÀÍÃÀËÏ
flair ÀËÙÏ
flake ÈÏÅËÉÓ ×É×ØÉ
flame ÀËÉ, ÀÍÈÄÁÀ
flank ×ÒÈÀ (ÛÄÍÏÁÉÓ); ÂÅÄÒÃÉ, ×ÄÒÃÏÁÉ, ÊÀËÈÀ (ÌÈÉÓ)
flannel ×ËÀÍÄËÉ
flare ÀÍÔÄÁÀ, À×ÄÈØÄÁÀ, ÀÀËÄÁÀ
flash ÂÀÄËÅÄÁÀ, ÂÀÍÀÈÄÁÀ
flat ÁÒÔÚÄËÉ, ÓßÏÒÉ, ÊÀÔÄÂÏÒÉÖËÉ; ÁÉÍÀ
flat-iron ÖÈÏ
flatten ÂÀÁÒÔÚÄËÄÁÀ
flatter ÌËÉØÅÍÄËÏÁÀ, ×ÀÒÉÓÄÅËÏÁÀ
flatterer ÌËÉØÅÍÄËÉ, ×ÀÒÉÓÄÅÄËÉ
flattery ×ÀÒÉÓÄÅËÏÁÀ, ÌËÉØÅÍÄËÏÁÀ
flavor ÓáÅÀ ÂÄÌÏ, áÄËÉ, ÂÄÌÏ, ÓÖÒÍÄËÄÁÀ, ÀÒÏÌÀÔÉ, ÓÖÍÉ
flaw áÀÒÅÄÆÉ, ÁÆÀÒÉ
flax ÓÄËÉ
flea ÒßÚÉËÉ
fleck ËÀØÀ, ßÉÍßÊÀËÉ, àÏÒ×ËÉ
flee (fled) ÂÀØÝÄÅÀ, ÈÀÅÉÓ ÛÅÄËÀ
fleet ×ËÏÔÉ
flesh ÖÌÉ áÏÒÝÉ
flexible ÌÏØÍÉËÉ, ÄËÀÓÔÉÖÒÉ
flicker ÝÉÌÝÉÌÉ, ÝÉÀËÉ
flier Ì×ÒÉÍÀÅÉ
flight ÂÀ×ÒÄÍÀ, ÂÀØÝÄÅÀ
flimsy ÀÒÀÌÔÊÉÝÄ, ÖÌÃÂÒÀÃÉ
flinch ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ
fling ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ, ÂÀÃÀÓÒÏËÀ
flit ÂÀÃÀ×ÒÄÍÀ, ÓáÅÀ ÁÉÍÀÆÄ ÂÀÃÀÓÅËÀ
float ÔÉÅÔÉÅÉ, ÝÖÒÅÀ, ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ, ÓÄÓáÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ
flock ãÏÂÉ, ÛÄãÂÖ×ÄÁÀ; ÌÒÄÅËÉ (ÒÄË.)
flog ßÊÄÐËÅÀ, ÂÀÌÀÈÒÀáÄÁÀ
flood ßÚÀËÃÉÃÏÁÀ
floor ÉÀÔÀÊÉ, ÓÀÒÈÖËÉ
flop áÌÀÖÒÉÈ ÃÀÝÄÌÀ, ÃÀÅÀÒÃÍÀ
flop-house ÙÀÌÉÓ ÓÀÈÄÅÉ
florid ÚÅÀÅÉËÏÅÀÍÉ, ÀÚÅÀÅÄÁÖËÉ
flour ×ØÅÉËÉ, ×áÅÍÉËÉ
flourish ÀÚÅÀÅÄÁÀ, ßÀÒÌÀÔÄÁÉÓ ØÏÍÀ
flow ÃÄÍÀ, ÃÉÍÄÁÀ
flower ÚÅÀÅÉËÉ, ÀÚÅÀÅÄÁÀ
flowery ÚÅÀÅÉËÏÅÀÍÉ, ÀÚÅÀÅÄÁÖËÉ
fluctuate ÒáÄÅÀ, ÒÚÄÅÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ, ÚÏÚÌÀÍÉ
fluent ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ, ÜØÀÒÉ (ÌÃÉÍÀÒÄ)
fluid ÈáÄËÉ, ÈáÄÅÀÃÉ, ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ
flush ÓÉßÉÈËÄ, ßÉÈÄËÉ ×ÄÒÉ
flux ÃÉÍÄÁÀ
fly ÁÖÆÉ
flyer Ì×ÒÉÍÀÅÉ
foam ØÀ×É
fog ÍÉÓËÉ
fold ÍÀÊÄÝÉ, ÊÄÝÅÀ, ÃÀÊÄÝÅÀ
folding ÓÀÊÄÝÉ
foliage ×ÏÈËÄÁÉ
folk áÀËáÉ, ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉ; ÏãÀáÉ
follow ÂÀÌÏÃÄÅÍÄÁÀ, ÌÉÚÏËÀ, ÌÉÃÄÍÀ, ÂÀÌÏÊÉÃÄÁÀ
follower ÌÉÌÃÄÅÀÒÉ
following ÛÄÌÃÄÂÉ, ÌÏÌÃÄÅÍÏ
folly ÓÉÓÖËÄËÄ
foment ßÀØÄÆÄÁÀ, ÛÄÂÖËÉÀÍÄÁÀ
fond ÌÏÓÉÚÅÀÒÖËÄ, ÌÏÚÅÀÒÖËÉ, ÓÉÚÅÀÒÖËÉ
food ÓÀàÌÄËÉ, ÓÀÊÅÄÁÉ
fool ÓÖËÄËÉ, ÌÏÔÚÖÄÁÀ, ÂÀÓÖËÄËÄÁÀ
foolish ÓÖËÄËÉ, ÔÖÔÖÝÉ, ÓÖËÄËÖÒÉ
foot ×ÄáÉ, ÔÄÒ×É
foothold ÃÀÓÀÚÒÃÄÍÉ ßÄÒÔÉËÉ
footlights ÒÀÌÐÀ (ÈÄÀÔÒ.)
footprint ÊÅÀËÉ
footwear ×ÄáÓÀÝÌÄËÉ
for -ÈÅÉÓ, ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, ÌÀÂÉÄÒ
forbear ÌÏÈÌÄÍÀ, ÈÀÅÉÓ ÛÄÊÀÅÄÁÀ
forbearance ÌÏÈÌÉÍÄÁÀ, ÈÀÅÃÀàÄÒÀ
forbid (forbade) ÀÊÒÞÀËÅÀ
force ÞÀËÀ, ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÒÀÆÌÉ, ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÞÀËÄÁÉ; ÉÞÖËÄÁÀ, ÞÀËÉÓ
ÃÀÔÀÍÄÁÀ
forced ÉÞÖËÄÁÉÈÉ
ford ×ÏÍÉ, ×ÏÍÓ ÂÀÓÅËÀ
fore ßÉÍÀ, ßÉÍ
forecast ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ, ßÉÍÀÓßÀÒÈØÌÀ
forefather ßÉÍÀÐÀÒÉ
forefinger ÓÀÜÅÄÍÄÁÄËÉ ÈÉÈÉ
forefront ÌÏßÉÍÀÅÄ áÀÆÉ (×ÒÏÍÔÆÄ)
forego ßÉÍÓÅËÀ, ßÉÍÌÀÅÀËÏÁÀ
foregoing ÆÄÌÏáÓÄÍÄÁÖËÉ, ßÉÍÀÌÀÅÀËÉ
forehead ÛÖÁËÉ
foreign ÖÝáÏ, ÖÝáÏÖÒÉ
foreigner ÖÝáÏÄËÉ
foreman ÆÄÃÀÌáÄÃÅÄËÉ
foremost ÌÏßÉÍÀÅÄ, ÚÅÄËÀÆÄ ÌÈÀÅÀÒÉ
foresee ßÉÍÀÓßÀÒáÄÃÅÀ, ßÉÍÀÓßÀÒàÅÒÄÔÀ
foreshadow ÌÏÓßÀÅÄÁÀ (ÌÏÀÓßÀÅÄÁÓ)
foreshow ßÉÍÀÓßÀÒáÄÃÅÀ, ßÉÍÀÓßÀÒàÅÒÄÔÀ, ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
foresight ßÉÍÀÓßÀÒáÉËÅÀ, ßÉÍÀÓßÀÒáÄÃÅÀ
forest ÔÚÄ, ÂÀÔÚÄÅÄÁÀ
forester ÌÄÔÚÄÅÄ
foretell ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
foreword ßÉÍÀÓÉÔÚÅÀÏÁÀ
forge ÓÀÌàÄÃËÏ, ÂÀÌÏàÄÃÅÀ, ÚÀËÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ
forgery ÚÀËÁÉ, ÍÀÚÀËÁÄÅÉ
forget (forgot, forgotten) ÃÀÅÉßÚÄÁÀ
forgive ÐÀÔÉÄÁÀ
fork ÜÀÍÂÀËÉ, ÏÒÈÉÈÉ, ÂÀÍÛÔÏÄÁÀ
form ×ÏÒÌÀ, ÀÍÊÄÔÀ, ÛÄØÌÍÀ, ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀ
formal ×ÏÒÌÀËÖÒÉ, ÂÀÒÄÂÍÖËÉ
former ÚÏ×ÉËÉ, ÐÉÒÅÄËÉ
formerly ßÉÍÀÈ
formidable ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÂÉÂÀÍÔÖÒÉ, ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ
forth ßÉÍ, ÂÀÒÄÈ
forthcoming ÌÏÌÀÅÀËÉ
fortieth ÌÄÏÒÌÏÝÄ
fortify ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ
fortnight ÏÒÉ ÊÅÉÒÀ
fortress ÝÉáÄÓÉÌÀÂÒÄ
fortunate ÁÄÃÍÉÄÒÉ
fortune ÁÄÃÉ, ÁÄÃÉÓßÄÒÀ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ, ÓÉÌÃÉÃÒÄ
forty ÏÒÌÏÝÉ
forward ßÉÍ, ÃÀÜØÀÒÄÁÀ, ÃÀáÌÀÒÄÁÀ, ÂÀÂÆÀÅÍÀ, ßÉÍÀ, ÌÏßÉÍÀÅÄ
foster ßÀáÀËÉÓÄÁÀ, ßÀØÄÆÄÁÀ
foul ÀÚÒÏËÄÁÖËÉ, ÁÉÍÞÖÒÉ, ÃÀÓÅÒÉËÉ, ÖÐÀÔÉÏÓÍÏ, ÂÀÓÅÒÀ
found ÓÀ×ÖÞÅËÉÓ ÜÀÚÒÀ, ÃÀÀÒÓÄÁÀ
foundation ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ, ÓÀÞÉÒÊÅÄËÉ
founder ÃÀÌÀÀÒÓÄÁÄËÉ, ÃÀÌ×ÖÞÍÄÁÄËÉ
founding ÍÀÐÏÅÍÉ, ÌÉÂÃÄÁÖËÉ ÁÀÅÛÅÉ (ÌÛÏÁËÄÁÉÓÀÂÀÍ ÌÉÔÏÅÄÁÖËÉ)
foundry ÓÀÌÓáÌÄËÏ ÓÀÀÌØÒÏ
fountain ÛÀÃÒÄÅÀÍÉ
fountain-pen ÌÖÃÌÉÅÉ ÊÀËÀÌÉ
four ÏÈáÉ
fourteen ÈÏÈáÌÄÔÉ
fourteenth ÌÄÈÏÈáÌÄÔÄ
fourth ÌÄÏÈáÄ
fowl ÛÉÍÀÖÒÉ ×ÒÉÍÅÄËÉ
fox ÌÄËÉÀ
fraction ßÉËÀÃÉ
fracture ÌÏÔÄáÉËÏÁÀ, ÂÀÃÀÔÄáÀ
frail ÌÚÉ×Ä, ÓÖÓÔÉ
frame ÜÀÒÜÏ, ÜÀÒÜÏÛÉ ÜÀÓÌÀ
France ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉ
franchise ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ Ö×ËÄÁÀ, ÐÒÉÅÉËÄÂÉÀ, ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ
frank ÂÖËßÒ×ÄËÉ, ÂÖËÂÀÛËÉËÉ
fraternal ÞÌÖÒÉ
fraternity ÞÌÏÁÀ, ÈÄÌÉ
fraternize ÃÀÞÌÏÁÉËÄÁÀ
fraud ÌÏÔÚÖÄÁÀ, ÌÀÔÚÖÀÒÀ
freckle àÏÒ×ËÉ, ÃÀàÏÒ×ËÅÀ
free ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ, ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ; Ö×ÀÓÏ
freedom ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
freeze (froze, frozen) ÂÀÚÉÍÅÀ, ÂÀÈÏÛÅÀ
freight ÔÅÉÒÈÉ, ÔÅÉÒÈÅÀ, ÃÀÔÅÉÒÔÅÀ
French ×ÒÀÍÂÉ, ×ÒÀÍÂÖËÉ, ×ÒÀÍÂÖËÉ ÄÍÀ
Frenchman ×ÒÀÍÂÉ (ÊÀÝÉ)
Frenchwoman ×ÒÀÍÂÏÉ (ØÀËÉ)
frequent áÛÉÒÉ
fresh ÀáÀËÉ, ÓÖ×ÈÀ, ÂÀÌÏÖÝÃÄËÉ, ÝÉÅÉ, ÂÀÌÀÂÒÉËÄÁÄËÉ
freshen ÂÀÂÒÉËÄÁÀ, ÂÀÍÉÀÅÄÁÀ
freshman ÐÉÒÅÄËÊÖÒÓÄËÉ
Friday ÐÀÒÀÓÊÄÅÉ
friend ÌÄÂÏÁÀÒÉ, ÍÀÝÍÏÁÉ
friendship ÌÄÂÏÁÒÏÁÀ
fright ÛÉÛÉ
frighten ÃÀÛÉÍÄÁÀ, ÛÄÛÉÍÄÁÀ
frightful ÓÀÛÉÍÄËÉ
frigid ÝÉÅÉ
frivolous ÌÏÖ×ÉØÒÄÁËÉ, ÈÅÀØÀÒÉÀÍÉ
fro to and fro – ßÉÍ ÃÀ ÖÊÀÍ, ÀØÄÈ-ÉØÉÈ
frog ÁÀÚÀÚÉ
from -ÂÀÍ, ÃÀÍ
front ßÉÍÀ, ×ÀÓÀÃÉ, ×ÒÏÍÔÉ
frontier ÓÀÆÙÅÀÒÉ
frost ÚÉÍÅÀ
frown ßÀÒÁÉÓ ÛÄÊÅÒÀ
frozen ÂÀÚÉÍÖËÉ
fruit áÉËÉ, ÍÀÚÏ×É
fruitful ÍÀÚÏ×ÉÄÒÉ
fruitless ÖÍÀÚÏ×Ï, ÖÓÀÒÂÄÁËÏ
frustrate ÜÀÛËÀ (ÂÄÂÌÄÁÉÓÀ); áÄËÉÓ ÛÄËÀ
fry ÛÄßÅÀ
fuel ÓÀßÅÀÅÉ ÌÀÓÀËÀ
fugitive ËÔÏËÅÉËÉ, ÂÀÃÀáÅÄßÉËÉ
fulfill ÛÄÓÒÖËÄÁÀ, ÂÀáÏÒÝÉÄËÄÁÀ
fulfillment ÛÄÓÒÖËÄÁÀ
full ÓÀÅÓÄ, ÌÈÄËÉ
fully ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÌÈËÉÍÀÃ
fume ÀÏÒÈØËÄÁÀ, ÁÏËÉ, ÏÒÈØËÉ, ÌÏÊÌÄÅÀ, ÛÄÁÏËÁÀ, ÛÄáÒÜÏËÄÁÀ
fun áÖÌÒÏÁÀ, ÂÀÒÈÏÁÀ, ÓÄÉÒÉ
function ×ÖÍØÝÉÀ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
fundamental ÞÉÒÉÈÀÃÉ, ÓÀ×ÖÞÅËÄÁÉ
funds ×ÖËÀÃÉ ÓÀáÓÒÄÁÉ, ÊÀÐÉÔÀËÉ
funeral ÃÀÊÒÞÀËÅÀ, ÃÀÓÀ×ËÀÅÄÁÀ
funny ÓÀÓÄÉÒÏ, ÓÀÓÀÝÉËÏ, ÖÝÍÀÖÒÉ
fur ÁÄßÅÉ, ÌÀÔÚËÉ, ÁÄßÅÄÖËÉ
furious ÂÀáÄËÄÁÖËÉ, ÂÀÝÏ×ÄÁÖËÉ
furnace ÁÒÞÌÄÃÉ; ÙÖÌÄËÉ
furnish ÌÏÌÀÒÀÂÄÁÀ; ÀÅÄãÉÈ ÌÏßÚÏÁÀ, ÂÀßÚÏÁÀ
furniture ÀÅÄãÉ, ÃÂÀÌÉ
furrow ÊÅÀËÉ, ÍÀÏàÉ, ÊÅÀËÉÓ ÂÀÅËÄÁÀ, ÃÀÍÀÏàÄÁÀ
further Ö×ÒÏ ÛÏÒÓ, ÌÏÛÏÒÄÁÉÈ, ÌÄÒÄ, ÛÄÌÃÄÂ, ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÛÏÒÄÖËÉ, ÛÄÌÃÄÂÉ
fury ÓÉÁÒÀÆÄ, ÓÉÝÏ×Ä
fuss ×ÖÓ×ÖÓÉ, ÌÏÖÓÅÄÍÒÏÁÀ
futile ÖÍÀÚÏ×Ï, ÀÌÀÏ, ×ÖàÉ
future ÌÏÌÀÅÀËÉ, ÌÚÏ×ÀÃÉ (ÃÒÏ)
future life ÓÀÉØÉÏ ÝáÏÅÒÄÁÀ (ÒÄË)
futureless ÌÏÌÀÅËÉÓ ÂÀÒÄÛÄ ÌÚÏ×ÀÃÉ, ÖÐÄÒÓÐÄØÔÉÅÏ
fuzzy ÀÒÀÌÊÀ×ÉÏ (ÓÖÒÀÈÉ), ÁÀÌÁÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ
G
gab ÚÁÄÃÏÁÀ, ÌÉÄÃÄÁ-ÌÏÄÃÏÁÀ
gabble ÁÖÔÁÖÔÉ, ãÖãÙÖÍÉ
gadfly ÁÖÆÀÍÊÀËÉ, ÊÒÀÆÀÍÀ
gage ÂÉÒÀÏ, ÓÀßÉÍÃÀÒÉ, ÓÀÍÀÞËÄÏÓ ÃÀÃÄÁÀ
gaiety ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ
gaily ÌáÉÀÒÖËÀÃ
gain ÌÏÂÄÁÀ, ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ, ÂÀÌÏÌÖÛÀÅÄÁÀ, ÌÉÙßÄÅÀ
gait ÓÉÀÒÖËÉ, ÌÉáÒÀ-ÌÏáÒÀ
gale ØÀÒÉÛáÀËÉ
gall ÍÀÙÅÄËÉ
gallant ÆÒÃÉËÏÁÉÀÍÉ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ, ÂÖËÀÃÉ, ÌÀÌÀÝÉ
gallantry ÈÀÅÀÆÉÀÍÏÁÀ, ÂÖËÀÃÏÁÀ, ÅÀÑÊÀÝÏÁÀ
gallery ÂÀËÄÒÄÀ, ÔÀËÀÍÉ
galosh ÊÀËÏÛÉ
gamble ×ÖËÆÄ ÈÀÌÀÛÉ, ÒÉÓÊÉÓ ÂÀßÄÅÀ
gambler ÊÀÒÔÉÓ ÌÏÈÀÌÀÛÄ
game ÈÀÌÀÛÉ, ÂÀÒÈÏÁÀ, ÍÀÍÀÃÉÒÄÅÉÓ áÏÒÝÉ
gang ÁÒÁÏ, ãÂÖ×É
gangster ÁÀÍÃÉÔÉ, ÀÅÀÆÀÊÉ, ÚÀÜÀÙÉ, ÂÀÍÂÓÔÄÒÉ
gaol ÓÀÐÀÔÉÌÒÏ, ÓÀÔÖÓÀÙÏ
gaoler ÓÀÔÖÓÀÙÏÓ ÃÀÒÀãÉ
gap áÀÒÅÄÆÉ, ÍÀÊËÉ
gape ÌÈØÍÀÒÄÁÀ
garb ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ, ÔÀÍÉÓÀÌÏÓÉ
garbage ÍÀÂÀÅÉ
garden ÁÀÙÉ
gardener ÌÄÁÀÙÄ
gargle ßÚËÉÓ ÂÀÌÏÅËÄÁÀ (ÚÄËÛÉ)
garish ÌÚÅÉÒÀËÀ (ÔÀÍÓÀÝÌËÉÓ ×ÄÒÉ)
garlic ÍÉÏÒÉ
garment ÔÀÍÉÓÀÌÏÝÉ, ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ
garner ÁÄÙÄËÉ, ÁÄÙÄËÛÉ ÛÄÍÀáÅÀ
garret ÓáÅÄÍÉ
garrison ÂÀÒÍÉÆÏÍÉ
garter ßÅÉÅÓÀÊÒÀÅÉ
gas ÂÀÆÉ, ÀÉÒÉ, ÁÄÍÆÉÍÉ
gash ÌÞÉÌÄ àÒÉËÏÁÀ
gas-helmet ÀÉÒßÉÍÀÙÉ
gasp ÓÖËÉÓ ÛÄáÖÈÅÀ, ÓÖËÉÓ ÛÄÂÖÁÄÁÀ, ÂÀÍÝÅÉ×ÒÄÁÀ
gate àÉÛÊÀÒÉ, ÀËÀÚÀ×ÉÓ ÊÀÒÄÁÉ
gather ÈÀÅÉÓ ÌÏÚÒÀ, ÛÄÊÒÄÁÀ, ÃÀÓÊÅÍÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ
gathering ÛÄÊÒÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÌÏÚÒÀ, ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ, ÊÒÄÁÀ
gauge ÚÀËÉÁÉ, ÆÏÌÀ, ÊÒÉÔÄÒÉÖÌÉ, ÂÀÆÏÌÅÀ, ÛÄ×ÀÓÄÁÀ
gaunt ÂÀÌáÃÀÒÉ, ÀÒÀØÀÈ ÂÀÌÏÝËÉËÉ
gay ÌáÉÀÒÖËÉ; ÍÀÈÄËÉ, àÒÄËÉ; äÏÌÏÓÄØÓÖÀËÉÓÔÉ
gaze ÌÉÛÔÄÒÄÁÉÈ ÚÖÒÄÁÀ
gazette ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ÂÀÆÄÈÉ
gazetteer ÂÄÏÂÒÀ×ÉÖËÉ ÝÍÏÁÀÒÉ
gem ÞÅÉÒ×ÀÓÉ ØÅÀ, ÞÅÉÒ×ÀÓÄÖËÏÁÀ
gender ÓØÄÓÉ (ÂÒÀÌ,);
general ÂÄÍÄÒÀËÉ, ÓÀÄÒÈÏ, ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ, ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ
generalissimo ÂÄÍÄÒÀËÉÓÉÌÖÓÉ
generalize ÂÀÍÆÏÂÀÃÏÄÁÀ, ÂÀÍÆÏÂÀÃÄÁÀ
generally ÓÀÄÒÈÏÃ
generate ßÀÒÌÏÛÏÁÀ, ÂÀÜÄÍÀ
generation ÈÀÏÁÀ
generosity ÓÖËÂÒÞÄËÏÁÀ, ÓÉÖáÅÄ, áÄËÂÀÛËÉËÏÁÀ
generous ÓÖËÂÒÞÄËÉ, ÂÖËÖáÅÉ, áÄËÂÀÛËÉËÉ
genesis ßÀÒÌÏÛÏÁÀ, ÂÄÍÄÆÉÓÉ; ÁÉÁËÉÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ßÉÂÍÉ – “ÃÀÁÀÃÄÁÀ”
genial ÈÁÉËÉ, ÒÁÉËÉ (äÀÅÀ); ÌáÉÀÒÖËÉ, ÂÖËÈÁÉËÉ
genitive ÍÀÔÄÓÀÏÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÀ
gentle ÒÁÉËÉ, ÆÒÃÉËÉ, ÌÏÒÜÉËÉ
gentleman ãÄËÔÌÄÍÉ
genuine ÍÀÌÃÅÉËÉ, ÂÖËßÒ×ÄËÉÖ
geodesy ãÄÏÃÄÆÉÀ
geographic (al) ÂÄÏÂÒÀ×ÉÖËÉ
geography ÂÄÏÂÒÀ×ÉÀ
geometry ÂÄÏÌÄÔÒÉÀ
Georgia ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ, ãÏÒãÉÀ (À.Û.Û.-Ó ÛÔÀÔÉ)
Georgian ØÀÒÈÅÄËÉ; ØÀÒÈÖËÉ ÄÍÀ; ØÀÒÈÖËÉ; Georgian style – ÛÖÀ ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ
ÀÒØÉÔÄØÔÖÒÖËÉ ÓÔÉËÉ; Georgian Society – ÌÀÙÀËÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ
ÀáËÀÝ ÞÅÄË ÓÀÌÄ×Ï ÓÔÉËÉÓ ÌÏÃÀÓ ÌÉäÚÅÄÁÉÀÍ
germ ÜÀÍÀÓÀáÉ, ÌÉÊÒÏÁÉ
German ÂÄÒÌÀÍÄËÉ, ÂÄÒÌÀÍÖËÉ ÄÍÀ, ÂÄÒÌÀÍÖËÉ
Germany ÂÄÒÌÀÍÉÀ
germinate ÀÌÏÓÅËÀ, ÀÙÌÏÝÄÍÄÁÀ
gesticulate áÄËÄÁÉÓ ÌÏÞÒÀÏÁÀ (ËÀÐÀÒÀÊÛÉ)
gesture ÑÄÓÔÉ, ÍÉÛÀÍÉ
get (got) ÌÉÙÄÁÀ, ÛÏÅÍÀ, ÂÀáÃÏÌÀ, ÌÉÙßÄÅÀ
ghastly ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÆÀÒÄËÉ
ghost ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ, ÓÖËÉ
giant ÂÉÂÀÍÔÉ, ÁÖÌÁÄÒÀÆÉ
gibber ËÀØËÀØÉ, ÌÉÄÈÌÏÄÈÏÁÀ; ÜØÀÒÉ, ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ ËÀÐÀÒÀÊÉ
giddiness ÁÒÖ, ÈÀÅÁÒÖ
gift ÓÀÜÖØÀÒÉ, ÍÉàÉ
gifted ÍÉàÉÄÒÉ
gigantic ÂÉÂÀÍÔÖÒÉ, ÁÖÌÁÄÒÀÆÖËÉ
giggle áÉÈáÉÈÉ
gild ÌÏÏØÅÒÀ, ÌÏÅÀÒÀÚÄÁÀ
gin ÁÀÌÁÉÓ ÓÀßÌÄÍÃÉ ÌÀÍØÀÍÀ, ÌÀáÄ
gypsy ÁÏÛÀ, ÁÏÛÖÒÉ
giraffe ÑÉÒÀ×É
girdle ØÀÌÀÒÉ, ÓÀÒÔÚÄËÉ, ÛÄÌÏÒÔÚÌÀ
girl ÂÏÂÏ, ØÀËÉÛÅÉËÉ
give (gave, given) ÌÉÝÄÌÀ, ÂÀÃÀÝÄÌÀ, ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ
glacial ÚÉÍÖËÉÓ, ÚÉÍÖËÉÀÍÉ, ÚÉÍÖËÏÅÀÍÉ
glad ÌÏáÀÒÖËÉ, ÊÌÀÚÏ×ÉËÉ, ÂÀáÀÒÄÁÖËÉ
gladness ÓÉáÀÒÖËÉ
glance ÈÅÀËÉÓ ÂÀÃÀÅËÄÁÀ, ÛÄáÄÃÅÀ
glare ÌÉÛÔÄÒÄÁÉÈ ÚÖÒÄÁÀ
glass àÉØÀ, ÌÉÍÀ, ÛÖÛÀ, ÓÀÈÅÀËÄÄÁÉ, ØÀÒáÀÍÀ, ÀÊÅÀÒÄÖÌÉ
glaze àÉØÖÒÀ, ÐÒÉÀËÀ
gleam ÓÖÓÔÉ ÓÉÍÀÈËÄ
glee ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ
glide ÓÒÉÀËÉ, ÓáËÄÔÀ
glider ÐËÀÍÄÒÉ
glimmer ÝÉÌÝÉÌÉ
glimpse ÝÉÀËÉ, ÂÀÄËÅÄÁÀ
glisten ÁÒßÚÉÍÅÀ, ÊÀÛÊÀÛÉ
glitter ÁÒßÚÉÍÅÀ, ÁÆÉÍÅÀ
gloat ÈÅÀËÄÁÉÈ àÀÌÀ
globe Ó×ÄÒÏ (ÃÄÃÀÌÉßÀ), ÂËÏÁÖÓÉ
globular ÌÒÂÅÀËÉ, Ó×ÄÒÖËÉ
gloom ÁÍÄËÉ, ßÚÅÃÉÀÃÉ, ÃÀÙÅÒÄÌÉËÏÁÀ, ÌÏßÚÄÍÉËÏÁÀ
gloomy ÌÏÙÖÛÖËÉ, ÃÀÙÅÒÄÌÉËÉ, ÃÀÒÃÉÀÍÉ
glorify ÓÀáÄËÉÓ ÌÏáÅÄàÀ; ÃÉÃÄÁÀ, ØÄÁÀ (ÒÄË.)
glorious ÓÀáÄËÏÅÀÍÉ, ÓÀáÄË ÌÏáÅÄàÉËÉ
glory ÃÉÃÄÁÀ, ÓÀáÄËÉ
gloss ÊÒÉÀËÉ, ÐÒÉÀËÉ
glossary ÔÄÒÌÉÍÏËÏÂÉÖÒÉ ÓÉÔÚÅÀÒÉ
glove áÄËÈÀÈÌÀÍÉ
glow ÀÍÈÄÁÀ, ÂÀÅÀÒÅÀÒÄÁÀ
glue ßÄÁÏ, ßÄÁÅÀ, ÃÀßÄÁÄÁÀ
glut ÂÀãÄÒÄÁÀ, ÂÀÃÀÔÅÉÒÈÅÀ
glutinous ßÄÁÅÀÃÉ, ßÄÁÏÅÀÍÉ
glutton ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ, ÙÏÒÌÖÝÄËÀ
gnash ÊÁÉËÄÁÉÓ ÊÒÀàÖÍÉ
gnat ÊÏÙÏ
gnaw ÙÒÙÍÀ, áÅÒÀ
go (went, gone) ßÀÓÅËÀ, ÓÅËÀ, ÓÉÀÒÖËÉ, ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ
goal ÌÉÆÀÍÉ, ÊÀÒÉ (×ÄáÁÖÒÈÉÓ), ÂÏËÉ
goat ÈáÀ
go-between ÛÖÀÌÀÅÀËÉ, ÛÖÀÊÀÝÉ
goblet ÈÀÓÉ
god ÙÅÈÀÄÁÀ; godchild -ÍÀÈËÖËÉ; godfather – ÍÀÈËÉÀ, ÍÀÈËÉÌÀÌÀ
God ÙÌÄÒÈÉ
godless ÖÙÌÄÒÈÏ
goggle Ì×ÀÒÀÅÉ ÓÀÈÅÀËÄ
gold ÏØÒÏ
golden ÏØÒÏÓ
goldfinch ÜÉÔÁÀÔÏÍÀ
good ÊÀÒÂÉ, ÊÄÈÉËÉ, ÓÉÊÄÈÄ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ, ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ
good-bye ÌÛÅÉÃÏÁÉÈ, ÍÀáÅÀÌÃÉÓ
good-looking ÊÏáÔÀ, ËÀÌÀÆÉ
good-natured ÂÖËÊÄÈÉËÉ
goodness ÂÖËÊÄÈÉËÏÁÀ, ÓÀÈÍÏÄÁÀ, ÓÉÊÄÈÄ
goods ÓÀØÏÍÄËÉ, ÌÀÍÖ×ÀØÔÖÒÀ
goodwill ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÀ, ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÖÒÅÉËÉ, ÊÄÈÉËÉÓ ÌÏÓÖÒÍÄÏÁÀ
goose ÁÀÔÉ
gooseberry ÊÉÍÊÏÉÑÀ, ÊÖÍÊÒÖáÄËÀ (ÁÏÔ.)
gorge áÀáÀ, ÚÄËÉ, áÄÏÁÀ, ÚËÀÐÅÀ
gorgeous ÜÉÍÄÁÖËÉ, ÓÀÖÝáÏÏ
gosling ÁÀÔÉÓ àÖàÖËÉ, ÁÑÉÔÉ
gossip àÏÒÉ, àÏÒÀÏÁÀ
govern ÌÀÒÈÅÀ
government ÌÈÀÅÒÏÁÀ
governor ÌÀÒÈÅÄËÉ, ÂÖÁÄÒÍÀÔÏÒÉ, ÃÉÒÄØÔÏÒÉ (ÁÀÍÊÉÓ)
gown ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ, ÌÀÍÔÉÀ, ÌÏÓÀÓáÌÄËÉ
grab ÂÀÔÀÝÄÁÀ, áÄËÉÓ ÜÀÅËÄÁÀ, áÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ
grabber ßÀÌÂËÉãÉ, ÌÂËÄãÄËÉ
grace ÂÒÀÝÉÀ, ÌÏáÃÄÍÉËÏÁÀ; ÓÉÍÀÒÍÀÒÄ; ÌÏßÚÀËÄÁÀ; ÌÀÃËÉ
graceful ÌÏáÃÄÍÉËÉ, ËÀÌÀÆÉ
gracious ÌÏßÚÀËÄ, ÌßÚÀËÏÁÄËÉ, ÊÄÈÉËÉ
grade ÂÒÀÃÖÓÉ; áÀÒÉÓáÉ; ÍÉÛÀÍÉ
gradual ÈÀÍÃÀÈÀÍÏÁÉÈ
gradually ÈÀÍÃÀÈÀÍÏÁÉÈ
graduate ÓÀÓßÀÅËÄÁËÉÓ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ, ÖÌÀÙËÄÓ ÓÊÏËÀ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÖËÉ
graft ÌÄØÒÈÀÌÄÏÁÀ, ØÒÈÀÌÉÓ ÀÙÄÁÀ ÃÀ ÌÉÝÄÌÀ
grain ÌÀÒÝÅÀËÉ (ÐÖÒÉÓ)
gram ÂÒÀÌÉ
grammar ÂÒÀÌÀÔÉÊÀ
gramophone ÂÒÀÌÀ×ÏÍÉ, ÐÀÔÄ×ÏÍÉ, ÂÒÀÌÀ×ÏÍÉÓ ×ÉÒ×ÉÔÀ
granary ÁÄÙÄËÉ
grand ÃÉÃÉ, ÃÉÃÄÁÖËÉ
grandchild ÛÅÉËÉÛÅÉËÉ
granddaughter ÛÅÉËÉÛÉÅÉËÉ (ØÀËÉ)
grandeur ÓÉÃÉÀÃÄ
grandfather ÐÀÐÀ, ÁÀÁÖÀ
grandmother ÁÄÁÉÀ, ÃÉÃÄÃÀ
grandson ÛÅÉËÉÛÉÅÉËÉ (ÅÀÑÉ)
grant ÃÀÓÀÜÖØÒÄÁÀ, ÜÖØÄÁÀ, ÁÏÞÄÁÀ
granulate ÃÀÌÀÒÝÅËÀ, ÃÀÍÀßÉËÄÁÀ
grape ÚÖÒÞÄÍÉ
grapefruit ÂÒÄÉ×ÒÖÔÉ
grape-vine ÅÀÆÉ
grapple ÛÄÁÌÀ, ÛÄàÉÃÄÁÀ, ÛÄÁÒÞÏËÄÁÀ
grasp áÄËÉÓ ßÀÅËÄÁÀ, áÄËÉÓ ÔÀÝÄÁÀ, ÂÀÂÄÁÀ
grass ÁÀËÀáÉ, ÌÏËÉ
grasshopper ÊÖÔÊÀËÉÀ
grate ÝáÀÅÉ, áÀÒÉáÀ
grateful ÌÀÃËÉÄÒÉ
gratify ÃÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ
grating áÀÒÉáÀ
gratis Ö×ÀÓÏÃ
gratitude ÌÀÃËÏÁÀ, ÌÀÃËÉÄÒÄÁÀ
grave ÓÀÌÀÒÄ, ÓÀ×ËÀÅÉ, ÓÄÒÉÏÆÖËÉ
gravel áÒÄÛÉ, áÒÄÛÉÓ ÌÏÚÒÀ
gravity ÓÄÒÉÏÆÖËÉ, ÓÄÒÉÏÆÖËÏÁÀ, ÓÉÌÞÉÌÉÓ ÞÀËÀ
graze ÞÏÅÄÁÀ ÌÏÃÄÁÀ, ßÀÌÏÊÅÒÀ
grease ØÏÍÉ, ÓÀÝáÉ, ÓÀÐÏÍÉ,
greazy ØÏÍÉÀÍÉ, ÂÀØÏÍÉËÉ
great ÃÉÃÉ, ÃÉÀÃÉÀ, ÝÍÏÁÉËÉ
greatcoat ×ÀÒÀãÀ, ÛÉÍÄËÉ
greatly ÃÉÃÀÃ, ÞÀËÉÀÍ
greatness ÓÉÃÉÀÃÄ, ÓÉÃÉÃÄ
Greece ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÉ
greed ÂÀÖÌÀÞÒÒÏÁÀ, áÀÒÁÏÁÀ, ÞÖÍßÏÁÀ
greedy ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ, ÞÖÍßÉ
Greek ÁÄÒÆÄÍÉ, ÁÄÒÞÍÖËÉ
green ÌßÅÀÍÄ, ÌßÅÀÍÄ ×ÄÒÉÓ, ÖÌßÉ×ÀÒÉ, ÌÊÅÀáÄ
greenback ØÀÙÀËÃÉÓ ×ÖËÉ
greenhorn ÀáÀËÁÄÃÀ, ÂÀÌÏÖÝÃÄËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ
greenhouse ÓÀÈÁÖÒÉ
greens ÌßÅÀÍÉËÉ, ÌßÅÀÍÉËÄÖËÏÁÀ
greet ÌÉÓÀËÌÄÁÀ
greeting ÌÉÓÀËÌÄÁÀ, ÌÉËÏÝÅÀ
grey (gray) ÒÖáÉ, ÍÀÝÒÉÓ×ÄÒÉ, àÀÙÀÒÀ
grief ÌßÖáÀÒÄÁÀ
grievance ßÚÄÍÀ, ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À. ÓÀÜÉÅÀÒÉ, ÜÉÅÉËÉ
grieve ÃÀÌßÖáÒÄÁÀ, ÃÀÙÏÍÄÁÀ
grim ÓÀÓÔÉÊÉ, ÌÊÀÝÒÉ, ÐÉÒØÖÛÉ, ÃÀÙÅÒÄÌÉËÉ
grimy ÂÀÓÅÒÉËÉ, àÖàÚÉÀÍÉ
grin ÊÁÉËÄÁÉÓ ÊÒÄàÀ, ÃÀÊÒÄàÀ
grind (ground) ÃÀ×ØÅÀ, ÂÀËÄÓÅÀ
grinder ÌËÄÓÀÅÉ
grindstone ßÉÓØÅÉËÉÓ ØÅÀ, ÓÀËÄÓÀÅÉ
grip áÄËÉÓ ÛÄÊÖÌÛÅÀ, ãÉÙÉ
grazie ÛÄÅÄÒÝáËÉËÉ, àÀÙÀÒÀ, ÍÀÝÒÉÓ×ÄÒÉ
groan ÊÅÍÄÓÀ, ÀÌÏÏáÅÒÀ, ÀÌÏáÅÍÄÛÀ
grocer ÁÀÚÀËÉ
grocery ÓÀÁÀÚËÏ ÃÖØÀÍÉ, ÂÀÓÔÒÏÍÏÌÉÖËÉ ÌÀÙÀÆÉÀ
grope ×ÀÈÖÔÉÈ, áÄËÉÓ ÀÍ ×ÄáÉÓ ÛÄáÄÁÉÈ ÌÏÍÀáÅÀ
gross ÖáÄÛÉ, ÂÀÖÈËÄËÉ, ÃÉÃÉ
ground ÌÉßÀ, ÍÉÀÃÀÂÉ, ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ
ground-floor ØÅÄÃÀ, ØÅÄÌÏ ÓÀÒÈÖËÉ
groundless ÖÓÀ×ÖÞÅËÏ, ÖÌÉÆÄÆÏ
groundwork ÓÀÞÉÒÊÅÄËÉ
group ãÂÖ×É, ÃÀãÂÖ×ÄÁÀ
grow (grew, grown) ÆÒÃÀ, ÂÀÆÒÃÀ, ÌÏÚÅÀÍÀ, ÂÀÃÉÃÄÁÀ, ÂÀáÃÏÌÀ, ÂÀÓÖØÄÁÀ
growl ÁÖÆÙÖÍÉ, ÙÒÄÍÀ
grown-up ÌÏßÉ×ÖËÉ, ÌÏÆÒÃÉËÉ
growth ÆÒÃÀ, ÍÀÌÀÔÉ
grub ÓÀÊÅÄÁÉ, ÓÀàÌÄËÉ
grudge ÖÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ, ÛÖÒÉ
gruel ×À×À, ØÀÛÉ
gruesome ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
gruff ÌÏÔËÀÍØÏ, ÖáÄÛÉ
grumble ÁÖÆÙÖÍÉ
grunt ÙÒÖÔÖÍÉ, ÁÖÆÙÖÍÉ
guarantee ÂÀÒÀÍÔÉÀ, ÈÀÅÃÄÁÏÁÀ, ÈÀÅÃÄÁÉ
guard ÌÝÅÄËÉ, ÂÖÛÀÂÉ, ÃÀÝÅÀ
guardian ÌÄÖÒÅÄ
guardsman ÂÖÛÀÂÉ, ÃÀÒÀãÉ
guerilla ÐÀÒÔÉÆÀÍÉ, ÐÀÒÔÉÆÀÍÖËÉ ÏÌÉ
guess ÌÉáÅÄÃÒÀ, ÌÉáÃÏÌÀ, ÂÀÌÏÝÍÏÁÀ
guesswork ÌÉáÅÄÃÒÀ
guest ÓÔÖÌÀÒÉ
guidance áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ
guide ÂÉÃÉ, ÂÀÌÝÉËÄÁÄËÉ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
guild ÓÀÀÌØÒÏ
guilt ÃÀÍÀÛÀÖËÉ
guiltless ÖÃÀÍÀÛÀÖËÏ
guilty ÃÀÌÍÀÛÀÅÄ
guinea ÂÉÍÅÀ (×ÖËÉÈ), ÛÉËÉÍÂÓ
gulf ÚÖÒÄ, ÖÁÄ
gull ÈÄÅÆÉÚËÀÐÉÀ, ÖÄÛÌÀÊÏ ÀÃÀÌÉÀÍÉ
gully ÙÒÄ, áÄÅÉ
gulp ÚËÀÐÅÀ
gum ÙÒÞÉËÉ, áÉÓ ßÄÁÏ, ÂÖÌ×ÉÓÉ, ÓÀÙÄàÉ ÒÄÆÉÍÀ
gun ÈÏ×É, ÆÀÒÁÀÆÀÍÉ, ØÅÄÌÄáÉ
gunboat ØÅÄÌÄáÉÀÍÉ ÍÀÅÉ
gunman ÀÅÀÆÀÊÉ, ÚÀÜÀÙÉ
gunnery ÓÀÀÒÔÉËÄÒÉÏ ÓÒÏËÀ
gunpowder ÈÏ×ÉÓ ßÀÌÀËÉ, ÃÄÍÈÉ
gunshot ÂÀÓÒÏËÀ
gush ÍÀÊÀÃÉ, ÍÉÀÙÅÀÒÉ
gusher ÍÀÅÈÉÓ ÛÀÃÒÄÅÀÍÉ
gust ÍÉÀÅÉ, ÍÀÊÀÃÉ (ßÅÉÌÉÓ, ØÀÒÉÓ)
gutter ÙÀÒÉ (ÓÀßÅÉÌÀÒÉ)
guttural áÏÒáÉ, áÏÒáÉÓÌÉÄÒÉ ÁÂÄÒÀ
guy ÁÉàÉ, àÀÁÖÊÉ, ãÄÄËÉ
gymnasium ÂÉÌÍÀÆÉÀ
gymnastics ÂÉÌÍÀÓÔÉÊÀ
gyrate ÁÒÖÍÅÀ ßÒÉÖËÀÃ, ÓÐÉÒÀËÖÒÀÃ ÌÏÞÒÀÏÁÀ
H
haberdashery ÂÀËÀÍÔÄÒÄÀ
habit ÜÅÄÖËÄÁÀ
habitation ÓÀÝáÏÁÒÄÁÄËÉ ÁÉÍÀ, ÓÀÃÂÏÌÉ
habitual ÜÅÄÖËÉ, ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
hack 1.ÈÏáÉ 2.ÓÀØÉÒÀÏ ÝáÄÍÉ
haggard ÃÀÙËÉËÉ, ÃÀØÀÍÝÖËÉ
hail 1.ÛÄÞÀáÉËÉ, 2.ÓÄÔÚÅÀ; ÌÉÓÀËÌÄÁÀ
hair ÈÌÀ
hairdresser ÐÀÒÉÊÌÀáÄÒÉ
half (halves) ÍÀáÄÅÀÒÉ; half-brother ÍÀáÄÅÀÒÞÌÀ; half-sister ÍÀáÄÅÀÒÃÀ
hall 1.ÃÀÒÁÀÆÉ; 2.ÅÄÓÔÉÁÉÖËÉ, ÃÄÒÄ×ÀÍÉ.
hallo(a) ÀËËÏ! ÂÀÌÀÒãÏÁÀ.
halt ÂÀÜÄÒÄÁÀ
halter ÀÅÛÀÒÀ, ÓÀÃÀÅÄ
halve ÛÖÀÆÄ ÂÀÚÏ×À.
ham ÛÀÛáÉ
hamlet ÓÏ×ÄËÉ
hammer ÜÀØÖÜÉ; ÖÒÏ; sikle and hammer ÍÀÌÂÀËÉ ÃÀ ÖÒÏ; v. ÜÀÒàÏÁÀ, ÜÀàÄÃÅÀ.
hammock äÀÌÀÊÉ
hamper áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ, ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ
hand 1.áÄËÉ; 2.ÉÓÀÒÉ (ÓÀÀÈÉÓÀ); ÂÀÃÀÝÄÌÀ, ÜÀÁÀÒÄÁÀ; hand in hand –
áÄËÉáÄËÜÀÊÉÃÄÁÖËÉ
handbook ÝÍÏÁÀÒÉ, ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏ
handcuff áÄËÁÏÒÊÉËÉ
handful ÐÄÛÅÉ, ÝÏÔÀÏÃÄÍÉ
handicao ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ, áÄËÉÓÛÛËÀ
handicraft áÄËÏÁÀ
handkerchief ÝáÅÉÒÓÀáÏÝÉ
handle ÓÀáÄËÖÒÉ; 1.ÌÀÒÈÅÀ; 2.ÌÏÐÚÒÏÁÀ; 3.ÛÄáÄÁÀ.
handsome ËÀÌÀÆÉ
handwriting áÄËßÄÒÀ; áÄËÉ (ßÄÒÀÛÉ)
handy ÌÏáÄÒáÄÁÖËÉ
hang (hung, hanged) 1.ÊÉÃÄÁÀ, ÜÀÌÏÊÉÃÄÁÀ; 2. ÜÀÌÏáÒÜÏÁÀ (ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ áÌÍÀ ßÄÓÉÄÒÉÀ)
hangar 1. ÀÍÂÀÒÉ; 2.×ÀÒÃÖËÉ.
haphazard ÛÄÌÈáÅÄÅÀ; ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ.
happen 1. ÌÏáÃÏÌÀ 2.ßÀÒÌÏÛÏÁÀ
happily ÓÀÁÄÃÍÉÄÒÏÃ, ÁÄÃÍÉÄÒÀÃ
happiness ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ
happy ÁÄÃÍÉÄÒÉ
harangue ÓÉÔÚÅÀ; ÌÉÌÀÒÈÅÀ
harass ÛÄßÖáÄÁÀ
harbour 1.ÍÀÅÓÀÃÂÖÒÉ; 2.ÈÀÅÛÄÓÀ×ÀÒÉ
hard 1.ÌÞÉÌÄ, ÀÖÔÀÍÄËÉ; 2.ÌÀÂÀÒÉ; ÞÀËÉÀÍ; ÁÄãÉÈÀÃ
harden ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ, ÂÀÌÏßÒÈÏÁÀ
hardly ÞËÉÅÓÙÀ
hardship ÂÀàÉÒÅÄÁÀ
hardy ÂÖËÀÃÉ, ÌÀÌÀÝÉ
hare ÊÖÒÃÙÄËÉ
hark ÓÌÄÍÀ!
harm ÆÉÀÍÉ; ÆÉÀÍÉÓ ÅÍÄÁÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ
harmful ÌÀÅÍÄ, ÓÀÆÉÀÍÏ
harmony äÀÒÌÏÍÉÀ, ÈÀÍáÌÏÁÀ
harness ÀÊÀÆÌÖËÏÁÀ (ÝáÄÍÉÓÀ) ÛÄÁÌÀ
harp ØÍÀÒÉ; ØÍÀÒÆÄ ÃÀÊÅÒÀ
harrow ×ÀÒÝáÉ; ×ÀÒÝáÅÀ
harsh ÌÊÅÄÈÒÉ, ÌÞÀ×ÒÉ, ÌÊÅÀáÄ; ÀÒÀÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ
hart ÉÒÄÌÉ
harvest 1.ÌÊÀ; 2.ÌÏÓÀÅÀËÉ, ÌÏÓÀÅËÉÓ ÀÙÄÁÀ
harvesting ÌÊÀ, ÌÏÓÀÅËÉÓ ÀÙÄÁÀ
haste ÓÉÜØÀÒÄ
hasten ÀÜØÀÒÄÁÀ, ÃÀÜØÀÒÄÁÀ
hastily ÀÜØÀÒÄÁÉÈ
hat ØÖÃÉ
hate ÓÉÞÖËÅÉËÉ
hatred ÓÉÞÖËÅÉËÉ
haughtiness ØÄÃÌÀÙËÏÁÀ
haughty ØÄÃÌÀÙÀËÉ
haul 1.ÈÒÄÅÀ, ßÄÅÀ; 2.ÂÀÃÀÆÉÃÅÀ
haunt ÃÄÅÍÀ; áÛÉÒÀà ÍÀáÅÀ.
have (had, had) 1.ØÏÍÀ, ÚÏËÀ; 2.ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ – ÖÍÃÀ ßÀÅÉÃÄ; 3.(ÉáÌÀÒÄÁÀ ÀÂÒÄÈÅÄ
ÒÏÂÏÒÝ ÌÄÛÅÄËÉ ÆÌÍÀ) ÓÀÃÉËÏÁÀ; ÜÀÉÓ ÃÀËÄÅÀ.
havoc ÀÏáÒÄÁÀ ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÀ
hawk 1.ØÏÒÉ; 2.ÛÄÅÀÒÃÄÍÉ.
hay ÈÉÅÀ
hazard ÒÉÓÊÉ, ÀÆÀÒÔÖËÉ ÈÀÌÀÛÉ; ÒÉÓÊÉÓ ÂÀßÄÅÀ
hazel ÈáÉËÍÀÒÉ
hazy ÁÖÍÃÏÅÀÍÉ
he ÉÓ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÀÌÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÔÅÉÓ)
head ÈÀÅÉ; ÌÄÈÀÖÒÉ; ÌÄÈÀÖÒÉÁÀ
headache ÈÀÅÉÓ ÔÊÉÅÉËÉ
heading ÓÀÈÀÖÒÉ
headman ÌÄÈÀÖÒÉ, Ö×ÒÏÓÉ
headmost ÌÏßÉÍÀÅÄ
headquarters ÛÔÀÁÉ; ÌÈÀÅÀÒÉ ÓÀÌÌÀÒÈÅÄËÏ.
headway ÐÒÏÂÒÄÓÉ, ßÀÒÌÀÔÄÁÀ.
heal ÌÏÛÖÛÄÁÀ, ÂÀÍÊÖÒÍÄÁÀ
health ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÀ
healthful ÓÀÌÊÖÒÍÀËÏ; 2.ãÀÍÌÒÈÄËÉ
health-resort ÊÖÒÏÒÔÉ
healthy ãÀÍÌÒÈÄËÉ
heap ÂÒÏÅÀ
hear (heard, heard) ÂÀÂÏÍÄÁÀ, ÌÏÓÌÄÍÀ
hearer ÌÓÌÄÍÄËÉ
hearing ÓÌÄÍÀ
heart ÂÖËÉ;
heartburn ÂÖËÉÓ ßÅÀ
hearten ÂÀÌáÍÄÅÄÁÀ
hearth 1.ÊÄÒÀ 2.ÁÖáÀÒÉ.
heartily ÂÖËßÒ×ÄËÀÃ
hearty ÂÖËÉÈÀÃÉ, ÂÖËßÒ×ÄËÉ
heat ÓÉÈÁÏ, ÓÉÝáÄ; ÂÀÈÁÏÁÀ, ÂÀáÖÒÄÁÀ
heating ÂÀÈÁÏÁÀ, ÂÀáÖÒÄÁÀ
heave (hove, heaved) ÀßÄÅÀ
heaven ÝÀ, ÆÄÝÀ
heavy ÌÞÉÌÄ
Hebrew ÄÁÒÀÄËÉ; ÄÁÒÀÖËÉ
hectare äÄØÔÀÒÉ
hectic ÂÀÝáÀÒÄÁÖËÉ
hedge ÌÄÓÄÒÉ
hedgehog ÆÙÀÒÁÉ
heed ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ; ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉØÝÄÅÀ
heel ØÖÓËÉ
height ÓÉÌÀÙËÄ; ÌÀÙËÏÁÉ
heighten ÀßÄÅÀ
heir ÌÄÌÊÅÉÃÒÄ (ÊÀÝÉ)
heiress ÌÄÌÊÅÉÃÒÄ ØÀËÉ
hell ãÏãÏáÄÈÉ
hello ÀËÙÏ, ÂÀÌÀÒãÏÁÀ
helm ÓÀàÄ
helmet ÌÖÆÀÒÀÃÉ
help ÃÀáÌÀÒÄÁÀ,ÛÅÄËÀ
helpful ÓÀÓÒÂÄÁËÏ
helpless ÖÞËÖÒÉ
hem ÍÀßÉÁÖÒÉ
hemisphere ÍÀáÄÅÀÒÓ×ÄÒÏ
hemp ÊÀÍÀ×É
hen ØÀÈÀÌÉ
hence ÀØÄÃÀÍ, ÀÌ ÃÙÉÃÀÍ, ÀÌ ÃÒÏÉÃÀÍ
henceforth ÃÙÄÉÓ ÉØÉÈ, ÀÌÉÄÒÉÃÀÍ.
her ÌÀÓ; ÉÓ; ÌÉÓÉ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÙÅÉÓ)
herd ãÏÂÉ, ×ÀÒÀ.
herdsman ÌßÚÄÌÓÉ
here ÀØ; ÀØÄÈ
heritage ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÀ
hermit ÂÀÍÃÄÂÉËÉ
hero ÂÌÉÒÉ
heroic ÂÌÉÒÖËÉ
heroine ÂÌÉÒÉ ØÀËÉ
heroism ÂÌÉÒÏÁÀ
heron ÚÀÍÜÀ
herring ØÀÛÀÚÉ (ÆÏÏË.)
hers ÌÉÓÉ, ÈÀÅÉÓÉ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÈÅÉÓ)
herself ÈÅÉÈÏÍ, ÈÅÉÈ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÈÅÉÓ)
hesitate ÌÄÒÚÄÏÁÀ
hesitation ÌÄÒÚÄÏÁÀ, ÂÀÖÁÄÃÀÏÁÀ, ÚÏÚÌÀÍÉ
hew ÜÄáÀ, ÐÏÁÀ, àÒÀ.
heyday ÆÄÍÉÔÉ, ÖÌÀÙËÄÓÉ ÓÀ×ÄáÖÒÉ, ÀÚÅÀÅÄÁÀ
hiccup, hiccough ÓËÏÊÉÍÉ
hide (hid, hidden) ÃÀÌÀËÅÀ;
hideous ÓÀÆÉÆÙÀÒÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
high ÌÀÙÀËÉ; ÌÀÒËÀ.
highly ÞÀËÉÀÍ;
highroad, highway ÛÀÄÀÂÆÀÂÆÀÔÊÄÝÉËÉ
highwayman ÚÀÜÀÙÉ, ÀÅÀÆÀÊÉ
hike ×ÄáÉÈ ÌÏÂÆÀÖÒÏÁÀ
hill ÁÏÒÝÅÉ, ÂÏÒÀÊÉ
hilt ÓÀáÄËÖÒÉ
him ÌÀÓ; ÉÓ (ÌÀÌÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÈÅÉÓ)
himself ÈÅÉÈÏÍ, ÈÅÉÈ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÀÌÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÈÅÉÓ)
hind ÖÊÀÍÀ
hinder áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ
hindrance ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ
Hindu, Hindoo ÉÍÃÖÓÉ
hinge ÀÍãÀÌÀ, ÒÊÉÍÉÓ ÊÉËÏ (ÊÀÒÉÓÀ)
hint ÂÀÃÀÊÒÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ; ÂÀÃÀÊÅÒÉÈ ËÀÐÀÒÀÊÉ
hip ÁÀÒÞÀÚÉ
hire ÃÀØÉÒÀÅÄÁÀ
his ÌÉÓÉ, ÈÀÅÉÓÉ ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÀÌÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓÀÈÅÉÓ)
hiss 1. ÓÔÅÄÍÀ; 2.ÓÉÓÉÍÉ.
historian ÉÓÔÏÒÉÊÏÓÉ
historic(al) ÉÓÔÏÒÉÖËÉ
history ÉÓÔÏÒÉÀ
hit (hit, hit) 1.ÃÀÒÔÚÌÀ; 2.ÍÉÛÀÍÛÉ ÌÏáÅÄÃÒÀ.
hitch 1.ÌÉÁÌÀ; 2.ßÀÁÉÞÂÄÁÀ, ßÀÊÅÒÀ.
hive ÓÊÀ; ÚÒÀ (×ÖÔÊÒÉÓÀ)
hives ÜÖÔÚÅÀÅÉËÀ
hoard ÛÄÍÀáÅÀ, ÌÏÌÀÒÄÂÄÁÀ
hoar-frost ÒÈÅÉËÉ, àÉÒáËÉ
hoarse áÒÉÍßÉÀÍÉ
hoax áÖÌÒÏÁÀ
hobby ÓÀÚÅÀÒÄËÉ ÓÀØÌÄ
hoe ÈÏáÉ
hog ÙÏÒÉ (ÃÀÊÏÃÉËÉ ÔÀáÉ)
hoist À×ÒÉÀËÄÁÀ (À×ÒÉÓÀ, ÃÒÏÛÉÓÀ)
hold (held, held) àÄÒÀ, ÃÀàÄÒÀ, ÃÀÊÀÅÄÁÀ
holder 1.ÌÏÉãÀÒÄ; 2. ÌÄÐÀÔÒÏÍÄ, ÐÀÔÒÏÍÉ
hole ÍÀáÅÒÄÔÉ; àÖàÒÖÔÀÍÀ
holiday ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ ÖØÌÄ ÃÙÄ; ÛÅÄÁÖËÄÁÀ; ÀÒÃÀÃÄÂÄÁÉ
Holland äÏËÀÍÃÉÀ
hollow ÝÀÒÉÄËÉ; ×ÖÙÖÒÏ, ×ÖÔÖÒÏ, ÓÉÝÀÒÉÄËÄ
holy ßÌÉÃÀ, ÓÀÙÌÒÈÏ
homage ÐÀÔÉÅÉ, ÒÉÃÉ
home ÓÀáËÉ, ÊÄÒÀ; ÛÉÍ; ÛÉÍÀÖÒÉ, ÛÉÍÀÂÀÍÉ
homeless ÖÓÀáËÊÀÒÏ
homely 1. ÖÁÒÀËÏ; 2.ÛÉÍÀÖÒÉ
homesick ÓÀáËÓ, ÓÀÌÛÏÁËÏÓ ÌÏÍÀÔÒÄÁÖËÉ
homonym ÏÌÏÍÉÌÉ
honest ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ
honesty ÐÀÔÉÏÓÍÄÁÀ
honey ÈÀ×ËÉ
honour ÙÉÒÓÄÁÀ; ÐÀÔÉÅÉ; ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ
hood ÊÀÐÉÖÛÏÍÉ; ÊÀÐÏÒÉ
hoof ÜËÉØÉ
hook ÊÀÊÅÉ, ÊÀÅÉ; ÛÄÊÅÒÀ, ÛÄÁÍÄÅÀ
hoopoe Ï×Ï×É
hop 1.ÍÀáÔÏÌÉ; 2.ÓÅÉÀ, ×ÛÀËÀ (ÁÏÔ.; áÔÏÌÀ
hope ÉÌÄÃÉ; ÉÌÄÃÉÓ ØÏÍÀ
hopeful ÉÌÄÃÉÈ ÓÀÅÓÄ, ÉÌÄÃÉÀÍÉ
hopeless ÖÉÌÄÃÏ
horizon äÏÒÏÆÏÍÔÉ
horn ÒØÀ
horrible ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
horrify ÛÄÛÉÍÄÁÀ; ÛÞÒßÖÍÄÁÀ, ÈÀÅÆÀÒÉÓ ÃÀÝÄÌÀ
horror ÓÀÛÉÍÄËÄÁÀ, ÛÉÛÉ.
horse ÝáÄÍÉ
horseman ÝáÄÍÏÓÀÍÉ
horsepower ÝáÄÍÉÓ ÞÀËÀ
horseshoe ÍÀËÉ
hose 1.ßÉÍÃÄÁÉ (ÚÄËÉÀÍÉ 2.ßÄËÀ (ÔÄØÍ.
hosiery ØÓÏÅÉËÉ, ÍÀØÓÏÅÉ
hospitable ÓÔÖÌÀÒÈÌÏÚÅÀÒÄ, ÓÔÖÌÀÒÈÌÏÚÅÀÒÖËÉ
hospital ÓÀÀÅÀÃÌÚÏ×Ï
hospitality ÓÔÖÌÀÒÈÌÏÚÅÀÒÄÏÁÀ, ÓÔÖÌÀÒÈÌÏÚÅÀÒÖËÉ
host ÌÀÓÐÉÍÞÄËÉ
hostage ÌÞÄÅÀËÉ
hostess ÌÀÓÐÉÍÞÄËÉ ØÀËÉ
hostile ÌÔÒÖËÉ
hostilities ÓÀÏÌÀÒÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ
hostility ÌÔÒÏÁÀ
hot ÝáÄËÉ
hotbed 1.ÊÅÀËÓÀÈÁÖÒÉ; 2.ÓÀÍÄÒÂÄ
hotel ÓÀÓÔÖÌÒÏ
hothouse ÓÀÈÁÖÒÉ
hound ÌÄÞÄÁÀÒÉ; ÞÀÙËÄÁÉÓ ÌÉÓÄÅÀ
hour ÓÀÀÈÉ
house 1.ÓÀáËÉ 2.ÐÀËÀÔÀ 9ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ; ÈÀÅÛÄÓÀ×ÀÒÉÓ ÌÉÜÍÄÅÀ, ÛÄ×ÀÒÄÁÀ
housing problem ÓÀÁÉÍÀÏ ÓÀÊÉÈáÉ
household ÛÉÍÀÌÄÖÒÍÄÏÁÀ; ÏãÀáÉ.
housekeeper 1.ÄÊÏÍÏÌÉ, ÌÍÄ ØÀËÉ; 2.ÃÉÓÀáËÉÓÉ
housetop ÓÀáÖÒÀÅÉ
housewife ÃÉÓÀáËÉÓÉ
hover ËÉÅËÉÅÉ, ÍÀÅÀÒÃÉ
how ; ÒÏÂÏÒ, ÒÀÍÀÉÒÀà how do you do! ÂÀÌÀÒãÏÁÀ how long ÒÀÌÃÄÍ áÀÍÓ;
however ÒÀÝ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ; ÌÉÈ ÖÌÄÔÄÓ; how many? how much? ÒÀÌÃÄÍÉ
howl ÊÅÍÄÓÀ, ÙÌÖÉËÉ, ÚÖÌÉËÉ
huckleberry ÌÏÝÅÉ
huckster ÃÀÌÔÀÒÄÁÄËÉ; 1.ÃÀËÀËÉ; 2.ÌÄßÅÒÉËÌÀÍÄ; ÅÀàÒÏÁÀ
huddle ÂÒÏÅÀ; ÈÀÅÉÓ ÌÏÚÒÀ, ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ
hue ÄË×ÄÒÉ
hug ÌÏáÅÄÅÍÀ, ÂÀÃÀáÅÄÅÍÀ
huge ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ
hum ÁÆÖÉËÉ, ÆÖÆÖÍÉ
human ÀÃÀÌÉÀÍÖÒÉ
humane 1.äÖÌÀÍÉÔÀÒÖËÉ; 2.äÖÌÀÍÖÒÉ, ÀÃÀÌÉÀÍÖÒÉ
humanity äÖÌÀÍÖÒÏÁÀ, ÀÃÀÌÉÀÍÏÁÀ; ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÀ
humble ÈÀÅÃÀàÄÒÉËÉ, ÌÏÒÜÉËÉ
humbug 1.ÔÚÖÉËÉ, ÜÌÀáÉ; 2.ÌÀÔÚÖÀÒÀ; 3.ÌËÅÄáÀÒÀ.
humid ÍÄÓÔÉÀÍÉ
humidity ÓÉÍÄÓÔÄ
humiliate ÃÀÌÝÉÒÄÁÀ
humility ÌÏÒÜÉËÄÁÀ
humorist ÉÖÌÏÒÉÓÔÉ
humour 1.ÉÖÌÏÒÉ; 2.ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÀ
hunch; hunch-backed ÊÖÆÉ; ÊÖÆÉÀÍÉ
hundred ÀÓÉ
hundredth ÌÄÀÓÄ
Hungarian ÖÍÂÒÄËÉ; ÖÍÂÒÖËÉ ÄÍÀ; ÖÍÂÒÖËÉ
Hungary ÖÍÂÒÄÈÉ
hunger ÛÉÌÛÉËÉ; ÛÉÌÛÉËÏÁÀ
hungry ÌÛÉÄÒÉ
hunt ÍÀÃÉÒÏÁÀ
hunter ÌÏÍÀÃÉÒÄ
hurl ÔÚÏÒÝÍÀ
hurrah ÅÀÛÀ
hurricane ØÀÒÉÛáÀËÉ
hurriedly ÓÀÜØÀÒÏÃ
hurrry ÓÉÜØÀÒÄ, ÀÜØÀÒÄÁÖËÏÁÀ; ÃÀÜØÀÒÄÁÀ, ÀÜØÀÒÄÁÀ
hurt (hurt, hurt) ÆÉÀÍÉ; ÔÊÄÍÀ, ÃÀÆÉÀÍÄÁÀ
husband ØÌÀÒÉ
hush ÓÉÜÖÌÄ, ÃÖÌÉËÉ; ÂÀÜÖÌÄÁÀ; ÜÖÌÀÃ
husky áÒÉÍßÉÀÍÉ
hustle ÌÉáËÀ_ÌÏáËÀ, àÄÃÅÀ
hut ØÏáÉ
hyacinth 1.ÓÖÌÁÖËÉ 2.ÉÀÂÖÍÃÉ
hydrogen ßÚÀËÁÀÃÉ
hydroplane äÉÃÒÏÐËÀÍÉ
hyena À×ÈÀÒÉ
hygiene äÉÂÉÄÍÀ
hypocrisy ÐÉÒ×ÄÒÏÁÀ, ×ÀÒÉÓÄÅËÏÁÀ
hypocrite ÐÉÒÌÏÈÍÄ, ×ÀÒÉÓÄÅÄËÉ
hysterics ÉÓÔÄÒÉÊÀ.
I
I ÌÄ
ice ÚÉÍÖËÉ; ÂÀÝÉÅÄÁÀ
ice-breaker ÚÉÍÖËÉÓ ÌàÒÄËÉ
ice-cream ÍÀÚÉÍÉ
iceland ÉÓËÀÍÃÉÀ
icy ÚÉÍÖËÏÅÀÍÉ
Idaho ÀÉÃÀäÖ (ÛÔÀÔÉ)
idea ÀÆÒÉ, ÉÃÄÀ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ
ideal ÉÃÄÀËÖÒÉ
idealist ÉÃÄÀËÉÓÔÉ
idealize ÂÀÉÃÄÀËÄÁÀ
idem 1.ÉÂÉÅÄ ÀÅÔÏÒÉ; 2. ÉÂÉÅÄ ßÉÂÍÉ, ÉÂÉÅÄ ÓÉÔÚÅÀ
identical ÉÂÉÅÄ, ÉÓÄÈÉÅÄ
identify ÂÀÉÂÉÅÄÁÀ
identity ÉÂÉÅÄÏÁÀ
ideological ÉÃÄÏËÏÂÉÖÒÉ
ideology ÉÃÄÏËÏÂÉÀ
idest ÄÓÄ ÉÂÉ
idiom ÉÃÉÏÌÉ
idiot ÉÃÉÏÔÉ
idle ÆÀÒÌÀÝÉ
idol ÊÄÒÐÉ
if ÈÖ; ÒÏÌ; ÒÏÝÀ
ignite ÀÍÈÄÁÀ; ÝÄÝáËÉÓ ÌÏÊÉÃÄÁÀ
igniminy ÓÉÒÝáÅÉËÉ, ÈÀÅÉÓ ÌÏàÒÀ
ignoramus ÖÝÏÃÉÍÀÒÚ, ÖÅÉÝÉ
ignorance ÖÝÏÃÉÍÀÒÏÁÀ, ÖÅÉÝÏÁÀ
ignorant ÖÅÉÝÉ, ÖÝÏÃÉÍÀÒÚ
ignore ÖÂÖËÄÁÄËÚÏ×À, ÀÒÀà ÜÀÂÃÄÁÀ
ill 1.ÀÅÀÃÌÚÏ×É; 2.ÝÖÃÉ; ÝÖÃÀÃ
illegal ÖÊÀÍÏÍÏ, ÀÒÀËÄÂÀËÖÒÉ
illegible ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ
illegitimate ÖÊÀÍÏÍÏ
illicit ÀÊÒÞÀËÖÒÉ
Illinois ÉËÉÍÏÉÓÉ (ÛÔÀÔÉ)
illiteracy ÖßÉÂÍÖÒÏÁÀ, ßÄÒÀ-ÊÉÈáÅÉÓ ÖÅÏÃÉÍÀÒÏÁÀ
illiterate ßÄÒÀ-ÊÉÈáÅÉÓ ÖÝÏÃÉÍÀÒÉ
illness ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ
illogical ÖËÏÂÉÊÏ
ill-tempered ÝÖÃÉ ÆÍÉÓ
ill-timed ÀÒÀÃÒÏÖËÉ, ÛÄÖ×ÄÒÄÁÄËÉ
ill-treat ÝÖÃÀÃ ÌÏÐÚÒÏÁÀ, ÌÏØÝÄÅÀ
illuminate ÂÀÍÀÈÄÁÀ, ÂÀÛÖØÄÁÀ
illusion ÉËÖÆÉÀ, ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ
illusive ÌÀÝÃÖÍÄÁÄËÉ, ÌÏÌÀÔÚÖÄÁÄËÉ
illustrious ÝÍÏÁÉËÉ, ÓÀáÄËÂÀÍÈØÌÖËÉ
image ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÀ, ÓÖÒÀÈÉ
imaginary ßÀÒÌÏÓÀáÅÉÈÉ
imagine ÀÆÒÀà ÌÏÓÅËÀ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ.
imbecile ÓÖËÄËÉ, àÊÖÀÓÖÓÔÉ
imbibe ÛÄßÏÅÀ,ÛÄÓÒÖÔÅÀ
imbue 1. ÂÀãÄÒÄÁÀ; 2.ÛÈÀÂÏÍÄÁÀ.
imitate ÌÉÁÀÞÅÀ
imitation ÌÉÁÀÞÅÀ
imitator ÌÉÌÁÀÞÅÄËÉ
immaculate ÖÌßÉÊÅËÏ, ÛÄÖÁÙÀËÀÅÉ
immanent ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ, ÜÅÄÖËÉ; ÌÖÃÌÉÅÉ, ÐÄÒÌÀÍÄÍÔÖËÉ
immaterial 1.ÀÒÀÍÉÅÈÉÄÒÉ; 2.ÀÒÀÀÒÓÄÁÉÈÉ
immature ÖÌßÉ×ÀÒÉ, ÌÊÅÄáÄ, ÛÄÌÏÖÓÅËÄËÉ
immeasurable ÂÀÍÖÆÏÌÄËÉ
immediate 1.ÓÀÜØÀÒÏ, ÓÀÓßÒÀ×Ï; 2.ÖÛÖÀËÏ
immediately 1.ÃÀÖÚÏÅÍÒÁËÉÅ, ÓÀÜØÀÒÏÃ, ÓÀÓßÒÀ×ÏÃ; 2.ÖÛÖÀËÏÃ
immorial ÖáÓÏÅÀÒÉ , ÞÅÄËÉÓÞÅÄËÉ
immense ÃÉÃÉ, ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ, ÖÓÀÆÙÅÒÏ
immerse ÜÀÞÉÒÅÀ
imminence ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÀ, ÂÀÒÃÖÅÀËÏÁÀ
imminent ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ, ÂÀÒÃÀÖÅÀËÉ
immobile ÖÞÒÀÅÉ
immoderate ÀÒÀÆÏÌÉÄÒÉ, ÆÏÌÀÂÀÃÀÓÖËÉ
immodest ÌÏÖÒÉÃÄÁÄËÉ
immoral ÖÆÍÄÏ
immortal ÖÊÅÃÀÅÉ
immovable ÖÃÒÄÊÉ, ÖÒÚÄÅÉ, ÖÞÒÀÅÉ
immune 1.ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ; 2. ÂÀÒÀÍÔÉÒÄÁÖËÉ
immunity 1. ÛÄÙÀÅÀÈÉ; 2.ÉÌÖÍÉÔÄÔÉ; 3. ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
impact ÃÀÒÔÚÌÀ,ÛÄãÀáÄÁÀ; ÃÀãÀáÄÁÀ
impair ÃÀÆÉÀÍÄÁÀ
impalpable ÛÄÖáÄÁÄËÉ; ÛÄÖÂÒÞÍÏÁÄËÉ
impart 1.ÌÉÝÄÌÀ, ÃÀÌÀÔÄÁÀ; 2.ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ
impartial ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ, ÐÉÒÖÈÅÍÄËÉ
impassable ÂÀÖÅÀËÉ
impasse 1.ÜÉáÉ; 2.ÂÀÌÏÖÅÀËÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
impatience ÌÏÖÈÌÄÍËÏÁÀ
impatient ÌÏÖÈÌÄÍÄËÉ
impeach ÐÀÓÖáÉÓÂÄÁÀÛÉ ÌÉÝÄÌÀ, ÄàÅÉÓ ÌÉÔÀÍÀ, ÃÀÁÒÀËÄÁÀ
impeccable ÛÄÖÝÏÃÅÄËÉ; ÖÝÏÃÅÄËÉ, ÖÌßÉÊÅËÏ
impediment ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ
impel ÛÄÂÖËÉÀÍÄÁÀ, ßÀØÄÆÄÁÀ
impenetrable ÂÀÖÅÀËÉ, ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ
imperative ÌÁÒÞÀÍÄÁËÖÒÉ; ÁÒÞÀÍÄÁÉÈÉ ÊÉËÏ
imperceptible ÛÄÖÌÜÍÄÅÄËÉ, ÖáÉËÀÅÉ
imperial ÓÀÉÌÐÄÒÉÏ
imperialistic ÉÌÐÄÒÉÀËÉÓÔÖÒÉ
imperil ÓÀ×ÒÈáÄÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ
imperious ÌÁÒÞÀÍÄÁËÖÒÉ
imperishable 1.ÃÀÖÍÂÒÄÅÄËÉ; 2.ÓÀÖÊÖÍÏ ÓÀÌÀÒÀÃÉÓÏ
impermeable ÖÑÏÍÉ, ÛÄÖÙßÄÅÉ
impersonal ÖÐÉÒÏÅÍÏ, ÖÓÖÁÉÄØÔÏ
impersonate ÂÀÍÓÀáÉÄÒÄÁÀ
impertinence ÖÔÉ×ÒÏÁÀ, ÈÀÅáÄÃÏÁÀ
imperturbable ÀÙÖÛ×ÏÈÄÁÄËÉ
impetuous ÓßÒÀ×É; ÌÊÅÄÈÒÉ
impetus ÁÉÞÂÉ; ÉÌÐÖËÓÉ
implacable ÖËÌÏÁÄËÉ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ
implant ÃÀÒÂÅÀ; ÃÀÍÄÒÂÅÀ
implements áÄËÓÀßÚÏ; ÉÀÒÀÙÉ
implicate ÜÀÒÄÅÀ; ÂÀÒÄÅÀ; ÜÀÒÈÅÀ
implicit ÖÓÉÔÚÅÏ, ÀÍÂÀÒÉÛÌÉÖÝÄÌÄËÉ
implore ÈáÏÅÍÀ, ÅÄÃÒÄÁÀ
imply ÃÀÐÉÒÄÁÀ, ÂÀÍÆÒÀáÅÀ
impolite ÖÆÒÃÄËÉ
impoliteness ÖÆÒÃÄËÏÁÀ
import 1.ÛÄÌÏÔÀÍÀ; 2.ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ØÏÍÀ
importance ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ
important ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ
importunate ÃÀÑÉÍÄÁÖËÉ, ÊÄÒÐÉ, ÈÀÅÂÖÍÄÁÀ
importune ÃÀÑÉÍÄÁÉÈ ÝÃÀ, ÓßÒÀ×ÅÀ
impose ÃÀÁÄÂÅÒÀ; ÞÀËÀà ÈÀÅÓ ÌÏáÅÄÅÀ
imposing ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ
impossibility ÛÄÖÞËÄÁËÏÁÀ
impossible ÛÄÖÞËÄÁÄËÉ
impostor 1.ÈÅÉÈÌÀÒØÅÉÀ, ÝÒÖÌÀÒØÅÉÀ; 2.ÌÀÔÚÖÀÒÀ
importence ÖÙÏÍÏÁÀ, ÖÞËÖÒÄÁÀ
impoverish ÂÀÙÀÒÉÁÄÁÀ, ÂÀÙÀÔÀÊÄÁÀ
impracticable ÀÒÀÐÒÀØÔÉÊÖËÉ; ÛÄÖÓÒÖËÄÁÀÃÉ
impregnable ÌÉÖÅÀËÉ, ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ
impregnate ÂÀÍÀÚÏ×ÉÄÒÄÁÀ
impress 1.ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÉÓ ÌÏáÃÄÍÀ; 2. ÃÀÁÄàÃÅÀ
impression 1.ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ; 2.ÀÍÀÁÄàÃÉ.
imprison ÃÀÐÀÔÉÌÒÄÁÀ, ÃÀÔÖÓÀÙÄÁÀ
imprisonment ÃÀÐÀÔÉÌÒÄÁÀ,ÃÀÔÖÓÀÙÄÁÀ
improbable ÃÀÖãÄÒÄÁÄËÉ, ßÀÒÌÏÖÃÂÄÍÄËÉ
improper ÛÄÖ×ÄÒÄÁÄËÉ
impropriety ÖÌÀÒÈÄÁÖËÏÁÀ; ÖÆÒÃÄËÏÁÀ
improve ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ
improvement ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ
imprudence ÀÒÀÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÄÁÀ, ÂÀÖ×ÒÈáÉËÄÁËÏÁÀ
imprudent ÀÒÀÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÉ, ÂÀÖ×ÒÈáÉËÄÁÄËÉ
impudence ÖÓÉÒÝáÅÉËÏÁÀ, ÖÍÀÌÖÓÏÁÀ, ÈÀÅáÄÃÏÁÀ
impudent ÖÓÉÒÝáÅÉËÏ, ÖÍÀÌÖÓÏ
impugn ÛÄÝÉËÄÁÀ, ÛÄÃÀÅÄÁÀ
impulse ÛÄÂÖËÉÀÍÄÁÀ, ßÀØÄÆÄÁÀ
impunity ÃÀÖÓãÄËÏÁÀ
impurity ÌÉÍÀÒÄÅÉ
impute ÌÉßÄÒÀ; ÃÀÁÒÀËÄÁÀ
in -ÛÉ, -ÉÈ, -È; to be in ÛÉÍ ÚÏ×ÍÀ ins and outs 1.ÃÄÔÀËÄÁÉ, ßÅÒÉËÌÀÍÄÁÉ;
2.áÅÒÄËÄÁÉ; in order to ÉÌÉÔÏÌ ÒÏÌ
inability ÖÍÉàÏÁÀ, ÖÖÍÀÒÏÁÀ
inaccessible ÌÉÖßÅÃÏÌÄËÉ, ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ
inaccuracy ÀÒÀÆÖÓÔÏÁÀ, ÛÄÝÃÏÌÀ
inactive ÖÌÏØÌÄÃÏ
inadequate ÛÄÖ×ÄÒÄÁÄËÉ, ÛÄÖÓÀÔÚÅÉÓÉ
inadmissible ÃÀÖÛÅÄÁÄËÉ
inanimate ÖÓÉÝÏÝáËÏ
inapplicable ÂÀÌÏÖÚÄÍÄÁÄËÉ
inapt ÖÍÉàÏ
inarticulate ÃÀÖÍÀßÄÅÒÄÁÄËÉ
inasmuch ÉÌÃÄÍÀÃ, ÒÀÌÃÄÍÀÃÀÝ, ÉÌÉÓ ÂÀÌÏ ÒÏÌ
inaudible ÜÖÌÉ; ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ
inaugural ÛÄÓÀÅÀËÉ (ÓÉÔÚÅÉÓÀ, ËÄØÝÉÉÓÀ)
inaugurate ÆÄÉÌÉÈ ÂÀáÓÍÀ
inauguration 1.ÂÀáÓÍÀ; 2.ÃÀÊÀÅÄÁÀ ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÓ
incalculable ÖÈÅÀËÀÅÉ, ÖÒÉÝáÅÉ, ÀÖÀÒÄÁÄËÉ
incandescent ÂÀÅÀÒÅÀÒÄÁÖËÉ
incapable ÖÍÉàÏ, ÖÖÍÀÒÏ
incapacity ÖÍÉàÏÁÀ, ÖÖÍÀÒÏÁÀ
incarnation ÂÀÍÓÀáÉÄÒÄÁÀ
incendiary ÂÀÌÜÀÙÄÁÄËÉ
incentive ÌÀÉÞÖËÄÁÄËÉ, ÛÄÌÀÂÖËÉÀÍÄÁÄËÉ
inceptive ÃÀÌßÚÄÁÉ, ÃÀßÚÄÁÉÈÉ
incertitude ÃÀÖÒßÌÖÍÄÁËÏÁÀ, ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÏÁÀ
incessant ÛÄÖßÚÅÄÔÄËÉ
inch 1.ÃÖÉÌÉ; 2.ÓÉÌÀÙËÄ
incidence ÃÀÝÄÌÀ
incident ÛÄÌÈáÝÄÝÀ, ÉÍÝÉÃÄÍÔÉ
incidental ÛÄÌÈáÅÄÅÄÈÉ, ÓÀÓáÅÀÈÀÛÏÒÉÓÏ
incidentally ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈ
incinerate ßÅÀ, ÃÀßÅÀ
incisive ÌßÅÀÅÄ
incite 1.ßÀØÄÆÄÁÀ, ÛÄÂÖËÉÀÍÄÁÀ ; 2.ÀÙÄËÅÄÁÀ
incivility ÖÆÒÃÄËÏÁÀ, ÂÀÖÈËÄËÏÁÀ
inclination 1.ÌÉÃÒÄÊÉËÄÁÀ; 2. ÂÀÃÀáÒÀ
incline 1.ÌÉÃÒÄÊÉËÄÁÉÓ ØÏÍÀ; 2. ÂÀÃÀáÅÄÅÀ, ÂÀÃÀáÒÀ
include 1.ÛÄÉÝÀÅÓ; 2.ÜÀÓÌÀ, ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ
inclusive ÛÄÌÝÅÄËÉ
incoherent ÂÀÖÂÄÁÀÒÉ, ÖÈÀÅÁÏËÏ
income ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ
incommensurable ÖÈÀÍÀÆÏÌÏ
incompatible ÛÄÖÈÀÅÓÄÁÀÃÉ
incompetence ÀÒÀÊÏÌÐÄÔÄÍÔÖÒÏÁÀ, ÖÝÏÃÉÍÀÒÏÁÀ
incomplete 1.ÍÀÊËÖËÉ; 2.ÀÒÀÓÒÖËÚÏ×ÉËÉ; 3.ÃÀÖÌÈÀÅÒÄÁÄËÉ
inconceivable ÌÉÖßÅÃÏÌÄËÉ, ßÀÒÌÏÖÃÂÄÍÄËÉ
incongruity ÛÄÖÓÀÔÚÅÉÓÏÁÀ; 2.ÛÄÖ×ÄÒÄÁËÏÁÀ
inconsequenet ÀÒÀÈÀÍÀÌÉÌÃÄÅÒÖËÉ
inconsiderate ÌÏÖ×ÉØÒÄÁÄËÉ
inconsistency ÀÒÀÈÀÍÌÉÌÃÄÅÒÏÁÀ
inconspicuous ÛÄÖÌÜÍÄÅÄËÉ
inconstancy ÝÅÀËÄÁÀÃÏÁÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ
incontrovertible ÖÝÉËÏÁÄËÉ, ÖÃÀÅÏ
inconvenience ÖáÄÒáÖËÏÁÀ; ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ, ÓÉÞÍÄËÄ
incorporate ÛÄÒßÚÌÀ; ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ
incorrect ÖÌÀÒÈÄÁÖËÏ, ÀÒÀßÄÓÉÄÒÉ, ÀÒÀÓßÏÒÉ
incorrigible ÂÀÌÏÖÓßÄÒÄÁÄËÉ, ÌÏÖÒãÄËÄÁÄËÉ
increase ÂÀÃÉÃÄÁÀ, ÂÀÆÒÃÀ, ÆÒÃÀ
incredible ÃÀÖãÄÒÄÁÄËÉ, ßÀÒÌÏÖÃÂÄÍÄËÉ
incredulous ÌÉÖÍÃÏÁÄËÉ, ÖÍÃÏÁÄËÉ
increment ÆÒÃÀ, ÍÀÌÀÔÉ
inculcate ÍÄÒÂÅÀ, ÜÀÍÄÒÂÅÀ
incur responsibility ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÉÓ ÀÙÄÁÀ
incurable ÂÀÍÖÊÖÒÍÄÁÄËÉ
incursion ÈÀÅÃÀÓáÌÀ
indebted ÌÏÅÀËÄ, ÅÀËÃÄÁÖËÉ
indecency ÖÌÀÒÈÄÁËÏÁÀ, ÖÆÒÃÄËÏÁÀ
indecision ÂÀÖÁÄÃÀÏÁÀ, ÚÏÚÌÀÍÉ
indecisive ÂÀÖÁÄÃÀÅÉ
indeed ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ, ÌÀÒÈËÀ, ÍÀÌÃÅÉËÀÃ
indefeasible 1.áÄËÛÄÖÅÀËÉ; 2.ÖÒÙÅÄÅÉ, ÂÀÖÔÄáÄËÉ
indefinite ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÉ
indelible ßÀÒÖáÏÝÄËÉ, ßÀÖÛËÄËÉ
indemnity 1.ÊÏÌÐÄÍÓÀÝÉÀ; 2.ÊÏÍÔÒÉÁÖÝÉÀ
independence ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÀ
independent ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ
index ÌÀÜÅÄÍÄÁÄËÉ, ÓÀÞÉÄÁÄËÉ; ÉÍÃÄØÓÉ
India ÉÍÃÏÄÈÉ
Indian ÉÍÃÏÄËÉ
indicate ÜÅÄÍÄÁÀ; ÀÙÍÉÛÅÍÀ
indict ÐÀÓÖáÉÓÂÄÁÀÛÉ ÌÉÝÄÌÀ, ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÛÉ ÂÀÃÀÝÄÌÀ
indictment ÓÀÁÒÀËÌÃÄÁËÏ ÏØÌÉ
indifference ÂÖËÂÒÉËÏÁÀ, ÖáÀËÉÓÏÁÀ
indifferent ÂÖËÂÒÉËÉ
indigence ÂÀàÉÒÅÄÁÀ, ÂÀÓÀàÉÒÉ, áÄËÌÏÊËÄÏÁÀ
indigenous ÌÊÅÉÃÒÉ, ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ
indignant ÂÖËÌßÚÒÀËÉ, ÀÙÛ×ÏÈÄÁÖËÉ
indignation ÂÖËÉÓßÚÒÏÌÀ, ÀÙÛ×ÏÈÄÁÀ
indignity ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À
indirect ÉÒÉÁÉ, ÀÒÀÐÉÒÃÀÐÉÒÉ
indiscreet ÌÏÖÒÉÃÄÁÄËÉ, ÊÀÃÍÉÄÒÉ; ÀÒÀÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÉ
indispensable ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ
indisposed ÖØÄÉ×Ï
indisputable ÖÝÉËÏÁÄËÉ, ÖÃÀÅÏ
indistinct ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ, ÁÖÍÃÏÅÀÍÉ
individual ÉÍÃÉÅÉÃÖÀËÖÒÉ, ÊÄÒÞÏ; ÉÍÃÉÅÉÃÉ, ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ
indivisible ÂÀÍÖÚÏ×ÄËÉ, ÃÀÖÍÀßÉËÄÁÄËÉ
indolent ÆÀÒÌÀÝÉ, ÖÃÀÒÃÄËÉ
indoors -ÛÉ (ÓÀáËÛÉ)
induce ßÀØÄÆÄÁÀ
inducement 1.ÓÔÉÌÖËÉ; 2.ÝÈÖÍÄÁÀ, ÌÉÓÀÔÚÖÄÁÄËÉ
indulge ÂÀÍÄÁÉÅÒÄÁÀ, Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ, áÄËÉÓÛÄßÚÏÁÀ
indulgence áÄËÉÓÛÄßÚÏÁÀ
industrial ÓÀÌÒÄßÅÄËÏ, ÉÍÃÖÓÔÒÉÖËÉ
industrious ÛÒÏÌÉÓÌÏÚÅÀÒÄ, ÌÖÚÀÉÈÉ
industry ÉÍÃÖÓÔÒÉÀ
ineffective ÖÛÄÃÄÂÏ; ÂÀÁÀÈÉËÄÁÖËÉ
ineffectual ÖÍÀÚÏ×Ï; ÖÛÄÃÄÂÏ
inefficient ÖÅÀÒÂÉÓÉ
inequality ÖÈÀÍÀÓßÏÒÏÁÀ
inevitable ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ, ÂÀÒÃÖÅÀËÉ
inexhaustible ÖËÄÅÉ, ÂÀÌÏÖËÄÅÄËÉ
inexperienced ÂÀÌÏÖÝÃÄËÉ
inexplicable ÀÖáÓÍÄËÉ; ÂÀÖÂÄÁÀÒÉ
infallible ÛÄÖÝÃÏÌÄËÉ, ÛÄÖÌÝÃÀÒÉ; 2.ÓÀÉÌÄÃÏ, ÄÒÈÂÖËÉ
infamous ÓÀÌÀÒÝáÅÉÍÏ, ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÌÔÄáÉ
infamy ÓÀáÄËÂÀÔÄáÉËÏÁÀ; ÛÄÒÝáÅÄÍÀ
infancy ÁÀÅÛÅÏÁÀ, ÁÀËÙÏÁÀ
infant ÁÀËÙÉ, ÁÀÅÛÅÉ
infantry ØÅÄÉÈÉ ãÀÒÉ
infect ÓÄÍÉÓ ÂÀÃÀÃÄÁÀ
infection 1.ÃÀÓÍÄÖËÄÁÀ; 2.ÉÍ×ÄØÝÉÀ
infer ÃÀÓÊÅÍÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ
inference ÃÀÓÊÅÍÀ
inferior 1. ÖÌÝÒÏÓÉ; 2.ÖÀÒÄÓÉ; 3.ØÅÄÃÀ
infinite 1.ÖÓÀÆÙÅÒÏ, ÓÀÆÙÅÀÒÃÀÖÃÄÁÄËÉ; 2.ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÉ
infinitive ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÉ; ÓÀáÄËÆÌÍÀ, ÉÍ×ÉÍÉÔÉÅÉ
infirm ÖÞËÖÒÉ, ÓÖÓÔÉ
inflammable ÀÀËÄÁÀÃÉ
inflammation ÀÍÈÄÁÀ, ÀÀËÄÁÀ; ÝÄÝáËÉÓ ßÀÊÉÃÄÁÀ
inflexible ÖÃÒÄÊÉ
inflict 1.ÃÀÒÔÚÌÀ; 2.ÔÀÍÊÅÀ, ÃÀÔÀÍãÅÀ
infliction 1.ÓÀÓãÄËÉ; 2.ÓÄÅÃÀ, ÔÀÍãÅÀ
influence ÂÀÅËÄÍÀ; ÂÀÅËÄÍÉÓ ÌÏáÃÄÍÀ
influential ÂÀÅËÄÍÉÀÍÉ
inform ÛÔÚÏÁÉÍÄÁÀ, ÉÍ×ÏÒÌÉÒÄÁÀ
informal ÀÒÀÏ×ÉÝÉÀËÖÒÉ
information ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ
infringe ÃÀÒÙÅÄÅÀ (ÊÀÍÏÍÉÓ, ÃÀÐÉÒÄÁÉÓ, ÓÀÀÅÔÏÒÏ Ö×ËÄÁÉÓ)
infringment ÃÀÒÙÅÄÅÀ
ingenious ÂÀÌÏÌÂÏÍÉ, ÂÀÌàÒÉÀáÉ; 2.ÂÏÍÄÁÀÌÀáÅÉËÉ
ingenuity ÂÀÌÏÌÂÏÍÄÁËÏÁÀ, ÂÀÌàÒÉÀáÏÁÀ
ingenuous ÂÖËßÒ×ÄËÉ; ÖÉÛÌÀÊÏ, ÂÖËÖÁÒÚÅÉËÏ
igratitude ÖÌÀÃÖÒÏÁÀ
inhabit ÝáÏÅÒÄÁÀ, ÁÉÍÀÃÒÏÁÀ
inhabitant ÌÝáÏÅÒÄÁÉ, ÁÉÍÀÃÀÒÉ
inherent ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ, ÜÅÄÖËÉ
inherit ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÈ ÌÉÙÄÁÀ
inheritance ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÀ
inheritor ÌÄÌÊÅÉÃÒÄ
inhuman ÀÒÀÀÃÀÌÉÀÍÖÒÉ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ
inimical ÌÔÒÖËÉ
iniquity ÖÓÀÌÀÒÈËÏÁÀ
initial ÐÉÒÅÄËÀÃÉ, ÃÀßÚÄÁÉÈÉ; 1.ÓÀßÚÉÓÉ ÀÓÏ; 2.ÉÍÉÝÉÀËÉ
injure 1.ÅÍÄÁÀ, ÆÉÀÍÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ; 2. ÃÀàÒÀ; 3. ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×ÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ, ÂÀËÀÍÞÙÅÀ
injustice ÖÓÀÌÀÒÈËÏÁÀ
ink ÌÄËÀÍÉ
inkling ÂÀÃÀÊÒÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÈØÌÀ
inkstand ÓÀÌÄËÍÄ
inky ÌÄËÍÉÀÍÉ
inlet ÚÖÒÄ, ÖÁÄ
inn ÓÀÓÔÖÌÒÏ (ÐÀÔÀÒÀ ØÀËÀØÄÁÓÀ ÃÀ ÃÀÁÄÁÛÉ)
inner ÛÉÍÀÂÀÍÉ
innkeeper ÓÀÓÔÖÌÒÏÓ ÐÀÔÒÏÍÉ
innocence 1.ÖÃÀÍÀÛÀÖËÏÁÀ; 2.ÌÉÀÌÉÔÏÁÀ
innocent 1.ÖÃÀÍÀÛÀÖËÏ; 2. ÖÌÀÍÊÏ
innovation ÀáÀËÛÄÌÏÍÀÙÄÁÉ, ÓÉÀáËÄ; ÍÏÅÀÔÏÒÏÁÀ
inquest ÜÅÄÍÄÁÉÓ ÜÀÌÏÒÈÌÄÅÀ; ÃÀÊÉÈáÅÀ; ÂÀÌÏÞÉÄÁÀ
inquire ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀ; ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ, ÝÍÏÁÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
inquiry 1.ÝÍÏÁÀ; 2.ÂÀÌÏÞÉÄÁÀ, ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ;inqiury office ÝÍÏÁÀÈÀ ÁÉÖÒÏ
inquisitive ÝÍÏÁÉÓÌÏÚÅÀÒÄ
inroad ÈÀÅÃÀÓáÌÀ, ÛÄÓÄÅÀ
insane ÂÀÃÀÒÄÖËÉ, ÂÉÑÉ
insatiable ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ, ÞÖÍßÉ
inscription ßÀÒßÄÒÀ
inscrutable ÌÉÖßÅÃÏÌÄËÉ, ÓÀÉÃÖÌËÏ
insect ÌßÄÒÉ
insecurity ÂÀÖÔÀÍËÏÁÀ
inseparable ÂÀÍÖÚÒÄËÉ
insert ÜÀÓÌÀ, ÜÀÌÀÔÄÁÀ
inside ÛÉÂ, ÛÉÂÍÉÈ; ÛÉÂÀ ÐÉÒÉ, ÖÊÖÙÌÀ ÐÉÒÉ ØÓÏÅÉËÉÓÀ; ÛÉÍÀÂÀÍÉ
insight ÂÀÂÄÁÉÓ, ÌÉáÅÄÃÒÉÓ ÍÉàÉ, ÉÍÔÖÉÝÉÀ
insignificant ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏ
insincere ÀÒÀÂÖËßÒ×ÄËÉ, ÐÉÒÌÏÈÍÄ
insipid 1.ÖÂÄÌÖÒÉ; 2.ÖÓÉÝÏÝáËÏ
insist ÌÏÈáÏÅÍÀ, ÃÀÜÄÌÄÁÀ, ÌÔÊÉÝÄÁÀ
insistence ÃÀÑÉÍÄÁÀ, ÊÄÒÐÏÁÀ
insistent ÑÉÍÉÀÍÉ, ÊÄÒÐÉ
insolence ÖÔÉ×ÒÏÁÀ, ÈÀáÄÃÏÁÀ
insolvency 1.ÅÀËÀÖÅÀËÏÁÀ, ÁÀÍÊÒÏÔÏÁÀ; 2.áÄËÌÏÊËÄÏÁÀ
inspect ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ, ÛÄÌÏßÌÄÁÀ
inspiration ÆÄÛÈÀÂÏÍÄÁÀ, ÀÙÌÀ×ÒÄÍÀ
inspire ÀÈ×ÒÈÏÅÀÍÄÁÀ, ÛÈÀÂÏÍÄÁÀ
instability ÀÒÀÌÃÂÒÀÃÏÁÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ
install ÃÀÃÂÌÀ, ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ
instalment ÌÏÒÉÂÉ ÛÄÓÀÔÀÍÉ
instance ÌÀÂÀËÉÈÉ; for instance ÌÀÂÀËÉÈÀÃ
instant ÌÏÌÄÍÔÉ, ßÀÌÉ
instantly ÉÌ ßÖÈÛÉÅÄ, ÃÀÖÚÏÅÍÄÁËÉÅ
instead ÍÀÝÅËÀÃ
instigate ßÀØÄÆÄÁÀ
instict ÉÍÓÔÉÍØÔÉ, ÀËÙÏ
institute ÉÍÓÔÉÔÖÔÉ; ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀ; ÃÀÀÒÓÄÁÀ
institution ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀ, ÃÀßÄÓÄÁÀ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉÓ
instruct 1.ÓßÀÅËÄÁÀ; 2.ÁÒÞÀÍÄÁÉÓ ÂÀÝÄÌÀ
instruction ÉÍÓÔÒÖØÝÉÀ, ÓßÀÅËÄÁÀ
instructive àÊÖÉÓ ÓÀÓßÀÅËÉ, ÓÀßÅÒÈÍÄËÉ
instrument áÄËÓÀßÚÏ, ÉÀÒÀÙÉ
instrumental ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÖËÉ
insufficient ÀÒÀÃÀÌÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÄËÉ, ÀÒÀÓÒÖËÉ
insular ÊÖÍÞÖËÉÓÀ
insulation ÉÆÏËÀÝÉÀ, ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÀ
insult ßÚÄÍÀ, ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À; ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×ÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ
insurance ÃÀÆÙÅÄÅÀ
insure ÃÀÆÙÅÄÅÀ
insurgency ÀÌÁÏáÄÁÀ
insurgent ÀãÀÍÚÄÁÖËÉ, ÌÄÀÌÁÏáÄ
insurmountable ÃÀÖÞËÄÅÄËÉ, ÂÀÃÀÖËÀáÀÅÉ
insurrection ÀÌÁÏáÄÁÀ, ÀãÀÍÚÄÁÀ
intact áÄËÖáËÄÁÄËÉ, ÌÈÄËÉ
integrity ÌÈËÉÀÍÏÁÀ; áÄËÖáËÄÁËÏÁÀ
intellect àÊÖÀ, ÂÏÍÄÁÀ, ÉÍÔÄËÄØÔÉ
intellectual ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ, ÂÏÍÄÁÒÉÅÉ; ÉÍÔÄËÉÂÄÍÔÉ
intelligence 1.ÂÏÍÄÁÀ; 2.ÓÀÆÒÉÀÍÏÁÀ; 3.ÝÍÏÁÀ, ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ
intelligent ÂÏÍÉÄÒÉ, àÊÅÉÀÍÉ
intend ÂÀÍÆÒÀáÅÀ
intensive ÃÀàÉÌÖËÉ, ÃÀÞÀÁÖËÉ; ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÉ
intention ÌÉÆÀÍÉ, ÌÉÆÀÍÃÀÓÀáÖËÏÁÀ
intentional ÂÀÍÆÒÀáÖËÉ
intercept ÃÀàÄÒÀ, áÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ; ÛÄßÚÅÄÔÀ
interchange ÂÀÝÅËÀ, ÂÀÃÀÝÅËÀ
intercourse ÊÀÅÛÉÒÉ, ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ
interdict ÀÊÒÞÀËÅÀ
interest 1.ÉÍÔÄÒÄÓÉ; 2.ÐÒÏÅÄÍÔÉ; ÃÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÀ
interesting ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ
interfere ÜÀÒÄÅÀ, ÂÀÒÄÅÀ
interference ÜÀÒÄÅÀ, ÂÀÒÄÅÀ
interior ÛÉÂÀ ÍÀßÉËÉ; ÛÉÂÀ
intermediary ÛÖÀÌÀÅÀËÉ; ÛÖÀËÄÃÖÒÉ
internal ÛÉÍÀÂÀÍÉ, ÛÉÂÀ
international ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ, ÉÍÔÄÒÍÀÝÉÏÍÀËÖÒÉ
internationale ÉÍÔÄÒÍÀÝÉÏÍÀËÉ (äÉÌÍÉ)
interpreter ÈÀÒãÉÌÀÍÉ
interrogate ÛÄÊÉÈáÅÀ; ÃÀÊÉÈáÅÀ
interrogation ÊÉÈáÅÀ, ÃÀÊÉÈáÅÀ
interrogative ÊÉÈáÅÉÈÉ
interupt 1.ÛÄßÚÅÄÔÀ; 2.ÓÀÖÁÀÒÛÉ ÜÀÒÄÅÀ
interval 1.ÃÀÓÅÄÍÄÁÀ, ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ (ÓÊÏËÀÛÉ); 2.ÛÖÀËÄÃÉ, ÐÀÖÆÀ
intervene ÜÀÒÄÅÀ
intervention ÂÀÒÄÅÀ, ÜÀÒÄÅÀ; 2.ÉÍÔÄÒÅÄÍÝÉÀ
interview 1.ÉÍÔÄÒÅÉÖ2.ÛÄáÅÄÃÒÀ; ÉÍÔÄÒÅÉÖÓ ÜÀÌÏÒÈÌÄÅÀ
intimate ÀáËÏÁÄËÉ ÌÄÂÏÁÀÒÉ; ÉÍÔÉÌÖÒÉ, ÐÉÒÀÃÉ; ÓÉÔÚÅÉÓ ÜÀÊÅÒÀ, ÂÀÃÀÊÅÒÀ
into -ÛÉ
intolerance ÀÖÔÀÍËÏÁÀ, ÛÄÖßÚÍÀÒÄÁËÏÁÀ
intoxicate ÃÀÈÒÏÁÀ; 2.ÂÀÁÒÖÄÁÀ
intransitive ÂÀÒÃÀÖÅÀËÉ ÆÌÍÀ
intrepid ÖÛÉÛÀÒÉ, ÛÄÖÐÏÅÀÒÉ
intrepidity ÖÛÉÛÒÏÁÀ, ÛÄÖÐÏÅÒÏÁÀ
intricate ÃÀáËÀÒÈÖËÉ, ÀßÄßÉËÉ
intrinsic ÜÅÄÖËÉ, ÛÉÍÀÂÀÍÉ
introduce 1.ÛÄÌÏÙÄÁÀ, ÛÄÌÏÚÅÀÍÀ; 2.ßÀÒÃÂÄÍÀ, ÂÀÝÍÏÁÀ
introduction 1.ÛÄÓÀÅÀËÉ; ßÉÍÀÓÉÔÚÅÀÏÁÀ; 2.ÂÀÝÍÏÁÀ, ßÀÒÃÂÄÍÀ
intrude ÛÄàÒÀ, ÛÄÅÀÒÃÍÀ; ÈÀÅÓ ÌÏáÅÄÅÀ
intrust ÌÉÍÃÏÁÀ; ÌÉÁÀÒÄÁÀ
inundation ßÚÀËÃÉÃÏÁÀ
invade ÛÄÓÄÅÀ, ÛÄÌÏÓÄÅÀ
invalid ÉÍÅÀËÉÃÉ; ÀÅÀÃÌÚÏ×É
invaluable ×ÀÓÃÀÖÃÄÁÄËÉ, ÃÀÖ×ÀÓÄÁÄËÉ
invariable ÖÝÅËÄËÉ
invasion ÛÄÌÏÓÄÅÀ
invent ÂÀÌÏÂÏÍÄÁÀ
invention ÂÀÌÏÂÏÍÄÁÀ
inventor ÂÀÌÏÂÏÍÄÁÄËÉ
inverse ÛÄÁÒÖÍÄÁÀ, ÛÄØÝÄÖËÉ
inversion ÂÀÃÀÍÀÝÅËÄÁÀ; ÉÍÅÄÒÓÉÀ
invest 1.ÛÄÍÀáÅÀ, ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ; 2.Ö×ËÄÁÉÈ ÀÙàÖÒÅÀ
investigate ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ; ÞÉÄÁÀ
investment 1.ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ (ÊÀÐÉÔÀËÉÓÀ); 2.ÂÀÍÞÉ, ÀÍÀÁÀÒÉ
invigorate ßÀØÄÆÄÁÀ, ÂÀÌáÍÄÅÄÁÀ
invicible ÖÞËÄÅÄËÉ
invisible ÖÜÉÍÀÒÉ
invitation ÌÏßÅÄÅÀ, ÃÀÐÀÔÉÑÄÁÀ
invite ÌÏßÅÄÅÀ, ÃÀÐÀÔÉÑÄÁÀ
invoice ÆÄÃÍÀÃÄÁÉ, ÔÅÉÒÈÁÀÒÀÈÉ
involuntary ÖÍÄÁËÉÄ, ÖÍÄÁÖÒÉ
involve ÜÀÁÌÀ; ÜÀÈÒÄÅÀ
invulnerable ÃÀÖÒÙÅÄÅÄËÉ, ÖÅÍÄÁÉ
Iowa ÀÉÏÅÀ (ÛÔÀÔÉ)
Iran ÉÒÀÍÉ
Ireland ÉÒËÀÍÃÉÀ
Irish ÉÒËÀÍÃÉÉÓ
iron 1.ÒÊÉÍÀ; 2.ÖÈÏ; ÂÀÖÈÏÅÄÁÀ; ÒÊÉÍÉÓ
ironical ÉÒÏÍÉÖËÉ
irony ÉÒÏÍÉÀ
irreoncilable ÛÄÖÒÉÂÄÁÄËÉ, ÃÀÖÞÉÍÄÁÄËÉ
irregular ÀÒÀßÄÓÉÄÒ, ÖßÄÓÏ; ÀÒÀÒÄÂÖËÀÒÖËÉ
irrelevant ÖÀÃÂÉËÏ, ÛÄÖ×ÄÒÄÁÄËÉ
irrepareble ÂÀÖÓßÏÒÄÁÄËÉ
irrepressible ÃÀÖÝáÒÏÌÄËÉ, ÃÀÖßÚÍÀÒÄÁÄËÉ
irressistable ÃÀÖÞËÄÅÄËÉ
irresolute ÂÀÖÁÄÃÀÅÉ
irrespective ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ
irresponsible ÖÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏ
irrevocable ÃÀÖÁÒÖÍÄÁÄËÉ, ÓÀÌÖÃÀÌÏ
irrigate ÌÏÒßÚÅÀ
irritate ÂÀÙÉÆÉÀÍÄÁÀ, ÂÀãÀÅÒÄÁÀ
island ÊÖÍÞÖËÉ; 2.ÉÆÏËÉÒÄÁÀ
isle ÊÖÍÞÖËÉ
isolate ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÀ, ÂÀÍÝÀËÊÄÅÄÁÀ, ÂÀÌÏÚÏ×À
issue 1.ÂÀÌÏÝÄÌÀ; 2.ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ 3. ÓÀÃÀÅÏ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ; 4. ÛÄÓÀÒÈÀÅÉ ÌÃÉÍÀÒÉÓ;
ÂÀÌÏÝÄÌÀ, ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ ÂÀÆÄÈÉÓ
isthmus ÚÄËÉ (äÄÏÂÒÀ×.)
it 1.ÉÓ, ÄÓ, ÉÂÉ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÓÖËÏ ÓÀÂÍÉÓÀ ÃÀ ÝáÏÅÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ; 2. ØÅÄÌÃÄÁÀÒÄ
ÖÓÖÁÉÄØÔÏ ÆÌÍÄÁÈÀÍ)
Italian ÉÔÀËÉÖÒÉ; ÉÔÀËÉÄËÉ; ÉÔÀËÉÖÒÉ ÄÍÀ
italics ÊÖÒÓÉÅÉ (ÐÏËÉÂ)
Italy ÉÔÀËÉÀ
itch ÌÖÍÉ, ØÄÝÉ; ØÀÅÉËÉ
item 1.ÐÖÍØÔÉ, ÐÀÒÀÂÒÀ×É; 2.ÌÖáËÉ
itinerary ÌÀÒÛÒÖÔÉ, ÓÅËÉÓ ÂÄÆÉ, ÂÆÉÓ ÌÀÜÅÄÍÄÁÄËÉ, ÌÄÂÆÖÒÉ
its ÌÉÓÉ, ÈÀÅÉÓÉ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÓÖËÏ ÓÀÂÍÉÓÀ ÃÀ ÝáÏÅÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ)
itself ÈÅÉÈ, ÈÅÉÈÏÍ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÓÖËÏ ÓÀÂÍÉÓÀ ÃÀ ÝáÏÅÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ)
ivory ÓÐÉËÏÓ ÞÅÀËÉ
ivy ÓÖÒÏ, ×ÀÈÀËÏ (ÁÏÔ.)
J
jabber ËÀÚÁÏÁÀ, ÚÁÄÃÏÁÀ, ÒÏÛÅÀ
jack 1.ÌÄÆÚÅÀÖÒÉ; 2.ÃÏÌÊÒÀÔÉ; 3.ØÀÒÉÚËÀÐÉÀ (ÆÏÏË.)
jackal ÔÖÒÀ
jacket ÊÖÒÔÀÊÉ; ÑÀÊÄÔÉ
jade ãÀÂËÀÂÉ ÝáÄÍÉ
jaded ÙÏÍÄÌÉáÃÉËÉ, ÌÀØÀÍÝÖËÉ
jail ÝÉáÄ, ÓÀÐÚÒÏÁÉËÄ
jailer ÓÀÔÖÓÀÙÏÓ ÃÀÒÀãÉ
jam 1.ÌÖÒÀÁÀ; 2.àÚËÄÔÀ, ÓÒÄÓÀ
jamboree 1.ÆÄÉÌÉ, ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ; 2.ÛÄÊÒÄÁÀ
janitor ÌÄÄÆÏÅÄ
January ÉÀÍÅÀÒÉ
Japan ÉÀÐÏÍÉÀ
Japanese ÉÀÐÏÍÖÒÉ; ÉÀÐÏÍÄËÉ, ÉÀÐÏÍÖÒÉ ÄÍÀ
jar 1.ÃÏØÉ, ØÉËÀ; 2.ÑÙÀÒÖÍÉ
jaw ÚÁÀ
jay ÜáÉÊÅÉ
jazz ãÀÆÉ; jazz-band ãÀÆ-ÏÒÊÄÓÔÒÉ
jealous ÄàÅÉÀÍÉ, ÉàÅÍÄÖËÉ
jealousy ÄàÅÉÀÍÏÁÀ, ÉàÅÍÄÖËÏÁÀ
jeer ÃÀÝÉÍÅÀ, ÀÁÖÜÀÃ ÀÂÃÄÁÀ
jelly ÑÄËÄ
jeopardize ÓÀ×ÒÈáÄÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ
jersey ×ËÀÍÄËÉÓ ÐÄÒÀÍÂÉ
jest ÌÀÓáÒÏÁÀ, áÖÌÒÏÁÀ
jet ÍÀÊÀÃÉ
Jew ÄÁÒÀÄËÉ
jewel ÞÅÉÒ×ÀÓÉ ØÅÀ
jeweller ÏØÒÏÌàÄÃÄËÉ
Jewess ÄÁÒÀÄËÉ ØÀËÉ
jewish ÄÁÒÀÖËÉ
jiff(y) ßÀÌÉ
jingle ÑÙÀÔÖÍÉ, ÜáÀÒÖÍÉ
job ÓÀÌÖÛÀÏ,ÓÀØÌÄ, ÓÀÌÓÀáÖÒÉ
jobless ÖÌÖÛÄÅÀÒÉ
jocose ÝÄËØÖÒÉ, ÌÀÓáÒÖËÉ
jocular áÖÌÀÒÀ, ÓÀÏáÖÍãÏ
jog ÁÉÞÂÉ; ÁÉÞÂÄÁÀ, áÄËÉÓ ÊÅÒÀ
joggle ÍãÙÒÄÅÀ, ÒáÄÅÀ
join 1.ÛÄÄÒÈÄÁÀ; 2. ÛÄÓÅËÀ, ÜÀßÄÒÀ (ÐÀÒÔÉÀÛÉ)
joiner ÃÖÒÂÀËÉ
joint ÓÀÄÒÈÏ, ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉ
joke áÖÌÒÏÁÀ
jolly ÌáÉÀÒÖËÉ, ÞÀËÉÀÍ ÞËÉÄÒ
jolt ÍãÙÒÄÅÀ, ÒáÄÅÀ
jostle ÞÂÄÒÄÁÀ, ÃÀÔÀÊÄÁÀ
jot ÉÏÔÉ, ÁÄßÏ
journal 1.ÑÖÒÍÀËÉ; ÂÀÆÄÈÉ; 2.ÃÙÉÖÒÉ
journey ÌÏÂÆÀÖÒÏÁÀ
journeyman ØÀÒÂÀËÉ
jovial ÌáÉÀÒÖËÉ
joy ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ
joyless ÖÓÉáÀÒÖËÏ, ÂÀÖáÀÒÄËÉ
joyous ÌáÉÀÒÖËÉ
jubilee ÉÖÁÉËÄ
judge ÌÏÓÀÌÀÒÈËÄ; ÂÀÓÀÌÀÒÈËÄÁÀ
judgement 1.ÂÀÍÀÜÄÍÉ;2.ÌÓãÄËÏÁÀ
judicial 1.ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÓ, ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ; 2.ÊÒÉÔÉÊÖËÉ
judicious ÂÏÍÉÄÒÉ, ßÉÍÃÀáÄÃÖËÉ, ÓÀÙÀÃÌÏÀÆÒÏÅÍÄ
jug áÄËÀÃÀ, ÓÖÒÀ, ÜÀ×É
juggler ÏÉÍÁÀÆÉ, ÈÅÀËÌÀØÝÉ
Jugoslavia ÉÖÂÏÓËÀÅÉÀ
juice ÓÉÈáÄ, ßÅÄÍÉ
juicy ßÅÍÉÀÍÉ
July ÉÅËÉÓÉ
jumble ÀËÉÀØÏÈÉ, ÀÖÒÆÀÖÒÉ
jump ÍÀáÔÏÌÉ; áÔÏÌÀ, ÒÁÄÍÀ
jumper 1.ãÄÌÐÒÉ; ÌáÔÖÍÀÅÉ
junction 1.ÛÄÍÀÄÒÈÉ; 2.ÓÀÊÅÀÍÞÏ ÓÀÃÂÖÒÉ
juncture 1.ÛÄÄÒÈÄÁÀ; 2.ÓÀØÌÉÓ ÅÉÈÀÒÄÁÀ
June ÉÅÍÉÓÉ
jungle ÔÄÅÒÉ, ÖÙÒÀÍÉ ÔÚÄ, ãÖÍÂËÉ
junior ÖÌÝÒÏÓÉ; ÃÀÁÀËÉ ÊÖÒÓÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÉ
junk ÖÔÉËÏ, áÀÒÀáÖÒÀ
jury 1.ÍÀ×ÉáÌÓÀãÖËÈÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ; 2.ÑÉÖÒÉ
just ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÉ; just now ÀáËÀ; just a minute ÀáËÀÅÄ
justice 1.ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÏÁÀ; 2.ÌÀÒÈÌÓÀãÖËÄÁÀ; 3.ÌÏÓÀÌÀÒÈËÄ
justification ÂÀÌÀÒÈËÄÁÀ, ÒÄÀÁÉËÉÔÀÝÉÀ
justify ÂÀÌÀÒÈËÄÁÀ
juvenile ÀáÀËÂÀÆÒÃÖËÉ, àÀÁÖÊÖÒÉ; ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ, àÀÁÖÊÉ
K
kangaroo ÊÄÍÂÖÒÖ (ÆÏÏË.)
Kansas ÊÀÍÆÀÓÉ (ÛÔÀÔÉ)
Kazakh ÚÀÆÀáÄÈÉ
keen 1.ÌÀáÅÉËÉ, ÌàÒÄËÉ; 2.ÂÀÌàÒÉÀáÉ; 3.ÂÀÌÂÌÉÒÀÅÉ; 4.ÞËÉÄÒÉ; 5.ÄÍÄÒÂÉÖËÉ
keep (kept, kept) 1.ÛÄÍÀáÅÀ; 2.ÃÀÝÅÀ (ßÄÓÉÓ); ÃÀÌÏÒÜÉËÄÁÀ (ÊÀÍÏÍÉÓÀ); 3.ÀÍÂÀÒÉÛÉÓ, ÃÙÉÖÒÉÓ
ßÀÒÌÏÄÁÀ; 4.ÌÏßÚÏÁÀ (ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉÓ)
keeper ÃÀÌÝÅÄËÉ; ÛÄÌÍÀáÅÄËÉ; ÃÀÒÀãÉ
keepsake ÌÏÓÀÂÏÍÀÒÉ ÓÀÜÖØÀÒÉ, ÓÀáÓÏÅÀÒÉ
kennel ÓÀÞÀÙËÄ
Kentucky ÊÄÍÔÖÊÉ (ÛÔÀÔÉ)
kerchief ÈÀÅÛÀËÉ
kernel ÂÖËÉ, ÛÖÀÂÖËÉ (ÍÀÚÏ×ÉÓÀ)
kerosene ÍÀÅÈÉ
ketchup ÊÄÔÜÖÐÉ, ÓÏÊÏÓ, ÐÀÌÉÃÅÒÉÓ ÓÀßÄÁÄËÉ
kettle 1.ÊÀÒÃÀËÉ; 2.ÃÉÃÉ ÜÀÉÃÀÍÉ; 3.ØÅÀÁÉ
key ÂÀÓÀÙÄÁÉ
keyboard 1.ÊËÀÅÉÀÔÖÒÀ; 2.ÊÏÌÖÔÀÔÏÒÉ
keyhole àÖàÒÖÔÀÍÀ ÊËÉÔÉÓ
kick ßÉáËÉ; ßÉáËÉÓ ÝÄÌÀ, ×ÄáÉÓ ÊÅÒÀ
kid 1.ÈáÀ; 2.ÁÀÅÛÅÉ; 3.ËÀÉÊÉ (ÔÚÀÅÉ)
kidnap 1.ÁÀÅÛÅÉÓ ÌÏÔÀÅÄÁÀ; 2. ÞÀËÉÈ ÀÍ ÌÏÔÚÖÄÁÉÈ ÅÉÍÌÄÓ ÌÏÔÀÝÄÁÀ
kidnapper ØÖÒÃÉ, ÂÀÌÔÀÝÄÁÄËÉ
kidney ÈÉÒÊÌÄËÉ (ÀÍÀÔ.)
kill ÊÅËÀ, ÌÏÊÅËÀ, ÃÀÊÅËÀ
kilogramme ÊÉËÏÂÒÀÌÉ
kin ÌÏÃÂÌÀ, ÏãÀáÉ; ÍÀÈÄÓÀÅÉ
kind ÊÄÈÉËÉ; ÂÅÀÒÉ, ÓÀáÄÏÁÀ
kindergarten ÓÀÁÀÅÛÅÏ ÁÀÙÉ
kindle ÀÍÈÄÁÀ, ÃÀÍÈÄÁÀ
kindness ÂÖËÊÄÈÉËÏÁÀ
kindred ÍÀÈÄÓÀÏÁÀ; ÍÀÈÄÓÀÖÒÉ
king ÌÄ×Ä
kingdom ÓÀÌÄ×Ï
Kinghiz ÚÉÒÂÉÆÄÈÉ
kiss ÊÏÝÍÀ
kitchen ÓÀÌÆÀÒÄÖËÏ
kite 1.×ÒÀÍÉ; 2.ÞÄÒÀ
kitten ÝÉÍÃÀËÉ, ÊÍÖÔÉ
knack ÌÏáÄÒáÄÁÀ, ÓÉÌÀÒãÅÄ
knapsack ÆÖÒÂÜÀÍÈÀ
knead ÆÄËÀ (ÝÏÌÉÓÀ)
knee ÌÖáËÉ
kneel (knelt, knelt) ÃÀÜÏØÄÁÀ, ÌÖáËÉÓ ÌÏÃÒÄÊÀ
knell ÓÀÌÂËÏÅÉÀÒÏ ÒÄÊÅÀ
knife ÃÀÍÀ
knight ÒÀÉÍÃÉ
knighthood ÒÀÉÍÃÏÁÀ
knit (knitted, knit) 1,ØÓÏÅÀ; 2.ßÀÒÁÉÓ ÛÄÊÅÒÀ
knock ÒÀáÖÍÉ, ÊÀÊÖÍÉ, ÃÀÊÀÊÖÍÄÁÀ
knot ÊÅÀÍÞÉ, ÁÀÍÔÉ, ÂÀÌÏÍÀÓÊÅÀ
know (knew, known) ÝÍÏÁÀ, ÝÏÃÍÀ
knowledge ÝÏÃÍÀ
Kremlin ÊÒÄÌËÉ
L
label ÉÀÒËÉÚÉ; ÉÀÒËÉÚÉÓ ÃÀÊÅÒÀ
labour ÛÒÏÌÀ; ÌÖÛÀÈÀ ÊËÀÓÉ; ÂÀÒãÀ, ÌÖÛÀÏÁÀ
labourer ÌÛÒÏÌÄËÉ
lace ÆÏÍÀÒÉ, ÚÀÉÈÀÍÉ
lacerate ßÀÌÄÁÀ, ßÅÀËÄÁÀ
lack ÍÀÊËÄÁÏÁÀ; 1.áÄËÌÏÊËÄÏÁÀ, ÂÀàÉÒÅÄÁÀ; 2.ÓÀàÉÒÏÄÁÀ
lacquer ËÀØÉ; ÓÀÍÃÀËÏÆÉ
lad àÀÁÖÊÉ, ÁÉàÉ
ladder ÊÉÁÄ (ÌÉÓÀÃÂÌÄËÉ ÈÏÊÉÓ)
lade (laded, laden) ÔÅÉÒÈÅÀ, ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ
laden ÃÀÔÅÉÒÈÖËÉ, ÔÅÉÒÈÉÀÍÉ
lady ËÄÃÉ, ÌÀÍÃÉËÏÓÀÍÉ, ÂÀÈáÏÅÉËÉ ØÀËÉ
ladybird àÉÀÌÀÉÀ
lag ÜÀÌÏÒÜÄÍÀ
lair ÁÖÍÀÂÉ, ÓÏÒÏ
lake ÔÁÀ
lamb ÊÒÀÅÉ, ÁÀÔÊÀÍÉ
lame ÊÏàËÉ
lament ÓÀÜÉÅÀÒÉ, ÜÉÅÉËÉ; ÃÀÔÉÒÄÁÀ, ÂÀÌÏÂËÏÅÄÁÀ
lamentable ÓÀÌßÖáÀÒÏ, ÓÀÅÀËÀËÏ
lamp ËÀÌÐÀ, ÍÀÈÖÒÀ
lance ÛÖÁÉ; ÐÉÍÝÄÔÉÈ ÂÀàÒÀ
land 1.ÌÉßÀ, áÌÄËÄÈÉ; 2.ØÅÄÚÀÍÀ; áÌÄËÄÈÆÄ ÂÀÃÌÏÓÅËÀ; ÜÀÌÏ×ÒÄÍÀ, ÌÉßÀÆÄ
ÃÀÛÅÄÁÀ
landholder ÌÏÉãÀÒÄ, ÌÉßÉÓ ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ
landing 1.ÂÀÃÌÏÓáÌÀ; 2.ÂÀÃÌÏÓáÌÉÓ ÀÃÂÉËÉ; 3. ÊÉÁÉÓ ÁÀØÀÍÉ
landlady ÁÉÍÉÓ, ÓÀÓÔÖÌÒÏÓ, ÐÀÍÓÉÏÍÉÓ, ÓÀáËÉÓ ÐÀÔÒÏÍÉ ØÀËÉ
landless ÖÌÉßÀßÚËÏ
landlord 1.ÌÄÌÀÌÖËÄ; 2.ÓÀáËÉÓ ÐÀÔÒÏÍÉ
landowner ÌÄÌÀÌÖËÄ
landscape ËÀÍÃÛÀ×ÔÉ, ÁÖÍÄÁÉÓ ÓÖÒÀÈÉ, ÐÄÉÆÀÑÉ
landslide ÌÄßÚÄÒÉ, ÆÅÀÅÉ
lane ÛÄÓÀáÅÄÅÄ, ÅÉßÒÏ ØÖÜÀ
language ÄÍÀ (ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ)
languid ÃÏÍÃËÏ, ÖÓÉÝÏÝáËÏ, ÓÖÓÔÉ, ÌÏÓÀßÚÄÍÉ
languish ÂÖËÉÓ ÂÀßÅÒÉËÄÁÀ, ÔÀÍãÅÀ
languor ÃÀØÀÍÝÖËÏÁÀ, ÃÀÙËÉËÏÁÀ
lank ÈáÄËÉ
lantern ×ÀÒÀÍÉ
lap ÊÀËÈÀ (ÊÀÁÉÓ)
lapse 1.ÛÄÝÃÏÌÀ; 2.ÛÖÀËÄÃÉ (ÃÒÏÉÓ); ÂÀÈÀÅÄÁÀ, ÂÀÓÅËÀ (ÅÀÃÉÓÀ)
larceny ÐÀÒÅÀ, ØÖÒÃÏÁÀ
lard ÙÏÒÉÓ ØÏÍÉ
larder ÓÀÊÖàÍÀÏ
large ÃÉÃÉ, ÂÀÍÉÄÒÉ, ×ÀÒÈÏ
largely ÃÉÃÀÃ, ÖáÅÀÃ
largeness 1.ÓÉ×ÀÒÈÏÅÄ; 2.ÃÉÃÉ ÆÏÌÀ
lark 1.ÔÏÒÏËÀ; 2.áÖÌÒÏÁÀ
lash 1.ßÀÌßÀÌÉ; 2.ÛÏËÔÉ; ÂÀÛÏËÔÅÀ, ÂÀÌÀÈÒÀáÄÁÀ
lass ÂÏÂÏÍÀ
last ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ; ÂÀÓÖËÉ; ßÀÒÓÖËÉ; ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ; at last ÃÀÁÏËÏÓ
lasting ÌÖÃÌÉÅÉ, ÌÔÊÉÝÄ
latch ÒÀÆÀ, ÓÀÂÃÖËÉ, ÖÒÃÖËÉ
latch-key ÉÍÂËÉÓÉÒÉ ÊËÉÔÉÓ ÂÀÓÀÙÄÁÉ
late ÂÅÉÀÍ; to be late ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÀ
lately ÀÌÀÓßÉÍÀÈ, ÃÉÃÉ áÀÍÉ ÀÒÀÀ
latent ×ÀÒÖËÉ, ÌÀËÖËÉ
later Ö×ÒÏ ÂÅÉÀÍ; later on ÛÄÌÃÄÂ
lateral ÂÅÄÒÃÉÓ, ÂÅÄÒÃÉÈÉ
lathe ÓÀáÀÒÀÔÏ ÃÀÆÂÀ
Latin ËÀÈÉÍÖÒÉ; ËÀÈÉÍÖÒÉ ÄÍÀ
latitude ÂÀÍÄÃÉ; ÓÉÂÀÍÄ
latter 1. ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ ÏÒÈÀ ÛÏÒÉÓ; 2. ÀáËÀáÀÍ ÌÏÌáÃÀÒÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ
laud ØÄÁÀ, áÏÔÁÉÓ ÛÄÓáÌÀ
laudable ØÄÁÉÓ, ÓÀØÄÁÉ
laugh ÓÉÝÉËÉ; ÂÀÝÉÍÄÁÀ
laughter ÓÉÝÉËÉ
launch 1.ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ; 2.ÃÀßÚÄÁÀ (ÊÀÌÐÀÍÉÉÓÀ); 3.ÜÀÛÅÄÁÀ (ßÚÀËÛÉ)
laundress ÌÒÄÝáÀÅÉ
laundry ÓÀÌÒÄÝáÀÏ
lavatory ÓÀÐÉÒ×ÀÒÄÛÏ
lavish áÀÒãÅÀ, ×ËÀÍÂÅÀ; ÂÖËÖáÅÉ
law ÊÀÍÏÍÉ
lawful ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ
lawsuit ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÓ ÐÒÏÝÄÓÉ
lawyer ÃÀÌÝÅÄËÉ, ÉÖÒÉÓÔÉ
lax ÓÖÓÔÉ, ÖÓÉÝÏÝáËÏ
lay (laid, laid) ÃÀÃÄÁÀ
layer ×ÄÍÀ
laziness ÓÉÆÀÒÌÀÝÄ
lazy ÆÀÒÌÀÝÉ
lead ÔÚÅÉÀ
lead lead (led, led) ßÀÚÅÀÍÀ, ÂÀÞÙÏËÀ
leader ÁÄËÀÃÉ; áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ
leadership áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ
leading ßÀÌÚÅÀÍÉ; leading article ßÀÌÚÅÀÍÉ ÓÔÀÔÉÀ
leaf ×ÏÈÏËÉ
leaflet ÐÒÏÊËÀÌÀÝÉÀ, ×ÖÒÝÄËÉ
leafy ×ÏÈËÄÁÉÈ ÃÀ×ÀÒÖËÉ
league ÊÀÅÛÉÒÉ, ËÉÂÀ
leak ÃÄÍÀ, ÑÏÍÅÀ
lean (leant, leant) ÃÀÚÒÃÍÏÁÀ, ÌÉÚÒÃÍÏÁÀ, ÃÀßÏËÀ; ÂÀÌáÃÀÒÉ
leap (leapt, leaped) ÍÀáÔÏÌÉ; lear year ÍÀÊÉÀÍÉ ßÄËÉßÀÃÉ; áÔÏÌÀ, ÓÉÒÁÉËÉ
learn (learnt, learned) 1.ÓßÀÅËÀ, ÛÄÓßÀÅËÀ; 2.ÂÀÂÄÁÀ
learned ÓßÀÅËÖËÉ
learning 1.ÓßÀÅËÖËÏÁÀ; 2.ÌÏÞÙÅÒÄÁÀ
lease 1.ÉãÀÒÀ; 2.ÃÀØÉÒÀÅÄÁÀ; ÉãÀÒÉÈ ÂÀÝÄÌÀ, ÉãÀÒÉÈ ÀÙÄÁÀ
least ÖÌÝÉÒÄÓÉ
leather ÔÚÀÅÉ
leave (left, left) ÛÅÄÁÖËÄÁÀ; ÃÀÔÏÅÄÁÀ, ÌÉÔÏÅÄÁÀ, ßÀÓÅËÀ
lecture ËÄØÝÉÀ, ËÄØÝÉÉÓ ßÀÊÉÈáÅÀ
lecturer ËÄØÔÏÒÉ
leech ßÖÒÁÄËÀ; ÂÀÌÏÌÞÀËÅÄËÉ, ÓÉÓáËÉÓÌÓÌÄËÉ
leek ÐÒÀÓÀ
leer ÈÅÀËÉÈ ÍÉÛÍÄÁÀ, ÈÅÀËÉÓ ÜÀÊÅÒÀ
left ÌÀÒÝáÄÍÀ
leg ×ÄáÉ (ÔÄÒ×É)
legacy ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÀ
legal ËÄÂÀËÖÒÉ, ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ
legation ÓÀÄËÜäÏ
legend ËÄÂÄÍÃÀ
leggings ÐÀàÉÛÄÁÉ, ÓÀÝÅÄÈÄÁÉ
legible ÂÀÒÊÅÄÖËÉ
legion ËÄÂÉÏÍÉ
legislation ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀ
legislature ÓÀÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ
legitimate ÊÀÍÏÍÉÄÒÉ, ÓßÏÒÉ
leisure ÌÏÝËÀ, ÌÏÝÀËÄÏÁÀ; ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÃÒÏ
lemon ËÉÌÏÍÉ
lend (lent, lent) ÓÄÓáÄÁÀ, ÓÄÓáÀà ÌÉÝÄÌÀ
length ÓÉÂÒÞÄ
lengthen ÃÀÂÒÞÄËÄÁÀ, ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ
lengthy ÂÒÞÄËÉ; ÂÀàÉÌÖËÉ
leniency ÛÄÌßÚÍÀÒÄÁËÏÁÀ
lens ÏÓÐÉ (ÁÏÔ.)
leopard ÀÅÀÆÀ
less ÍÀÊËÄÁÉ
lessen ÃÀÊËÄÁÀ
lesson ÂÀÊÅÄÈÉËÉ
lest ÉÓÄ, ÒÏÌ; ÒÏÂÂÏÒÌÄ ÀÒÀ
let 1.ÂÀÛÅÄÁÀ, ÍÄÁÀÒÔÅÉÓ ÌÉÝÄÌÀ; ÂÀØÉÒÀÅÄÁÀ; 2.ÌÄÛÅÄËÉ ÆÌÍÀ
Lett ËÀÔÅÉÄËÉ
letter 1.ßÄÒÉËÉ, ÁÀÒÀÈ; 2.ÀÓÏ
letter-box ÓÀ×ÏÓÔÏ ÚÖÈÉ
letter-carrier ×ÏÓÔÀËÉÏÍÉ
letters ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ
Lettland ËÀÔÅÉÀ
lettuce ÓÀËÀÈÀ
level ÃÏÍÄ; 1.ÓßÏÒÉ; 2.äÏÒÉÆÏÍÔÀËÖÒÉ; ÂÀÓßÏÒÄÁÀ, ÂÀÈÀÍÀÓßÏÒÄÁÀ
levy 1ÛÄÊÒÄÁÀ; 2.ÀÊÒÄ×À; ÂÀÃÀáÃÄÅÉÍÄÁÀ; ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ
liability ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ
liable 1.ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁÄËÉ; 2.ÅÀËÃÄÁÖËÉ; ÌÉÃÒÄÊÉËÄÁÉÓ ÌØÏÍÄ, ÂÀÍßÚÏÁÉËÉ
liaison ÊÀÅÛÉÒÉ
liar ÌÀÔÚÖÀÒÀ, ÝÒÖÐÄÍÔÄËÀ
libel ÝÉËÉÓßÀÌÄÁÀ
liberal ËÉÁÄÒÀËÖÒÉ; 2.ÂÖËÖáÅÉ; ËÉÁÄÒÀËÉ
liberate ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
liberty ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
librarian ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀÒÉ
library ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ
licence ËÉÝÄÍÆÉÀ, ÐÀÔÄÍÔÉ, ÍÄÁÀÒÈÅÀ
lick ËÏÊÅÀ
lid 1.ÓÀáÖÒÀÅÉ, áÖ×É; 2.ØÖÈÖÈÏ
lie ÔÚÖÉËÉ, ÓÉÝÒÖÄ; ÔÚÖÉËÉÓ ÈØÌÀ, ÌÏÔÚÖÄÁÀ
lie (lay, lain) ßÏËÀ
lieutenant ËÄÉÔÄÍÀÍÔÉ
life ÓÉÝÏÝáËÄ, ÝáÏÅÒÄÁÀ
life-belt ÓÀÒÔÚÄËÉ, ÒÂÏËÉ
life-boat ÌÀÛÅÄËÉ ÍÀÅÉ
life-time ÓÉÝÏÝáËÉÓ áÀÍÂÒÞËÉÅÏÁÀ
lift ËÉ×ÔÉ; ÀÓÅËÀ
light ÓÉÍÀÈËÄ, ÂÀÍÀÔÄÁÀ; ÍÀÈÄËÉ; ÌÓÖÁÖØÉ; ÀÍÈÄÁÀ, ÂÀÍÀÈÄÁÀ
lighten ÂÀÍÀÈÄÁÀ, ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ
light-hearted ÌáÉÀÒÖËÉ
lighthouse ÛÖØÖÒÀ
light-minded ÌÏÖ×ÉØÒÄÁÄËÉ, ÂÀÍÖÓãÄËÉ
lighting ÄËÅÀ
like ÌÏßÏÍÄÁÀ, ÓÉÚÅÀÒÖËÉ; ÌÓÂÀÅÓÉ; ÌÓÂÀÅÓÀÃ
likelihood ÀËÁÀÈÏÁÀ, ÄÂÄÁÉÓÏÁÀ
likely ÀËÁÀÈ
likewise ÀÂÒÄÈÅÄ
liking 1.ÂÄÌÏÅÍÄÁÀ; 2. ÌÉÃÒÄÊÉËÄÁÀ
lilac ÉÀÓÀÌÀÍÉ
Lilliputian ÐÀÔÀÒÀ, ãÖãÀ, ËÉËÉÐÖÔÉ
lily ÛÒÏÛÀÍÉ (ÌÈÉÓ)
limb 1.ÍÀßÉËÉ (ÓáÄÖËÉÓ); 2.ÛÔÏ, ÒÔÏ, ÔÏÔÉ
lime 1.ÊÉÒÉ; 2.ÝÀÝáÅÉ
limestone ÊÉÒØÅÀ
limit ÆÙÅÀÒÉ, ÓÀÆÙÅÀÒÉ, ËÉÌÉÔÉ; ÛÄÆÙÖÃÅÀ, ÆÙÅÀÒÉÓ ÃÀÃÄÁÀ
limitation ÛÄÆÙÖÃÅÀ
line 1.áÀÆÉ; 2.ÍÀÊÅÈÉ; 3.ÓÔÒÉØÏÍÉ; ÃÀáÀÆÅÀ; ÌßÊÒÉÅÛÉ ÜÀÚÄÍÄÁÀ, ÜÀÌßÊÒÉÅÄÁÀ
lineage ßÀÒÌÏÛÏÁÀ
linen 1.ÈÄÈÒÄÖËÉ 2.ÔÉËÏ; ÓÄËÉÓ
liner ÂÄÌÉ, ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ
linger ÃÀÚÏÅÍÄÁÀ, ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÀ
linguistics ËÉÍÂÅÉÓÔÉÊÀ
lining ÓÀÒÜÖËÉ, ØÅÄÛÓÀÃÄÁÉ
link ÒÂÏËÉ; ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÀ, ÛÄÒßÚÌÀ
lion ËÏÌÉ
lioness ÞÖ-ËÏÌÉ
lip ÁÀÂÄ
liquid ÈáÄËÉ, ÓÉÈáÄ
liquidate ËÉÊÅÉÃÉÒÄÁÀ
liquor ÓÀÓÌÄËÉ (ÌÀÂÀÒÉ)
lisp ÄÍÉÓ ÜËÄØÀ
list ÓÉÀ; ÓÉÀÛÉ ÛÄÔÀÍÀ
listen ÌÏÓÌÄÍÀ
listener ÌÓÌÄÍÄËÉ
listless ÂÖËÂÒÉËÉ, ÃÀÙËÉËÉ
literal ÓÉÔÚÅÀ-ÓÉÔÚÅÉÈÉ
literary ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ
literate ÌßÉÂÍÏÁÀÒÉ, ÓßÀÅËÖËÉ, ÂÀÍÀÈËÄÁÖËÉ
literature ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ
Lithuania ËÉÔÅÀ
Lithuanian ËÉÔÅÄËÉ
litigation ÃÀÅÀ
litre ËÉÔÒÉ
litter ÓÀÊÀÅÄ; ÜÀËÉÓ ÓÀÂÄÁÉ
little ÐÀÔÀÒÀ
live ÝáÏÅÒÄÁÀ
livelihood ÓÀÆÒÃÏ, ÓÀÒÜÏ
lively ÝÏÝáÀËÉ, ÌáÉÀÒÖËÉ
liver ÙÅÉÞËÉ
Liverpool ËÉÅÄÒÐÖËÉ
live-stock ÛÉÍÀÖÒÉ ÓÀØÏÍÄËÉ, ÐÉÒÖÔÚÅÉ
livid ÌÊÅÃÉÓÄÁÒ ×ÄÒÌÊÒÈÀËÉ
living ÓÀÀÒÓÄÁÏ ßÚÀÒÏ; living age ÓÀÀÒÓÄÁÏ ÌÉÍÉÌÖÌÉ
lizard áÅËÉÊÉ
load ÔÅÉÒÈÉ; ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ; ÛÄÁÌÀ
loading ÔÅÉÒÈÉ; ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ;
loaf ÌÈÄËÉ ÐÖÒÉ; ÖÓÀØÌÖÒÏÁÀ, ÝÖÙËÖÔÏÁÀ
loafer 1. ÖÓÀØÌÖÒÉ;2.ÌÀßÀÍßÀËÀ
loan ÓÄÓáÉ ÓÄÓáÉÓ ÂÀÝÄÌÀ
loath ÖÓÀáËÊÀÒÏ
loathe ÛÄÆÉÆÙÄÁÀ
loathsome ÓÀÆÉÆÙÀÒÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
lobby ÊÖËÖÀÒÄÁÉ (ÐÀÒËÀÌÄÍÔÛÉ, ÈÄÀÔÒÛÉ)
lobster ÊÉÁÏ (ÆÏÏË.)
local ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ
locality ÀÃÂÉËÌÃÄÁÀÒÄÏÁÀ
locate 1.ÃÀÓÀáËÄÁÀ, ÜÀÓÀáËÄÁÀ; 2.ÂÀÌÏÒÊÅÄÅÀ ÀÃÂÉËÓÀÌÚÏ×ÄËÉÓÀ
lock ÁÏØËÏÌÉ; ÜÀÊÄÔÅÀ ÁÏØËÏÌÉÈ
locomotive ÏÒÈØÌÀÅÀËÉ
locust ÊÀËÉÀ
lodge ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ
lodger ÌÃÂÌÖÒÉ, ÌÏÁÉÍÀÃÒÄ
lodging ÁÉÍÀ
lofty 1.ÌÀÙÀËÉ; 2.ØÄÃÌÀÙËÖÒÉ, ÚÏÚÏÜÀ
log ÌÏÒÉ, ÃÉÒÄ
logging áÄ-ÔÚÉÓ ÃÀÌÆÀÃÄÁÀ
logic ËÏÂÉÊÀ
logical ËÏÂÉÊÖÒÉ
log-rolling ÖÒÈÉÄÒÈÛÄØÄÁÀ
loins ßÄËÉ (ÀÍÀÔ.)
loiter ÖÓÀØÌÖÒÏÁÀ, ÝÖÙËÖÔÏÁÀ
London ËÏÍÃÏÍÉ
Londener ËÏÍÃÏÍÄËÉ
lonely ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÖËÉ, ÌÏßÚÄÍÉËÉ
lonesome ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÖËÉ, ÌÉÔÏÅÄÁÖËÉ
long ÂÒÞÄËÉ; áÀÍÂÒÞËÉÅÉ; áÀÍÂÒÞËÉÅÀÃ; ÃÉÃáÀÍÓ; ÌÏÍÀÔÒÄÁÀ, ÃÀÒÃÉ
longevity ÃÉÃÉ ÃÙÄ, áÀÍÂÒÞËÉÅÏÁÀ
longing ÃÉÃÉ ÓÖÒÅÉËÉ
longitude 1.ÂÒÞÄÃÉ; 2. ÓÉÂÒÞÄ
longitudinal ÂÀÓßÅÒÉÅÉ, ÓÉÂÒÞÉÅÉ
longshoreman ÌÔÅÉÒÈÀÅÉ
longways ÂÀÓßÅÒÉÅ
look ÛÄáÄÃÅÀ; ÃÀáÄÃÅÀ; ÂÀÌÏÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
looker-on ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ; ÌÏßÀÌÄ
looking-glass ÓÀÒÊÄ
loom ÓÀ×ÄÉØÒÏ ÃÀÆÂÀ; ÍÞÒÄÅÀ; ÔÏÒÔÌÀÍÉ
loop ÌÀÒÚÖÑÉ; ÚÖË×É
loop-hole ÓÀÈÏ×ÖÒÉ; 2.ÓÀÞÒÏÌÉ; áÒÉÊÉ
loose 1ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ; 2.ÃÀÖÃÄÅÀÒÉ; 3.ÂÀÒÚÅÍÉËÉ; ÂÀáÓÍÀ, ÂÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
loosen ÌÏÛÅÄÁÀ, ÛÄÓÖÓÔÄÁÀ
loot ÞÀÒÝÅÀ, ÂËÄãÀ; ÔÀÝÄÁÀ
lorry ÓÀÔÅÉÒÈÏ ÌÀÍØÀÍÀ, ÓÀÁÀÒÂÖËÉ; ÒÊÉÍÉÂÆÉÓ ÁÀØÀÍÉ
lose (lost, lost) ÃÀÊÀÒÂÅÀ; ßÀÂÄÁÀ
loss ßÀÂÄÁÀ; 2.ÆÀÒÀËÉ
lot 1ÁÄÃÉ; áÅÄÃÒÉ; 2.ßÉËÉ, ÊÄÍàÉ; 3.ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ
lottery ËÀÔÀÒÉÀ
loud áÌÀÌÀÙÀËÉ
Louisian ËÖÉÆÉÀÍÀ (ÛÔÀÔÉ)
lounge ÖÓÀØÌÖÒÏÁÀ, áÄÔÉÀËÉ
louse ÔÉËÉ, ÌÊÁÄÍÀÒÉ
love ÓÉÚÅÀÒÖËÉ
lovely ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ËÀÌÀÆÉ
lover ÛÄÚÅÀÒÄÁÖËÉ; ÓÀÚÅÀÒÄËÉ
low ÃÀÁÀËÉ; ÃÀÁËÀ
lower ÜÀÌÏÛÅÄÁÀ; ÃÀßÄÅÀ, ÃÀÃÁËÄÁÀ
loyal ËÏÉÀËÖÒÉ
lubricant ÓÀÐÏáÉ ÌÀÓÀËÀ
lubricate ßÀÝáÄÁÀ, ÂÀÐÏáÅÀ
lucid ÍÀÈÄËÉ; ßÌÉÍÃÀ, ÌÏßÌÄÍÃÉËÉ
luck ÁÄÃÉ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ
luckily ÓÀÁÄÃÍÉÄÒÏÃ
lucky ÁÄÃÍÉÄÒ, ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ
lucrative ÓÀ×ÒÉÀÍÉ, ÌÏÌÂÄÁÉÀÍÉ, ÛÄÌÏÓÀÅËÉÀÍ
ludicrous ÓÀÓÀÝÉËÏ, ÖÀÆÒÏ
luggage ÁÀÒÂÉ
lukewarm ÌÏÈÁÏ, ÍÄËÈÁÉËÉ, ÂÖËÂÒÉËÉ, ÂÖËÝÉÅÉ
lull ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÃÀÃÖÌÄÁÀ, ÂÀÜÖÌÄÁÀ; ÍÀÍÀÓ ÈØÌÀ
lumber áÄ
-ÔÚÄ; áÄ
-ÔÚÉÓ ÓÀßÚÏÁÉ
luminous ÍÀÔÄËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ
lump ÍÀÔÄáÉ ÂÏÒÏáÉ, ÁÄËÔÉ (ÌÉßÉÓ)
lunacy ÓÉÂÉÑÄ, ÛÄÛËÉËÏÁÀ
lunar ÌÈÅÀÒÉÓ
lunatic ÂÉÑÉ, ÂÀÃÀÒÄÖËÉ
lunch ÌÄÏÒÄ ÓÀÖÆÌÄ
lung ×ÉËÔÅÉ
lurch ÃÀÂÅÄÒÃÄÁÀ, ÃÀáÒÉËÏÁÀ
lure ÌÏÔÚÖÄÁÀ, ÜÀÔÚÖÄÁÀ, ÜÀÈÒÄÅÀ
lurk ÜÀÓÀ×ÒÄÁÀ, ÃÀÌÀËÅÀ
lust ÅÍÄÁÉÀÍÉ ÓÖÒÅÉËÉ, ÂÖËÉÈ ÍÃÏÌÀ
lustre ÄËÅÀÒÄÁÀ, ÊÒÉÀËÉ
luxutious ×Ö×ÖÍÄÁÉÈÉ
luxury ×Ö×ÖÍÄÁÀ
lynx ×ÏÝáÅÄÒÉ (ÆÏÏË.)

M
ma’ma=madam ØÀËÁÀÔÏÍÉ
Macaroni ÌÀÊÀÒÏÍÉ
machine ÌÀÍØÀÍÀ
machine-gun ÀÅÔÏÌÀÔÉ, ÔÚÅÉÀÌ×ÒØÅÄÅÉ
machinery ÌÀÍØÀÍÄÁÉ; ÌÄØÀÍÉÆÌÉ
Mad ÛÄÛËÉËÉ, ÂÀÃÀÒÄÖËÉ
madam ØÀËÁÀÔÏÍÉ
madden ÛÄÛËÀ
made ÂÀÊÄÈÄÁÖËÉ, ÃÀÌÆÀÃÄÁÖËÉ
Madrid ÌÀÃÒÉÃÉ
maelstrom ÌÏÒÄÅÉ
magazine ÑÖÒÍÀËÉ; ÓÀßÚÏÁÉ
maggot ÌÀÔËÉ
magic ãÀÃÏ; ÂÒÞÍÄÖËÏÁÀ; ãÀÃÏØÒÖËÉ
magistrate ÌÏÓÀÌÀÒÈËÄ
magnanimous ÃÉÃÓÖËÏÅÀÍÉ, ÓÖËÂÒÞÄËÉ
magnet ÌÀÂÍÉÔÉ, ÀÍÃÀÌÀÔÉ
magnificent ÜÉÍÄÁÖËÉ, ÓÀÖÝáÏÏ
magnifier ËÖÐÀ, ÂÀÌÀÃÉÃÄÁÄËÉ ÛÖÛÀ
magnify ÂÀÆÒÃÀ, ÂÀÃÉÃÄÁÀ
magnitude ÓÉÃÉÃÄ
magpie ÊÀàÊÀàÉ
Magyar ÖÍÂÒÖËÉ, ÖÍÂÒÄËÉÓÀ, ÌÀÃÉÀÒÖËÉ
mahogany ßÉÈÄËÉ áÄ
maid 1.ÃÀÌËÀÂÄÁÄËÉ; ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄ 2.ØÀËÉÛÅÉËÉ
maiden ØÀËßÖËÉ; ÖÌÀÍÊÏ, ÖÁÉßÏ
mail ×ÏÓÔÀ, ÊÏÒÄÓÐÏÃÄÍÝÉÀ
mail-train ÓÀ×ÏÓÔÏ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉ
maim ÃÀÓÀáÉÜÒÄÁÀ, ÂÀáÄÉÁÒÄÁÀ
main ÌÈÀÅÀÒÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ
mainland ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÉ
mainly ÖÌÈÀÅÒÄÓÀÃ
maintain ÛÄÍÀáÅÀ; ÒÜÄÍÀ; ÌáÀÒÉÓ ÃÀàÄÒÀ; 3.ÌÔÊÉÝÄÁÀ
maintenance ÛÅÄËÀ, ÃÀáÌÀÒÄÁÀ 2.ÛÉÍÀÀÒÓÉ
maize ÓÉÌÉÍÃÉ
majesty ÓÉÃÉÀÃÄ; ÃÉÃÄÁÖËÏÁÀ; ÖÃÉÃÄÁÖËÄÓÏÁÀ
major ÌÀÉÏÒÉ; ÓÒÖËßËÏÅÀÍÉ; Ö×ÒÏÓÉ; Ö×ÒÏ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ
majority ÖÌÒÀÅËÄÓÏÁÀ
make (made, made) ÊÄÈÄÁÀ, ßÀÒÌÏÄÁÀ, ÃÀÌÆÀÃÄÁÀ; ÛÏÅÍÀ, ÂÀÌÏÌÖÛÀÅÄÁÀ; ÛÄÃÂÄÍÀ ÈÀÍáÉÓÀ,
ÉÞÖËÄÁÀ, ÂÀÊÄÈÄÁÉÍÄÁÀ
makeshift ÐÀËÉÀÔÉÅÉ, ÀÒÀÒÀÃÉÊÀËÖÒÉ ÙÏÍÉÓÆÉÄÁÀ
make-up ÂÒÉÌÉ
maladministration ÝÖÃÉ ÆÄÃÀÌáÄÃÅÄËÏÁÀ
malady ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ
malaria ÝÉÄÁÀ
malcontent ÖÊÌÀÚÏ×ÉËÏ
male ÌÀÌÀÊÀÝÉÓ, ÌÀÌÀÊÀÝÖÒÉ; ÌÀÌÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉ, ÌÀÌÀÊÀÝÉ
malevolence ÓáÅÉÓÉ ÖÁÄÃÖÒÄÁÉÈ ÂÀáÀÒÄÁÀ
malfeasance ÓÀÌÓÀáÖÒÄÁÒÉÅÉ ÁÏÒÏÔÌÏØÌÄÃÄÁÀ
malice ÂÖËÉÓßÚÒÏÌÀ, ÙÅÀÒÞËÉ, ÀÅÂÖËÏÁÀ
malicious ÂÖËÌßÚÒÀËÉ, ÙÅÀÒÞËÉÀÍÉ, ÀÅÂÖËÉ
malign ÌÔÒÖËÉ, ÃÀÌÙÖÐÅÄËÉ, ÝÉËÉÓßÀÌÄÁÀ
malignant ÂÖËÌßÚÒÀËÉ, ÀÅÂÖËÉ
mallet áÉÓ ÜÀØÖÜÉ, ÖÒÏ
malnutrition ÛÉÌÛÉËÏÁÀ, ÖËÖÊÌÀÐÖÒÏÁÀ
maltreat ÝÖÃÀÃ ÌÏÐÚÒÏÁÀ
mamma ÃÄÃÀ
mammal ÞÖÞÖÌßÏÅÀÒÀ ÝáÏÅÄËÉ
mammoth ÌÀÌÏÍÔÉ (ÆÏÏË.)
man ÊÀÝÉ, ÀÃÀÌÉÀÍÉ
manacle áÄËÁÏÒÊÉËÉ
manage ÌÀÒÈÅÀ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ
management ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ
manager ÌÌÀÒÈÅÄËÉ, áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ
mandarin ÌÀÍÃÀÒÉÍÉ
mandate ÌÀÍÃÀÔÉ
manganese ÌÀÒÂÀÍÄÝÉ
mangle ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ, ÛÄÒÚÅÍÀ
manhood ÅÀÑÊÀÝÏÁÀ; ÌÏßÉ×ÖËÏÁÉÓ ÀÓÀÊÉ; ÌÀÌÀÊÀÝÈÀ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀ
manifest ÝáÀÃÉ, ÀÛÊÀÒÀ; ÂÀÌÏÜÄÍÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
manifesto ÌÀÍÉ×ÄÓÔÉ
manifold ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉ
mankind ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÀ
manly ÌÀÌÀÊÀÝÖÒÉ, ÅÀÑÊÀÝÖÒÉ
manner áÄÒáÉ; ÌÀÍÄÒÀ; ÚÀÉÃÀ
manoeuvre ÌÀÍÄÅÒÉ; áÄÒáÉ, ×ÀÍÃÉ; ÌÀÍÄÅÒÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ
man-of-war ÓÀÌáÄÃÒÏ-ÂÄÌÉ, áÏÌÀËÃÉ
mansion ÝÀËÊÄ ÓÀáËÉ
mantelpiece ÁÖáÀÒÉ
mantle ÐÄËÄÒÉÍÉ, ÌÏÓÀÓáÀÌÉ, ÌÀÍÔÉÀ
manual ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏ, áÄËÉÓ
manufacture ßÀÒÌÏÄÁÀ, ÌÆÀÃÄÁÀ, ÊÄÈÄÁÀ
manufacturer ×ÀÁÒÉÊÀÍÔÉ, ×ÀÁÒÉÊÉÓ ÌÄÐÀÔÒÏÍÄ
manure ÍÄáÅÉ, ÓÀÓÖØÉ
manuscript áÄËÍÀßÄÒÉ
many ÁÄÅÒÉ, ÌÒÀÅÀËÒÉÝáÏÅÀÍÉ, ÌÒÀÅÀËÉ
map ÒÖÊÀ
maple ÍÄÊÄÒÜáÀËÉ (ÁÏÔ.)
mar ßÀáÃÄÍÀ, ÂÀ×ÖàÄÁÀ
marble ÌÀÒÌÀÒÉËÏ
March ÌÀÒÔÉ
march ÌÀÒÛÉ; ËÀÛØÒÏÁÀ; ÌÀÒÛÉÈ ÓÅËÀ.
mare àÀÊÉ; ×ÀÛÀÔÉ
margarine ÌÀÒÂÀÒÉÍÉ
margin ÍÀÐÉÒÉ, ÊÉÃÄ, ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÀÒÄ; ÌÉÍÃÏÒÉ ÒÅÄÖËÉÓ
marine ÆÙÅÉÓ, ÓÀÆÙÅÀÏ; ÆÙÅÀÏÓÍÏÁÀ, ×ËÏÔÉ
maritime ÓÀÆÙÅÀÏÓÍÏ
mark ÍÉÛÀÍÉ; ÀÙÍÉÛÅÍÀ
market ÁÀÆÀÒÉ
marketable ÂÀÓÀÅËÉÀÍÉ ÓÀØÏÍÄËÉ; ÓÀÁÀÆÒÏ
marriage ØÏÒßÉÍÄÁÀ
married ÝÏËÉÀÍÉ, ØÌÒÉÀÍÉ, ÂÀÈáÏÅÉËÉ
marrow ÞÅËÉÓ ÔÅÉÍÉ; ÀÒÓÉ, ÃÄÃÀÀÒÓÉ
marry ÂÀÈáÏÅÄÁÀ; ÝÏËÉÓ ÛÄÒÈÅÀ
marsh àÀÏÁÉ
marshal ÌÀÒÛÀËÉ
martial ÓÀÌáÄÃÒÏ
martyr ßÀÌÄÁÖËÉ
marvel ÓÀÓßÀÖËÉ, ÓÀÊÅÉÒÅÄËÄÁÀ, ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ
marvellous ÓÀÓßÀÖËÄÁÒÉÅÉ
masculine ÌÀÒÏÁÉÈÉ, ÌÀÌÀÊÀÝÖÒÉ, ÌÀÌÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉ
mash ÂÀàÚËÄÔÀ, ÂÀÓÒÄÓÀ
mask ÍÉÙÀÁÉ;ÛÄÍÉÙÁÅÀ
mason ÊÀËÀÔÏÆÉ
mass ÌÀÓÀ, ÂÒÏÅÀ; ÃÀÂÒÏÅÄÁÀ, ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ
massacre áÏÝÅÀ-ÑËÄÔÀ, ÓÉÓáËÉÓ ÙÅÒÀ
Massachusetts ÌÀÓÀÜÖÓÄÔÓÉ (ÛÔÀÔÉ)
mast ÀÍÞÀ; ÒÊÏ
master ÐÀÔÒÏÍÉ, ÁÀÔÏÍÉ; ÌÀÓßÀÅËÄÁÄËÉ; ÛÄÓßÀÅËÀ
masterful ÌÁÒÞÀÍÄÁËÖÒÉ, ÞËÉÄÒÉ; ÏÓÔÀÔÖÒÉ
masterpiece ÛÄÃÄÅÒÉ
mastery ÁÀÔÏÍÏÁÀ, ÌÁÒÞÀÍÄÁËÏÁÀ
mat àÉËÏÁÉ (ÊÀÒÈÀÍ ÃÀÓÀÂÄÁÉ)
match ÀÓÀÍÈÉ; ÌÀÔÜÉ, ÛÄãÉÁÒÄÁÀ; ÔÏËÉ, ×ÀÒÃÉ; ÌÏáÃÏÌÀ, ÃÀÌÛÅÄÍÄÁÀ
matchless ÛÄÖÃÀÒÄÁÄËÉ, ÖÁÀÃËÏ
material ÌÀÓÀËÀ, ÌÀÔÄÒÉÀ; ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ, ÍÉÅÈÉÄÒÉ, ÀÒÓÄÁÉÈÉ
materialize ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ, ÀÙÓÒÖËÄÁÀ
maternity ÃÄÃÏÁÀ
mathematician ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÏÓÉ
mathematics ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÀ
matrimony ÝÏËØÌÒÏÁÀ
matter ÍÉÅÈÉ; ÓÀÂÀÍÉ, ÓÀØÌÄ, ÓÀÊÉÈáÉ
mattress ËÄÉÁÉ
mature ÌßÉ×Ä, ÌÏßÄÖËÉ; ÃÀÌßÉ×ÄÁÀ, ÛÄÌÏÓÅËÀ; ÌÏÓÅËÀ, ÃÀÃÂÏÌÀ ÃÒÏÉÓ
maturity ÓÉÌßÉ×Ä
mausoleum ÌÀÅÆÏËÄÖÌÉ
maxim ßÄÓÉ, ÐÒÉÍÝÉÐÉ
may (might, might) ÛÄÞËÄÁÀ
May ÌÀÉÓÉ
mayor ÌÄÒÉ, ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÉ
maze ËÀÁÉÒÉÍÈÉ, áËÀÒÈÉ
me ÌÄ
meadow ÌÃÄËÏ, ÊÏÒÃÉ
mearge ÂÀÌáÃÀÒÉ, ÌàËÄ
meal ÓÀàÌÄËÉ, ×ØÅÉËÉ
mean ÍÉÛÅÍÀ; ÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉ ØÏÍÀ; ÓÀÆÉÆÙÀÒÉ, ×ËÉÃÉ, ÞÖÍßÉ; ÖÐÀÔÉÏÓÍÏ;
ÓÀÛÖÀËÏ
meaning ÀÆÒÉ, ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ
means ÓÀÀÒÓÄÁÏ ßÚÀÒÏ, ÓÀÛÖÀËÄÁÀ
meanwhile ÀÌ áÍÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, ÀÌ ÃÒÏÓ
measles ßÉÈÄËÀ
measure ÆÏÌÀ; ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀ; ÂÀÆÏÌÅÀ
meat áÏÒÝÉ
mechanics ÌÄØÀÍÉÊÀ
meddal ÌÄÃÀËÉ
meddle ÜÀÒÄÅÀ
medial ÛÖÀ, ÓÀÛÖÀËÏ
mediate ÛÖÀÌÀÅÀËÏÁÀ, ÛÖÀÊÀÝÏÁÀ
medical ÓÀÄØÉÌÏ
medicine ßÀÌÀËÉ; ÌÄÃÉÝÉÍÀ
medieval ÓÀÛÖÀËÏ ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ, ÛÖÀÓÀÖÊÖÍÄÏÁÒÉÅÉ
mediocrity ÓÀÛÖÀËÏÏÁÀ, ÀÅÊÀÒÂÏÁÀ
meditate ×ÉØÒÉ, ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ, ÂÀÍÓãÀ
meditative àÅÒÄÔÉÈÉ, ÜÀ×ÉØÒÄÁÖËÉ
Mediterranean Sea áÌÄËÈÀÛÖÀ ÆÙÅÀ
medium ÛÖÀ; ÛÖÀÂÖËÉ; ÂÀÒÄÌÏ; ßÒÄ; ÓÀÛÖÀËÄÁÀ
meek ÌÛÅÉÃÉ, ßÚÍÀÒÉ, ÌÏÒÜÉËÉ
meet (met, met) ÛÄáÅÄÃÒÀ
meeting ÛÄáÅÄÃÒÀ; ÊÒÄÁÀ, ÌÉÔÉÍÂÉ
megaphone áÌÉÓ ÂÀÌÀÞËÉÄÒÄÁÄËÉ, ÒÖÐÏÒÉ
meliorate ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ
mellow ÌßÉ×Ä; ßÅÍÉÀÍÉ, ÃÀÌßÉ×ÄÁÀ
melon ÍÄÓÅÉ
melt ÃÍÏÁÀ
member ßÄÅÒÉ
membership ßÄÅÒÏÁÀ
memorable ÓÀÌÀáÓÏÅÒÏ, ÌÏÓÀÂÏÍÄÁÄËÉ, ÌÏÓÀÂÏÍÀÒÉ
memorial ÞÄÂËÉ
memorize ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀ, ÃÀÆÄÐÉÒÄÁÀ
memory ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ; áÓÏÅÍÀ, ÌÏÂÏÍÄÁÀ
menace ÌÖØÀÒÀ, ÓÀÛÉÛÒÏÄÁÀ; ÃÀÌÖØÒÄÁÀ
mend ÛÄÊÄÈÄÁÀ; ÃÀÊÄÒÄÁÀ; ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ
mental ÂÏÍÄÁÒÉÅÉ
mentality ÀÆÒÏÅÍÄÁÀ, ÉÍÔÄËÄØÔÉ
mention ÌÏáÓÄÍÄÁÀ, ÌÏÂÏÍÄÁÀ
mercantile ÓÀÅÀàÒÏ
mercenary ÌÄØÒÈÀÌÄ, ÀÍÂÀÒÄÁÉÀÍÉ ×ÖËÉÓ ÌÏÚÅÀÒÖËÉ
merchandise ÓÀØÏÍÄËÉ
merchant ÅÀàÀÒÉ
marciful ËÌÏÁÉÄÒÉ, ÌÏßÚÀËÄ
merciless ÖÌÏßÚÀËÏ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ
mercury ÅÄÒÝáËÉÓ ßÚÀËÉ
mercy ßÚÀËÏÁÀ; ÌÏßÚÀËÄÁÀ; ÐÀÔÉÄÁÀ
mere ÖÁÒÀËÏ
merely ÖÁÒÀËÏÃ
merge ÛÄÄÒÈÄÁÀ, ÛÄÒÈÅÀ, ÛÄÒßÚÌÀ
merger ÛÄÄÒÈÄÁÀ, ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ
merit ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÀ
merriment ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ, ÂÀÒÈÏÁÀ
merry ÌáÉÀÒÖËÉ
mess ÖßÄÓÏÁÀ, ÖßÄÓÒÉÂÏÁÀ; ÀÒÄÅ-ÃÀÒÄÅÀ, ÓÀØÌÉÓ ÂÀ×ÖàÄÁÀ
message ßÄÒÉËÉ, ÛÔÚÏÁÉÍÄÁÀ, ÌÉÍÃÏÁÉËÏÁÀ
messenger ÌÀÖßÚÄÁÄËÉ, ÌÀÝÍÄ, ÀÌÁÉÓ ÌÏÌÔÀÍÉ
metal ËÉÈÏÍÉ
meticulous ßÅÒÉËÌÀÍÉ, ßÅÒÉËÌÀÍÖÒÉ; ÂÀÌÏÝÃÉËÉ, ÂÀÌÏÁÒÞÌÄÃÉËÉ
metre ÌÄÔÒÉ
metropolis ÃÄÃÀØÀËÀØÉ
mew ÌÄÈÏÅËÉÀ (ÆÏÏË.)
mica ØÀÒÓÉ
Michigan ÌÉÜÉÂÀÍÉ (ÛÔÀÔÉ
midday ÛÖÀÃÙÄ
middle ÛÖÀÂÖËÉ, ÛÖÀ; ÓÀÛÖÀËÏ
middleman ÛÖÀÊÀÝÉ
middling ÓÀÛÖÀËÏ, ÀÅÊÀÒÂÉ
midge ÌÖÌËÉ, ØÉÍØËÀ
midget ÜÉÀ, ÐÀÔÀÒÀ
midnight ÛÖÀÙÀÌÄ
midshipman ÌÉÜÌÀÍÉ
midst ÛÖÀÂÖËÉ
might ÞÀËÀ; ÞËÉÄÒÄÁÀ
mighty ÃÉÃÉ, ÙÏÍÉÄÒÉ, ÞËÉÄÒÉ
migrate ÂÀÃÀÓÀáËÄÁÀ, ÂÀÃÀ×ÒÄÍÀ
mild ÒÁÉËÉ, ÆÏÌÉÄÒÉ, ÍÀÆÉ
mile ÌÉËÉ
milestone ÅÄÒÓÉÓ ØÅÀ
militant ÌÄÁÒÞÏËÉ
military ÓÀÌáÄÃÒÏ
militia ÌÉËÉÝÉÀ
milk ÒÞÄ; ßÅÄËÀ
milky ÒÞÉÀÍÉ
mill ØÀÒáÀÍÀ; ×ÀÁÒÉÊÀ; ßÉÓØÅÉËÉ
miller ÌÄßÉÓØÅÉËÄ
millet ×ÄÔÅÉ
milliner ÌÊÀÒÀÅÉ ØÀËÉ, ÌÄØÖÃÄ
millstone ßÉÓØÅÉËÉÓ ØÅÀ
mimic ßÀÁÀÞÅÀ
mince ÊÖßÅÀ, ÊÄÐÅÀ
mind ÂÏÍÄÁÀ, àÊÖÀ; ÀÆÒÉ; ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉØÅÄÅÀ
mindful ÌÆÒÖÍÅÄËÉ, ÌÆÒÖÍÀÅÉ
mine ÜÄÌÉ; ÌÀÒÀÒÏ, ÍÀÙÌÉ; ÃÀÍÀÙÌÅÀ
miner ÌÀÙÀÒÏÓ ÌÖÛÀ
mineral ÌÉÍÄÒÀËÖÒÉ
mine-thrower ÍÀÙÌÌÔÚÏÒÝÍÉ
mingle ÀÒÄÅÀ, ÛÄÒÄÅÀ
mining ÓÀÌÈÀÌÀÃÍÏ ÓÀØÌÄ
minister ÌÉÍÉÓÔÒÉ
ministry ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏ
Minnesota ÌÉÍÄÓÏÔÀ (ÛÔÀÔÉ)
minor ÖÌÝÒÏÓÉ
minority ÖÌÝÉÒÄÓÏÁÀ
mint ÆÀÒÀ×áÀÍÀ; ×ÖËÉÓ ÌÏàÒÀ
minus ÂÀÌÏÊËÄÁÀ, ÌÉÍÖÓÉ
minute ßÖÈÉ
miracle ÓÀÓßÀÖËÉ
miraculous ÓÀÓßÀÖËÄÁÒÉÅÉ, ÓÀÊÅÉÒÅÄËÉ
mirror ÓÀÒÊÄ
mirth ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ, ÓÉáÀÒÖËÉ
miscellaneous ÛÄÒÄÖËÉ, ÛÄÆÀÅÄÁÖËÉ
miscellany ÊÒÄÁÖËÉ, ÀËÌÀÍÀáÉ
mischance ÌÀÒÝáÉ, ÖÁÄÃÖÒÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ
mischief ÆÉÀÍÉ, ÁÏÒÏÔÄÁÀ, ÓÉÁÏÒÏÔÄ
mischievous ÈÀÅáÄÃÉ, ÖÔÉ×ÀÒÉ, ÓÉÁÏÒÏÔÄ
misconduct ÝÖÃÉ ÚÏ×ÀØÝÄÅÀ
misconstrue ÝÖÃÀÃ ÂÀÍÌÀÒÔÄÁÀ, ÂÀÂÄÁÀ
misdemeancur ÛÄÝÏÃÄÁÀ, ÁÒÀËÉ
miser ÞÖÍßÉ
miserable ÓÀÝÏÃÀÅÉ, ÓÀÁÒÀËÏ, ÖÁÄÃÖÒÉ
misery ÓÉÙÀÒÉÁÄ, ÓÉÙÀÔÀÊÄ
misfortune ÖÁÄÃÏÁÀ, ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ
misgiving ÝÖÃÉ ßÉÍÀÈÂÒÞÍÏÁÀ
mishap ÌÀÒÝáÉ
mislead
(misled, misled) ÛÄÝÃÏÌÀÛÉ ÛÄÚÅÀÍÀ, ÌÏÔÚÖÄÁÀ
misplace ÈÀÅÉÓ ÀÃÂÉËÆÄ ÀÒ ÃÀÃÄÁÀ
misprint ÊÏÒÄØÔÏÒÖËÉ ÛÄÝÃÏÌÀ
miss ÌÉÓÓ, ØÀËÉÛÅÉËÉ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÂÅÀÒÉÓ ÀÍ ÓÀáÄËÉÓ ßÉÍ); ÀÝÃÄÍÀ ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ,
ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÀ; ÈÅÀËÛÉ ÃÀÊËÄÁÀ
missel ÛÀÛÅÉ
missing ÀÒÌÚÏ×É, ÖÊÅÀËÏà ÃÀÊÀÒÂÖËÉ
mission ÌÉÓÉÀ, ÓÀÄËÜ; ÃÀÅÀËÄÁÀ, ÌÉÍÃÏÁÉËÏÁÀÏ
mist ÍÉÓËÉ, ÁÖÒÖÓÉ
mistake ÛÄÝÃÏÌÀ
mister ÌÉÓÔÄÒÉ, ÁÀÔÏÍÉ (ÉáÌÀÒÄÁÀ ÂÅÀÒÉÓ ßÉÍ)
mistress ØÀËÁÀÔÏÍÉ, ÃÉÀÓÀáËÉÓÉ
mistrust ÖÍÃÏÁËÏÁÀ
misunderstand
(misunderstood, misunderstood) ÝÖÃÀÃ, ÀÒÀÓßÏÒÀà ÂÀÂÄÁÀ
misunderstanding ÂÀÖÂÄÁÒÏÁÀ
misuse ÁÉÒÏÔÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ
mitigate ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ, ÃÀÐÀÔÀÒÀÅÄÁÀ
mitten áÄËÈÀÈÌÀÍÉ ÁÏØÓÉÓÈÅÉÓ; áÄËãÀÂÉ
mix ÀÒÄÅÀ, ÛÄÒÄÅÀ
mixture ÍÓÒÄÅÉ
moan ÊÅÍÄÓÀ
mob ÁÒÁÏ
mobile ÌÏÞÒÀÅÉ
mobility ÌÏÞÒÀÏÁÀ
mobilize ÌÏÁÉËÉÆÄÁÀ
mock ÃÀÝÉÍÅÀ, ÂÀãÀÅÒÄÁÀ
mockery ÃÀÝÉÍÅÀ, ÂÀØÉÒÃÅÀ
mode ÓÀÛÖÀËÄÁÀ, áÄÒáÉ; ÌÏÃÀ
model ÍÉÌÖÛÉ
moderate ÆÏÌÉÄÒÉ
modern ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ
modest ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ, ÈÀÅÌÃÀÁÀËÉ
modesty ÈÀÅÌÃÀÁËÏÁÀ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÏÁÀ
modify ÓÀáÉÓ ÛÄÝÅËÀ
moist ÓÅÄËÉ, ÍÄÓÔÉÀÍÉ
moisten ÃÀÔÄÍÉÀÍÄÁÀ, ÃÀÍÀÌÅÀ
moisture ÔÄÍÉÀÍÏÁÀ
mole áÀËÉ; ÈáÖÍÄËÀ; ãÄÁÉÒÉ
molest ÂÀÃÀÊÉÃÄÁÀ; ÜÀÝÉÄÁÀ
moment ßÖÈÉ, ßÀÌÉ, ÌÏÌÄÍÔÉ; ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ
momentary ßÖÈÉÄÒÉ; ßÀÒÌÀÅÀËÉ
momentous ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ
Monday ÏÒÛÀÁÀÈÉ
monetary ×ÖËÀÃÉ
money ×ÖËÉ
monitor ãÂÖ×áÄËÉ, ÃÀÌÒÉÂÄÁÄËÉ
monk ÁÄÒÉ
monkey ÌÀÉÌÖÍÉ
monopolize ÌÏÍÏÐÏËÉÀà ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
monÓter ÖÒÜáÖËÉ
monstrous ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ, ÅÄÄÁÄÒÈÄËÀ; ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÆÀÒÄËÉ
month ÈÅÄ
monthly ÚÏÅÄËÈÅÉÖÒÉ; ÚÏÅÄËÈÅÉÖÒÀÃ
monument ÞÄÂËÉ, ÌÏÍÖÌÄÍÔÉ
mood ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÀ; áÀÓÉÀÈÉ; ÊÉËÏ (ÂÒÀÌ.)
moon ÌÈÅÀÒÄ
moonshine ÌÈÅÀÒÉÓ ÛÖØÉ
moony ÌÈÅÀÒÉÀÍÉ; ÃÀÁÍÄÖËÉ, ÌÄÏÝÍÄÁÄ
Moor ÌÀÅÒÉ
moor ÍÀÐÉÒÆÄ ÌÉÁÌÀ
mop ÍÄàÉÓ ÝÏÝáÉ
moral ÆÍÄÏÁÒÉÅÉ, ÌÏÒÀËÖÒÉ
morality ÆÍÄÏÁÀ, ÌÏÒÀËÉ
morass àÀÏÁÉ
morbid ÌÔÊÉÅÍÄÖËÉ, ÀÅÀÃÌÚÏ×ÖÒÉ
more Ö×ÒÏ ÌÄÔÀÃ, ÌÄÔÉ
morning ÃÉËÀ
morose ÐÉÒØÖÛÉ, ÃÀÙÅÒÄÌÉËÉ
morsel ÍÀàÄÒÉ, ÊÅÍÉÔÉ, ÍÀÔÄáÉ
mortal ÓÀÓÉÊÅÃÉËÏ
mortality ÓÉÊÅÃÉËÉÀÍÏÁÀ
mortgage ÃÀÂÉÒÀÅÄÁÀ
Moscow ÌÏÓÊÏÅÉ
mosquito ÊÏÙÏ, ØÉÍØËÀ
moss áÀÅÓÉ
most ÚÅÄËÀÆÄ ÌÄÔÉ; ÃÉÃÉ ÍÀßÉËÉ
mostly ÖÌÈÀÅÒÄÓÀÃ, ÌÄÔßÉËÀÃ, ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÀÃ
moth ÜÒÜÉËÉ, ÐÄÐÄËÀ, ×ÀÒÅÀÍÀ
mother ÃÄÃÀ
mother-country ÓÀÌÛÏÁËÏ
motion ÌÏÞÒÀÏÁÀ; ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ (ÊÒÄÁÀÆÄ)
motley àÒÄËÉ, ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ
motor ÞÒÀÅÉ
motor-car ÀÅÔÏÌÏÁÉËÉ
motor-cycle ÌÏÔÏÝÉÊËÉ
motto ÃÄÅÉÆÉ; ËÏÆÖÍÂÉ
mould ÚÀËÉÁÉ; ÚÀËÉÁÛÉ ÜÀÓÌÀ
mount ÀÓÅËÀ;
mountain ÌÈÀ, ÂÏÒÀÊÉ
mountaineer ÌÈÉÄËÉ, ÀËÐÉÍÉÓÔÉ
mountainous ÌÈÉÀÍÉ
mourn ÂÀÌÏÔÉÒÄÁÀ, ÂÀÌÏÂËÏÅÄÁÀ
mournful ÍÀÙÅËÉÀÍÉ, ÓÄÅÃÉÀÍÉ
mourning ÂËÏÅÀ
mouse ÈÀÂÅÉ
moustache ÖËÅÀÛÉ
mouth ÐÉÒÉ; ÓÄÓÀÒÈÀÅÉ ÌÃÉÍÀÒÉÓ
mouthful ÚËÖÐÉ
mouthpiece ÌÖÍÃÛÔÖÊÉ
movables ÌÏÞÒÀÅÉ
move ÌÏÞÒÀÏÁÀ
movement ÌÏÞÒÀÏÁÀ
movies ÊÉÍÏ
mow ÈÉÁÅÀ, ÝÄËÅÀ
Mr. (ÛÄÌÏÊËÄÁÖËÉ) ÌÉÓÔÄÒÉ
Mrs. (ÛÄÌÏÊËÄÁÖËÉ) ØÀËÁÀÔÏÍÉ
much ÁÄÅÒÉ; ÂÀÝÉËÄÁÉÈ
mud ÔÀËÀáÉ
muddle ÀÒÄÅ-ÃÀÒÄÅÀ; ÃÏÌáÀËÉ
muffle ÛÄ×ÖÈÅÀ; ÛÄáÅÄÅÀ; ÂÀáÅÄÅÀ; ÃÀ×ÀÒÅÀ, ÜÀáÛÏÁÀ áÌÀÖÒÉÓ
mug ÔÏËÜÀ
mulberry ÈÖÈÉÓ áÄ
mule ãÏÒÉ
multifarious ÍÀÉÒÍÀÉÒÉ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÍÀÉÒÉ
multiplication ÂÀÌÒÀÅËÄÁÀ
multiply ÂÀÌÒÀÅËÄÁÀ
multitude ÌÒÀÅÀËÉ, ÖÀÌÒÀÅÉ; 2.ÁÒÁÏ
mummy ÌÖÌÉÀ
munch áÒÀÌÖÍÉ; ÙÄàÅÀ
municipal ÌÖÍÉÝÉÐÀËÖÒÉ
mulition ÓÀÌáÄÃÒÏ ÓÀàÖÒÅÄËÉ
murder ÌÊÅËÄËÏÁÀ; ÌÏÊÅËÀ, ÊÅËÀ
murderer ÌÊÅËÄËÉ
murky ÌÏÙÒÖÁËÖËÉ, ÃÀÁÍÄËÄÁÖËÉ
murmur ÁÖÔÁÖÔÉ, ÒÀÊÒÀÊÉ, ÜÖáÜÖáÉ
muscle ÊÖÍÈÉ
muse ×ÉØÒÉ, ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ
museum ÌÖÆÄÖÌÉ
mushroom ÓÏÊÏ
music ÌÖÓÉÊÀ
musician ÌÖÓÉÊÏÓÉ
must ÖÍÃÀ, ÌÏÅÀËÄÏÁÀ, ÉÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ;
mustard ÌÃÏÂÅÉ
muster ÓÉÉÈ ÂÀÌÏÞÀáÄÁÀ
mute ÌÖÍãÉ, ÂÀÌÏÖÈØÌÄËÉ
mutilate ÃÀÓÀáÉÜÒÄÁÀ, ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ
mutineer ÌÄÀÌÁÏáÄ
mutiny ÀÌÁÏáÄÁÀ; ÀÌÁÏáÄÁÉÓ ÌÏßÚÏÁÀ
mutter ÁÖÔÁÖÔÉ; ãÖãÙÖÍÉ, ÁÖÆÙÖÍÉ
mutton ÝáÅÒÉÓ áÏÒÝÉ
mutual ÏÒÌáÒÉÅÉ; ÖÒÈÉÄÒÈÉ, ÓÀÄÒÈÏ
muzzle ÃÉÍÂÉ; ËÖËÀ
my ÜÄÌÉ
myope ÁÄÝÉ
myself ÈÅÉÈÏÍ; ÈÅÉÈ; ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÊÖØÝÄÅÉÈÉ ÆÌÍÉÓ ÖÙËÄÁÉÓÀÓ I wash myself ÌÄ
ÅÉÁÀÍ
mysterious ÓÀÉÃÖÌËÏ, ×ÀÒÖËÉ, ÌÉÖßÅÃÏÌÄËÉ
mystery ÓÀÉÃÖÌËÏ, ÓÀÉÃÏÌËÏÄÁÀ
mystify ÈÅÀËÌÀØÝÏÁÀ; ÓÀáÔÀÃ ÃÀÔÏÅÄÁÀ, ÓÀÂÏÍÄÁÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ
N
nag ÃÀÔÀÍãÅÀ, ÂÀßÅÀËÄÁÀ; ÈÀÅÉÓ ÌÏÁÄÆÒÄÁÀ, ÂÀÃÀÊÉÃÄÁÀ
nail ËÖÒÓÌÀÍÉ; ×ÒÜáÉËÉ; ÌÉàÄÃÅÀ, ÌÉËÖÒÓÌÅÀ
naive ÌÉÀÌÉÔÉ, ÂÖËÉÁÒÚÅÉËÏ
naked ÛÉÛÅÄËÉ
name ÓÀáÄËÉ; ÂÅÀÒÉ; ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ
namely ÓÀáÄËÃÏÁÒ
nap ÈÄËÄÌÀ
napkin áÄËÓÀáÏÝÉ
narcissus ÍÀÒÂÉÆÉ
narrate ÈáÒÏÁÀ, ÌÏÈáÒÏÁÀ, ÌÏÖÈáÒÏÁÓ
narrative ÈáÒÏÁÀ, ÌÏÈáÒÏÁÀ
narrow ÅÉßÒÏ, ÃÀÅÉßÒÏÄÁÀ
nasal ÝáÅÉÒÉÓÌÉÄÒÉ
nasty ÝÖÃÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
nation ÄÒÉ
national ÄÒÏÅÍÖËÉ, ÓÀáÀËáÏ
nationality ÄÒÏÅÍÄÁÀ
nationalize ÍÀÝÉÏÍÀËÉÆÄÁÀ, ÂÀÄÒÏÅÍÄÁÀ
native ÌÊÅÉÃÒÉ, ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÌÝáÏÅÒÄÁÉ
natural ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ
naturalist ÁÖÍÄÁÉÓÌÄÔÚÅÄËÉ, ÁÖÍÄÁÉÓ ÌÊÅËÄÅÀÒÉ
naturalize ÍÀÔÖÒÀËÉÆÄÁÀ
naturally ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ; ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ
nature ÁÖÍÄÁÀ; áÀÓÉÀÈÉ
naught ÍÖËÉ; ÀÒÀ×ÄÒÉ, ÀÒÀÒÀ
naughty ÖÒÜÉ, ÂÀÖÂÏÍÀÒÉ
nausea ÂÖËÉÓÒÄÅÀ
nautical ÓÀÆÙÅÀÏ, ÓÀÆÙÅÀÏÓÍÏ, ÆÙÅÉÓ
naval ÓÀÌáÄÃÒÏ-ÓÀÆÙÅÀÏ
navel àÉÐÉ
navigable ÓÀÍÀÏÓÍÏ
navigate ÍÀÏÓÍÏÁÀ; ÌÀÒÈÅÀ ÂÄÌÉÓ
navigation ÍÀÏÓÍÏÁÀ
navy ÓÀÌáÄÃÒÏ-ÓÀÆÙÅÀÏ ×ËÏÔÉ
Nazi ÍÀÝÉÓÔÉ, ×ÀÛÉÓÔÉ
near ÀáËÏÓ, ÌÀáËÏÁËÀÃ; ÀáËÏ, ÌÉÀáËÏÄÁÀ; ÈÉÈØÌÉÓ; ÁÄÝÉ
neat ÓÖ×ÈÀ
necessary ÓÀàÉÒÏ; ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ
necessitate ÉÞÖËÄÁÀ, ÞÀËÉÓ ÃÀÔÀÍÄÁÀ
necessity ÓÀàÉÒÏÄÁÀ; ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÀ; ÂÀÓÀàÉÒÉ, ÓÉÙÀÒÉÁÄ
neck ÊÉÓÄÒÉ, ÚÄËÉ àÖÒàËÉÓ
necklace ÂÖËØÀÍÃÀ
necktie ÚÄËÓÀáÅÄÅÉ, äÀËÓÔÖáÉ
need ÓÀàÉÒÏÄÁÀ, ÂÀàÉÒÅÄÁÀ; ÓàÉÒÃÄÁÀ
needle ÍÄÌÓÉ
needlewoman ÌÊÄÒÀÅÉ ØÀËÉ
needlework ÓÀÊÄÒÀÅÉ, ÓÀØÀÒÂÀÅÉ
needy ÂÀàÉÒÅÄÁÖËÉ
negate ÖÀÒÚÏ×À, ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
negation ÖÀÒÚÏ×À
negative ÖÄÒÚÏ×ÉÈÉ
neglect ÀÒÀ×ÒÀà ÜÀÂÃÄÁÀ, ÖÚÖÒÀÃÙÄÁÏÁÀ; ÖÂÖËÄÁÄËÚÏ×À, áÄËÉÃÀÍ ÂÀÛÅÄÁÀ
negligence ÃÀÖÃÄÅÒÏÁÀ, ÖÚÖÒÀÃÙÄÁÏÁÀ
negligent ÃÀÖÃÄÅÀÒÉ, ÖÈÀÖÒÉ ÊÀÝÉ
negligible ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏ
negotiate ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ
negotiation ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÀ, ÂÀÃÀËÀáÅÀ ÓÉÞÍÄËÄÄÁÉÓ
Negro ÆÀÍÂÉ, ÛÀÅÊÀÍÉÀÍÉ
neighbour ÌÄÆÏÁÄËÉ
neighbourhood ÌÄÆÏÁËÏÁÀ, ÀÒÄÌÀÒÄ, ÌÉÃÀÌÏ
neibouring ÌÏÌÉãÍÀÅÄ, ÌÏÓÀÆÙÅÒÄ
neither ÀÒÝ… ÀÒÝ; ÀÒÝ ÉÓ, ÀÒÝ ÄÓ
nephew ÃÉÓßÖËÉ, ÞÌÉÓßÖËÉ ÅÀÑÉ
nerve ÍÄÒÅÉ
nervous ÍÄÒÅÉÖËÉ
nest ÁÖÃÄ; ÁÖÃÉÓ ÊÄÈÄÁÀ
nestle ÌÚÖÃÒÏÃ ÌÏßÚÏÁÀ
net ÁÀÃÄ
nettle àÉÍàÀÒÉ
neuter ÓÀÛÖÀËÏ ÓØÄÓÉ (ÂÒÀÌ.)
neutral ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ; ÍÄÉÔÒÀËÖÒÉ
neutrality ÍÄÉÔÒÀËÉÔÄÔÉ
never ÀÒÀÓÏÃÄÓ
nevertheless ÌÉÖáÄÃÀÅÀà ÀÌÉÓÀ
new ÀáÀËÉ
New Guinea ÀáÀËÉ ÂÅÉÍÄÀ
New Jersey ÍÉÖãÄÒÓÉ (ÛÔÀÔÉ)
newly ÀÌÀÓ ßÉÍÀÈ, ÀáËÀáÀÍ
New Mexico ÍÉÖ-ÌÄØÓÉÊÏ (ÛÔÀÔÉ)
news ÀáÀËÉ ÀÌÁÄÁÉ, ÝÍÏÁÀ
newspaper ÂÀÆÄÈÉ
news-reel ÊÉÍÏØÒÏÍÉÊÀ
next ÛÄÌÃÄÂÉ; ÖÀáËÄÓÉ
nib ßÅÄÒÉ, ÊÀËÌÉÓ ßÅÄÒÉ
nice ÊÀÒÂÉ, ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ
nice-looking ËÀÌÀÆÉ, ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ
nicety ÓÉÊÏáÔÀÅÄ; ÓÉÆÖÓÔÄ
nickname ÌÄÔÓÀáÄËÉ
niece ÃÉÓßÖËÉ, ÞÌÉÓßÖËÉ ØÀËÉ
night ÙÀÌÄ
night-bird ÙÀÌÖÒÀ
nightfall ÁÉÍÃÉ, ÃÀÉÓÉ
nightingale ÁÖËÁÖËÉ
nightmare ÊÏÛÌÀÒÉ, ÖÑÌÖÒÉ
nine ÝáÒÀ
nineteen ÝáÒÀÌÄÔÉ
nineteenth ÌÄÝáÒÀÌÄÔÄ
ninetieth ÏÈáÌÏÝÃÀÌÄÀÈÄ
ninety ÏÈáÌÏÝÃÀÀÈÉ
ninth ÌÄÝáÒÄ
nip ÜØÌÄÔÀ, ÁßÊÄÍÀ
nipple ÓÀßÏÅÀÒÀ, ÞÖÞÖÓ ÈÀÅÉ
nitric ÀÆÏÔÉÓ
nitrogen ÀÆÏÔÉ
no ÀÒÀ, ÀÒ
nobility ÈÀÅÀÃÀÆÍÀÖÒÏÁÀ
noble ÊÄÈÉËÛÏÁÉËÉ
nobody ÀÒÀÅÉÍ
nocturnal ÙÀÌÉÓ, ÓÀÙÀÌÖÒÉ
nod ÈÀÅÉÓ ÃÀØÍÄÅÀ, ÈÅËÄÌÀ
noise áÌÀÖÒÏÁÀ
noisy áÌÀÖÒÉÀÍÉ, ÌÚÅÉÒÀËÀ
nomad ÌÏÌÈÀÁÀÒÄ
nomadic ÌÏáÄÔÉÀËÄ
nominal ÍÏÌÉÍÀËÖÒÉ; ÓÀáÄËÏÁÉÈÉ, ÓÀáÄËÉÈÉ
nominate ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ, ÓÀáÄËÉÓ ßÏÃÄÁÀ
nominative ÓÀáÄËÏÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÀ
nonchalant ÖÆÒÖÍÅÄËÉ, ÖÃÀÒÃÄËÉ, ÉÍÃÉ×ÄÒÄÍÔÖËÉ
nondescript ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ
none ÀÒÀ×ÄÒÉ, ÀÒÀÅÉÍ; ÀÒÀÅÉÈÀÒÉ, ÓÒÖËÄÁÉÈ ÀÒ
nonentity ÀÒÀÒÀ, ÀÒÀÒÀÏÁÀ
non-intervention ÜÀÖÒÄÅËÏÁÀ
non-party ÖÐÀÒÔÉÏ
nonplus ÃÀÁÍÄÖËÏÁÀ, ÛÄÞÒßÖÍÄÁÀ
nonsense ÖÀÆÒÏÁÀ, ÓÉÓÖËÄËÄ
nook ÌÚÖÃÒÏ ÊÖÍàÖËÉ
noon ÛÖÀÃÙÄ
noose ÌÀÒÚÖÑÉ, ÚÖË×É
nor ÀÒÝ
norm ÍÏÒÌÀ, ÍÉÌÖÛÉ
normal ÍÏÒÌÀËÖÒÉ, ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
north ÜÒÃÉËÏÄÈÉ; ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓÊÄÍ; ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓ
Norway ÍÏÒÅÄÂÉÀ
Norwegian ÍÏÒÅÄÂÉÄËÉ; ÍÏÒÅÄÂÉÉÓ, ÍÏÒÅÄÂÉÖËÉ
nose ÝáÅÉÒÉ, ÂÒÞÍÏÁÀ, ÚÍÏÓÅÀ
nostril ÍÄÓÔÏ
not ÀÒÀ, ÀÒÀ
notable ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ, ÝÍÏÁÉËÉ
notary ÍÏÔÀÒÉÖÓÉ
note ÁÀÒÀÈÉ, ÜÀÍÀßÄÒÉ; ÍÏÔÀ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ; ÛÄÍÉÛÅÍÀ; ÀÙÍÉÛÅÍÀ
notebook ÁËÏÊÍÏÔÉ, ÒÅÄÖËÉ
noted ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ, ÝÍÏÁÉËÉ
note-paper ÓÀ×ÏÓÔÏ ØÀÙÀËÃÉ
noteworthy ÓÀÚÖÒÀÃÙÄÁÏ, ÙÉÒÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ, ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÙÉÒÓÉ
nothing ÀÒÀ×ÄÒÉ
notice ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ; ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ; ÛÄÍÉÛÅÍÀ
notify ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ ÝÍÏÁÄÁÀ
notion ÝÍÄÁÀ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ
notoriety ÝÖÃÉ ÓÀáÄËÉ
notorious ÝÍÏÁÉËÉ
notwithstanding ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ
nought ÍÖËÉ, ÀÒÀ×ÄÒÉ
noun ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ
nourish ÊÅÄÁÀ
nourishing ÌÀÓÀÆÒÃÏÄÁÄËÉ, ÌÊÅÄÁÀÅÉ
nourishment ÓÀÊÅÄÁÉ, ÓÀàÌÄËÉ
novel ÒÏÌÀÍÉ, ÍÏÅÄËÀ; ÀáÀËÉ
novelty ÀáÀËÉ ÀÌÁÀÅÉ; ÀáÀËÉ ÒÀÌ
November ÍÏÄÌÁÄÒÉ
novice ÀáÀËÁÄÃÀ, ÛÄÂÉÒÃÉ
now ÀáËÀ; ÀÁÀ!
nowhere ÀÒÓÀÃ, ÅÄÒÓÀÃ, ÀÒÓÀÉÃÀÍ
noxious ÌÀÅÍÄ, ÓÀÆÉÀÍÏ, ÃÀÌÙÖÐÅÄËÉ
nucleus ÖãÒÄÃÉ, ÁÉÒÈÅÉ
nude ÛÉÛÅÄËÉ, ÔÉÔÅÄËÉ
nudge áÄËÉÓ ÊÅÒÀ, ÉÃÀÚÅÉÓ ßÀÊÅÒÀ
nugget ÈÅÉÈÍÀÁÀÃÉ ÏØÒÏ
nuisance ßÚÄÍÀ, ÖÓÉÀÌÏÅÍÏ ÀÌÁÀÅÉ
null ÞÀËÀÃÀÊÀÒÂÖËÉ, ÂÀÁÀÈÉËÄÁÖËÉ
nullity ÂÀÖØÌÄÁÀ, ÂÀÁÀÈÉËÄÁÀ
numb ÃÀÌÖÍãÄÁÖËÉ, ÄÍÀÜÀÅÀÒÃÍÉËÉ, ÂÀ×ÉÜáÄÁÖËÉ ÓÉÝÉÅÉÓÂÀÍ
number ÍÏÌÄÒÉ; ÒÉÝáÅÉ, ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ; ÍÏÌÒÉÓ ÃÀÓÌÀ, ÃÀÍÏÌÒÅÀ
numeral ÒÉÝáÅÉÈÉ
numerous ÌÒÀÅÀËÒÉÝáÏÅÀÍÉ
nun ÌÏÍÀÆÏÍÉ
nuptial ÓÀØÏÒßÉËÏ
nurse ÞÉÞÀ; ÀÙÌÆÒÃÄËÉ, ÀÅÀÃÌÚÏ×ÉÓ ÌÏÌÅËÄËÉ; ÌÏßÚÀËÄÁÉÓ ÃÀ; ÀÅÀÃÌÚÏ×ÉÓ
ÌÏÅËÀ, ÀÙÆÒÃÀ
nurseling ÜÅÉËÉ ÁÀÅÛÅÉ
nursery ÓÀÍÄÒÂÄ, ÉÍÊÖÁÀÔÏÒÉ; ÓÀÁÀÅÛÅÏ ÏÈÀáÉ
nurture ÂÀÆÒÃÀ, ÂÀÌÏÆÒÃÀ
nut ÊÀÊÀËÉ
nutrition ÊÅÄÁÀ
nutshell ÍÀàÖàÉ ÊÀÊËÉÓ
O
oak ÌÖáÀ
oar ÍÉÜÀÁÉ ÍÀÅÉÓ
oarsman ÌÄÍÉÜÁÄ
oatcake ÛÅÒÉÉÓ ËÀÅÀÛÉ
oath ×ÉÝÉ
oatmeal ÛÅÒÉÉÓ ×À×À, ØÀÛÉ
oats ÛÅÒÉÀ
obdurate ãÉÖÔÉ, ÊÄÒÐÉ
obedience ÌÏÒÜÉËÄÁÀ, ÃÀãÄÒÄÁÀ
obedient ÌÏÒÜÉËÉ, ÃÀÌãÄÒÉ
obesity ÓÉÌÓÖØÍÄ
obey ÃÀÌÏÒÜÉËÄÁÀ, ÂÀÂÏÍÄÁÀ
obituary ÍÄÊÒÏËÏÂÉ
object ÓÀÂÀÍÉ, ÌÉÆÀÍÉ; ÃÀÌÀÔÄÁÀ (ÂÒÀÌ).; ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ
objection ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ, ÛÄÐÀÓÖáÄÁÀ
obligation ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ, ÌÏÅÀËÄÏÁÀ
obligatory ÓÀÅÀËÃÄÁÖËÏ
oblige ÃÀÅÀËÄÁÀ, ÉÞÖËÄÁÀ, ÃÀÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
obliging ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ, áÀÈÒÉÀÍÉ
oblique ÃÀáÒÉËÉ, ÉÒÉÁÉ
obliterate ßÀÛËÀ, ÀÌÏÛËÀ
oblivion ÃÀÅÉßÚÄÁÀ, ÌÉÅÉßÚÄÁÀ
oblong ÌÏÂÒÞÏ
obnoxious ÖÓÉÀÌÏÅÍÏ, ÓÀÆÉÆÙÀÒÉ
obscene ÖÆÒÃÄËÉ, ÖßÌÀßÖÒÉ
obscure ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ, ÁÖÍÃÏÅÀÍÉ
obscurity ßÚÅÃÉÀÃÉ, ÁÍÄËÉ; ÁÖÍÃÏÅÀÍÉ
observance ÈÅÀËÉÓ ÃÄÅÍÄÁÀ; ÃÀÝÅÀ, ÛÄÓÒÖËÄÁÀ ÊÀÍÏÍÉÓ
observant ÚÖÒÀÃÒÄÁÉÀÍÉ, ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÖËÉ
observation ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ, ÈÅÀËÉÓ ÃÄÅÍÄÁÀ;
observatory ÏÁÓÄÒÅÀÔÏÒÉÀ
observe ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ, ÈÅÀËÉÓ ÃÄÅÍÄÁÀ; ÛÄÍÉÛÅÍÀ ÃÀÝÅÀ (ÊÀÍÏÍÉÓ, ÓÉÜÖÌÉÓ)
observer ÈÅÀËÉÓ ÌÃÄÅÍÄÁÄËÉ, ÌÄÈÅÀËÚÖÒÄ
obsess ÃÀÖ×ËÄÁÀ, ÃÀÐÀÔÒÏÍÄÁÀ
obsession ÀÊÅÉÀÔÄÁÖËÉ ÉÃÄÀ, ÀÆÒÉ
obsolete ÃÀÞÅÄËÄÁÖËÉ, ÌÏÞÅÄËÄÁÖËÉ, áÌÀÒÄÁÉÃÀÍ ÂÀÌÏÓÖËÉ
obstacle ÃÀÍÒÊÏËÄÁÀ, áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ
obstinacy ãÉÖÔÏÁÀ, ÓÉÊÄÒÐÄ
obstinate ãÉÖÔÉ, ÊÄÒÐÉ
obstruct áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ, ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ
obstruction ÏÁÓÔÒÖØÅÉÀ
obtain ÌÉÙÄÁÀ, ÌÉÙßÄÅÀ
obvious ÀÛÊÀÒÀ, ÍÀÈÄËÉ
occasion ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÃÀÌÀÒÈÄÁÀ, ÌÉÚÄÍÄÁÀ
occasional ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ
occident ÃÀÓÀÅËÄÈÉ
occupant ÏÊÖÐÀÍÔÉ, ÃÀÌÐÚÒÏÁÄËÉ
occupation ÃÀÊÀÅÄÁÀ, ÏÊÖÐÀÝÉÀ
occupy ÃÀÊÀÅÄÁÀ; ÃÀÐÚÒÏÁÀ
occur ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÌÏáÃÏÌÀ
ocean ÏÊÄÀÍÄ
October ÏØÔÏÌÁÄÒÉ
odd ÖÝÍÀÖÒÉ, ÀáÉÒÄÁÖËÉ
oddity ÖÝÍÀÖÒÏÁÀ, ÀáÉÒÄÁÖËÏÁÀ
odious ÖÛÅÄÒÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
odium ÓÉÞÖËÅÉËÉ, ÌÞÖËÅÀÒÄÁÀ
odour ÓÖÍÉ; ÓÖÒÍÄËÄÁÀ, ÀÒÏÌÀÔÉ
of ÉáÌÀÒÄÁÀ ÍÀÈÄÓÀÏÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÂÀÃÌÏÓÀÝÄÌÀÃ; -ÂÀÍ, ÃÀÍ, -ÆÄ, ÛÄÓÀáÄÁ
off ÛÏÒÓ, ÌÀÍÞÉËÆÄ; -ÃÀÍ, -ÂÀÍ
offal ÍÀÒÜÄÍÉ, ÍÀÚÀÒÉ; ËÄÛÉ
offence ßÚÄÍÀ; ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À
offend ßÚÄÍÉÍÄÁÀ; ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×ÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ
offender ÓÀÌÀÒÔËÉÓ ÃÀÌÙÒÅÄÅÉ; ÛÄÖÒÀÝÌÚÏ×ÄËÉ
offensive ÃÀÌÀÌÝÉÒÄÁÄËÉ, ÓÀßÚÄÍÉ; ÉÄÒÉÛÉ, ÉÄÒÉÛÆÄ ÂÀÃÀÓÅËÀ
offer ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ; ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ, ÛÄÈÀÅÀÆÄÁÀ
off-hand ÄØÓÐÒÏÌÔÀÃ; ÖÁÏÃÉÛÏÃ, ÖÝÄÒÏÌÏÍÉÏÃ
office ÓÀÌÓÀáÖÒÉ, ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀ; ÀÃÂÉËÉ, ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÀ; ÌÏÅÀËÄÏÁÀ
officer ÌÏáÄËÄ; Ï×ÉÝÄÒÉ
official Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ; ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÉÓ ÐÉÒÉ
officiate ÌÏÅÀËÄÏÁÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÀ
offset ÂÀÍÓÔÏÄÁÀ
offspring ÛÈÀÌÏÌÀÅËÏÁÀ, ÈÀÏÁÀ
often áÛÉÒÀÃ
Ohio ÏäÀÉÏ (ÛÔÀÔÉ)
oil ÍÀÅÈÉ; ÆÄÈÉ; ßÀÝáÄÁÀ, ÂÀÐÏáÅÀ
ointment ÓÀÝáÉ; ÐÏÌÀÃÀ
O.K. ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÒÉÂÆÄÀ; ÊÀÒÂÉ, ÊÄÈÉËÉ
old ÞÅÄËÉ, ÌÏáÖÝÉ, áÍÉÄÒÉ
olive ÆÄÈÉÓ áÉËÉ
omen ÍÉÛÀÍÉ, ÌÏÌÀÓßÀÅÄÁÄËÉ ÍÉÛÀÍÉ
ominous ÁÏÒÏÔÉÓ, ÀÅÉÓ ÌÏÌÀÓßÀÅÄÁÄËÉ
omission ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÀ, ÂÀÌÏÒÜÄÍÀ
omit ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÀ, ÂÀÌÏÛÅÄÁÀ
omnivorous ÚÅÄËÀ×ÒÉÓ ÌàÀÌÄËÉ, ÚÏÅËÉÓ ÛÈÀÍÈØÌÄËÉ
on -ÛÉ, -ÆÄ, -ÉÈ, -È
once ÄÒÈáÄË
oncoming ÌÏÀáËÏÄÁÖËÉ, ÌÉÀáËÏÄÁÀ
one ÄÒÈÉ; ÅÉÍÌÄ; ÅÉÙÀÝ; ÄÒÈÉ, ÄÒÈÉÀÍÉ
oneself ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÊÖØÝÄÅÉÈ ÆÌÍÄÁÈÀÍ
onion áÀáÅÉ
onlooker ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ, ÌÏßÌÄ
only ÌáÏËÏÃ, ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ
onrush ÛÄÔÄÅÀ, ÉÄÒÉÛÉ
onward ßÉÍ
open ÙÉÀ; ÂÀÙÄÁÀ, ÂÀÛËÀ, ÂÀáÓÍÀ
open-hearted ÂÖËßÒ×ÄËÉ
opening ÍÀáÅÒÄÔÉ, àÖàÒÖÔÀÍÀ; ÃÀÓÀßÚÉÓÉ, ÃÀÓÀÁÀÌÉ
opera ÏÐÄÒÀ
operate ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÌÀÒÈÅÀ; ÏÐÄÒÀÝÉÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ
operation ÌÏØÌÄÃÄÁÀ, ÏÐÄÒÀÝÉÀ; ÐÒÏÝÄÓÉ
operative ÌÏØÌÄÃÄÁÉÈÉ; ÏÐÄÒÀÔÉÖËÉ; ÌÖÛÀ áÄËÏÓÀÍÉ
opinion ÀÆÒÉ, ÛÄáÄÃÖËÄÁÀ
opportune ÌÏØÌÄÃÉ, ÍÀÌÃÅÉËÉ (ÃÒÏ); ÈÀÅÉÓÃÒÏÉÓÉ
opportunity ÌÏáÄÒáÄÁÖËÉ, áÄËÓÀÚÒÄËÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ
oppose ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
opposite ÏÐÏÆÉÝÉÀ, ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÀ, ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ
oppress ÃÀÜÀÂÅÒÀ, ÃÀÌÜÀÂÅÒÄËÉ; ÃÀÌÀÌÞÉÌÄÁÄËÉ
oppressive ÌÜÀÂÅÒÄËÉ
oppressor ÌÜÀÂÅÒÄËÉ
option ÀÌÏÒÜÄÅÀ, ÂÀÌÏÒÜÄÅÀ
optional ÀÒÀÓÀÅÀËÃÄÁÖËÏ, ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÉÈÉ
opulence ÓÉÌÃÉÃÒÄ, ÓÉÖáÅÄ
or ÀÍ; ÈÖ
oral ÆÄÐÉÒÉ, ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ
orally ÆÄÐÉÒÀÃ
orange ×ÏÒÈÏáÀËÉ; ÍÀÒÉÍãÉÓ×ÄÒÉ
orb ÁÖÒÈÉ, Ó×ÄÒÏ
orchard ÁÀÙÉ (áÉËÉÓ); áÉËÍÀÒÉ
orchestra ÏÒÊÄÓÔÒÉ
ordeal ßÀÌÄÁÀ, ßÅÀËÄÁÀ
order ÁÒÞÀÍÄÁÀ; ÃÀÊÅÄÈÀ, ÛÄÊÅÄÈÀ; ßÄÓÒÉÂÉ; ÁÒÞÀÍÄÁÉÓ ÂÀÝÄÌÀ; ÃÀÊÅÄÈÀ
orderly ÛÉÊÒÉÊÉ
ordinal ÒÉÂÉÈÉ; ÒÉÂÉÈÉ ÒÉÝáÅÉÈÉ ÓÀáÄËÉ
ordinance ÊÀÍÏÍÉ; ÃÄÊÒÄÔÉ, ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ
ordinary ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
ore ÌÀÃÀÍÉ
Oregon ÏÒÄÂÏÍÉ (ÛÔÀÔÉ)
organism ÏÒÂÀÍÉÆÌÉ
organization ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀ
organize ÌÏßÚÏÁÀ
organizer ÏÒÂÀÍÉÆÀÔÏÒÉ
orient ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉ; ÂÄÆÉÓ ÀÈÄÁÀ, ÂÀÂÍÄÁÀ
oriental ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉÓ, ÀÙÌÏÓÀÅËÖÒÉ, ÀÆÉÖÒÉ
origin ßÚÀÒÏ, ßÀÒÌÏÛÏÁÀ
original ÐÉÒÅÄËÃÀßÚÄÁÉÈÉ, ÏÒÉÂÉÍÀËÖÒÉ
originate ßÀÒÌÏÛÏÁÀ, ßÀÒÌÏØÌÍÀ
ornament ÌÏÒÈÅÀ, ÃÀÌÛÅÄÍÄÁÀ, ÛÄÌÊÏÁÀ, ÏÒÍÀÌÄÍÔÉ
orphan ÏÁÏËÉ
orphanage ÏÁËÏÁÀ; ÏÁÏËÈÀ ÈÀÅÛÄÓÀ×ÀÒÉ
orthography ÌÀÒÈËßÄÒÀ, ÏÒÈÏÂÒÀ×ÉÀ
oscillate ÒáÄÅÀ, ÔÏÒÔÌÀÍÉ; ÌÄÒÚÄÏÁÀ, ÚÏÚÌÀÍÉ
osier ÔÉÒÉ×É, ÞÄßÍÀ
Oslo ÏÓËÏ
ostensible ÌÏÜÅÄÍÄÁÉÈÉ
ostentation ÊÅÄáÍÀ, ÔÒÀÁÀáÉ
ostrich ÓÉÒÀØËÄÌÀ
other ÓáÅÀ; ÌÄÏÒÄ
otherwise ÓáÅÀÍÀÉÒÀÃ, ßÉÍÀÀÙÌÃÄ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ
otter ßÀÅÉ (ÆÏÏË.)
ought ÖÍÃÀ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ, ÌÏÅÀËÄÏÁÀ
our ÜÅÄÍÉ
ours ÜÅÄÍÉ
ourselves ÜÅÄÍ ÈÅÉÈÏÍ; ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÊÖØÝÄÅÉÈ ÆÌÍÄÁÈÀÍ
oust ÂÀÌÏÂÃÄÁÀ, ßÀÒÈÌÄÅÀ ÀÃÂÉËÉÓ
out ÂÀÒÄ, ÂÀÒÄÈ
outbreak À×ÄÈØÄÁÀ; ÏÌÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÉ
outcast ÂÀÞÄÅÄÁÖËÉ; ÂÀÍÃÄÅÍÉËÉ
outcome ÛÄÃÄÂÉ; ÁÏËÏ; ÃÀÓÀÓÒÖËÉ
outcry ÐÒÏÔÄÓÔÉ, áÌÀÌÀÙËÀ ÚÅÉÒÉËÉ
outdo(outdid, outdone) ÂÀÃÀàÀÒÁÄÁÀ, ãÏÁÍÀ, ÃÀÞËÄÅÀ
outdoors ÙÉÀ ÝÉÓ ØÅÄÛ
outer ÂÀÒÄ, ÂÀÒÄÈÀ
outfit ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ; ×ÏÒÌÉÓ ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ
outgo áÀÒãÉ
outing ÄØÓÊÖÒÓÉÀ, ÂÀÓÄÉÒÍÄÁÀ
outlast Ö×ÒÏ ÃÉÃáÀÍÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ
outlaw ÊÀÍÏÍÓ ÂÀÒÄÛÄ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÖËÉ, ÂÀÍÃÄÅÍÉËÉ
outlay áÀÒãÉ, ÃÀÍÀáÀÒãÉ
outlet ÂÀÌÏÓÀÓÅËÄËÉ, ÂÀÓÀÅÀËÉ
outline(s) ÍÀÒÊÅÄÅÉ; ÓÀ×ÖÞÅËÄÁÉ
outlive ÂÀÍÝÃÀ; ÂÀÃÀÔÀÍÀ; ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ, ÂÀÞËÄÁÀ
outlook áÄÃÉ; ÐÄÒÓÐÄØÔÉÅÀ
outpost ÓÀÃÀÒÀãÏ, ÓÀÚÀÒÀÖËÏ
output ÐÒÏÃÖØÝÉÀ; ÍÀÚÏ×ÉÄÒÄÁÀ
outrage ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À, ÀÁÖÜÀà ÀÂÃÄÁÀ
outrageous ÛÄÖÒÀÝáÌÚÏ×ÄËÉ, ÀÙÌÀÛ×ÏÈÄÁÄËÉ, ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÓÔÉÊÉ, ÂÀÀ×ÒÈÄÁÖËÉ
outright ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÓÀÌÖÃÀÌÏÃ; ÂÖËßÒ×ÄËÀÃ
outrun (outran, outrun) ÂÀÓßÒÄÁÀ,
outset ÃÀÓÀßÚÉÓÉ; ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ
outside ÂÀÒÄÈ, ÄÆÏÛÉ; ÂÀÒÄÂÀÍÉ, ÂÀÒÄ
outsider ÂÀÒÄÛÄ, ÖÝáÏ ÐÉÒÉ
outskirts ÂÀÒÄÖÁÀÍÉ, ÔÚÉÓ ÐÉÒÉ
outspoken ÂÖËßÒ×ÄËÉ, ÂÖËÙÉÀ
outstanding ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ; ÂÀÃÀÖáÃÄËÉ; ÛÄÖÓÒÖËÄÁÄËÉ
outstrip ÂÀÓßÒÄÁÀ
outward ÂÀÒÄÂÍÖËÉ
outweigh ÂÀÃÀßÏÍÀ
outwit àÊÖÀÛÉ ÌÏÔÚÖÄÁÀ; ÄÛÌÀÊÏÁÀÛÉ, áÄÒáÛÉ ãÏÁÍÀ
outworn ÂÀÝÅÄÈÉËÉ; ÃÀÔÀÍãÖËÉ, ÂÀßÅÀËÄÁÖËÉ
over -ÆÄ, ÆÄÌÏÈ
overalls ÓÐÄÝÔÀÍÓÀÌÏÓÉ
overbearing ÌÁÒÞÀÍÄÁËÖÒÉ; ÃÉÃÂÖËÉ, ÀÌÐÀÒÔÀÅÀÍÉ
overcoat ÐÀËÔÏ
overcome
(overcame, overcome) ÃÀÞËÄÅÀ, ÈÀÅÉÓ ÂÀÒÈÌÄÅÀ, Ì ÏÒÄÅÍÀ
overcrowded ÂÀàÄÃÉËÉ; ÂÀÅÓÄÁÖËÉ
overdo
(overdid, overdone) ÌÄÔÉÓÌÄÔÀà ÂÖËÌÏÃÂÉÍÄÏÁÀ; ÃÀÙËÀ; ÂÀÃÀàÀÒÁÄÁÀ
overdue ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÖËÉ, ÅÀÃÀÂÀÃÀÓÖËÉ
over-estimate ÂÀÃÀ×ÀÓÄÁÀ, ÆÄÃÌÄÔÀà ÃÀ×ÀÓÄÁÀ
overflow ÂÀÃÌÏÙÅÒÀ, ÂÀÃÌÏÃÄÍÀ
overfulfil ÂÀÃÀàÀÒÁÄÁÉÈ ÛÄÓÒÖËÄÁÀ
overhead ÈÀÝÆÄ, ÆÄÅÉÈ, ÌÀÙËÀ
overhear
(overheard, overhead) ÌÉÚÖÒÀÃÄÁÀ, ÌÉÚÖÒÄÁÀ
overjoyed ÞÀËÉÀÍ ÂÀáÀÒÄÁÖËÉ
overload ÂÀÃÀÔÅÉÒÈÅÀ
overlook ÅÄÒ ÛÄÌÜÍÄÅÀ, ÅÄÒ ÛÄÍÉÛÅÍÀ
over-production àÀÒÁÉ ßÀÒÌÏÄÁÀ
overrate ÆÄÃÌÄÔÀà ÃÀ×ÀÓÄÁÀ
override
(overrode, overridden) ÂÀÈÄËÅÀ
overrun
(overran, overrun) ÀÏáÒÄÁÀ ØÅÄÚÍÉÓ
oversea ÆÙÅÉÓÉØÉÈÖÒÉ, ÓÀÆÙÅÀÒÂÀÒÄÈÖËÉ
overseer ÌÄÈÅÀËÚÖÒÄ, ÆÄÃÀÌáÄÃÅÄËÉ
overshadow ÃÀÁÍÄËÄÁÀ, ÃÀÜÒÃÉËÅÀ
overshoe ÁÏÔÄÁÉ
oversight ßÉÍÃÀÖáÄÃÀÏÁÀ; ÖÚÖÒÀÃÙÄÁÏÁÀ; ÛÄÝÃÏÌÀ
overtake
(overtook, overtaken) ÃÀßÄÅÀ, ÌÉßÄÅÀ
overtax ÃÀÌÞÉÌÄÁÀ, ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ, ÃÀÞÀÁÅÀ
overthrow
(overthrew, overthrown) ÂÀÃÀÁÒÖÍÄÁÀ, ÃÀÐÉÒØÅÀÅÄÁÀ; ÜÀÌÏÂÃÄÁÀ, ÃÀÌáÏÁÀ
overtime ÓÀÆÄÂÀÍÀÊÅÄÈÏ
overture ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÉÓ ÃÀßÚÄÁÀ; Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ; ÖÅÄÒÔÉÖÒÀ, ÛÄÓÀÅÀËÉ
overturn ÂÀÃÀÚÉÒÀÅÄÁÀ, ÜÀÌÏÂÃÄÁÀ, ÃÀÌáÏÁÀ
overhelm ÜÀØÒÏÁÀ; ÌÏÒÄÅÍÀ, ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ
owe ÌÏÅÀËÄÏÁÀ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ, ÅÀËÉÓ ØÏÍÀ
owing ÂÀÌÏ, ÌÉÆÄÆÉÈ
owl ÁÖ
own ÓÀÊÖÈÀÒÉ; ÌÛÏÁËÉÖÒÉ; ÈÀÅÉÓÉ; ×ËÏÁÀ; ÂÀÌÏÔÚÃÏÌÀ,ÀÙÉÀÒÄÁÀ
owner ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ, Ì×ËÏÁÄËÉ
ownership ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ
ox áÀÒÉ
Oxford ÏØÓ×ÏÒÃÉ
oxide ÑÀÍÂÉ
oxygen ÑÀÍÂÁÀÃÉ
oyster áÀÌÀÍßÊÀ
P
pace ÍÀÁÉãÉ; ÁÉãÄÁÀ, ÂÀÃÀÁÉãÄÁÀ
pacific ßÚÍÀÒÉ, ÌÛÝÉÃÉ, ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ
pacify ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ, ÛÄÒÉÂÄÁÀ, ÃÀÆÀÅÄÁÀ
pack ×ÖÈÀ, ÁÀÒÃÀÍÀ, ÝÀËÉ; ÛÄ×ÖÈÅÀ, ÛÄÊÅÒÀ
package ×ÖÈÀ, ÀÌÀÍÀÈÉ
packet ÐÀÊÄÔÉ, ×ÖÈÀ
pact ÐÀØÔÉ, áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ
pad ÛÖÀÓÀÃÄÁÉ, ÁËÏÊÍÏÔÉ
paddle ÍÉÜÀÁÉ, áÏ×É; ÍÉÜÁÉÓ, áÏ×ÉÓ ÌÏÓÌÀ
padlock ÁÏØËÏÌÉ, ÁÏØËÏÌÉÈ ÃÀÊÄÔÅÀ
page ÂÅÄÒÃÉ
pail áÉÓ ÅÄÃÒÏ
pain ÔÊÉÅÉËÉ; ÛÄßÖáÄÁÀ, ÔÀÍãÅÀ
painful ÌÔÊÉÅÍÄÖËÉ
painless ÖÌÊÉÅÍÄÖËÏ
painstaking ÂÖËÌÏÃÂÉÍÄ, ÄÒÈÂÖËÉ, ÁÄãÉÈÉ
paint ÓÀÈÄÁÀÅÉ; ÙÄÁÅÀ
painted ÛÄÙÄÁÉËÉ, ÛÄ×ÄÒÀÃÄÁÖËÉ
painter ÌáÀÔÅÀÒÉ, ×ÄÒÌßÄÒÉ
painting ×ÄÒßÄÒÀ, ÌáÀÔÅÒÏÁÀ
pair ßÚÅÉËÉ
pal ÀÌáÀÍÀÂÉ
palace ÓÀÓÀáËÄ
palatable ÂÄÌÒÉÄËÉ
palate ÓÀÓÀ
pale ×ÄÒÌÉáÃÉËÉ, ×ÄÒÌÊÒÈÀËÉ, ÂÀ×ÉÈÒÄÁÖËÉ
palliate ÃÒÏÄÁÉÈ ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ ÔÊÉÅÉËÉÓ
pallor ×ÄÒÌÊÒÈÀËÏÁÀ
palm áÄËÉÓ ÂÖËÉ; ÐÀËÌÀ
palpable ÛÄÓÀáÄÁÀÃÉ
palpitate ÝÄÌÀ, ÞÂÄÒÀ
palsy ÃÀÌÁËÀ
paltry ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏ
pamper ÂÀÍÉÁÄÅÒÄÁÀ, ÂÀÍÀÆÄÁÀ
pamphlet ÁÒÏÛÖÒÀ, ÐÀÌ×ËÄÔÉ
pan ÔÀ×À
pancake ÁËÉÍÉ
pane ×ÀÍãÒÉÓ ÌÉÍÀ
panel ÐÀÍÄËÉ; ÛÄÝÉ×ÒÅÀ
pang ÌßÅÀÅÄ ÔÊÉÅÉËÉ
panic ÐÀÍÉÊÀ; ÐÀÍÉÊÖÒÉ
pansy ÉÀÓÀÌ×ÄÒÀ (ÁÏÔ.)
pant ÓÖËÉÓ ÛÄáÖÈÅÀ
pantry ÓÀÊÖàÍÀÏ
pants ÛÀÒÅÀËÉ; ÐÄÒÀÍÂÉÓ ÀÌáÀÍÀÂÉ
paper ØÀÙÀËÃÉ; ÂÀÆÄÈÉ; ÛÐÀËÄÒÉÓ ØÀÙÀËÃÉ
paper-hanger ÂÀÌÊÅÒÄËÉ (ÛÐÀËÄÒÉÓÀ)
paper-mill ØÀÙÀËÃÉÓ ×ÀÁÒÉÊÀ
paper-weight ÐÒÄÓÐÀÐÉÄ, ÓÀÛÒÏÁÉ
par ÈÀÍÀÓßÏÒÏÁÀ, ÍÏÌÉÍÀËÖÒÉ ×ÀÓÉ
parachute ÐÀÒÀÛÖÔÉ
parade ÐÀÒÀÃÉ, ÀÙËÖÌÉ
paradise ÓÀÌÏÙáÄ
paragraph ÈÀÅÉ, ÀÁÆÀÝÉ
parallel ÐÀÒÀËÄËÉ, ÛÄÃÀÒÄÁÀ; ÐÀÒÀËÄËÖÒÉ
paralyse ÐÀÒÀËÉÆÄÁÀ, ÃÀÌÁËÉÓ ÃÀÝÄÌÀ
paralysis ÃÀÌÁËÀ
paramount ÖÌÀÙËÄÓÉ, ÖÃÉÃÄÓÉ
parasite ÐÀÒÀÆÉÔÉ
parasitic ÐÀÒÀÆÉÔÖËÉ
parasol ÌÆÉÓ ØÏËÂÀ
parcel ×ÖÈÀ, ÀÌÀÍÀÈÉ
parch ÂÀÔÒÖÓÅÀ, ÂÀÒÖãÅÀ; ÂÀÛÒÏÁÀ
parchment ÐÄÒÂÀÌÄÍÔÉ
pardon ÐÀÔÉÄÁÀ, ÁÏÃÉÛÉÓ ÌÏáÃÀ
pardonable ÓÀÐÀÔÉÄÁÄËÉ, ÁÏÃÉÛÉÓ ÌÏáÃÀ
parent ÌÛÏÁÄËÉ
parenthesis ÜÀÒÈÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ ÀÍ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ; ×ÒÜáÉËÄÁÉ
Paris ÐÀÒÉÆÉ
parish ÌÒÄÅËÉ; ÏËØÉ
Parisian ÐÀÒÉÆÄËÉ
parity ÈÀÍÀÓßÏÒÏÁÀ, ÔÏËÏÁÀ; ÐÀÒÉÔÄÔÉ
park ÐÀÒÊÉ, ÁÀÙÉ
parley ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÀ
parliament ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ
parlour ÓÀÓÔÖÌÒÏ, ÓÀÃÀÒÁÀÆÏ ÏÈÀáÉ
parole ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÃÀÐÉÒÄÁÀ; ÐÀÒÏËÉ
parr ÏÒÀÂÖËÉ
parrot ÈÖÈÉÚÖÛÉ
parry ÌÏÂÄÒÉÄÁÀ
parsimony ÃÀÌÆÏÂÅÄËÏÁÀ; ÌÏÌàÉÒÍÄÏÁÀ, ÓÉÞÖÍßÄ
parsley ÏáÒÀáÖÛÉ
parsnip ÞÉÒÈÄÈÒÀ ÊÀÌÀ
part ÍÀßÉËÏÉ, ßÉËÉ; ÒÏËÉ; ÃÀÚÏ×À, ÃÀÍÀßÉËÄÁÀ
partake ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
partial ÍÀßÉËÏÁÒÉÅÉ, ÝÀËÌáÒÉÅÉ
participant ÌÏÍÀßÉËÄ
participate ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
participle ÌÉÌÙÄÏÁÀ (ÂÒÀÌ.)
particle ßÉËÀÃÉ, ÍÀßÉËÀÊÉ
particular ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ, ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÉ
particularly ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ, ÊÄÒÞÏÃ
parting ÂÀÍÛÏÒÄÁÀ; ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ partisan ÌÏÌáÒÄ; ÐÀÒÔÉÆÀÍÉ
partition ÃÀÚÏ×À, ÃÀÍÀßÉËÄÁÀ
partly ÍÀßÉËÏÁÒÉÅ
partner ÈÀÍÀÌÏÍÀßÉËÄ, ÐÀÒÔÍÉÏÒÉ
partridge ÊÀÊÀÁÉ
arty ÐÀÒÔÉÀ; ãÂÖ×É; ÓÀÙÀÌÏÓ ßÅÄÖËÄÁÀ
pass ÂÀÓÀÅÀËÉ; ÓÀÛÅÉ; ÜÀÅËÀ, ÂÀÅËÀ; ÜÀÁÀÒÄÁÀ
passage ÂÀÓÀÅÀËÉ; ÍÀßÚÅÄÔÉ ßÉÂÍÉÃÀÍ
passenger ÌÂÆÀÅÒ
É
passerby ÂÀÌÅËÄËÉ
passing ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ, ßÀÒÌÀÅÀËÉ
passion ÂÀÔÀÝÄÁÀ, ÅÍÄÁÀ
passive ÅÍÄÁÉÈÉ ÂÅÀÒÉ
password ÐÀÒÏËÉ, ÓÀÛÅÉ
past ßÀÒÓÖËÉ, ÂÀÓÖËÉ; ÍÀÌÚÏ ÃÒÏ (ÂÒÀÌ.)
paste ßÄÁÏ; ÝÏÌÉ; ßÄÁÅÀ, ÃÀßÄÁÄÁÀ
pasteboard ÌÖÚÀÏ, ÊÀÒÔÏÍÉ
pastime ÃÒÏÓ ÔÀÒÄÁÀ
pasture ÓÀÞÏÅÀÒÉ, ÓÀÁÀËÀáÄ
pasty áÀàÀÐÖÒÉ, ÙÅÄÆÄËÉ
pat áÄËÉÓ ÃÀÊÅÒÀ; ÌÏ×ÄÒÄÁÀ
patch ÓÀÊÄÒÄÁÄËÉ ÍÀàÄÒÉ
patent ÐÀÔÄÍÔÉ; ÀÛÊÀÒÀ
paternal ÌÀÌÉÓÄÖËÉ; ÌÀÌÏÁÒÉÅÉ
path ÓÀÝÀË×ÄáÏ ÂÆÀ, ÁÉËÉÊÉ
patience ÌÏÈÌÉÍÄÁÀ
patient ÌÏÌÈÌÄÍÉ; ÐÀÝÉÄÍÔÉ, ÊËÉÄÍÔÉ
patriot ÐÀÔÒÉÏÔÉ
patriotic ÐÀÔÒÉÏÔÖËÉ, ÓÀÌÀÌÖËÏ
patriotism ÐÀÔÒÉÏÔÉÆÌÉ
patrol ÌÆÅÄÒÀÅÉ, ÌÆÉÒÉ
patron Ì×ÀÒÅÄËÉ, ÐÀÔÒÏÍÉ
patronage Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ, ÐÀÔÒÏÍÏÁÀ; ÛÄ×ÏÁÀ
patronize Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ, ÐÀÔÒÏÍÏÁÀ
pattern ÍÉÌÖÛÉ, ÌÏÃÄËÉ
pauper ÙÀÒÉÁÉ
pause ÐÀÖÆÀ; ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ
pave ÌÏÊÉÒßÚËÅÀ; ØÅÀ×ÄÍÉËÉÓ ÃÀÂÄÁÀ
pavement ØÅÀ×ÄÍÉËÉ
paw ÈÀÈÉ
pawn ÃÀÂÉÒÀÅÄÁÀ
pawnbroker ÌÄÅÀáÛÄ
pawnshop ËÏÌÁÀÒÃÉ
pay (paid paid) ×ÖËÉÓ ÅÀËÉÓ ÂÀÃÀáÃÀ
payable ÂÀÃÀÓÀáÃÄËÉ
payment ÂÀÃÀáÃÀ
payroll áÄË×ÀÓÉÓ ÖßÚÉÓÉ
pea ÌÖáÖÃÏ, ÝÄÒÝÅÉ
peace ÌÛÅÉÃÏÁÀ; ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÏÁÀ
peaceful ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ
peacemaker ÛÄÌÒÉÂÄÁÄËÉ, ÃÀÌÆÀÅÄÁÄËÉ
peach ÀÔÀÌÉ
peacock ×ÀÒÛÀÅÀÍÂÉ
peak ÌßÅÄÒÅÀËÉ, ÐÉÊÉ
peal ÆÀÒÄÁÉÓ ÒÄÊÅÀ, ÂÀÍÂÀÛÉ
pear ÌÓáÀËÉ
pearl ÌÀÒÂÀËÉÔÉ
peasant ÂËÄáÉ
peasantry ÂËÄáÏÁÀ
peat ÔÏÒ×É
pebble ÊÄÍàÉ
peck ÊÄÍÊÅÀ
peculiar ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ, ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÉ, ÖÝÍÀÖÒÉ
peculiarity ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÀ, ÖÝÍÀÖÒÏÁÀ
pedagogic(al) ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒÉ, ÐÄÃÀÂÏÂÉÊÖÒÉ
pedagogy ÐÄÃÀÂÏÂÉÊÀ
pedestrian ØÅÄÉÈÉ
pedigree ÓÀÂÅÀÒÔÏÌÏ ÍÖÓáÀ, ÂÄÍÄÀËÏÂÉÀ
pedlar ÌÄßÅÒÉËÌÀÍÄ
peel ÈáÄËÉ, ÂÀÒÓÉ; ÂÀÒÜÄÅÀ, ÂÀ×ÒÝØÅÍÀ
peep ÛÄàÅÒÄÔÀ, ÜÀáÄÃÅÀ
peep-hole ÓÀàÅÒÄÔÉ
peer ÐÄÒÉ, ËÏÒÃÉ; ÜÀÝØÄÒÄÁÀ, ÜÀÛÔÄÒÄÁÀ; ÂÀÌÏÜÄÍÀ ÌÆÉÓ
peevish ×ÉÝáÉ, àÉÒÅÄÖËÉ, ÀÍÜáËÉ
peg ÓÀÊÉÃÉ
pelt ÔÚÀÅÉ
pen ÊÀËÀÌÉ, ÓÀßÄÒÊÀËÀÌÉ
penal ÓÉÓáËÉÓ ÓÀÌÀÒÈËÉÓ
penalty ÓÀÓãÄËÉ, ãÀÒÉÌÀ
pencil ×ÀÍØÀÒÉ
pencil-box ÓÀÊÀËÌÄ
pending ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÌÏËÏÃÉÍÛÉ
pendulum ØÀÍØÀÒÀ
penetrate ÛÄÔÀÍÄÁÀ, ÛÄÙßÄÅÀ, ÂÀÞÅÒÏÌÀ
pen-holder ÊÀËÌÉÓÔÀÒÉ
peninsula ÍÀáÄÅÀÒÊÖËÞÖËÉ
penitence ÌÏÍÀÍÉÄÁÀ
penitentiary ÂÀÌÀÓßÏÒÄÁÄËÉ ÓÀáËÉ
penknife ãÉÁÉÓ ÃÀÍÀ, ãÀÚÅÀ
pen-name ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ ×ÓÄÅÃÏÍÉÌÉ
penniless Ö×ÖËÏ, ØÄÓÀÔÉ
penny ÐÄÍÉ (×ÖËÉ0
pension ÐÄÍÓÉÀ
pensive ÜÀ×ÉØÒÄÁÖËÉ, ÃÀ×ÉØÒÄÁÖËÉ
peon ÌÏãÀÌÀÂÉÒÄ
people áÀËáÉ, ÄÒÉ, ÃÀÓÀáËÄÁÀ
pep ÌáÍÄÏÁÀ, ÄÍÄÒÂÉÀ
pepper ÐÉËÐÉËÉ
peppery ÐÉËÐÉËÉÀÍÉ, ÌßÀÒÄ
per ÂÀÅËÉÈ, ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ; ÂÆÉÈ
perambulator ÓÀÁÀÅÛÅÏ ÄÔËÉ
perceive ÛÄÌÜÍÄÅÀ, ÛÄÍÉÛÅÍÀ; ÌÉáÅÄÃÒÀ, ÂÀÂÄÁÀ
percent ÐÒÏÝÄÍÔÉ
percentage ÐÒÏÝÄÍÔÖËÉ ÛÄ×ÀÒÃÄÁÀ
perceptible ÛÄÓÀÌÜÍÄÅÉ, ÓÀÂÒÞÍÏÁÉ
perception ÀÙÄÁÀ; ÂÀÂÄÁÀ
perch ØÀÍÃÀÒÀ; ÃÀãÃÏÌÀ, ÜÀÌÏãÃÏÁÀ
perchance ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ
perfect ÓÒÖËÉ, ÓÒÖËÚÏ×ÉËÉ
perfection ÓÒÖËÚÏ×À
perfectly ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÓÒÖËÄÁÉÈ
perfidious ÌÖáÈÀËÉ, ÅÄÒÀÂÉ
perforce ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÉÓ ÂÀÌÏ, ÞÀËÀÖÍÄÁÖÒÀÃ
perform ÛÄÓÒÖËÄÁÀ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ
performance ÛÄÓÒÖËÄÁÀ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ
perfume ÓÖÍÀÌÏ, ÓÖÒÍÄËÄÁÀ
perhaps ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ
peril ÓÀÛÉÛÒÏÄÁÀ, ÓÀ×ÒÈáÄ
perilous ÓÀÛÉÛÉ, ÓÀáÉ×ÀÈÏ
period áÀÍÀ, ÐÄÒÉÏÃÉ; ßÄÒÔÉËÉ
periodical ÐÄÒÉÏÃÖËÉ; ÐÄÒÉÏÃÖËÉ ÂÀÌÏÝÄÌÀ
perish ÃÀÙÖÐÅÀ
perjury ÝÒÖÌÏÒßÌÄÏÁÀ; ÅÄÒÀÂÏÁÀ
permanent ÌÖÃÌÉÅÉ, ÐÄÒÌÀÍÄÍÔÖËÉ
permeate ÛÄÙßÄÅÀ; ÛÄÑÏÍÅÀ; ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ
permission ÍÄÁÀÒÈÅÀ
permit ÍÄÁÀÒÈÅÀ; ÓÀÛÅÉ; ÍÄÁÀÒÈÅÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
perpetual ÓÀÌÀÒÀÃÉÓÏ, ÛÄÖßÚÅÄÔÄËÉ
perpetuate ÖÊÅÃÀÅÚÏ×À
perplex ÜÉáÛÉ ÌÏÌßÚÅÃÄÅÀ
persecute ÃÄÅÍÀ, ÛÄÅÉßÒÏÄÁÀ
persist ãÉÖÔÏÁÀ, ÑÉÍÉÀÍÏÁÀ
persistance ãÉÖÔÏÁÀ, ÑÉÍÉÀÍÏÁÀ
person ÐÉÒÉ, ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ
personal ÐÉÒÀÃÉ, ÐÉÒÏÅÍÖËÉ, ÐÉÒÈÀ
personally ÐÉÒÀÃÀÃ
personify ÂÀÍÓÀáÉÄÒÄÁÀ
personnel ÐÄÒÓÏÍÀËÉ, ÐÉÒÀÃÉ ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀ
perspective ÐÄÒÓÐÄØÔÉÅÀ
perspiration Ï×ËÉ
perspire Ï×ËÉÓ ÃÄÍÀ
persuade ÃÀãÄÒÄÁÀ, ÃÀÒßÌÖÍÄÁÀ
pert ÖÔÉ×ÀÒÉ, ÈÀÅáÄÃÉ
pertain ÊÖÈÅÍÄÁÀ
pertinent ÛÄÓÀ×ÄÒÉ, ÓÀÊÀÃÒÉÓÉ
perturb ÀÙÄËÅÄÁÀ, ÛÄÊÒÈÏÌÀ
perverse ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÖËÉ, ÛÄÒÚÅÍÉËÉ
pest ÑÀÌÉ, àÉÒÉ
pet ÓÀÚÅÀÒÄËÉ, ÂÀÌÏÒÜÄÖËÉ
petal ×ÖÒÝÄËÉ ÚÅÀÅÉËÉÓ
petition ÈáÏÅÍÀ, ÐÄÔÉÝÉÀ; ÛÖÀÌÃÂÏÌËÏÁÉÓ ÀÙÞÅÒÀ
petrel ØÀÒÉÛáÀËÀ (×ÒÉÍÅÄËÉ)
petrol ÁÄÍÆÉÍÉ
petroleum ÍÀÅÈÉ
petty ßÅÒÉËÉ
phantom ÀÜÒÃÉËÉ, ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ
pharisee ×ÀÒÉÓÄÅÄËÉ
pharmacy À×ÈÉÀØÉ
phase ×ÀÆÀ, ÐÄÒÉÏÃÉ
pheasant áÏáÏÁÉ
phenomenon ×ÄÍÏÌÄÍÉ, ÌÏÅËÄÍÀ
philological ×ÉËÏËÏÂÉÖÒÉ
philology ×ÉËÏËÏÂÉÀ
philosopher ×ÉËÏÓÏ×ÏÓÉ
philosophical ×ÉËÏÓÏ×ÉÖÒÉ
phone ÔÄËÄ×ÏÍÉÈ ÃÀËÀÐÀÒÀÊÄÁÀ
phonetics ×ÏÍÄÔÉÊÀ
photograph ×ÏÔÏÂÒÀ×ÉÀ; ÓÖÒÀÈÉÓ ÂÀÃÀÙÄÁÀ
phrase ×ÒÀÆÀ
physic ÌÄÃÉÝÉÍÀ; ßÀÌÀËÉ
physician ÄØÉÌÉ
physique ÀÂÄÁÖËÄÁÀ
piano ÐÉÀÍÉÍÏ, ÒÏÉÀËÉ
pick ßÄÒÀØÅÉ, ÀÒÜÄÅÀ, ÜÉÜØÍÀ; ÌÏßÚÅÄÔÀ; áÉËÉÓ, ÚÅÀÅÉËÄÁÉÓ ÌÏßÚÅÄÔÀ
pickpocket ãÉÁÂÉÒÉ
pictorial ÉËÖÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ
picture ÓÖÒÀÈÉ
picturesque ÌáÀÔÅÒÖËÉ
pie áÀàÀÐÖÒÉ
piece ÍÀàÄÒÉ; ÝÀËÉ; ÐÉÄÓÀ, ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ
piece-work ÓÀÍÀÒÃÏ ÓÀÌÖÛÀÏ
pierce ÂÀáÅÒÄÔÀ, ÂÀÂÌÉÒÅÀ
pig ÙÏÒÉ
pigeon ÌÔÒÄÃÉ
piggery ÓÀÙÏÒÄ
pigtail ÍÀßÍÀÅÉ
pike ØÀÒÉÚËÀÐÉÀ; ÛÖÁÉ
pile ÂÒÏÅÀ; ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ, ÛÄÜÖØÄÁÀ
pilfer ØÖÒÃÏÁÀ, ÐÀÒÅÀ
pill ÀÁÉ
pillage ÞÀÒÝÅÀ, ÔÀÝÄÁÀ
pillar ÁÉÞÉ; ÓÅÄÔÉ
pillow ÁÀËÉÛÉ
pillow-case ÁÀËÉÛÉÓ ÐÉÒÉ
pilot ÐÉËÏÔÉ, Ì×ÒÉÍÀÅÉ
pin ØÉÍÞÉÓÈÀÅÉ; ÌÉÁÍÄÅÀ, ÌÉÌÀÂÒÄÁÀ
pinafore ßÉÍÓÀ×ÀÒÉ
pinch ÜØÌÄÔÀ
pine ×ÉàÅÉ; àÊÍÏÁÀ; ÂÖËÉÓ ÛÄßÖáÄÁÀ
pink ÅÀÒÃÉÓ×ÄÒÉ; ÌÉáÀÊÉ
pioneer ÂÆÉÓ ÂÀÊÀ×ÅÀ
pipe ÌÉËÉ; ÚÀËÉÏÍÉ; ÜÉÁÖáÉ; ÓÀËÀÌÖÒÉ, ÓÀÓÔÅÄÍÉ
pipe-line ÌÉËÓÀÃÄÍÉ
pit ÏÒÌÏ; ÌÀÙÀÒÏ; ÐÀÒÔÄÒÉÓ ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ ÒÉÂÉ
pitch ×ÉÓÉ, ÊÖÁÒÉ
pitcher ÃÏØÉ
piteous ÓÀÝÏÃÀÅÉ, ÓÀÁÒÀËÏ
pitiful ÓÀÝÏÃÀÅÉ, ÓÀÁÒÀËÏ; ÂÖËÜÅÉËÉ
pitiless ÖÌÏßÚÀËÏ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ
pity ÓÉÁÒÀËÖË; ÛÄÝÏÃÄÁÀÉ
placard ÐËÀÊÀÔÉ, À×ÉÛÀ
place ÀÃÂÉËÉ, ÌÏÄÃÀÍÉ; ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ, ÃÀÃÄÁÀ
placid ÌÛÅÉÃÉ, ÀÖÙÄËÅÄÁÄËÉ
plague ÑÀÌÉ, àÉÒÉ
plain ÅÄËÉ; ÌÀÒÔÉÅÉ, ÖÁÒÀËÏ, ÂÀÓÀÂÄÁÉ
plaintiff ÌÏÓÀÒÜËÄ
plait ÍÀßÍÀÅÉ
plan ÂÄÂÌÀ; ÃÀÂÄÂÌÅÀ
plane ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ; ÓÉÁÒÔÚÄ
plank ×ÉÝÀÒÉ
plant ØÀÒáÀÍÀ, ×ÀÁÒÉÊÀ; ÌÝÄÍÀÒÄ; ÃÀÒÂÅÀ, ÌÏÛÄÍÄÁÀ ÌÝÄÍÀÒÉÓ
planter ÐËÀÍÔÀÔÏÒÉ
plash ÛáÀÐÖÍÉ; ÛÄÛáÀÐÖÍÄÁÀ
plate ÈÄ×ÛÉ; ×ÉÒ×ÉÔÀ
platform ÐËÀÔ×ÏÒÌÀ, ÁÀØÀÍÉ, ÐÄÒÏÍÉ
platitude ÖáÀÌÓÏÁÀ, ÖÛÅÄÒÏÁÀ
plausible ÃÀÓÀãÄÒÉ, ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ
play ÐÉÄÓÀ; ÈÀÌÀÛÉ, ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ; ÂÀÒÈÏÁÀ
player ÌÏÈÀÌÀÛÄ; ÌÓÀáÉÏÁÉ
playground ÓÀÈÀÌÀÛÏ ÌÏÄÃÀÍÉ
plaything ÓÀÈÀÌÀÛÏ
playwright ÃÒÀÌÀÔÖÒÂÉ
plead (pleaded, pled) ÃÀÝÅÀ (ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÛÉ; ÁÒÀËÃÄÁÀÆÄ ÐÀÓÖáÉÓ ÂÀÝÄÌÀ)
pleasant ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ
please ÌÏßÏÍÄÁÀ; ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉÓ ÌÏÂÅÒÀ
pleased ÍÀÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉ, ÌáÉÀÒÖËÉ
pleasure ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÀ
pledge ÂÉÒÀÏ; ÐÉÒÏÁÀ, ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ, ÀÙÈØÌÀ, ×ÉÝÉ
plenary ÓÀÄÒÈÏ, ÐËÄÍÀÒÖËÉ
plenipotentiary ÓÒÖËÖ×ËÄÁÉÀÍÉ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ, ÒßÌÖÍÄÁÖËÉ
plenty ÓÉÖáÅÄ, ÃÏÅËÀÈÉ
pliable ÙÖÍÅÀÃÉ, ÌÏØÍÉËÉ
plot ÛÄÈØÌÖËÄÁÀ; ÌÉßÉÓ ÍÀÊÅÄÈÉ; ÓÉÖÑÄÔÉ, ÛÉÍÀÀÒÓÉ; ÂÀÍÆÒÀáÅÀ, ÃÀÐÉÒÄÁÀ
plough ÂÖÈÀÍÉ; áÅÍÀ
ploughman ÌáÅÍÄËÉ, ÂÖÈÍÉÓ ÃÄÃÀ
pluck ÌÀÌÀÝÏÁÀ, ÂÀÌÁÄÃÀÏÁÀ; ÌÏßÚÅÄÔÀ, ÌÏÊÒÄ×À
plug ÓÀÝÏÁÉ; ÛÔÄ×ÓÄËÉ
plum ØËÉÀÅÉ
plumber ßÚÀËÓÀÃÄÍÉÓ ÏÓÔÀÔÉ
plump ÌÓÖØÀÍÉ, ÓØÄËÉ; ÊÀÔÄÂÏÒÉÖËÉ, ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔÉ
plunder ÞÀÒÝÅÀ, ÂËÄãÅÀ
plunge ÜÀÞÉÒÅÀ,ÜÀÚÅÉÍÈÅÀ
plural ÌÒÀÅËÏÁÉÈÉ ÒÉÝáÅÉ
plus ÌÉÌÀÔÄÁÀ
p.m.=post meridiem ÛÖÀÃÙÉÓ ÛÄÌÃÄÂ
pneumonia ×ÉËÔÅÄÁÉÓ ÀÍÈÄÁÀ
pocket ãÉÁÄ; ÌÉÈÅÉÓÄÁÀ
poem ËÄØÓÉ; ÐÏÄÌÀ
poet ÐÏÄÔÉ
poetess ÐÏÄÔÉ ØÀËÉ
poetry ËÄØÓÉ, ÐÏÄÆÉÀ
poignant ÁÀÓÒÉ, ÌÀáÅÉËÉ
point ßÄÒÔÉËÉ, ÐÖÍØÔÉ; ÓÉÌÀáÅÉËÄ, ÓÉÌÊÅÄÈÒÄ; ÜÅÄÍÄÁÀ, ÀÙÍÉÛÅÍÀ
pointed ÁÀÓÒÉ, ÌÀáÅÉËÉ
poise ßÏÍÀÓßÏÒÏÁÀ
poison ÓÀßÀÌËÀÅÉ, ÓáÀÌÉ; ÌÏßÀÌÅËÀ
poke ÁÉÞÂÅÀ
Poland ÐÏËÏÍÄÈÉ
polar ÐÏËÀÒÖËÉ
Pole ÐÏËÏÍÄËÉ
pole ÐÏËÖÓÉ; ÁÏÞÉ, ÓÀÒÉ, ÐÀËÏ
police ÐÏËÉÝÉÀ
policy ÐÏËÉÔÉÊÀ; ÓÀÃÀÆÙÅÄÅÏ ÐÏËÉÓÉ
Polish ÐÏËÏÍÖÒÉ; ÐÏËÏÍÖÒÉ ÄÍÀ
polish ÊÒÉÀËÉ, ÐÒÉÀËÉ; ÂÀÊÒÉÀËÄÁÀ, ÂÀÐÒÉÀËÄÁÀ
polite ÆÒÃÉËÉ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ
politeness ÆÒÃÉËÏÁÀ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÏÁÀ
political ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ
politician ÐÏËÉÔÉÊÏÓÉ
politics ÐÏËÉÔÉÊÀ
polling place ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÖÁÀÍÉ
pomegranate ÁÒÏßÄÖËÉ
pond ÔÁÏÒÉ, ÂÖÁÖÒÀ
ponder ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ, ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ
pool ÂÖÁÄ, ßÖÌÁÄ
poor ÙÀÒÉÁÉ; ÓÀßÚÀËÉ, ÖÁÄÃÖÒÉ; ÝÖÃÉ
poppy ÚÀÚÀÜÏ
populace ÌÏÓÀáËÄÏÁÀ
popular áÀËáÖÒÉ; ÓÀáÀËáÏ; ÐÏÐÖËÀÒÖËÉ
populate ÃÀÓÀáËÄÁÀ, ÜÀÓÀáËÄÁÀ
population ÌÏÓÀáËÄÏÁÀ
populous ÌàÉÃÒÏà ÃÀÓÀáËÄÁÖËÉ, áÀËáÌÒÀÅÀËÉ
porcelain ×ÀÉ×ÖÒÉ
porch ÔÀËÀÍÉ, ÐÏÒÔÉÊÉ, ÀÉÅÀÍÉ
pork ÙÏÒÉÓ áÏÒÝÉ
porridge ÛÅÒÉÉÓ ×À×À
port ÍÀÅÓÀÃÂÖÒÉ
porter ÌÄÊÀÒÄ; ÌÄÁÀÒÂÖËÉ
portfolio ÐÏÒÔ×ÄËÉ
portion ÍÀßÉËÉ, áÅÄÃÒÉ; ÃÀÍÀßÉËÄÁÀ
portrait ÐÏÒÔÒÄÔÉ, ÓÖÒÀÈÉ
Portugal ÐÏÒÔÖÂÀËÉÀ
Portuguese ÐÏÒÔÖÂÀËÉÉÓ; ÐÏÒÔÖÂÀËÉÄËÉ
pose ÃÀÚÄÍÄÁÀ, ÓÀÊÉÈáÉÓ ÃÀÓÌÀ
position ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ, ÐÏÆÉÝÉÀ
positive ÃÀÃÄÁÉÈÉ, ÂÀÒÊÅÄÖËÉ; ÓÀÒßÌÖÍÏ, ÖÄàÅÄËÉ; ÃÀÃÄÁÉÈÉ áÀÒÉÓáÉ
possess ×ËÏÁÀ-ØÏÍÀ
possession ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ, ÓÀÌ×ËÏÁÄËÏ
possessive case ÍÀÔÄÓÀÏÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÀ
possessor ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ, Ì×ËÏÁÄËÉ
possible ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ
post ×ÏÓÔÀ; ÁÏÞÉ; ÓÀÃÀÒÀãÏ; ×ÏÓÔÉÈ ÂÀÂÆÀÅÍÀ
postage ÓÀÐÏÓÔÏ áÀÒãÄÁÉ
postal ÓÀ×ÏÓÔÏ
post-card ÓÀ×ÏÓÔÏ ÙÉÀ ÁÀÒÀÈÄÁÉ
poster ÐËÀÊÀÔÉ, À×ÉÛÀ
posterity ÛÈÀÌÏÌÀÅËÏÁÀ
posthumous ÓÉÊÅÃÉËÉÓÛÄÌÃÂÏÌÉ
postman ×ÏÓÔÀËÉÏÍÉ
post-office ÓÀ×ÏÓÔÏ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
postpone ÂÀÃÀÃÄÁÀ
posture ÐÏÆÀ, ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
pot ØÏÈÀÍÉ, ØÅÀÁÉ
potato ÊÀÒÔÏ×ÉËÉ
potent ÞËÉÄÒÉ, ÛÄÌÞËÄÁÄËÉ
poultry ÛÉÍÀÖÒÉ ×ÒÉÍÅÄËÉ
pounce ÍÀáÔÏÌÉ; ÛÄÅÀÒÃÍÀ, ÃÀÝÄÌÀ
pound ÂÉÒÅÀÍØÅÀ; ÍÀÚÅÀ, áÅÍÀ
pour ÓáÌÀ, ÙÅÒÀ, ÃÀÓáÌÀ
poverty ÓÉÙÀÒÉÁÄ
powder ×áÅÍÉËÉ; ÈÏ×ÉÓ ßÀÌÀËÉ; ÐÖÃÒÉ; ÃÀÐÖÃÅÒÀ; ÌÀÒÉËÉÓ ÌÏÚÒÀ
power ÞÀËÀ, ÞÀËÀÖ×ËÄÁÀ; ÄÍÄÒÂÉÀ, ÓÀáÄËÌßÉ×Ï
practical ÐÒÀØÔÉÊÖËÉ, ×ÀØÔÉÖÒÉ
practice ÐÒÀØÔÉÊÀ, ÅÀÒãÉÛÏÁÀ
practise ÅÀÒãÉÛÏÁÀ
praise ØÄÁÀ, ÛÄØÄÁÀ
pray ÈáÏÅÍÀ, ÅÄÃÒÄÁÀ, ËÏÝÅÀ
preach ØÀÃÄÂÄÁÀ
precarious ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ, ÀÒÀÓÀÉÌÄÃÏ
precaution ÓÉ×ÒÈáÉËÄ
precede ßÉÍÓÅËÀ, ßÉÍÀÌÀÅËÏÁÀ
precedence ÐÉÒÅÄËÏÁÀ
precedent ßÉÍÀÌÀÅÀËÉ, ÆÄÌÏáÓÄÍÄÁÖËÉ; ÐÒÄÝÄÍÃÄÍÔÉ
preceding ßÉÍÀ, ßÉÍÀÌÀÅÀËÉ
precept ßÄÓÉ; ÃÀÒÉÂÄÁÀ
precious ÞÅÉÒ×ÀÓÉ
precipice Ö×ÓÊÒÖËÉ
precise ÆÖÓÔÉ, ÐÖÍØÔÖÀËÖÒÉ
preclude ÀÒÉÃÄÁÀ, ÀÝÉËÄÁÀ
precursor ßÉÍÀÌÏÒÁÄÃÉ
predecessor ßÉÍÀÌÏÒÁÄÃÉ
predicate ÛÄÌÀÓÌÄÍÄËÉ
predict ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
predominate ÁÀÔÏÍÏÁÀ, Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ
preface ßÉÍÀÓÉÔÚÅÀÏÁÀ
prefer ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
preference ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ
preferential ÛÄÙÀÅÀÈÉÀÍÉ
prefix ÐÒÄ×ÉØÓÉ, ÈÀÅÓÀÒÈÉ
pregnant ×ÄáÌÞÉÌÄ
prejudice ÝÒÖÒßÌÄÍÀ, ÝÖÃÉ ÀÆÒÉ
preliminary ßÉÍÀÓßÀÒÉ
premature ÖÃÒÏÏ, ÍÀÀÃÒÄÅÉ
premise ßÉÍÀÐÉÒÏÁÀ
preoccupy ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉÐÚÒÏÁÀ
preparation ÌÆÀÃÄÁÀ
preparatory ÌÏÓÀÌÆÀÃÄÁÄËÉ, ßÉÍÀÓßÀÒÉ
prepare ÌÆÀÃÄÁÀ, ÌÏÌÆÀÃÄÁÀ
preponderance ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ
preposition ßÉÍÃÄÁÖËÉ
prescribe ßÄÒÉËÏÁÉÈÉ ÁÒÞÀÍÄÁÉÓ ÂÀÝÄÌÀ; ßÀÌËÉÓ ÂÀÌÏßÄÒÀ
presence ÃÀÓßÒÄÁÀ
present ÃÀÌÓßÒÄ; ÀßÌÚÏ ÃÒÏ; ÓÀÜÖØÀÒÉ
presently ÀáËÀÅÄ; ÌÀËÄ
preserve ÌÖÒÀÁÀ; ÛÄÍÀáÅÀ
preside ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÏÁÀ
president ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ, ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ
presidium ÐÒÄÆÉÃÉÖÌÉ
press ÐÒÄÓÉ; ßÍÄáÉ; ÂÀßÖÒÅÀ, ÃÀßÏËÀ
pressing ÂÀÃÀÖÃÄÁÄËÉ, ÓÀÓßÒÀ×Ï
pressure ßÍÄÅÀ, ÛÄÅÉßÒÏÄÁÀ, ÔÀÍãÅÀ
presume ÅÀÒÀÖÃÉ, äÂÏÍÉÀ
presumption ÅÀÒÀÖÃÉ; ÈÀÅÃÀãÄÒÄÁÖËÏÁÀ
pretence ÐÒÄÔÄÍÆÉÀ; ÌÏÈáÏÅÍÉËÄÁÀ; ÓÀÁÀÁÉ; ÈÅÀËÌÀØÝÏÁÀ
pretend ÈÀÅÉÓ ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÌÏÊÀÔÖÍÄÁÀ
pretext ÌÉÆÄÆÉ, ÓÀÁÀÁÉ
pretty ËÀÌÀÆÉ, ÊÀÒÂÉ; ÓÀÊÌÀÏÃ, ÓÀÅÓÄÁÉÈ
prevail ãÏÁÍÀ, ÃÀÞËÄÅÀ
prevalent ÂÀÁÀÔÏÍÄÁÖËÉ, ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ
prevent áÄËÉÓ ÛÄÛËÀ; ÀÝÉËÄÁÀ
previous ßÉÍÀ
prey ÍÀÃÀÅËÉ; ÌÓáÅÄÒÐËÉ; ÞÀÒÝÅÀ; ßÅÀËÄÁÀ
price ×ÀÓÉ, ÙÉÒÄÁÖËÄÁÀ
prick ÜáÅËÄÔÀ
pride ÓÉÀÌÀÚÄ
priest ÌÙÅÃÄËÉ
primary ÐÉÒÅÄËÃÀßÚÄÁÉÈÉ;ÐÉÒÌÈÀÅÀÒÉÅÄËáÀÒÉÓáÏÅÀÍÉ
prime ÌÈÀÅÀÒÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ; ÀÚÅÀÅÄÁÀPrime Minister ÐÒÄÌÉÄÒ ÌÉÍÉÓÔÒÉ
primer ÀÍÁÀÍÉ (ßÉÂÍÉ)
primrose ×ÖÒÉÓÖËÀ (ÁÏÔ.)
principal ÌÈÀÅÀÒÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ; ÓÊÏËÉÓ ÃÉÒÄØÔÏÒÉ
principle ÐÒÉÍÝÉÐÉ; ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ
print ÛÒÉ×ÔÉ; ÁÄàÃÅÀ
printer ÀÓÏÈÀÌßÚÏÁÉ, ÌÁÄàÃÀÅÉ
prison ÓÀÐÀÔÉÌÒÏ, ÓÀÔÖÓÀÙÄ
prisoner ÔÖÓÀÙÉ, ÔÚÅÄ
private ÊÄÒÞÏ; ÐÉÒÀÃÉ; ÖÁÒÀËÏ ãÀÒÉÓÊÀÝÉ, ÌÏÒÉÂÄ
privation ÂÀàÒÅÄÁÀ
privilege ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ, ÐÒÉÅÉËÄÂÉÀ
privy ÓÀÉÃÖÌËÏ
prize ãÉËÃÏ, ÐÒÄÌÉÀ; ÃÀ×ÀÓÄÁÀ
probable ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ
probably ÀËÁÀÈ
probation ÂÀÌÏÝÃÀ
proceed ÂÀÍÂÒÞÏÁÀ, ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ; ÃÀßÚÄÁÀ
proceedings ÛÒÏÌÄÁÉ, ÏØÌÉ
proceeds ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ
process ÐÒÏÝÄÓÉ
procession ÐÒÏÝÄÓÉÀ
proclaim ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
procure ÛÏÅÍÀ
produce ÐÒÏÃÖØÝÉÀ, ÍÀßÀÒÌÉ; ßÀÒÌÏÄÁÀ, ÂÀÌÏÛÀÅÄÁÀ
product ÐÒÏÃÖØÔÉ, ÍÀßÀÒÌÉ, ÍÀÚÏ×É
production ßÀÒÌÏÄÁÀ
productivity ÍÀÚÏ×ÉÄÒÄÁÀ
profess ÀÙÉÀÒÄÁÀ
professedly ÀÛÊÀÒÀÃ, ÝáÀÃÀÃ
profession ÐÒÏ×ÄÓÉÀ
professional ÐÒÏ×ÄÓÉÖËÉ
profit ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ, ÓÀÒ×É, ÌÏÂÄÁÀ; ÌÏÂÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
profitable ÓÀÓÀÒÂÄÁËÏ, ÓÀ×ÒÉÀÍÉ
profiteer ÓÐÄÊÖËÀÍÔÉ
profound ÙÒÌÀ, ÁÒÞÖËÉ, ÛÏÒÓÌàÅÒÄÔÄËÉ
profuse ÖáÅÉ
programme ÐÒÏÂÒÀÌÀ
progress ÐÒÏÂÒÄÓÉ, ßÉÍÓÅËÀ, ßÀÒÌÀÔÄÁÀ
prohibit ÀÊÒÞÀËÅÀ, ÃÀÛËÀ
project ÐÒÏÄØÔÉ; ÂÀÍÆÒÀáÅÀ; ÐÒÏÄØÔÉÓ, ÂÄÂÌÉÓ ÛÄÃÂÄÍÀ
prolong ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ, ÂÀáÀÍÂÒÞËÉÅÄÁÀ
prominent ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ, ÝÍÏÁÉËÉ
promise ÃÀÐÉÒÄÁÀ
promote ÃÀßÉÍÀÖÒÄÁÀ, ßÉÍ ßÀßÄÅÀ (ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ)
promotion ÃÀßÉÍÀÖÒÄÁÀ
prompt ÓßÒÀ×É, ÜØÀÒÉ; ÜÀÜÖÒÜÖËÄÁÀ, ÊÀÒÍÀáÉ
prompter ÌÏÊÀÒÍÀáÄ
promulgate ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀ, ÓÀãÀÒÏà ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
pronoun ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ
pronounce ÂÀÌÏÈØÌÀ
pronunciation ÂÀÌÏÈØÌÀ
proof ÓÀÁÖÈÉ; ÊÏÒÄØÔÖÒÀ; ÛÄÖÙßÄÅÀÃÉ
prop ÓÀÚÒÃÄÍÉ; ÓÀÚÒÃÄÍÉÓ ÛÄÃÂÌÀ
propaganda ÐÒÏÐÀÂÀÍÃÀ
propagandist ÐÒÏÐÀÂÀÍÃÉÓÔÉ
propagate ÂÀÌÒÀÅËÄÁÀ; ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ
proper ÓÀÊÖÈÀÒÉ; ßÄÓÉÄÒ; ÓÀÈÀÍÀÃÏ, ãÄÒÏÅÀÍÉ
properly ÒÏÂÏÒÝ ÓÀàÉÒÏÀ
property ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ; ÈÅÉÓÄÁÀ
prophecy ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
prophesy ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
proportion ÐÒÏÐÏÒÝÉÀ, ÔÏË×ÀÒÃÏÁÀ
proposal ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ
propose ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
proprietor ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ, ÐÀÔÒÏÍÉ
propriety ÛÄÓÀ×ÄÒÉÓÉ, ÌÀÒÈÄÁÖËÏÁÀ
proscribe ÊÀÍÏÍÓ ÂÀÒÄÛÄ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ; ÀÊÒÞÀËÅÀ
prose ÐÒÏÆÀ
prosecute ÛÄÅÉßÒÏÄÁÀ; ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ
prosecutor ÁÒÀËÌÃÄÁÄËÉ Public prosecutor ÓÀáÀËáÏ ÁÒÀËÌÃÄÁÄËÉ
prospect áÄÃÉ; ÐÄÒÓÐÄØÔÉÅÀ
prosper ÀÚÅÀÅÄÁÀ; ßÀÒÌÀÔÄÁÉÓ ØÏÍÀ
prosperity ÀÚÅÀÅÄÁÀ; ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÀ
protect ÃÀÝÅÀ; Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ
protection ÃÀÝÅÀ; Ì×ÀÒÅÄËÏÁÀ
protector ÃÀÌÝÅÄËÉ; Ì×ÀÒÅÄËÉ
protest ÐÒÏÔÄÓÔÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ
protrude ÂÀÌÏÛÅÄÒÀ
proud ÀÌÀÚÉ
proudly ÀÌÀÚÀÃ
prove ÌÔÊÉÝÄÁÀ; ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÀ
proverb ÀÍÃÀÆÀ
provide ÌÏÌÀÒÀÂÄÁÀ; ÆÏÌÄÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ; ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÀ
provided ÉÌ ÐÉÒÏÁÉÈ ÒÏÌ
province ÐÒÏÅÉÍÝÉÀ, ÏËØÉ; ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ Ó×ÄÒÏ
provincial ÐÒÏÅÉÍÝÉÀËÖÒÉ
provision ÌÀÒÀÂÉ; ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À
provisional ÃÒÏÄÁÉÈÉ
provocation ÐÒÏÅÏÊÀÝÉÀ; ÂÀÌÏßÅÄÅÀ
provocative ÂÀÌÏÌßÅÄÅÉ
provoke ÂÀÌÏßÅÄÅÀ
prowl ÌÉÐÀÒÅÀ
proximate ÖÀáËÄÓÉ, ÖÛÖÀËÏ, ÌÏÌÃÄÅÍÏ
proximity ÓÉÀáËÏÅÄ, ÀáËÏÁËÏÁÀ
prudent ×ÒÈáÉËÉ, ÌÉÒÉÃÄÁÖËÉ, ßÉÍÃÀáÄÃÖËÉ
prune ÛÀÅØËÉÀÅÉ
pry ÛÄàÅÒÄÔÀ, ÌÉÈÅÀËÈÅÀËÄÁÀ
psychology ×ÓÉØÏËÏÂÉÀ
public ÓÀáÀËáÏ, ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÒÉÅÉ; áÀËáÉ, ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ
publication ÂÀÌÏÝÄÌÀ; ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀ
publicity ÓÀãÀÒÏÏÁÀ, ÒÄÊËÀÌÀ
publish ÂÀÌÏÝÄÌÀ, ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀ
pull ÂÀÈÒÄÅÀ, ÌÏßÄÅÀ; ÀÌÏÙÄÁÀ ÁÉËÉÓ
pulsate ÝÄÌÀ, ×ÄÈØÅÀ (ÌÀãÉÓÀ, ÂÖËÉÓÀ)
pulse ÐÖËÓÉ, ÌÀãÉÓÝÄÌÀ
pulverize ÂÀÌÔÅÄÒÄÁÀ, ×áÅÍÉËÀà ØÝÄÅÀ
pump ÔÖÌÁÏ; ÔÖÌÁÏÈÉ ÀÌÏØÀÜÅÀ, ÀÌÏÔÖÌÁÅÀ
pumpkin ÂÏÂÒÀ, ÊÅÀáÉ
punch ÌÖÛÔÉ
-ÊÒÉÅÉÓ ÂÀÌÀÒÈÅÀ; ÛÔÀÌÐÅÀ
punctual ÆÖÓÔÉ, ÐÖÍØÔÖÀËÖÒÉ
punctuate ÓÀÓÅÄÍÉ ÍÉÛÍÄÁÉÓ ÃÀÓÌÀ
puncture ÍÀÜáÅËÄÔÉ; ÂÀÜáÅËÄÔÀ, ÂÀáÅÒÄÔÀ
punish ÃÀÓãÀ
punishment ÓÀÓãÄËÉ
pupil ÌÏÓßÀÅËÄ, ÌÏßÀ×Ä
puppet ÔÉÊÉÍÀ, ÈÏãÉÍÀ
puppy ËÄÊÅÉ
purchase ÚÉÃÅÀ, ÛÄÓÚÉÃÅÀ
pure ÓÖ×ÈÀ
purge ÂÀßÌÄÍÃÀ, ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ
purity ÓÉÓÖ×ÈÀÅÄ
purple ÌÄßÀÌÖËÉ ×ÄÒÉ
purpose ÌÉÆÀÍÉ; ÂÀÍÆÒÀáÅÀ
purse ÓÀ×ÖËÄ
pursuance ÛÄÓÒÖËÄÁÀ; ÃÄÅÍÀ
pursue ÃÄÅÍÀ; ÃÀÃÄÅÍÄÁÀ
pursuit ÃÄÅÍÀ; ÃÀÃÄÅÍÄÁÀ; ÂÀÌÏÃÂÏÌÀ
push ÁÉÞÂÄÁÀ, áÄËÉÓ ÊÅÒÀ
put ÃÀÃÄÁÀ, ÃÀßÚÏÁÀ; ÃÀÃÂÌÀ
putty ÓÀÂÏÆÀÅÉ ÌÉÍÉÓ
puzzle ÛÄ×ÉØÒÉÀÍÄÁÀ, ÛÄÛ×ÏÈÄÁÀ
pygmy ØÏÍÃÒÉÓ ÊÀÝÉ, ãÖãÀ
Q
quack ÄØÉÌÁÀÛÉ; ÛÀÒËÀÔÀÍÉ, ÌÀÔÚÖÀÒÀ; ÚÉÚÉÍÉ (ÉáÅÉÓ)
quadruped ÏÈá×ÄáÀ, ÏÈá×ÄáÉ ÝáÏÅÄËÉ
quadruple ÏÈáãÄÒÉ, ÏÈáÌÀÂÉ; ÂÀÏÈáÌÀÂÄÁÀ, ÂÀÏÈáÊÄÝÄÁÀ
quagmire àÀÏÁÉ
quail ÌßÚÄÒÉ; ÛÄÊÒÈÏÌÀ, ÛÄÛÉÍÄÁÀ
quaint ÖÝÍÀÖÒÉ
quake ÌÉßÉÓÞÅÒÀ; ÒáÄÅÀ, ÊÀÍÊÀËÉ
qualification ÊÅÀËÉ×ÉÊÀÝÉÀ; ÛÄÆÙÖÃÅÀ
qualify ÛÄÆÙÖÃÅÀ, ÊÅÀËÉ×ÉÊÀÝÉÉÓ ÌÉÍÉàÄÁÀ
qualitative ÈÅÉÓÄÁÉÈÉ, áÀÒÉÓáÉ, áÀÒÉÓáÏÁÒÉÅÉ
quality ÈÅÉÓÄÁÀ, áÀÒÉÓáÉ, ÈÅÉÓÄÁÀ
qualm ÂÖËÉÓ ÒÄÅÀ
quandary ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ, ÓÉÞÍÄËÄ
quantitative ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÈÉ, ÏÃÄÍÏÁÉÈÉ
quantity ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ, ÏÃÄÍÏÁÀ
quarrel ÜáÖÁÉ; ßÀÜáÖÁÄÁÀ
quarry ØÅÉÓ ÓÀÌÔÄáËÏ
quarter ÌÄÏÈáÄÃÉ; ÊÅÀÒÔÀËÉ; ÃÀÁÉÍÀÅÄÁÀ
quarterly ÑÖÒÍÀËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ 3 ÈÅÄÛÉ ÄÒÈáÄË ÂÀÌÏÃÉÓ
quaver ÊÀÍÊÀËÉ, ÝÀáÝÀáÉ;ÑÒÖÀÍÔÄËÉ; ÒÀÊÒÀÊÉ
quay ÓÀÍÀÐÉÒÏ
queen ÃÄÃÏ×ÀËÉ
queer ÖÝÍÀÖÒÉ
quell ÜÀáÛÏÁÀ
quench ÜÀØÒÏÁÀ; ßÚÖÒÅÉËÉÓ ÌÏÊÅËÀ
querulous àÉÒÅÄÖËÉ, ÀÍÜáËÉ
query ÊÉÈáÅÀ; ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀ; ÄàÅØÅÄÛ ÃÀÚÄÍÄÁÀ
quest ÞÄÁÍÀ
question ÓÀÊÉÈáÉ; ÊÉÈáÅÀ; ÐÒÏÁËÄÌÀ
questionable ÓÀÄàÅÏ
questionnaire ÊÉÈáÅÀÒÉ, ÀÍÊÄÔÀ
queue ÒÉÂÉ; ãÄÒÉ; ÍÀßÍÀÅÉ
quibble ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÈÀÌÀÛÉ, ÊÀËÀÌÁÖÒÉ
quick ÓßÒÀ×É, ÜØÀÒÉ; ÓßÒÀ×ÀÃ, ÜØÀÒÀ
quicken ÀÜØÀÒÄÁÀ, ÃÀÜØÀÒÄÁÀ
quickly ÓßÒÀ×ÀÃ, ÜØÀÒÀ
quickminded ÌÏ×ÉØÒÄÁÖËÉ, ÌÏÓÀÆÒÄÁÖËÉ
quicksilver ÅÄÒÝáËÉÓ ßÚÀËÉ
quiet ßÚÍÀÒÉ, ÌÛÅÉÃÉ; ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ
quietly ßÚÍÀÒÀÃ, ÌÛÅÉÃÀÃ
quill ÁÖÌÁÖËÉ
quilt ÓÀÁÀÍÉ
quince ÊÏÌÛÉ
quinine ØÉÍÀØÉÍÀ
quit ØÅÉÈ, ÁÀÒÉÁÀÒÛÉ; ÃÀÔÏÅÄÁÀ, ÌÉÔÏÅÄÁÀ
quite ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÓÒÖËÄÁÉÈ, ÞÀËÉÀÍ
quiver ÈÒÈÏËÀ, ÊÀÍÊÀËÉ
quotation ÝÉÔÀÔÉ, ÌÏÚÅÀÍÉËÉ ÀÃÂÉËÉ ÈáÆÖËÄÁÉÃÀÍ
quotation-marks ÁÒàÀËÄÁÉ (ÂÒÀÌ.)
quote ÝÉÔÀÔÉÓ ÌÏÚÅÀÍÀ
R
rabbit ÛÉÍÀÖÒÉ ÊÖÒÃÙÄËÉ
rabble ÁÒÁÏ
race ÒÀÓÀ, ÌÏÃÂÌÀ; ÃÏÙÉ; ÛÄãÉÁÒÉ
racial ÒÀÓÉÖËÉ
rack ÓÀÊÉÃÀÒÉ
racket áÌÀÖÒÏÁÀ; ÂÀÌÏÞÀËÅÀ
racketeer ÂÀÌÏÌÞÀËÅÄËÉ, ÁÀÍÃÉÔÉ
racoon ÄÍÏÔÉ
racy ÐÉÊÀÍÔÖÒÉ, ÓÐÄÝÉ×ÉÊÖÒÉ, ÃÀÌÀáÀÓÉÀÔÄÁÄËÉ
radiance ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ, ÝÉÀËÉ
radiant ÌÁÒßÚÉÍÅÀËÉ, ÌÏÝÉÀËÄ, ÌÏÊÀÛÊÀÛÄ
radiate ÁÒßÚÉÍÅÀ, ÊÀÛÊÀÛÉ, ÝÉÀËÉ
radical ÞÉÒÉÈÀÃÉ; ÒÀÃÉÊÀËÖÒÉ
radio ÒÀÃÉÏ
radioman ÒÀÃÉÓÔÉ
radish ÁÏËÏÊÉ
radium ÒÀÃÉÖÌÉ
raft ÔÉÅÉ; ÁÏÒÀÍÉ
rag ÜÅÀÒÉ
rage ÁÒÀÆÉ, ÂÖËÉÓÌÏÓÅËÀ; ÂÀÀ×ÒÈÄÁÀ, ÂÀÛÌÀÂÄÁÀ
ragged ÃÀ×ËÄÈÉËÉ, ÊÏÍÊÄÁÛÉ ÂÀáÅÄÖËÉ
raid ÈÀÅÃÀÓáÌÀ, ÃÀÝÄÌÀ
rail ÒÄËÓÉ; ÌÏÀãÉÒÉ; ËÀÍÞÙÅÀ, ÂÉÍÄÁÀ; ÒÊÉÍÉÂÆÉÈ ÌÂÀÅÒÏÁÀ
railroad ÒÊÉÍÉÂÆÀ
railway ÒÊÉÍÉÂÆÉÓ ÓÀÃÂÖÒÉ
rain ßÅÉÌÀ
rainbow ÝÉÓÀÒÔÚÄËÀ
rainy ßÅÉÌÉÀÍÉ
raise ÀÃÂÏÌÀ, ÂÀÌÏÙÅÉÞÄÁÀ; ÛÄØÌÍÀ ÀÒÌÉÉÓ, ×ËÏÔÉÓ
raisin ØÉÛÌÉÛÉ
rake ×ÏÝáÉ
rally ÛÄÊÒÄÁÀ
ram ÅÄÒÞÉ, ÚÏÜÉ
ramble áÄÔÉÀËÉ, ÚÉÀËÉ
ramification ÂÀÍÛÔÏÄÁÀ, ÂÀÍÔÏÔÄÁÀ
rampant ÃÀÖàÄÒÄËÉ, ÛÄÖÊÀÅÄÁÄËÉ
rampart ÓÀÍÂÀÒÉ
ramshackle ÞÅÄËÉ, ÃÀÞÅÄËÄÁÖËÉ
rancour ÙÅÀÒÞËÉ, ÀÅÂÖËÏÁÀ
random ÀËÀËÁÄÃÆÄ
range ÆÙÅÀÒÉ; ÒÉÂÉ
rank áÀÒÉÓáÉ, ßÏÃÄÁÀ; ÒÉÂÉ, ÌßÊÒÉÅÉ
ransack ÞÀÒÝÅÀ; ÂÀÝÙ
ransom ÂÀÌÏÓÚÉÃÅÀ; ÃÀáÓÍÀ
rapacious áÀÒÁÉ, ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ
rape ÂÀÖÐÀÔÉÖÒÄÁÀ; ÌÏÔÀÝÄÁÀ
rapid ÓßÒÀ×É, ÜØÀÒÉ
rapt ÀÙÔÀÝÄÁÖËÉ, ÌÏáÉÁËÖËÉ
rapture ÀÙÔÀÝÄÁÀ
rare ÉÛÅÉÀÈÉ
rarity ÉÛÅÉÀÈÏÁÀ
rascal ÀÒÀÌÆÀÃÀ
rash ÂÀÍÖÓãÄËÉ, ÌÏÖ×ÉØÒÄÁÄËÉ
rasp ÓÀ×áÄÊÄËÀ; ØËÉÁÉ; ×áÄÊÀ
raspberry ÑÏËÏ
rat ÅÉÒÈáÀ
rate ÔÄÌÐÉ; ×ÀÓÉ; ÍÏÒÌÀ; ÛÄ×ÀÓÄÁÀ; ËÀÍÞÙÅÀ
rather ÝÏÔÀÈÉ, ÏÃÍÀÅ
ratify ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÀ, ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ
ratio ÐÒÏÐÏÒÝÉÀ, ÔÏË×ÀÒÃÏÁÀ
ration ÖËÖ×À
rational ÂÏÍÉÄÒÉ, ÒÀÝÉÏÍÀËÖÒÉ
rationalize ÒÀÝÉÏÍÀËÉÆÄÁÀ
rattle ÂÒÂÅÉÍÅÀ, àÄØÀ
rattlesnake ÜáÒÉÀËÀ ÂÅÄËÉ
raucous áÒÉÍßÉÀÍÉ
rave ÁÏÃÅÀ; ÂÀÁÒÀÆÄÁÀ
ravel ÃÀáËÀÒÈÅÀ, ÀßÄßÀ
raven ÚÏÒÀÍÉ
ravenous ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ, ÌÓÖÍÀÂÉ
ravine áÄÏÁÀ, áÄÅÉ
ravish ÌÏáÉÁËÅÀ, ÌÏãÀÃÏÄÁÀ
raw ÍÄÃËÉ, ÃÀÖÌÖÛÀÅÄÁÄËÉ
ray ÓáÉÅÉ
rayon áÄËÏÅÍÖÒÉ ÀÁÒÄÛÖÌÉÓ ÅÉÓÊÏÆÉ
rase ÀÙÂÅÀ; ßÀÛËÀ
rasor ÓÀÌÀÒÈÄÁÄËÉ
reach ÌÉÙßÄÅÀ, ÌÉÓÅËÀ; ÂÀÛËÀ, ÂÀÅÒÝÏÁÀ
react ÂÀÌÏáÌÀÖÒÄÁÀ
reaction ÒÄÀØÅÉÀ
reactionary ÒÄÀØÝÉÖËÉ, ÒÄÀØÝÉÏÍÄÒÉ
read (read, read) ÊÉÈáÅÀ
reader ÌÊÉÈáÅÄËÉ, ØÒÄÓÔÏÌÀÈÉÀ
readily áÀËÉÓÉÈ, áÀËÉÓÉÀÍÀÃ
readiness ÌÆÀà ÚÏ×ÍÀ
reading ÊÉÈáÅÀ
ready ÌÏÌÆÀÃÄÁÖËÉ, ÌÆÀÃÌÚÏ×É
real ÍÀÌÃÅÉËÉ, ×ÀØÔÉÖÒÉ; ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÀ
reality ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄ
realize ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ; ÈÀÝÉÓÈÅÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ
really ÌÀÒÈËÀÝ
realm ÓÀÌÄ×Ï
reap ÌÊÀ, ÌÏÌÊÀ
reaper ÌÏÌÊÄËÉ
rear ÆÖÒÂÉ; ÖÊÀÍÀ ÌáÀÒÄ
rearange ÂÀÃÀãÂÖ×ÄÁÀ; ÂÀÃÀÊÄÈÄÁÀ
reason ÌÉÆÄÆÉ, ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ; ÂÏÍÄÁÀ; ÌÓãÄËÏÁÀ
reasonable ÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÉ, ÊÄÈÉËÂÏÍÉÅÒÖËÉ
reassure ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀ, ÃÀßÚÍÀÒÄÁÀ
rebate ×ÀÓÃÀÊËÄÁÀ
rebel ÀãÀÍÚÄÁÖËÉ; ÀãÀÍÚÄÁÀ
rebellion ÀãÀÍÚÄÁÀ
rebound ÂÀáÔÏÌÀ, ÖÊÀÍÃÀáÄÅÀ
rebuff ÛÄÔÄÅÉÓ ÌÏÂÄÒÉÄÁÀ, ÌÀÒãÅÄà ÃÀáÅÄÃÒÀ
rebuke ÓÀÚÅÄÃÖÒÉ
recalcitrant ÃÀÖÌÏÒÜÉËÄÁÄËÉ, ÖÒÜÉ
recall ÖÊÀÍ ÂÀßÅÄÅÀ, ÌÏÂÏÍÄÁÀ, ÂÀáÓÄÍÄÁÀ
recapitulate ÃÀÓÊÅÍÀ, ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÐÖÍØÔÄÁÉÓ ÜÀÌÏÈÅËÀ; ÂÀÌÄÏÒÄÁÀ
recede ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ
receipt ØÅÉÈÀÒÉ, áÄËßÄÒÉËÉ
receive ÌÉÙÄÁÀ
receiver ÔÄËÄ×ÏÍÉÓ ÙÉËÀÊÉ, ÒÀÃÉÏ-ÌÉÌÙÄÁÉ
recent ÀáÀËÉ
recently ÀáËÀáÀÍ, ÀÌÀÓßÉÍÀÈ
reception ÌÉÙÄÁÀ
receptive ÀÌÈÅÉÓÄÁÄËÉ
recess ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ, ÃÀÓÅÄÍÄÁÀ; ×ÀÒÖËÉ ÀÃÂÉËÉ
recipient ÌÉÌÙÄÁÉ
reciprocal ÖÒÈÉÄÒÈ, ÓÀÖÒÈÉÄÒÈÏ
reciprocate ÂÀÝÅËÀ, ÂÀÃÀÝÅËÀ
reciprocity ÖÒÈÏÄÒÈÏÁÀ
recite ÆÄÐÉÒÀÃ ÈØÌÀ; ÃÄÊËÀÌÉÒÄÁÀ; ÜÀÌÏÈÅËÀ
reckless ÂÀÍÖÓãÄËÉ, ÖÂÖÍÖÒÉ
reckon ÈÅËÀ, ÃÀÈÅËÀ; ÌÉÜÍÄÅÀ, ÜÀÈÅËÀ
reckoning ÀÍÂÀÒÉÛÉ
reclaim ÀÙÃÂÄÍÀ, ÂÀÓßÏÒÄÁÀ
recline ßÀÌÏßÏËÀ, ÍÀáÄÅÒÀà ßÏËÀ
recluse ÂÀÍÃÄÂÉËÉ
recognition ÝÍÏÁÀ
recognize ÝÍÏÁÀ, ÀÙÉÀÒÄÁÀ
recoil ÖÊÖÂÏÒÄÁÀ
recollect ÌÏÂÏÍÄÁÀ
recollection ÌÏÂÏÍÄÁÀ
recommend ÒÜÄÅÀ, ÒÄÊÏÌÄÍÃÀÝÉÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
recompense ÃÀãÉËÃÏÅÄÁÀ, ÃÀÓÀÜÖØÒÄÁÀ
reconcile ÛÄÒÉÂÄÁÀ
reconnaissance ÃÀÆÅÄÒÅÀ
reconnoitre ÃÀÆÅÄÒÅÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ
reconstruction ÒÄÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÀ
record ÀÙÒÉÝáÅÀ; ÒÄÊÏÒÃÉ; ÜÀßÄÒÀ; ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÀ
recount ÌÏÚÏËÀ
recoup ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ
recourse ÃÀÓÀáÌÀÒÄÁËÀà ÌÉÌÀÒÈÅÀ
recover ÌÏÒÜÄÍÀ, ÂÀÌÏãÀÍÌÒÈÄËÄÁÀ
recovery ÌÏÒÜÄÍÀ, ÂÀÌÏãÀÍÌÒÈÄËÄÁÀ, ÀÙÃÂÄÍÀ
recreation ÂÀÒÈÏÁÀ; ÃÀÓÅÄÍÄÁÀ ÓÊÏËÀÛÉ
recruit ÌÏÂÒÏÅÄÁÀ, ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ; ÀáÀËßÅÄÖËÉ
rectify ÂÀÓßÏÒÄÁÀ, ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ
rectitude ÐÀÔÉÏÓÍÄÁÀ, ÐÉÒÃÀÐÉÒÏÁÀ
recumbent ÌßÏËÉÀÒÄ
recuperate ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ
recur ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÀ
red ßÉÈÄËÉ
redden ÂÀßÉÈËÄÁÀ
redeem ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ; ÂÀÌÏÓÚÉÃÅÀ
redoubtable ÌÒÉÓáÀÍÄ, ÓÀÓÔÉÊÉ
redress ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ
reduce ÃÀÊËÄÁÀ, ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ
reduction ×ÀÓÃÀÊËÄÁÀ
reed ÜÀËÀ, ËÄËÉ
reel ÊÏàÉ; ÃÀáÅÄÅÀ ÊÏàÆÄ
refer ÃÀÌÏßÌÄÁÀ, ÌÉÈÉÈÄÁÀ; ÂÀÃÀÝÄÌÀ
reference ÝÍÏÁÀ; ÒÄÊÏÌÄÍÃÀÝÉÀ; ÌÏáÓÄÍÉÄÁÀ
refine ÂÀßÌÄÍÃÀ, ÂÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÀ
refinement ÃÀáÅÄßÉËÏÁÀ, ÓÉÊÏáÔÀÅÄ
reflect ÀÒÄÊÅËÀ; ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ, ÂÀÍÓãÀ
reflection ÀÒÄÊÅËÀ, ÀÍÀÒÄÊËÉ
reform ÒÄ×ÏÒÌÀ; ÂÀÓßÏÒÄÁÀ; ÛÄÝÅËÀ, ÛÄÓßÏÒÄÁÀ
reformer ÒÄ×ÏÒÌÀÔÏÒÉ
refrain ÈÀÅÉÓ ÛÄÊÀÅÄÁÀ, ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ; ÌÉÓÀÌÙÄÒÉ
refresh ÂÀÂÒÉËÄÁÀ, ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ
refreshments ÓÀÖÆÌÄ
refrigerator ÌÀÝÉÅÀÒÉ
refuge ÈÀÅÛÄÓÀ×ÀÒÉ
refugee ËÔÏËÅÉËÉ
refund ÖÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ
refuse ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
refute ÖÀÒÚÏ×À, ÖÊÖÂÃÄÁÀ
regain ÊÅËÀÅ ÛÄÞÄÍÀ
regard ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ; ÌÏÐÚÒÏÁÀ, ÀÍÂÀÒÉÛÉÓ ÂÀßÄÅÀ
regeneration ÒÄÂÄÍÄÒÀÝÉÀ, ÀÙÃÂÄÍÀ
regiment ÐÏËÊÉ, ËÄÂÉÏÍÉ
region ÏËØÉ, ÒÀÉÏÍÉ, ×ÄÍÀ
register ÑÖÒÍÀËÉ, ÌÈÅËÄËÉ; ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀÛÉ ÂÀÔÀÒÄÁÀ
regret ÓÉÍÀÍÖËÉ, ÓÉÁÒÀËÖËÉ; ÛÄÁÒÀËÄÁÀ, ÂÖËÉÓ ÔÊÄÍÀ
regular ßÄÓÉÄÒÉ; ÒÄÂÖËÀÒÖËÉ, ÍÀÌÃÅÉËÉ
regularly ßÄÓÉÄÒÀÃ, ÒÄÂÖËÀÒÖËÀÃ
regulate ÌÏßÄÓÒÉÂÄÁÀ, ÒÄÂÖËÉÒÄÁÀ
regulation ßÄÓÉ; ÌÏßÄÓÒÉÂÄÁÀ
rehersal ÒÄÐÀÔÉÝÉÀ
reign ÌÄ×ÏÁÀ, ÁÀÔÏÍÏÁÀ
reimburse ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ
rein ÀÅÉÒÉ, ÌÀÒÈÅÀ
reinforce ÂÀÞËÉÄÒÄÁÀ, ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ
reinstate ÀÙÃÂÄÍÀ
reiterate ÂÀÌÄÏÒÄÁÀ
reject ÖÀÒÚÏ×À; ÖÊÖÂÃÄÁÀ
rejoice ÂÀáÀÒÄÁÀ, ÂÀÌáÉÀÒÖËÄÁÀ
rejoin ÓÉÔÚÅÉÓ ÛÄÁÒÖÍÄÁÀ, ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ
rejoinder ÛÄÓÉÔÚÅÄÁÀ, ÐÀÓÖáÉ
rejuvenate ÂÀÀáÀËÂÀÆÒÃÀÅÄÁÀ
relapse ÒÄÝÉÃÉÅÉ; ÛÄÁÒÖÍÄÁÀ, ÂÀÌÄÏÒÄÁÀ
relate ÌÏÚÏËÀ; ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ØÏÍÀ
relation ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ, ÍÀÈÄÓÀÅÉ
relative ÍÀÈÄÓÀÅÉ; ÌÉÌÀÒÈÄÁÉÈÉ, ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ
relax ÛÄÓÖÓÔÄÁÀ; ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ
relaxation ÂÀÒÈÏÁÀ, ÃÀÓÅÄÍÄÁÀ
release ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ
relent ÛÄÁÒÀËÄÁÀ
relentless ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ, ÖÌÏßÚÀËÏ
relevant ÛÄÓÀ×ÄÒÉÓÉ, ÌÀÒÈÄÁÖËÉ
reliable ÓÀÉÌÄÃÏ, ÌÔÊÉÝÄ
reliance ÍÃÏÁÀ, ÒßÌÄÍÀ
relief ÃÀáÌÀÒÄÁÀ, ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ; ÒÄËÉÄ×É; ÝÅËÀ
relieve ÛÄÝÅËÀ, ÛÄÍÀÝÅËÄÁÀ
religion ÒÄËÉÂÉÀ
relinquish ÌÉÔÏÅÄÁÀ, ÃÀÔÏÅÄÁÀ
relish ÂÄÌÏ, ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÀ àÀÌÉÓ
reluctance ÖáÀËÉÓÏÁÀ; ÀËÌÀÝÄÒÀà ÌÆÄÒÀ; ÓÉÞÖËÅÉËÉ, ÆÉÆÙÉ
rely ÃÀÚÒÃÍÏÁÀ, ÃÀÍÃÏÁÀ; ÉÌÄÃÉÓ ØÏÍÀ
remain ÍÄÛÔÉ; ÍÀÛÈÄÁÉ, ÃÀÒÜÄÍÀ
remainder ÍÀÛÈÉ, ÍÀÒÜÄÍÉ
remark ÛÄÍÉÛÅÍÀ, ÛÄÌÜÍÄÅÀ
remarkable ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ, ÓÀÏÝÀÒÉ
remedy ßÀÌÀËÉ, ÓÀÛÖÀËÄÁÀ
remember ÌÏÂÏÍÄÁÀ, ÂÀáÓÄÍÄÁÀ, ÛÄáÓÄÍÄÁÀ, áÓÏÅÍÀ
remembrance ÌÏÂÏÍÄÁÀ, ÂÀáÓÄÍÄÁÀ, áÓÏÅÍÀ
remind ÂÀáÓÄÍÄÁÀ, ÛÄáÓÄÍÄÁÀ
reminiscence ÌÏÂÏÍÄÁÀ
remiss ÖÈÀÖÒÉ, ÃÀÖÃÄÅÀÒÉ
remission ÐÀÔÉÄÁÀ
remit ÃÀÊËÄÁÀ; ÂÀÃÀÂÆÀÅÍÀ ×ÖËÉÓ; ÅÀËÉÓ ÐÀÔÉÄÁÀ
remittance ×ÖËÀÃÉ ÀÌÀÍÀÈÉ
remnant ÍÀÒÜÄÍÉ, ÍÀÛÈÉ
remonstrance ÐÒÏÔÄÓÔÉ, ÃÀÒßÌÖÍÄÁÀ
remonstrate ÂÀÐÒÏÔÄÓÔÄÁÀ; ÃÀãÄÒÄÁÀ, ÃÀÒßÌÖÍÄÁÀ
remose ÓÉÍÃÉÓÉÓ ØÄÍãÍÀ
remorseless ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ, ÖËÌÏÁÄËÉ
remote ÛÏÒÄÖËÉ, ÃÀÛÏÒÄÁÖËÉ; ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÖËÉ
remove ÂÀÃÀÃÂÌÀ, ÂÀÃÀÍÀÝÅËÄÁÀ; ÂÀÃÀÓÅËÀ; ÌÏÝÉËÄÁÀ, ÌÏÛÏÒÄÁÀ
remunerate ÃÀÓÀÜÖØÒÄÁÀ, ÃÀãÉËÃÏÄÁÀ
rend (rent, rent) ÂÀáÄÅÀ, ÂÀÂËÄãÀ
render ÓÀÌÀÂÉÄÒÏÓ ÌÉÆÙÅÀ, ÂÀÃÀáÃÀ
renegade ÒÄÍÄÂÀÔÉ, ÂÀÍÃÂÏÌÉËÉ
renew ÂÀÍÀáËÄÁÀ
renounce ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
renovate ÂÀÍÀáËÄÁÀ
renowned ÝÍÏÁÉËÉ
rent ÁÉÍÉÓ ØÉÒÀ; ÒÄÍÔÀ; ÉãÀÒÉÈ ÀÍ ÂÀÝÄÌÀ ÀÍ ÀÙÄÁÀ
renunciation ÖÀÒÉ, ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
reorganize ÒÄÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ ÌÏáÃÄÍÀ
repair ÒÄÌÏÍÔÉ; ÛÄÊÄÈÄÁÀ
reparation ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ, ÒÄÐÀÒÀÝÉÀ
repatriate ÓÀÌÛÏÁËÏÛÉ ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ
repay ÅÀËÉÓ, ÓÀÌÀÂÉÄÒÏÓ ÂÀÃÀáÃÀ
repeal ÂÀÖØÌÄÁÀ
repeat ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÀ
repeatedly ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÉÈ
repel áÄËÉÓ ÊÅÒÀ, ÜÀÌÏÛÏÒÄÁÀ
repent ÌÏÍÀÍÉÄÁÀ
repentance ÌÏÍÀÍÉÄÁÀ
repetition ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÀ
replace ÛÄÝÅËÀ, ÀÃÂÉËÉÓ ÛÄÝÅËÀ
replenish áÄËÀáËÀ ÀÅÓÄÁÀ
replete ÂÀÅÓÄÁÖËÉ, ÂÀãÄÒÄÁÖËÉ
repletion ÂÀÞÙÏÌÀ
reply ÐÀÓÖáÉ; ÐÀÓÖáÉÓ ÂÀÝÄÌÀ
report ÌÏáÓÄÍÄÁÀ, ÐÀÔÀÊÉ, ÀÍÂÀÒÉÛÉ; ÌÏáÓÄÍÄÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ
reporter ÌÏÌáÓÄÍÄÁÄËÉ, ÒÄÐÏÒÔÉÏÒÉ
repose ÃÀÓÅÄÍÄÁÀ, ÂÀÍÓÅÄÍÄÁÀ
repository ÓÀÝÀÅÉ
reprehend ÂÀÊÉÝáÅÀ, ÃÀÞÒÀáÅÀ
represent ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ; ÂÀÌÏÓÀáÅÀ, ÀÓÀáÅÀ
representative ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ; ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÏÁÉÈÉ
repress ÜÀáÛÏÁÀ
reprimand ÓÀÚÅÄÃÖÒÉ, ÓÀÚÅÄÃÖÒÉÓ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
reproach ÓÀÚÅÄÃÖÒÉ, ÃÀÚÅÄÃÒÄÁÀ
reproduce ÊÅËÀÅßÀÒÌÏÄÁÀ, ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀÛÉ ÀÙÃÂÄÍÀ
reprove ÓÀÚÅÄÃÖÒÉÓ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
reptile ØÅÄßÀÒÌÀÅÀËÉ; ÌËÉØÅÍÄËÉ
republic ÒÄÓÐÖÁËÉÊÀ
republican ÒÄÓÐÖÁËÉÊÖÒÉ; ÒÄÓÐÖÁËÉÊÄËÉ
repudiate ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ; ÖÀÒÚÏ×À, ÖÀÒÉÓ ÈØÌÀ
repugnant ÓÀÆÉÆÙÀÒÉ, ÓÀÞÀÂÄËÉ
repulse ÌÔÒÉÓ ÖÊÖÂÃÄÁÀ
reppulsion ÆÉÆÙÉ
reputable ÓÀÐÀÔÉÏ, ÐÀÔÉÅÝÄÌÖËÉ
repute ÒÄÐÖÔÀÝÉÀ, ÓÀáÄËÉ
request ÙáÏÅÍÀ
require ÌÏÈáÏÅÍÀ; ÓÀàÉÒÏÄÁÀ (ÄÓÀàÉÒÏÄÁÀ)
requisite ÓÀàÉÒÏ, ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ
rescue ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ, ÛÅÄËÀ
research ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÅËÄÅÀ, ÞÉÄÁÀ, ÞÄÁÍÀ
resemble ÃÀÌÓÂÀÅÓÄÁÀ
resent ßÚÄÍÀ, ÂÖËÓ ÃÀÊËÄÁÀ; ÀÙÄËÅÄÁÀ
reservation ÃÀÈØÌÀ, ÂÀÌÏÐÉÒÏÁÄÁÀ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ
reserve ÌÀÒÀÂÉ; ÈÀÝÃÀàÄÒÉËÏÁÀ; ÛÄÍÀáÅÀ; ÂÀÃÀÃÄÁÀ
reserved ÈÀÅÃÀàÄÒÉËÉ
reside ÝáÏÅÒÄÁÀ
residence ÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ ÀÃÂÉËÉ
residue ÍÀÒÜÄÍÉ, ÍÀÛÈÉ
resigh ÓÀÌÓÀáÖÒÉÃÀÍ ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ
resin ×ÉÓÉ
resist ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
resolute ÂÀÃÀàÒÉËÉ, ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔÉ
resolution ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ, ÒÄÆÏËÖÝÉÀ
resolve ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ
resort ÊÖÒÏÒÔÉ; ÌÉÌÀÒÈÅÀ
resound ÁÂÄÒÀ, ÑÙÄÒÀ
resource ÒÄÓÖÒÓÉ, ÓÀÛÖÀËÄÁÀ natural resources ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÓÉÌÃÉÃÒÄÄÁÉ
respect ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ, ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ
respectable ÐÀÔÉÅÝÄÌÖËÉ, ÓÀÐÀÔÉÏ
respecting ÛÄÓÀáÄÁ
respective ÛÄÓÀ×ÄÒÉ, ÛÄÓÀÁÀÌÉ
respire ÓÖÍÈØÅÀ
respite ÂÀÃÀÅÀÃÄÁÀ, ÅÀÃÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ; ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ; ÓÖËÉÓ ÌÏÈØÌÀ
resplendent ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ
respond ÐÀÓÖáÉÓ ÂÀÝÄÌÀ; ÂÀÌÏáÌÀÖÒÄÁÀ
response ÐÀÓÖáÉ
responsibility ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ
responsible ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁÄËÉ
responsive ÂÖËÛÄÌÀÔÊÉÅÀÒÉ
rest ÃÀÓÅÄÍÄÁÀ; ÓÀÚÒÃÄÍÉ
restful ÃÀÌÀÌÛÅÉÃÄÁÄËÉ, ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ
restitution ÀÙÃÂÄÍÀ; ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ
restive ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ, ÃÀÖÃÄÂÀÒÉ
restoration ÀÙÃÂÄÍÀ, ÒÄÓÔÀÅÒÀÝÉÀ
restore ÀÙÃÂÄÍÀ
restrain ÛÄÊÀÅÄÁÀ, ÛÄÜÄÒÄÁÀ
restraint ÈÀÅÃÀàÄÒÉËÏÁÀ
restrict ÛÄÆÙÖÃÅÀ
result ÛÄÃÄÂÉ, ßÀÒÌÏÛÏÁÀ
resume ÂÀÍÀáËÄÁÀ
resurrect ÂÀÝÏÝáËÄÁÀ, ÌÊÅÃÒÄÈÉÈ ÀÙÃÂÏÌÀ
retail ÓÀÝÀËÏ ÅÀàÒÏÁÀ
retain ÃÀÊÀÅÄÁÀ, ÛÄÊÀÅÄÁÀ, ÃÀáÓÏÌÄÁÀ
retaliate ÓÀÌÀÂÉÄÒÏÓ ÂÀÃÀáÃÀ, ÌÉÆÙÅÀ
retention ÃÀÊÀÅÄÁÀ
reticent ÈÀÅÃÀàÄÒÉËÉ
retire ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ; ÓÀÌÓÀáÖÒÉÃÀÍ ÂÀÃÀÃÂÏÌÀ
retort ÌÏÓßÒÄÁÖËÉ ÐÀÓÖáÉ, ÓÉÔÚÅÉÓ ÛÄÁÒÖÍÄÁÀ
retrace ÊÅÀËÃÀÊÅÀË ÌÉÚÏËÀ
retract ÖÊÀÍ ßÀÙÄÁÀ; ÛÄßÏÅÀ, ÛÄÓÒÖÔÅÀ
retreat ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ
retrieve ÀÙÃÂÄÍÀ; ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ
return ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ; ÌÏÂÄÁÀ; Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ÀÍÂÀÒÉÛÉ; ÐÀÓÖáÉÓ ÂÀÝÄÌÀ
reveal ÀÙÌÏÜÄÍÀ
revel ËáÉÍÉ, ØÄÉ×É
revelation ÀÙÌÏÜÄÍÀ, ÂÀÌÏÜÄÍÀ
revenge ÛÖÒÉÓÞÉÄÁÀ
revenger ÛÖÒÉÓÌÀÞÉÄÁÄËÉ
revenue ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ
reverence ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÀ
reverent ÐÀÔÉÅÝÄÌÖËÉ
reverse ÛÄÁÒÖÍÄÁÖËÉ
revert ßÉÍÀÍÃÄË ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀÛÉ ÃÀÁÒÖÍÄÁÀ
review ÌÉÌÏáÉËÅÀ, ÒÄÝÄÍÆÉÀ, ÐÄÒÉÏÃÖËÉ ÑÖÒÍÀËÉ; ÂÀÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ
revise ÂÀÓßÏÒÄÁÀ, ÛÄÓßÏÒÄÁÀ
revision ÂÀÃÀÓÉÍãÅÀ; ÂÀÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ
revival ÀÙÏÒÞÉÍÄÁÀ; ÂÀÌÏÝÏÝáËÄÁÀ
revive ÀÙÏÒÞÉÍÄÁÀ; ÂÀÌÏÝÏÝáËÄÁÀ
revoke ÂÀÖØÌÄÁÀ
revolt ÀãÀÍÚÄÁÀ; ÀÙÛ×ÏÈÄÁÀ
revolting ÀÙÌÀÛ×ÏÈÄÁÄËÉ
revolution ÒÄÅÏËÖÝÉÀ
revolve ÁÒÖÍÅÀ, ÔÒÉÀËÉ
reward ãÉËÃÏ; ÃÀãÉËÃÏÄÁÀ, ÃÀÓÀÜÖØÒÄÁÀ
Rhine ÒÀÉÍÉ (ÌÃÉÍÀÒÄ)
rib ÍÄÊÍÉ, ÂÅÄÒÃÉÓ ÞÅÀËÉ
ribbon ËÄÍÔÉ, ÆÏËÉ
rice ÁÒÉÍãÉ
rich ÌÃÉÃÀÒÉ
richness ÓÉÌÃÉÃÒÄ
rick ÆÅÉÍÉ
rickets ÒÀáÉÔÉ
rickety ÒÀáÉÔÉÀÍÉ, ÌÄÒÚÄÅÉ, ÓÖÓÔÉ
rid ÌÏÛÏÒÄÁÀ, ÌÏÝÉËÄÁÀ
riddle ÂÀÌÏÝÀÍÀ; ÝáÀÅÉ
ride (rode, ridden) ÓÅËÀ, ÓÉÀÒÖËÉ, ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ (ÀÒÀØÅÄÉÈÀÃ)
rider ÝáÄÍÏÓÀÍÉ, ÌáÄÃÀÒÉ
ridge ØÄÃÉ (ÌÈÉÓ)
ridicule ÃÀÝÉÍÅÀ, ÓÀÓÀÝÉËÏÃ, ÌÀÓáÒÀÃ ÀÂÃÄÁÀ
ridiculous ÓÀÓÀÝÉËÏ
rifle ÛÀÛáÀÍÀ
rifleman ÌÓÒÏËÄËÉ
right ÌÀÒãÅÄÍÀ, ÓßÏÒÉ; Ö×ËÄÁÀ; ÓßÏÒÀÃ, ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÀÃ
righteous ÌÀÒÈÀËÉ, ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÉ
rigid ÌÊÀÝÒÉ, ÓÀÓÔÉÊÉ
rigour ÓÉÓÀÓÔÉÊÄ, ÓÉÌÊÀÝÒÄ
rim ÒÊÀËÖÒÀ, ÒÊÀËÉ
rind ØÄÒØÉ
ring (rang, rung) ÁÄàÄÃÉ, ßÒÄ; ÁÒÁÏ; ÒÄÊÅÀ, ÑÙÀÒÖÍÉ
ring-leader ÃÀÌßÚÄÁÉ, ÀÌÔÄáÉ
rinse ÂÀÌÏÅËÄÁÀ, ÂÀÌÏÒÄÝáÅÀ
riot ÀãÀÍÚÄÁÀ, ãÀÍÚÉ, ÖßÄÓÒÉÂÏÁÀ
riotous ÂÀÃÀÒÄÖËÉ, ÛÌÀÂÉ
rip ÂÀàÒÀ, ÂÀáÄÈØÅÀ, ÃÀáÄÅÀ
ripe ÌßÉ×Ä
ripen ÌßÉ×ÏÁÀ, ÌÏßÄÅÀ
eipple ÝÉÌÝÉÌÉ, àÀÅËÉ; ÒÀÊÒÀÊÉ, ÜÖáÜÖáÉ
rise (rose, risen) ÀÓÅËÀ; ÌÆÉÓ ÀÌÏÓÅËÀ; ÀÃÂÏÌÀ, ÀãÀÍÚÄÁÀ
rising ÀÃÂÏÌÀ, ÀãÀÍÚÄÁÀ
risk ÒÉÓÊÉ, ÒÉÓÊÉÓ ÂÀßÄÅÀ
risky ÓÀÒÉÓÊÏ, ÓÀ×ÒÈáÉËÏ, ÓÀÄàÅÏ, ÓÀÛÉÛÀÒÉ
rite ßÄÓÉ, ÜÅÄÖËÄÁÀ, ÝÄÒÄÌÏÍÉÀ
rival ÌÄÔÏØÄ, ÊÏÍÊÖÒÄÍÔÉ
rivalry ÌÄÔÏØÄÏÁÀ
river ÌÃÉÍÀÒÄ
road ÂÆÀ
roadster ÏÒÀÃÂÉËÉÀÍÉ ÙÉÀ ÀÅÔÏÌÏÁÉËÉ
roam áÄÔÉÀËÉ, ßÀÍßÀËÉ
roar ÙÒÉÀËÉ
roast ßÅÀ, ÛÄßÅÀ; ÛÄÌßÅÀÒÉ
rob ÞÀÒÝÅÀ
robber ÌÞÀÒÝÅÄËÉ, ÚÀÜÀÙÉ
robbery ÞÀÒÝÅÀ, ßÀÒÈÌÄÅÀ
robe ÌÀÍÔÉÀ, ÌÏÓÀÓáÀÌÉ; ÊÀÁÀ
robust ÌÀÂÀÒÉ, ÙÏÍÉÄÒÉ; ãÀÍÌÒÈÄËÉ
rock ÊËÃÄ; ØÀÍÀÏÁÀ
rocket ÛÖÛáÖÍÀ
rod ÜáÉÒÉ, ßÊÄÐËÀ, ÀÍÊÄÓÉ
rogue ÂÀÉÞÅÄÒÀ, ÌÀÔÚÖÀÒÀ, ÈÀÙËÉÈÉ
role ÒÏËÉ
roll ÓÉÀ; ÁÒÖÍÅÀ, ÔÒÉÀËÉ, ÂÏÒÅÀ
roller ËÉËÅÉ, ÂÏÒÂÏËÀàÉ
rollick ÌáÉÀÒÖËÄÁÀ, ËáÄÍÀ
Roman ÒÏÌÀÄËÉ; ÒÏÌÀÖËÉ
romance ÒÏÌÀÍÉ; ÒÏÌÀÍÔÉÊÀ; ÒÏÌÀÍÓÉ
Rome ÒÏÌÉ
roof ÓÀáÖÒÀÅÉ
rook àÉËÚÅÀÅÉ
room ÏÈÀáÉ; ÀÃÂÉËÉ
roomy ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ, ×ÀÒÈÏ
root ×ÄÓÅÉ, ÞÉÒÉ
rooted ×ÄÓÅÂÀÃÂÌÖËÉ
rope ÈÏÊÉ
rose ÅÀÒÃÉ
rosin ×ÉÓÉ
rosy ÅÀÒÃÉÓ×ÄÒÉ
rot ËÐÏÁÀ, ÂÀ×ÖàÄÁÀ
rotation ÁÒÖÍÅÀ, ÔÒÉÀËÉ
rotten ÃÀÌÐÀËÉ, ÂÀ×ÖàÄÁÖËÉ
rough ÖáÄÛÉ, ÔËÀÍØÉ; ØÀÒÉÛáËÉÀÍÉ rough copy ÛÀÅÀà ÍÀßÄÒÉ
Roumania ÒÖÌÉÍÄÈÉ
Roumanian ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ, ÒÖÌÉÍÖËÉ, ÒÖÌÉÍÄËÉ
round ÌÒÂÅÀËÉ; ÉÒÂÅËÉÅ; ÂÀÒÛÄÌÏ; ÃÀÌÒÂÅÀËÄÁÀ
rouse ÂÀÙÅÉÞÄÁÀ; ÀÙ×ÒÈÏÅÀÍÄÁÀ
rout ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÀ, ÛÄÌÖÓÅÒÀ
route ÂÆÀ, ÌÀÒÛÒÖÔÉ
row ÒÉÂÉ, ÜáÖÁÉ; ÍÉÜÁÉÓ ÌÏÓÌÀ
rowdy áÌÀÖÒÉÀÍÉ, ÌÚÅÉÒÀËÀ; áÖËÉÂÀÍÉ
rowing ÍÉÜÁÉÓ ÌÏÓÌÀ
royal ÌÄ×ÉÓ; ÌÄ×ÖÒÉ
royalty äÏÍÏÒÀÒÉ, ÂÀÓÀÌÒãÄËÏ
rub ßÌÄÍÃÀ, áÄáÅÀ, ßÀÛËÀ
rubber ÓÀÛËÄËÉ, ÒÄÆÉÍÉ
rubbish áÀÒÀáÖÒÀ
ruby ËÀËÉ
rudder ÓÀàÄ
rude ÖáÀÛÉ, ÔËÀÍØÉ
rudely ÖáÄÛÀÃ
rudimentary ÄËÄÌÄÍÔÀÒÖËÉ
rue ÌÏÍÀÍÉÄÁÀ
rueful ÍÀÙÅËÉÀÍÉ, ÓÄÅÃÉÀÍÉ
ruffian ÜáÖÁÉÓÈÀÅÉ, ÛÀÒÉÀÍÉ; ÀÅÀÆÀÊÉ
ruffle ÁÖÒÞÂÅÍÀ, ÜÄÜÀ
rug ÐËÄÃÉ, áÀËÉÜÀ
rugged ÖÓßÏÒÌÀÓßÏÒÏ; ÌÊÀÝÒÉ
ruin ÃÀÙÖÐÅÀ; ÍÀÍÂÒÄÅÉ; ÃÀÍÂÒÄÅÀ
ruinous ÃÀÌÙÖÐÅÄËÉ, ÂÀÌÀÍÀÃÂÖÒÄÁÄËÉ
rule ßÄÓÉ; ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ; ÌÀÒÈÅÀ
ruler ÓÀáÀÆÀÅÉ; ÌÌÀÒÈÅÄËÉ
ruling ÓÀÌÌÀÒÈÅÄËÏ; ÃÀÃÂÄÍÉËÄÁÀ
rum ÒÏÌÉ (ÓÀÓÌÄËÉ)
rumour áÌÀ, ÀÌÁÀÅÉ; ÂÀáÌÀÖÒÄÁÀ
run (ran, run) ÒÁÄÍÀ, ÓÉÒÁÉËÉ
rupture ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÀßÚÅÄÔÀ
rural ÓÏ×ËÉÓ
ruse ÄÛÌÀÊÏÁÀ
rush ÈÀÅØÖÃÌÏÂËÄãÉËÉ ÂÀØÝÄÅÀ, ÌÏÊÖÒÝáÅËÀ; ÀÜØÀÒÄÁÀ; ÛÄÔÄÅÀ, ÉÄÒÉÛÉ,
ÌÏÆÙÅÀÅÄÁÀ, ÌÏßÏËÀ; ÓßÒÀ×É ÌÏÞÒÀÏÁÀ
Russia ÒÖÓÄÈÉ
Russian ÒÖÓÉ; ÒÖÓÖËÉ ÄÍÀ, ÒÖÓÄÈÉÓ, ÒÖÓÖËÉ
rust ÑÀÍÂÉ, ÑÀÍÂÅÀ
rustic ÖÁÒÀËÏ, ÓÏ×ËÖÒÉ
rustle ÛÒÉÀËÉ
ruthless ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ, ÖËÌÏÁÄËÉ
rye àÅÀÅÉ
S
sabre áÌÀËÉ
sack ÐÀÒÊÉ, ÔÏÌÀÒÀ; ÜÀÚÒÀ ÔÏÌÀÒÀÛÉ; ÃÀÈáÏÅÀ ÓÀÌÓÀáÖÒÉÃÀÍ
sacred ßÌÉÍÃÀ, ÓÀÙÌÒÈÏ
sacrifice ÌÓáÅÄÒÐËÉ; ÌÓáÅÄÒÐËÀà ÛÄßÉÒÅÀ
sad ÍÀÙÅËÉÀÍÉ, ÓÄÅÃÉÀÍÉ, ÌÏßÚÄÍÉËÉ, ÓÀÌßÖáÀÒÏ
sadden ÃÀÍÀÙÅËÉÀÍÄÁÀ, ÃÀÌßÖáÒÄÁÀ
saddle ÖÍÀÂÉÒÉ, ÊÀÆÌÅÀ
safe ÖÅÍÄÁÄËÉ, ÓÀÉÌÄÃÏ, ÖÓÀÛÉÛÒÏ; ÓÄÉ×É
safeguard ÃÀÝÅÀ, ÃÀ×ÀÒÅÀ
safety ÖÛÉÛÒÏÄÁÀ
saffron ÆÀ×ÒÀÍÀ
sag ÃÀßÄÅÀ, ÃÀËÄØÅÀ
sagacity àÊÖÀ, ÂÏÍÄÁÀ, ÌÉáÅÄÃÒÉËÏÁÀ
sage àÊÅÉÀÍÉ, ÁÒÞÄÍÉ
sail À×ÒÀ, ÉÀËØÀÍÉ; À×ÒÀÀÛÅÄÁÖËÉ ÓÅËÀ
sailor ÌÄÆÙÅÀÖÒÉ
sake for your sake ÈØÅÄÍÉ ÂÖËÉÓÀÈÅÉÓ, ÈØÅÄÍÈÅÉÓ
salad ÓÀËÀÈÉ
salary áÄË×ÀÓÉ, ãÀÌÀÂÉÒÉ
sale ÂÀÚÉÃÅÀ
salesman ÂÀÌÚÉÃÅÄËÉ
sallow ÔÉÒÉ×É
sally ÂÀÌÏÓÅËÀ, ÌÏÓßÒÄÁÖËÉ ÒÄÐËÉÊÀ
salmon ÏÒÀÂÖËÉ
saloon ÃÀÒÁÀÆÉ; ËÖÃáÀÍÀ; ÓÀËÏÍ-ÅÀÂÏÍÉ
salt ÌÀÒÉËÉ; ÃÀÌÀÒÉËÄÁÀ
salt-sellar ÓÀÌÀÒÉËÄ
salute ÓÀËÀÌÉ; ÌÉÓÀËÌÄÁÀ
salvage ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ ÂÄÌÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ
salvation ÛÅÄËÀ, áÓÍÀ
same ÉÂÉÅÄ; ÉÓÄÈÉÅÄ
sample ÍÉÌÖÛÉ, ÌÏÃÄËÉ
sanatorium ÓÀÍÀÔÏÒÉÖÌÉ
sanction ÓÀÍØÝÉÀ, ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ; ÓÀÍØÝÉÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
sand ÓÉËÀ
sandwich ÁÖÔÄÒÁÒÏÃÉ
sane ÓÀÙÉ ÂÏÍÄÁÉÓ, ÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÉ
sanguinary ÓÉÓáËÉÓÌÙÅÒÄËÉ, ÓÉÓáËÉÓÌÓÌÄËÉ
sanitary ÓÀÍÉÔÀÒÖËÉ, äÉÂÉÄÍÖÒÉ
sanity ÓÀÙÉ ÀÆÒÏÅÍÄÁÀ, ÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÄÁÀ
sap ßÅÄÍÉ ÌÝÄÍÀÒÉÓÀ; ÓÀÍÂÀÒÉ; ÞÉÒÉÓ ÂÀÌÏÈáÒÀ
sapper ÌÄÓÀÍÂÒÄ
sardonic ÃÀÌÝÉÍÀÅÉ, ÂÄÓËÉÀÍÉ
sash ÛÀÒ×É
satchel ÜÀÍÈÀ
sate ÂÀÞÙÏÌÀ, ÂÀãÄÒÄÁÀ
satiation ÂÀÞÙÏÌÀ, ÂÀãÄÒÄÁÀ
satire ÓÀÔÉÒÀ
satirize ÓÀÓÀÅÉËÏÃ, ÌÀÓáÒÀÃ ÀÂÃÄÁÀ
satisfaction ÃÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ
satisfactory ÃÀÌÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÄËÉ
satisfy ÃÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÀ
saturate ÂÀÑÙÄÍÈÀ, ÂÀãÄÒÄÁÀ
Saturday ÛÀÁÀÈÉ
sauce ÓÀßÄÁÄËÉ; ÈÀÅáÄÃÏÁÀ; ÖÔÉ×ÒÏÁÀ
saucer ËÀÌÁÀØÉ
saucy ÈÀÅáÄÃÉ, ÖÆÒÃÄËÉ
sausage ÞÄáÅÉ, ÊÖÐÀÔÉ
savage ÅÄËÖÒÉ; ÂÀÒÄÖËÉ
save ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ; ÌÏÌàÉÒÍÄÏÁÀ, áÄËÉÓ ÌÏàÄÒÀ
saving ÌÏÌàÉÒÍÄ, ÃÀÌÆÏÂÅÄËÉ
savory ØÏÍÃÀÒÉ
savour ÓáÅÀ ÂÄÌÏ, áÄËÉ
saw (sawed, sawn) áÄÒáÉ; áÄÒáÅÀ
sawdust ÍÀáÄÒáÉ
sawmill áÄ-ÔÚÉÓ ÓÀáÄÒáÉ ØÀÒáÀÍÀ
Saxon ÓÀØÓÏÍÖÒÉ ÄÍÀ; ÓÀØÓÏÍÖÒÉ
say (said, said) ÓÉÔÚÅÀ; ÈØÌÀ, ËÀÐÀÒÀÊÉ
saying ÌÏÓßÒÄÁÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ
scab ØÀÅÉËÉ, ÌÖÍÉ
scaffold áÀÒÀÜÏ; ÄÛÀ×ÏÔÉ
scale ÊÉÁÄ, ÌÀÓÛÔÀÁÉ, ÆÏÌÀ
scan ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÈ ÂÀÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ
Scandinavian ÓÊÀÍÃÉÍÀÅÉÄËÉ, ÓÊÀÍÃÉÍÀÅÉÉÓ, ÓÊÀÍÃÉÍÀÅÉÖÒÉ
scanty ÙÀÒÉÁÉ, ÙÀÔÀÊÉ
scapegoat ÂÀÌÔÄÅÄÁÉÓ ÅÀÝÉ
scar ÍÀÉÀÒÄÅÉ, ÍÀàÒÉËÏÁÄÅÉ
scarce ÙÀÒÉÁÖËÉ, ÉÛÅÉÀÈÉ
scarcely ÞËÉÅÓÙÀ
scarcity ÍÀÊËÄÁÏÁÀ, ÓÉÙÀÒÉÁÄ
scare ÛÉÛÉ, ÄËÃÀ; ÛÄÛÉÍÄÁÀ, ÃÀ×ÄÈÄÁÀ
scarecrow ÓÀ×ÒÈáÏÁÄËÀ
scarf ÛÀÒ×É, äÀËÓÔÖáÉ
scarlet ÀËÉÓ×ÄÒÉ, ÚÉÒÌÉÆÉ
scarlet fever ×ÖÍÈÒÖÛÀ, ÚÄËàÉÒÅÄÁÀ
scatter ÂÀ×ÀÍÔÅÀ, ÃÀ×ÀÍÔÅÀ
scene ÓÝÄÍÀ
scenery ÃÄÊÏÒÀÝÉÀ, ÐÄÉÆÀÑÉ
scent ÓÖÍÉ; ÀËÙÏ, ÓÖÍÀÌÏ; ÂÒÞÍÏÁÀ, ÚÍÏÓÅÀ
schedule ÝáÒÉËÉ, ÂÄÂÌÀ
scheme ÓØÄÌÀ, ÂÄÂÌÀ
scholar ÓßÀÅËÖËÉ, ÌÄÝÍÉÄÒÉ
scholarship ÓÔÉÐÄÍÃÉÀ
school ÓÊÏËÀ; ÈÄÅÆÄÁÉÓ ÂÖÍÃÉ; ÂÀßÅÒÈÅÍÀ, ÓßÀÅËÄÁÀ
school-bag ÓÀÓÊÏËÏ ÜÀÍÈÀ
school-board ÓÊÏËÉÓ ÓÀÁàÏ
schoolboy ÌÏÓßÀÅËÄ ÁÉàÉ
schoolchild ÌÏÓßÀÅËÄ
schoolfellow ÓÊÏËÉÓ ÀÌáÀÍÀÂÉ
schoolgirl ÌÏÓßÀÅËÄ ÂÏÂÏÍÀ
schooling ÓÊÏËÀÛÉ ÓßÀÅËÄÁÀ
schoolmaster ÓÊÏËÉÓ ÌÀÓßÀÅËÄÁÄËÉ
schoolroom ÓÀÊËÀÓÏ ÏÈÀáÉ
schooner ÏÒÀÍÞÀ ÍÀÅÉ
science ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ
scientific ÌÄÝÍÉÄÒÖËÉ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ
scientist ÌÄÝÍÉÄÒÉ, ÓßÀÅËÖËÉ
scion ÚËÏÒÔÉ
scissors ÌÀÊÒÀÔÄËÉ
scoff ÃÀÝÉÍÅÀ, ÂÀØÉÒÃÅÀ
scoffer ÃÀÌÝÉÍÀÅÉ, ÌØÉÒÃÀÅÉ
scold ËÀÍÞÙÅÀ, ÂÉÍÄÁÀ
scope äÏÒÉÆÏÍÔÉ; ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ Ó×ÄÒÏ
scorch ÛÄÒÖãÅÀ, ÂÀÔÒÖÓÅÀ
score ÍÉÛÀÍÉ; ÀÍÂÀÒÉÛÉ; ÏÝÄÖËÉ; ÍÉÛÍÉÓ ÃÀÃÄÁÀ, ÜÀÍÉÛÅÍÀ, ÃÀÍÉÛÅÍÀ
Scot ÛÏÔËÀÍÃÉÄËÉ
Scotch ÛÏÔËÀÍÃÉÖÒÉ Scotchman ÛÏÔËÀÍÃÉÄËÉ ÊÀÝÉ
Scotland ÛÏÔËÀÍÃÉÀ Scotland Yard ÓÊÏÔËÄÍÃ ÉÀÒÃÉ (ËÏÍÃÏÍÉÓ ÐÏËÉÝÉÉÓ ÝÄÍÔÒÉ)
scoundrel ÓÀÞÀÂÄËÉ, ÀÒÀÌÆÀÃÀ
scourge ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ, àÉÒÉ
scout ÌÆÅÄÒÀÅÉ
scowl ÛÖÁËÉÓ ÊÏÐÉÓ ÛÄÊÅÒÀ
scramble ÝÏÝÅÀ, ÞÒÏÌÀ, ÁÒÞÏËÀ áÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÉÓ ÌÉÆÍÉÈ
scrap ØÀÙÀËÃÉÓ ÍÀÂËÄãÉ, ÂÀÆÄÈÉÃÀÍ ÀÌÏÍÀàÄÒÉ; ÜáÖÁÉ
scrapr ×áÄÊÀ, áÄáÀ; ÂÀàÉÒÅÄÁÀ, ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ
scratch ×áÀàÍÀ, ×áÀÍÀ
scrawl ÜáÀÐÍÀ, ÁÙÀãÍÀ
scream ÚÅÉÒÉËÉ, ÊÉÅÉËÉ
screen ÈÄãÉÒÉ, ÛÉÒÌÀ, ÄÊÒÀÍÉ; ×ÀÒÃÀ; ÃÀ×ÀÒÅÀ, ÃÀÝÅÀ, ÄÊÒÀÍÆÄ ÜÅÄÍÄÁÀ
screw áÒÀáÍÉ
screwdriver ÓÀáÒÀáÍÉÓÉ
scribble ÁÙÀãÍÀ, ÜáÀÐÍÀ
scroll ÂÒÀÂÍÉËÉ
scrub áÄáÀ, ßÌÄÍÃÀ ãÀÂÒÉÓÉÈ
scrupulous ÊÄÈÉËÓÉÍÃÉÓÉÄÒÉ
scrutinize ÊÒÉÔÉÊÖËÀÃ ÂÀÒÜÄÅÀ
scrutiny ÂÀÒÜÄÅÀ, ÂÀÓÉÍãÅÀ
scuffle ÜáÖÁÉ, ÌÖÛÔÉ-ÊÒÉÅÉ, ÝÄÌÀ-ÔÚÄÐÀ
sculptor ÌÏØÀÍÃÀÊÄ
sculpture ØÀÍÃÀÊÄÁÀ
scum ØÀ×É; ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÍÀÞÉÒÀËÄÁÉ
scurvy ÓÖÒÀÅÀÍÃÉ
scythe ÝÄËÉ
sea ÆÙÅÀ
sea-dog ÆÙÅÉÓ ÈÄÅÆÉ, ÓÄËÀÐÉ; ÂÀÌÏÝÃÉËÉ ÌÄÆÙÅÀÖÒÉ
seafarer ÌÄÆÙÅÀÖÒÉ (ÐÏÄÔ.)
sea-gull ÈÄÅÆÉÚËÀÐÉÀ
seal ÆÙÅÉÓ ÈÄÅÆÉ; ÁÄàÄÃÉ; ÁÄàÃÉÓ ÃÀÓÌÉÈ ÛÄÌÏßÌÄÁÀ
seam ÍÀÊÄÒÉ, ÍÀßÉÁÖÒÉ; ÂÀÊÄÒÅÀ
seaman ÌÄÆÙÅÀÖÒÉ
sea-mark ÛÖØÖÒÀ
seamstress ÌÊÄÒÀÅÉ ØÀËÉ
seaplane äÉÃÒÏÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ
seaport ÍÀÅÓÀÃÂÖÒÉ, ÐÏÒÔÉ
search ÜáÒÄÊÀ, ÞÄÁÍÀ
searchlight ÐÒÏÑÄØÔÏÒÉ
seaside ÆÙÅÉÓ ÍÀÐÉÒÉ
season ÓÄÆÏÍÉ, ßËÉÓ ÃÒÏ
seasonable ÃÒÏÖËÉ
seat ÓÊÀÌÉ, ÓÀãÃÏÌÉ, ÀÃÂÉËÉ; ÃÀÓÌÀ, ÃÀãÃÏÌÀ
secede ÂÀÌÏÚÏ×À
secession ÂÀÌÏÚÏ×À, ÂÀÃÀÃÄÁÀ
seclude ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÀ, ÂÀÍÝÀËÊÄÅÄÁÀ
seclusion ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÀ
second ßÀÌÉ; ÌÄÏÒÄ
secondary ÌÄÏÒÄáÀÒÉÓáÏÅÀÍÉ; secondary school ÓÀÛÖÀËÏ ÓÊÏËÀ
secondly ÌÄÏÒÄÃ
secrecy ÓÀÉÃÖÌËÏ
secret ÓÀÉÃÖÌËÏ; secret service ÊÏÍÔÒÃÀÆÅÄÒÅÀ
secretary ÌÃÉÅÀÍÉ
secrete ÛÄÍÀáÅÀ, ÃÀÌÀËÅÀ; ÂÀÌÏÚÏ×À
sectarian ÓÄØÔÀÍÔÖÒÉ
section ÂÀÊÅÄÈÀ; ÓÄØÝÉÀ, ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
secure ÖÛÉÛÀÒÉ, ÓÀÉÌÄÃÏ; ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À; ÂÀÍÌÔÊÉÅÄÁÀ
security ÖÛÉÛÒÏÄÁÀ, ÂÀÒÀÍÔÉÀ
sedentary ÌãÃÏÌÀÒÄ
sedition ßÀÌØÄÆÄÁËÏÁÀ, ÁÖÍÔÉ
seditious ÓÀÀÌÁÏáÏ, ÓÀÛ×ÏÈÏ, ÀÌÁÏáÄÁÖËÉ
seduce ÝÈÖÍÄÁÀ, ÛÄÝÃÄÍÀ
seductive ÌÀÝÃÖÒÉ, ÌÀÝÃÖÍÄÁÄËÉ
see (saw, seen) ÍÀáÅÀ, ÃÀÍÀáÅÀ, ÂÀÂÄÁÀ, ÌÉáÅÄÃÒÀ to see afterÈÅÀËÚÖÒÉÓ ÃÄÅÍÄÁÀ; to see off
ÂÀÝÉËÄÁÀ
seed ÈÄÓËÉ, ÌÀÒÝÅÀËÉ, ÙÄÓÅÀ
seedy ÖØÄÉ×Ï, ÖÞËÖÒÉ
seek ÞÄÁÍÀ
seem ÜÅÄÍÄÁÀ
seemply ÛÄÓÀ×ÄÒÉ, ÓÀÊÀÃÒÉÓÉ
seesaw ÓÀØÀÍÄËÀ, ØÀÍÀÏÁÀ
seethe ÁÏÁÏØÒÏÁÀ; ÃÖÙÉËÉ
segregation ÉÆÏËÀÝÉÀ; ÂÀÌÏÚÏ×À
seize áÄËÉÓ ÜÀÅËÄÁÀ, ßÀÅËÄÁÀ
seizure ßÀÒÔÌÄÅÀ; ÊÏÍ×ÉÓÊÀÝÉÀ
seldom ÉÛÅÉÀÈÀÃ
select ÂÀÃÀÒÜÄÅÀ, ÃÀáÀÒÉÓáÄÁÀ
selection ÛÄÒÜÄÅÀ, ÓÄËÄØÝÉÀ
self ÈÅÉÈ, ÈÅÉÈÏÍ
self-conscious ÌÏÒÝáÅÉ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ
self-criticism ÈÅÉÈÊÒÉÔÉÊÀ
self-determination ÈÅÉÈÂÀÌÏÒÊÅÄÅÀ
selfish ÄÂÏÉÓÔÖÒÉ
self-preservation ÈÀÅÃÀÝÅÀ
self-reliant ÈÀÅÉÓ ÈÀÅÛÉ ÃÀÒßÌÖÍÄÁÖËÉ
sell (sold, sold) ÂÀÚÉÃÅÀ
semi ÍÀáÄÅÒÀÃ, ÍÀáÄÅÀÒÉ
semicircle ÍÀáÄÅÀÒÉ ßÒÄ
semicolon ßÄÒÔÉË-ÌÞÉÌÄ
semi-official ÍÀáÄÅÒÀà Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ
Semitic ÓÄÌÉÔÖÒÉ
senate ÓÄÍÀÔÉ
senator ÓÄÍÀÔÏÒÉ
send (sent, sent) ÂÀÂÆÀÅÍÀ; ÂÀÃÀÂÆÀÅÍÀ
senior Ö×ÒÏÓÉ
sensation ÓÄÍÓÀÅÉÀ; ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ
sensational ÓÄÍÓÀÝÉÖÒÉ
sense ÂÏÍÄÁÀ, ÀÆÒÉ common sense ÓÀÙÉ ÀÆÒÉ; ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ
sensible ÌÂÒÞÍÏÁÉÀÒÄ; ÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÉ
sensitive ÌÂÒÞÍÏÁÉÀÒÄ; ×áÖÊÉÀÍÉ
sensual ÂÒÞÍÏÁÀÃÉ
sentence ÂÀÍÀÜÄÍÉ; ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀ; ÌÉÓãÀ
sentiment ÂÒÞÍÏÁÀ, ÀÆÒÉ
sentimental ÓÄÍÔÉÌÄÍÔÀËÖÒÉ
sentinel ÃÀÒÀãÉ
sentry ÌÝÅÄËÉ, ÃÀÒÀãÉ
sentry-box ÓÀÃÀÒÀãÏ
separate ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÀ, ÂÀÌÏÚÏ×À, ÂÀÍÝÀÍÊÒÅÄÁÀ
separation ÂÀÍÛÏÒÄÁÀ; ÂÀÌÏÚÏ×À
September ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ
sequel ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ, ÛÄÃÄÂÉ
sequence ÈÀÍÀÌÉÌÃÄÅÒÏÁÀ, ÛÄáÀÌÄÁÀ
serene ÌÚÖÃÒÏ, ÌÛÅÉÃÉ
serial ÓÄÒÉÖËÉ
series ÓÄÒÉÀ, ÒÉÂÉ
serious ÓÄÒÉÏÆÖËÉ
seriousness ÓÄÒÉÏÆÖËÏÁÀ
sermon ØÀÃÀÂÄÁÀ
serpent ÂÅÄËÉ
servant ÌÏÓÀÌÓÀáÖÒÄ
serve ÓÀÌÓÀáÖÒÉ; ÌÉÒÈÌÄÅÀ, ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÀ ÓÀÓÀÃÉËÏÛÉ
service ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÀ, ÓÀÌÓÀáÖÒÉ
servile ÌÏÍÖÒÉ ØÄÃÌÏáÒÀ, ÌÏÒÜÉËÄÁÀ
session ÓÄÓÉÀ, ÓáÃÏÌÀ
set (set, set) ÒÉÂÉ; ÊÏÌÐËÄØÔÉ; áÄËÓÀßÚÏ, set out ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ; set up ÌÏßÚÏÁÀ, ÛÄØÌÍÀ
setting ÁÖÃÄ (ØÅÉÓÀ); ÃÀÃÂÌÀ (ÈÄÀÔÒ.)
settle ÃÀÓÀáËÄÁÀ, ÃÀÌÊÅÉÃÒÄÁÀ
settlement ÀáÀËÛÄÍÉ; ÊÏËÏÍÉÀ
settler ÀÆÀËÌÏÛÄÍÄ, ÀáÀËÌÏÓÀáËÄ
seven ÛÅÉÃÉ
seventeen ÜÅÉÃÌÄÔÉ
seveneenth ÌÄÜÅÉÃÌÄÔÄ
seventh ÌÄÛÅÉÃÄ
seventieth ÓÀÌÏÝÃÀÌÄÀÈÄ
seventy ÓÀÌÏÝÃÀÀÈÉ
sever ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀßÚÅÄÔÀ; ÂÀÈÉÛÅÀ
several ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ
severance ÂÀÌÏÚÏ×À, ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀßÚÅÄÔÀ
severe ÌÊÀÝÒÉ, ÌÒÉÓáÀÍÄ
sew(sewed, sewn) ÊÄÒÅÀ
sewage ÜÀÌÃÉÍÀÒÄ ßÚËÄÁÉ
sewerage ÊÀÍÀËÉÆÀÝÉÀ
sex ÓØÄÓÉ
shabby ÌÏÞÅÄËÄÁÖËÉ, ÃÀ×ËÄÈÉËÉ
shack ØÏáÉ
shackle ÁÏÒÊÉËÉ
shade ÜÒÃÉËÉ; ÀÜÒÃÉËÉ; ×ÀÒÃÀ; ÃÀÜÒÃÉËÅÀ
shadow ÜÒÃÉËÉ, ÀÜÒÃÉËÉ
shaggy ÂÀÜÄÜÉËÉ, ÂÀßÄßÉËÉ
shake (shook, shaken) ÒáÄÅÀ, ÍãÙÒÄÅÀ, ÊÀÍÊÀËÉ
shaky ÀÊÀÍÊÀËÄÁÖËÉ
shall (should, should) ÌÄÛÅÄËÉ ÆÌÍÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÉáÌÀÒÄÁÀ ÌÚÏ×Àà ÃÒÏÈÀ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ
shallow ÌÀÜÄÜÉ (ÌÃÉÍÀÒÄ)
sham ÈÅÀËÌÀØÝÏÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÌÏÊÀÔÖÍÄÁÀ
shame ÓÉÒÝáÅÉËÉ; ÛÄÒÝáÅÄÍÀ
shameful ÓÀÌÀÒÝáÅÉÍÏ, ÓÀáÄËÉÓ ÂÀÌÔÄáÉ
shanty ØÏáÉ, ØÏáÌÀáÉ
shape ×ÏÒÌÀ, ÚÀËÉÁÉ; ÛÄÃÂÄÍÀ,ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀ
shapely ÔÀÍÀÃÉ, ÌÏÚÅÀÍÉËÉ
share ßÉËÉ, ÍÀßÉËÉ, ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ; ÐÀÉ, ÀØÝÉÀ; ÃÀÚÏ×À
shareholder ÀØÝÉÏÍÄÒÉ
shark ÍÀÈÄËÈÄÅÆÀ, ÆÅÉÂÄÍÉ
sharp ÌÀáÅÉËÉ, ÁÀÓÒÉ; ÂÀÌÂÌÉÒÀÅÉ; àÊÅÉÀÍÉ, ÄÍÀÌÏÓßÒÄÁÖËÉ
sharpen ËÄÓÅÀ, ÐÉÒÅÀ, ÜÀÒáÅÀ, ×ÀÍØÒÉÓ ßÅÄÒÉÓ ßÀÈËÀ
shatter ÃÀÌÔÅÒÄÅÀ, ÃÀÌÓáÅÒÄÅÀ; ÌÏÛËÀ ÍÄÒÅÄÁÉÓ, ãÀÍÌÒÈÄËÏÁÉÓ; ÂÄÂÌÉÓ ÜÀÛËÀ
shave (shaved, shaven) ÌÏÐÀÒÓÅÀ, ÂÀÐÀÒÓÅÀ
shavings ÁÖÒÁÖÛÄËÀ
shawl ÛÀËÉ, ÈÀÅÛÀËÉ
she ÉÓ ÂÏÂÏÍÀ
sheaf ÞÍÀ
shear (shore, shorn) ÊÒÄàÀ ÈÌÉÓ
shed (shed, shed) ÝÅÄÍÀ ÈÌÉÓ, ÊÁÉËÄÁÉÓ; ÙÅÒÀ ÝÒÄÌËÉÓ, ÓÉÓáËÉÓ
sheep ÝáÅÀÒÉ
sheepish ÌÏÒÝáÅÉ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ
sheer ÀÛÊÀÒÀ, ÝáÀÃÉ
sheet ÆÄßÀÒÉ; ØÀÙÀËÃÉÓ ×ÖÒÝÄËÉ
shelf ÈÀÒÏ
shell ÍÀàÖàÉ; ÂÀÒÓÉ; ÅÀÆÍÀ, àÖÒÅÉ, ÚÖÌÁÀÒÀ; ÚÖÌÁÀÒÉÓ ÓÒÏËÀ, ÃÀÛÄÍÀ
shelter ÈÀÅÛÄÓÀ×ÀÒÉ
shelve ÈÀÒÏÆÄ ÃÀÃÄÁÀ, ÃÀßÚÏÁÀ
shepherd ÌßÚÄÌÓÉ
shield ×ÀÒÉ, ÃÀÝÅÀ; À×ÀÒÄÁÀ
shift ÝÅËÀ; ßÚÄÁÀ; ÛÄÝÅËÀ, ÂÀÃÀÍÀÝÅËÄÁÀ
shilling ÛÉËÉÍÂÉ ×ÖËÉÓ ÄÒÈÄÖËÉ
shimmer ÝÉÌÝÉÌÉ, ÊÀÌÊÀÌÉ
shin ßÅÉÅÉ, ÊÀÍàÉ
shine (shone, shone) ÊÒÉÀËÉ, ÐÒÉÀËÉ; ÌÆÉÓ ÓÉÍÀÈËÄ; ÊÀÛÊÀÛÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ
ship ÂÄÌÉ, áÏÌÀËÃÉ; ÂÄÌÉÈ ÂÀÂÆÀÅÍÀ
shipment ÔÅÉÒÈÉ; ÔÅÉÒÈÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ
shipwreck ÂÄÌÉÓ ÃÀÙÖÐÅÀ
ship-yard ÍÀÅÓÀÛÄÍÉ
shirk ÈÀÅÉÓ ÀÒÉÃÄÁÀ (ÅÀËÉÓ ÂÀÃÀáÃÉÓÀÂÀÍ, ÓÀÌÖÛÀÏÓÂÀÍ)
shirt ÐÄÒÀÍÂÉ
shiver ÊÀÍÊÀËÉ
shoal ÌÄÜÄÝÉ; ßÚÀËÍÀÊËÄÁÏÁÀ
shock ÃÀÒÔÚÌÀ, ÃÀÊÅÒÀ, ÁÉÞÂÉ
shocking ÓÀÈÀÊÉËÏ, ÓÀÓÊÀÍÃÀËÏ
shock-worker ÃÀÌÊÅÒÄËÉ ÌÖÛÀ
shoe ×ÄáÓÀÝÌÄËÉ, ÍÀËÉ; ×ÄáÆÄ ÜÀÝÌÀ; ÜÀàÄÃÅÀ
shoeblack ×ÄáÓÀÝÌËÉÓ ÌßÌÄÍÃÀÅÉ
shoelace ×ÄáÓÀÝÌËÉÓ ÆÏÍÀÒÉ
shoe-maker ÌÄßÀÙÄ, áÀÒÀÆÉ
shoot (shot, shot) ÓÒÏËÀ; ÃÀáÅÒÄÔÀ; ÊÅÉÒÔÉÓ ÂÀÛËÀ; ÓÒÏËÀÛÉ ÛÄãÉÁÒÉ
shooting ÍÀÃÉÒÏÁÀ
shooting-range ÔÉÒÉ
shop ÃÖØÀÍÉ, ÌÀÙÀÆÉÀ, ÓÀÀÌØÒÏ, ÌÀÙÀÆÉÀ
shopping ÚÉÃÅÀ
shop-steward ÓÀÀÌØÒÏÓ Ö×ÒÏÓÉ
shopwoman ÂÀÌÔÉÃÅÄËÉ ØÀËÉ
shore ÍÀÐÉÒÉ
short ÌÏÊËÄ, ÀÒÀÓÀÊÌÀÒÉÓÉ, ÌÏÖËÏÃÍÄËÀÃ, ÖÃÒÏÏÃ; ÌÏÊËÄ ÁÂÄÒÀ
shortage ÍÀÊËÄÁÏÁÀ
shortcoming ÛÄÝÃÏÌÀ, ÍÀÊËÄÁÏÁÀ
shorthand ÓÔÄÍÏÂÒÀ×ÉÀ
shortly ÌÀËÄ, ÀÌÀÓßÉÍÀÈ
short-sighted ÁÄÝÉ
short-tempered ×ÉÝáÉ
shot ÂÀÓÒÏËÀ; ÌÓÒÏËÄËÉ
shoulder ÌáÀÒÉ; ÂÀÙßÄÅÀ
shoulder-strap ÓÀÌáÒÄÖËÉ
shout ÚÅÉÒÉËÉ
shovel ÍÀÜÀÁÉ
show (showed, shown) ÜÅÄÍÄÁÀ; ÂÀÌÏ×ÄÍÀ
shower ÈÀÅÓáÌÀ, ÊÏÊÉÓÐÉÒÖËÉ ßÅÉÌÀ
shower-bath ÛáÀÐÉ
shrewd ÂÀÌÂÌÉÒÀÅÉ, ÂÀÌàÀËÀÅÉ; ÄÛÌÀÊÉ
shrick ÚÅÉÒÉËÉ, ßÒÉÐÉÍÉ
shrill ÂÀÌÂÌÉÒÀÅÉ, ÂÀÌàÀËÀÅÉ
shrink (shrank, shrunk) ÛÄÊÖÌÛÅÀ, ØÓÏÅÉËÉÓ ÛÄÃÂÏÌÀ
shroud ÓÖÃÀÒÀ;ÛÄÓÖÃÒÅÀ
shrub ÁÖÜØÉ, ÜÉÒÂÅÉ
shrug ÌáÒÄÁÉÓ ÀÜÄÜÅÀ
shudder ÑÒÖÀÍÔÄËÉ
shuffle ×ÄáÄÁÉÓ ÈÒÄÅÀ; ËÀÓËÀÓÉ, ÁÀÍØÏÓ ÀÒÄÅÀ, ÜÀàÒÀ
shut (shut, shut) ÃÀáÖÒÅÀ, ÃÀÊÄÔÅÀ; ÃÀáÖÒÖËÉ
shutter ÃÀÒÀÁÀ
shuttle ÌÀØÏ
shy ÌÏÒÝáÅÉ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ; ÃÀ×ÄÈÄÁÀ;ÛÄÛÉÍÄÁÀ
Siberia ÝÉÌÁÉÒÉ
sibilant ÛÉÛÉÍÀ ÁÂÄÒÀ
sick ÀÅÀÃÌÚÏ×É, ÃÀÙËÉËÉ
sickle ÍÀÌÂÀËÉ
sick-leave ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÉÓ ÂÀÌÏ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÛÅÄÁÖËÄÁÀ
sickness ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ
side ÂÅÄÒÃÉ, ÌáÀÒÄ
sideboard ÁÖ×ÄÔÉ
sidelong ÀËÌÀÝÄÒÀÃ, ÉÒÉÁÀÃ
side-track ÓÀÈÀÃÀÒÉÂÏ ËÉÀÍÃÀÂÉ
side-walk ÔÒÏÔÖÀÒÉ
sideward (s) ÂÅÄÒÃÉÈ, ÉÒÉÁÀÃ
siege ÀËÚÀ
siege-gun ÓÀÀËÚÏ ÆÀÒÁÀÆÀÍÉ
sift ÂÀÝÒÀ
sigh ÏáÅÒÀ; ÀÌÏÏáÅÒÀ
sight ÌáÄÃÅÄËÏÁÀ; ÓÀÍÀáÀÏÁÀ, áÄÃÉ;ÛÍÉÛÅÍÀ, ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ
sign ÍÉÛÀÍÉ, áÄËÉÓ ÌÏßÄÒÀ
signature áÄËÌÏßÄÒÀ
sign-board ÀÁÒÀ
significance ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ
signification ÀÆÒÉ, ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ
signify ÍÉÛÅÍÀ, ÀÙÍÉÛÅÍÀ
silence ÓÉÜÖÌÄ, ÓÉßÚÍÀÒÄ; ÜÀÜÖÌÄÁÀ, ÃÀßÚÍÀÒÄÁÀ
silent ÜÖÌÉ, ßÚÍÀÒÉ
silk ÀÁÒÄÛÖÌÉ
silken ÀÁÒÄÛÖÌÉÓ
silk-mill ÀÁÒÄÛÖÌ-ÓÀÒÈÀÅÉ ØÀÒáÀÍÀ
silkworm ÀÁÒÄÛÖÌÉÓ àÉÀ
sill ÒÀ×À
silly ÓÖËÄËÉ
silo ÓÉËÏÓÉÓ ÏÒÌÏ
silver ÅÄÒÝáËÉ; ÅÄÒÝáËÉÓ
similar ÌÓÂÀÅÓÉ
simple ÖÁÒÀËÏ, ÌÀÒÔÉÅÉ
simplicity ÖÁÒÀËÏÄÁÀ, ÓÉÌÀÒÔÉÅÄ
simplify ÂÀÌÀÒÔÉÅÄÁÀ, ÂÀÖÁÒÀËÏÄÁÀ
simply ÖÁÒÀËÏÃ, ÌÀÒÔÉÅÀÃ
simulate ÓÉÌÖËÉÒÄÁÀ
simultaneous ÄÒÈÃÒÏÖËÉ, ÄÒÈÑÀÌÉÄÒÉ
sin ÝÏÃÅÀ, ÛÄÝÏÃÄÁÀ
since -ÃÀÍ, ÉÌ ÃÒÏÉÃÀÍ; ÌÀÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÒÀÝ
sincere ÂÖËßÒ×ÄËÉ
sincerity ÂÖËßÒ×ÄËÏÁÀ
sinew ÌÚÄÓÉ (ÀÍÀÔ.)
sing (sang, sung) ÌÙÄÒÀ, ÂÀËÏÁÀ
singe ÂÀÔÒÖÓÅÀ, ÂÀÒÖãÅÀ
singer ÌÏÌÙÄÒÀËÉ
singing ÓÉÌÙÄÒÀ, ÂÀËÏÁÀ
single ÄÒÈÉ, ÌÀÒÔÉáÄËÀ; ÖÝÏËÏ; ÂÀÃÀÒÜÄÅÀ
singular ÖÅÍÀÖÒÉ, ÀÒÀÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ, ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÉ; ÌáÏËÏÏÁÉÈÉ ÒÉÝáÅÉ
sinister ÁÏÒÏÔÉÓ, ÀÅÉÓ ÌÏÌÀÓßÀÅÄÁÄËÉ
sink (sank, sunk sunken) ÃÀÙÖÐÅÀ, ÜÀÞÉÒÅÀ
sip ÚËÖÐÉ; ÚËÖÐÉÈ ÓÌÀ
sir ÁÀÔÏÍÉ, ÓÄÒ
siren ÓÀÚÅÉÒÉ
sister ÃÀ, sister-in-law ÒÞÀËÉ, ÌÖËÉ, ÝÏËÉÓÃÀ, ÌÀÆËÉÓÝÏËÉ
sit (sat, sat) ãÃÏÌÀ
site ÀÃÂÉËÉ, ÀÃÂÉËÌÃÄÁÀÒÄÏÁÀ
sitting ÓáÃÏÌÀ
sitting-room ÓÀÓÔÖÌÒÏ
situated ÌÃÄÁÀÒÄ ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ
situation ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ, ÓÉÔÖÀÝÉÀ, ÈÀÍÀÌÃÄÁÏÁÀ
six ÄØÝÓÉ
sixteen ÈÄØÅÓÌÄÔÉ
sixteenth ÌÄÈÄØÅÓÌÄÔÄ
sixth ÌÄÄØÅÓÄ
sixtieth ÌÄÓÀÌÏÝÄ
sixty ÓÀÌÏÝÉ
size ÆÏÌÀ, ×ÏÒÌÀÔÉ
skate ÝÉÂÀ; ÝÉÂÖÒÀÏÁÀ
skating-rink ÓÀÝÉÂÖÒÀÏ ÌÏÄÃÀÍÉ
skeleton ÜÏÍÜáÉ, ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ
sketch ÄÓÊÉÆÉ, ÍÀáÀÆÉ
sketch-book ÀËÁÏÌÉ
ski skid ÈáÉËÀÌÖÒÉ, ÈáÉËÀÌÖÒÉÈ ÓÅËÀ
skillful ÌÀÒãÅÄ, ÃÀáÄËÏÅÍÄÁÖËÉ, ÊÅÀËÉ×ÉÝÉÖÒÉ
skill áÄËÏÁÀ, ÓÉÌÀÒãÅÄ, ÝÏÃÍÀ
skilled ÊÅÀËÉ×ÉÝÉÒÄÁÖËÉ, ÃÀáÄËÏÅÍÄÁÖËÉ
skin ÊÀÍÉ, ÔÚÀÅÉ; ÊÀÍÉÓ ÂÀÞÒÏÁÀ
skinny ÂÀÌáÃÀÒÉ
skip ÂÀÃÀáÔÏÌÀ; ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÀ
skipper ÓÀÅÀàÒÏ ÂÄÌÉÓ ÊÀÐÉÔÀÍÉ
skirmish ÛÄÔÀÊÄÁÀ
skirt ØÅÄÃÀ ÔÀÍÉ
skull ÈÀÅÉÓ ØÀËÀ
sky ÝÀ, ÆÄÝÀ
skylark ÔÏÒÏËÀ
skyscraper ÝÀÈÀÌÁãÄÍÉ
skyward(s) ÝÉÓÀÊÄÍ
slack ÖÓÀØÌÖÒÏÁÀ, ÖØÍÀÒÏÁÀ, ÖÌÏØÌÄÃÏÁÀ
slam ÌÉãÀáÖÍÄÁÀ, ÒÀáÖÍÉÈ ÃÀáÖÒÅÀ
slander ÝÉËÉÓßÀÌÄÁÀ
slang ÑÀÒÂÏÍÉ, ÓËÄÍÂÉ
slap ÓÉËÀ, ÔÀÛÉÓ ÝÄÌÀ
slate ÛÉ×ÄÒÉ, ×ÉØÀËÉ; ÀÓÐÉÃÉÓ ÃÀ×À
slaughter ÓÉÓáËÉÓ ÙÅÒÀ; ÊÅËÀ, ÌÏÊÅËÀ
slaughter-house ÓÀÓÀÊËÀÏ
Slav ÓËÀÅÉ; ÓËÀÅÖÒÉ
slave ÌÏÍÀ, ÌÏÍÖÒÀÃ ÌÖÛÀÏÁÀ slave-driver ÄØÓÐËÖÀÔÀÔÏÒÉ
slaver ÍÄÒßÔÅÉ
slavery ÌÏÍÏÁÀ
slavish ÌÏÍÖÒÉ
slay (slew, slain) ÊÅËÀ, ÌÏÊÅËÀ
sledge ÌÀÒáÉËÉ
sleek ÓßÏÒÉ, ÂÀÃÀËÄÓÉËÉ
sleep (slept, slept) ÞÉËÉ
sleeper ÌÞÉÍÀÒÀ
sleeples ÖÞÉËÏ
sleepy ÌÞÉÍÀÒÄ
sleet ÈÏÅË-àÚÀÐÉ
sleeve ÓÀáÄËÏ
slender ÔÀÍÀÃÉ; ÙÀÒÉÁÉ
slice ÍÀÔÄáÉ, ÍÀÌÔÅÒÄÅÉ; ÃÀàÒÀ
slide (slid, slid) ÓÒÉÀËÉ, ÓáËÄÔÀ
slight ÌÓÖÁÖØÉ, ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏ
slightly ÏÃÍÀÅ, ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏÃ
slim ÊÏáÔÀ, ÔÀÍÀÃÉ
slime ÛËÀÌÉ, ËÀÌÉ
sling (slung, slung) ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ
slip ÛÄÝÃÏÌÀ; ÃÀÝÖÒÄÁÀ, ßÀÌÏÝÃÏÌÀ, ßÀÝÃÏÌÀ
slipper ØÏÛÉ
slippery ÌÏËÉÐÖËÉ
slogan ËÏÆÖÍÂÉ
slope ÃÀØÀÍÄÁÀ, ×ÄÒÃÏÁÉ
slot ÂÀÍÀàÄÒÉ, ÂÀàÒÀ; àÖàÒÖÔÀÍÀ
slow ÍÄËÉ, ÜÀÌÏÒÜÄÍÉËÉ (ÓÀÀÈÉ)
slowly ÍÄËÀ
sluice ÒÀÁÉ
slum ÌÉÚÒÖÄÁÖËÉ ÀÃÂÉËÉ
slumber ÞÉËÉ, ÈÅËÄÌÀ
slump ×ÀÓÄÁÉÓ ÃÀÝÄÌÀ
slur ÛÄËÀáÖËÉ ÒÄÐÖÔÀÝÉÀ; ÂÀÖÒÊÅÄÅËÀÃ ÂÀÌÏÈØÌÀ
slush ÈÏÅË-àÚÀÐÉ
sly ÄÛÌÀÊÉ, ÝÁÉÄÒÉ, ×ÀÒÉÓÄÅÄËÉ
small ÐÀÔÀÒÀ, ßÅÒÉËÌÀÍÉ
smart àÊÅÉÀÍÉ, ÄÍÀÌÏÓßÒÄÁÖËÉ; ÊÏáÔÀ, ÌÏÒÈÖËÉ
smash ÃÀÌÔÅÒÄÅÀ; ÃÀÌÀÒÝáÄÁÀ
smear ËÀØÀ; ÂÀÓÅÒÀ
smell (smelt, smelled ÚÍÏÓÅÀ, ÓÖÍÅÀ
smelt ÃÍÏÁÀ
smile ÙÉÌÉËÉ; ÂÀÙÉÌÄÁÀ
smite (smote, smitten) ÃÀÒÔÚÌÀ
smith ÌàÄÃÄËÉ
smithy ÓÀÌàÄÃËÏ
smoke ÊÅÀÌËÉ; ÈÀÌÁÀØÏÓ ÌÏßÄÅÀ
smooth ÂËÖÅÉ, ÓßÏÒÉ
smoulder ÁÑÖÔÅÀ
smug ÈÅÉÈÊÌÀÚÏ×ÉËÉ, ÂÖËÆÅÉÀÃÉ
smuggle ÊÏÍÔÒÀÁÀÍÃÉÓÔÏÁÀ
smuggler ÊÏÍÔÒÀÁÀÍÃÉÓÔÉ
snack ÓÀÖÆÌÄ
snail ËÏÊÏÊÉÍÀ
snake ÂÅÄËÉ
snap ÔÊÀÝÖÍÉ
snapshot ÓßÒÀ×Àà ÓÖÒÀÈÉÓ ÂÀÃÀÙÄÁÀ, ßÀÌÉÄÒÉ ÓÖÒÀÈÉ
snare ÌÀáÄ
snarl ÁÒÃÙÅÉÍÅÀ; ÙÌÖÉËÉ
snatch áÄËÉÓ ÜÀÅËÄÁÀ, ßÀÝÄÁÀ
sneak ÌÉÐÀÒÅÀ; ÃÀÁÄÆÙÄÁÀ
sneer ÃÀÝÉÍÅÀ, ÓÀÓÀÝÉËÏÃ ÀÂÃÄÁÀ
sneeze ÝáÅÉÒÉÓ ÝÄÌÉÍÄÁÀ
sniff ØÛÉÍÅÀ, ×ÛÉÍÅÀ; ÚÍÏÓÅÀ, ÓÖÍÅÀ
snore áÅÒÉÍÅÀ
snort ×ÒÖÔÖÍÉ
snow ÈÏÅËÉ; ÈÏÅÀ, ÈÏÅËÉÓ ÌÏÓÅËÀ
snowball ÂÖÍÃÀ
snowdrop ÄÍÞÄËÀ
snuff ÚÍÏÓÅÀ, ÓÖÍÅÀ (ÈÀÌÁÀØÏÓÉ
snuff-box ÓÀÈÖÈÖÍÄ, ÈÀÌÁÀØÏÓ ÊÏËÏ×É
snug ÌÚÖÃÒÏ
so ÀÓÄ, ÀÌÂÅÀÒÀÃ
soak ÂÀÑÙÄÍÈÀ; ÃÀÓÅÄËÄÁÀ
soap ÓÀÐÏÍÉ
soar ÍÀÅÀÒÃÉ
sob ÂÖËÀÌÏÓÊÅÍÉÈ ÔÉÒÉËÉ, ÓËÖÊÖÍÉ, ØÅÉÈÉÍÉ
sober ×áÉÆÄËÉ
sociability ÈÀÍÀÆÉÀÒÏÁÀ, ÂÖËÆÉÀÒÏÁÀ
sociable ÂÖËÆÉÀÒÉ, ÈÀÍÀÆÉÀÒÉ
social ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÒÉÅÉ, ÓÏÝÉÀËÖÒÉ
socialize ÂÀÍÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ
society ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ
sock ßÉÍÃÀ
sofa ÃÉÅÀÍÉ, ÓÏ×À
so far ÀØÀÌÃÄ, ãÄÒãÄÒÏÁÉÈ
soft ÒÁÉËÉ, ÍÀÆÉ
softly ÒÁÉËÀÃ, ÍÀÆÀÃ
soil ÍÉÀÃÀÂÉ, ÌÉßÀ; ÔÀËÀáÉ; ÂÀÓÅÒÀ, ÂÀÔÀËÀáÄÁÀ
sojourn ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÁÉÍÀÃÒÏÁÀ
solace ÍÖÂÄÛÉ
solar ÌÆÉÓ, ÌÆÉÀÍÉ, ÌÆÉÖÒÉ
soldier ãÀÒÉÓÊÀÝÉ
sole ÄÒÈÉ, ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ; ×ÄáÉÓÂÖËÉ; ×ÄáÓÀÝÌËÉÓ ÞÉÒÉ
solemn ÓÀÆÄÉÌÏ, ÓÀÃÙÄÓÀÓßÀÖËÏ
solicit ÈáÏÅÍÀ, ÛÖÀÌÃÂÏÌËÏÁÀ
solicitor ÅÄØÉËÉ
solicitude ÌÆÒÖÍÅÄËÏÁÀ
solid ÌÀÂÀÒÉ, ÌÔÊÉÝÄ
solidarity ÓÏËÉÃÀÒÏÁÀ
silidify ÂÀÌÀÂÒÄÁÀ, ÂÀÍÌÔÊÉÝÄÁÀ
soliloquy ÌÏÍÏËÏÂÉ
solitary ÌÀÒÔÏáÄËÀ, ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÖËÉ
solitude ÌÀÒÔÏÏÁÀ, ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÀ
solution ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ; áÓÍÀÒÉ
solve ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀ; ÀÌÏÝÀÍÉÓ ÂÀÌÏÚÅÀÍÀ
solvent ÂÀÃÀáÃÉÓÖÍÀÒÉÀÍÉ; áÓÍÀÃÉ; ÂÀÌáÓÍÄËÉ
sombre ÁÍÄËÉ; ÃÀÁÍÄËÄÁÖËÉ, ÌÏÙÖÛÖËÉ
some ÒÀÉÌÄ, ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ
somebody ÅÉÙÀÝ
somehow ÒÏÂÏÒÌÄ
someone ÅÉÙÀÝ
something ÒÀÙÀÝ
sometimes ÆÏÂãÄÒ
somewhat ÍÀßÉËÏÁÒÉÅ, ÝÏÔÀÏÃÄÍ
somewhere ÓÀÃÌÄ
son ÅÀÑÉ
song ÓÉÌÙÄÒÀ
sonorous áÌÉÄÒÉ, ÌÑÙÄÒÉ
soon ÜØÀÒÀ, ÌÀËÄ
soot ÌÖÒÉ
sophisticate ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ, ÛÄÒÚÅÍÀ
sophomore ÌÄÏÒÄ ÊÖÒÓÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÉ (ÀÛÛ-Ó ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ)
sordid ÁÉÍÞÖÒÉ, àÖàÚÉÀÍÉ
sore ÃÀÀÅÀÃÄÁÖËÉ; àÒÉËÏÁÀ, ÉÀÒÀ
sorrow ÌßÖáÀÒÄÁÀ, ÂËÏÅÀ
sorry ÍÀßÚÄÍÉ, ÂÖËÍÀÔÊÄÍÉ
sort ÓÀáÄÏÁÀ; ÂÅÀÒÉ, áÀÒÉÓáÉ; ÈÀÍÒÉÂÉ; ÃÀáÀÒÉÓáÄÁÀ
SOS ÒÀÃÉÏÝÍÏÁÀ ÖÁÄÃÖÒÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ
so-so ÀÓÄ ÒÀ, ÀÒÀ ÖÛÀÅÓ
soul ÓÖËÉ
sound ÁÂÄÒÀ, áÌÀÖÒÏÁÀ; ÆÏÍÃÉ; ãÀÍÌÒÈÄËÉ, ÖÅÍÄÁÄËÉ; ÆÏÍÃÉÈ ÌÏÓÉÍãÅÀ
soup ßÅÄÍÉ
sour ÌÑÀÅÄ
source ßÚÀÒÏ, ÓÀÈÀÅÄ ÌÃÉÍÀÒÉÓ
south ÓÀÌáÒÄÈÉ
south-east ÓÀÌáÒÄÈ-ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉ
southern ÓÀÌáÒÄÈÉÓ
south-west ÓÀÌáÒÄÈ-ÃÀÓÀÅËÄÈÉ
sovereign ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ, ÖÆÄÍÀÄÓÉ
sovereignty ÓÖÅÄÒÄÍÉÔÄÔÉ
sow (sowed, sown) ÈÄÓÅÀ; ÍÄÆÅÉ
sowing ÈÄÓÅÀ; ÈÄÓÅÉÓ
space ÀÃÂÉËÉ, ×ÀÒÈÏÁÉ, ÓÉÅÒÝÄ
spacious ×ÀÒÈÄ, ÅÒÝÄËÉ
spade ÍÉÜÀÁÉ, ÁÀÒÉ
spadger ÁÄÙÖÒÀ
Spain ÄÓÐÀÍÄÈÉ
span ÌÀËÉ áÉÃÉÓ
Spaniard ÄÓÐÀÍÄËÉ
Spanish ÄÓÐÀÍÖÒÉ
spare ÛÄÁÒÀËÄÁÀ, ÃÀÆÏÂÅÀ
spark ÍÀÐÄÒßÊÀËÉ
sparkle ÍÀÐÄÒßÊËÄÁÉÓ ÚÒÀ
sparrow ÁÄÙÖÒÀ
sparse ÌÄÜáÄÒÉ, ÈáÄËÉ
speak (spoke, spoken) ËÀÐÀÒÀÊÉ, ÓÀÖÁÀÒÉ
speaker ÏÒÀÔÏÒÉ
spear ÛÖÁÉ
special ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ; ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ
specialist ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÉ
speciality ÓÐÄÝÉÀËÏÁÀ
species ÓÀáÄÏÁÀ (ÁÉÏË.); ãÉÛÉ, ÌÏÃÂÌÀ
specify ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈ ÀÙÍÉÛÅÍÀ
specimen ÍÉÌÖÛÉ
speck ËÀØÀ
spectacle ÓÀÍÀáÀÏÁÀ
spectator ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ
spectre ÀÜÒÃÉËÉ
speculate ÓÐÄÊÖËÀÝÉÉÓ ÂÀßÄÅÀ, ÜÀÒÜÏÁÀ; ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ, ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ
speech ÓÉÔÚÅÀ; ÏÒÀÔÏÒÉÓ ÂÀÌÏÓÅËÀ; ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ
speechless ÖÓÉÔÚÅÏ, ÜÖÌÉ
speed ÓÉÓßÒÀ×Ä, ÓÉÜØÀÒÄ; ÀÜØÀÒÄÁÀ
speedy ÓßÒÀ×É, ÜØÀÒÉ
spell (spelt, spelt) ÌÏÌáÉÁÅËÄËÏÁÀ; ßÄÒÀ ÀÍ ÊÉÈáÅÀ ÃÀÌÀÒÝÅËÉÈ
spell-bound ÌÏáÉÁËÖËÉ
spelling ÌÀÒÈËßÄÒÀ
spend (spent, spent) áÀÒãÅÀ; ÔÀÒÄÁÀ ÃÒÏÉÓ
sphere Ó×ÄÒÏ, ÂËÏÁÖÓÉ
spice ÓÀÍÄËÄÁÄËÉ
spider ÏÁÏÁÀ
spill (spilt, spilled) ÃÀÙÅÒÀ; ÂÀÃÌÏÂÃÄÁÀ
spin (span, spun) ÒÈÅÀ, ÃÀÒÈÅÀ
spinach ÉÓÐÀÍÀáÉ
spinal ÆÖÒÂÉÓ, áÄÒáÄÌËÉÓ
spindle ÈÉÈÉÓÔÀÒÉ
spine áÄÒáÄÌÀËÉ
spinner ÌÒÈÅÄËÉ
spinster ÛÉÍÀÁÄÒÀ
spirit ÓÖËÉ; ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÀ; ÀÙ×ÒÈÏÅÀÍÄÁÀ
spit (spat, spat) ×ÖÒÈáÅÀ
spite ÙÅÀÒÞËÉ; ÀÅÂÖËÏÁÀ for spite ãÉÁÒÆÄ; in spite of ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ
spittoon ÓÀ×ÖÒÈáÄÁÄËÉ
splash ÛáÄ×É; ËÀØÀ; ÛÄÛáÄ×ÄÁÀ, ÛÄÐÊÖÒÄÁÀ; àÚÖÌÐÀËÀÏÁÀ ßÚÀËÛÉ
splendid ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ
split (split, split) ÌÔÅÒÄÅÀ, ÜÄáÀ
spoil (spoilt, spoiled) ÍÀÃÀÅËÉ; ÂÀ×ÖàÄÁÀ;ÞÀÒÝÅÀ; ÂÀÍÄÁÉÅÒÄÁÀ
spokesman ÃÄËÄÂÀÔÉ; ÏÒÀÔÏÒÉÞÀÒÝÅÀ
spoliation ÞÀÒÝÅÀ
sponge ÆÙÅÉÓ ÙÒÖÁÄËÉ
sponsor ÈÀÅÌÃÄÁÉ
spontaneous ÓÔÉØÉÖÒÉ; ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÉÈÉ
spoon ÊÏÅÆÉ
sport ÓÐÏÒÔÉ
sportsman ÓÐÏÒÔÓÌÄÍÉ
spot ÀÃÂÉËÉ; ËÀØÀ
sprain ÙÒÞÏÁÀ, ÀÌÏÂÃÄÁÀ
spread (spread, spread) ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀ, ÂÀÅÒÝÏÁÀ; ÃÀ×ÄÍÀ
spring (sprang, sprung) ÂÀÆÀ×áÖËÉ; ÍÀáÔÏÌÉ; ßÚÀÒÏ, ÍÀÊÀÃÖËÉ; áÔÏÌÀ
sprinkle ÛÄÛáÄ×ÄÁÀ
spur ÃÄÆÉ
spurious ÚÀËÁÉ
sputter ÃÏÒÁËÄÁÉÓ ÚÒÀ
spy ãÀÛÖÛÉ; ãÀÛÖÛÏÁÀ
squabble ÜáÖÁÉ
squad ÒÀÆÌÉ
squadron ÝáÄÍÏÓÀÍÈÀ ÀÓÄÖËÉ
squalid àÖàÚÉÀÍÉ, ÓÀßÚÀËÉ
squall ßÉÅÉËÉ, ÊÉÅÉËÉ, àÚÉÅÉËÉ
squalor ÖÓÖ×ÈÀÏÁÀ; ÓÉÙÀÒÉÁÄ
squander ÂÀ×ËÀÍÂÅÀ, ÂÀÍÉÀÅÄÁÀ
square ÊÅÀÃÒÀÔÉ; ÌÏÄÃÀÍÉ; ÊÅÀÃÒÀÔÖËÉ; ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ, ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ
squash ÂÀßÖÒÅÀ
squat ÜÀÝÖÝØÅÀ
squeeze ÂÀßÚÒÅÀ, ÃÀßÏËÀ
squirrel ÈÒÉÀ, ÝÉÚÅÉ
stab áÀÍãËÉÓ ÜÀÒÔÚÌÀ; ÃÀàÒÀ
stable ÈÀÅËÀ; ÌÔÊÉÝÄ, ÌÚÀÒÉ, ÂÀÌÞËÄ
stack ÆÅÉÍÉ; ÌÉËÉ, ËÖËÀ
stadium ÓÔÀÃÉÏÍÉ
staff ÛÔÀÔÉ,ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀ; ÛÔÀÁÉ; ãÏáÉ
stag ÉÒÄÌÉ (áÀÒÉÒÄÌÉ
stage ÓÔÀÃÉÀ, ÐÄÒÉÏÃÉ, ÓÝÄÍÀ; ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉÓ ÃÀÃÂÌÀ; ÂÀÓÝÄÍÉÖÒÄÁÀ
stagger ÛÄÍÆÒÄÅÀ, ÛÄÔÏÒÔÌÀÍÄÁÀ
stagnant ÖÌÏØÌÄÃÏ; ÌÃÂÒÀÃÉ, ÃÀÂÖÁÄÁÖËÉ ßÚÀËÉ
stagnation ÛÄÜÄÒÄÁÀ, ÛÄÍÄËÄÁÀ
stain ËÀØÀ
stair ÓÀ×ÄáÖÒÉ
staircase ÊÉÁÄ
stake ÜÀÓÅËÀ ÁÀÍØÏÛÉ; ÝÏÝáËÀà ÃÀßÅÀ; ÒÉÓÊÉÓ ÂÀßÄÅÀ
stale ÌÏÞÅÄËÄÁÖËÉ
stalk ÙÄÒÏ, ÚÖÍßÉ
stall ×ÀÒÃÖËÉ; ÊÀÒÀÅÉ; ÓÀÅÀÒÞÄËÉ (ÐÀÒÔÄÒÛÉ)
stallion ÖËÀÚÉ
stammer ÁÏÒÞÉÊÉÈ ËÀÐÀÒÀÊÉ, ÄÍÀÁËÖ
stamp ÓÀ×ÏÓÔÏ ÌÀÒÊÀ; ÛÔÀÌÐÉ; ×ÄáÄÁÉÓ ÁÀÊÖÍÉ
stampede ÐÀÍÉÊÖÒÉ ÂÀØÝÄÅÀ
stand (stood, stood) ÂÀÜÄÒÄÁÀ, ÃÂÏÌÀ; ÀÔÀÍÀ, ÂÀÞËÄÁÀ stand up ÀÃÂÏÌÀ; ÓÀÃÂÏÌÉ, ÊÉÏÓÊÉ
standard ÃÒÏÛÀ; ÓÔÀÍÃÀÒÔÉ, ÍÉÌÖÛÉ; ÍÏÒÌÀ, áÀÒÉÓáÉ; ÃÏÍÄ
standing ÌÖÃÌÉÅÉ, ÒÄÂÖËÀÒÖËÉ, ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
standpoint ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉ
standstill ÛÄÜÄÒÄÁÀ, ÂÀÜÄÒÄÁÀ;ÛÄÍÄËÄÁÀ
staple ÌÈÀÅÀÒÉ ÍÀßÀÒÌÉ
star ÅÀÒÓÊÅËÀÅÉ
starch ÓÀáÀÌÄÁÄËÉ, ÂÀáÀÌÄÁÀ
stare ÌÉÛÔÄÒÄÁÉÈ ÚÖÒÄÁÀ
stark ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÓÒÖËÄÁÉÈ
starling ÛÏÛÉÀ
start ÃÀÓÀßÚÉÓÉ; ÃÀßÚÄÁÀ, ßÀÓÅËÀ, ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ
startle ÛÄÛÉÍÄÁÀ; ÂÀÍÝÅÉ×ÒÄÁÀ, ÂÀÏÝÄÁÀ, ÂÀÛÔÄÒÄÁÀ
starvation ÛÉÌÛÉËÉ
starve ÛÉÌÛÉËÉÈ ÓÉÊÅÃÉËÉ
state ÓÀáÄËÌßÉ×Ï, ÛÔÀÔÉ; ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ; ÓÀáÀÆÉÍÏ; ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ;
ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ
stately ÌÄÃÉÃÖÒÉ
statement ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ, ÌÔÊÉÝÄÁÀ
statesman ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÏÙÅÀßÄ
station ÓÀÃÂÖÒÉ; ÀÃÂÉËÉ; ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ; ÃÀÃÂÌÀ, ÌÏÈÀÅÓÄÁÀ
stationery ÓÀÊÀÍÝÄËÀÒÉÏ ÍÉÅÈÄÁÉ
statue ØÀÍÃÀÊÄÁÀ
stature ÓÉÌÀÙËÄ, ÔÀÍÉ, ÔÀÍÀÃÏÁÀ
staunch ÄÒÈÂÖËÉ, ÓÀÍÃÏ
stay ÃÀÒÜÄÍÀ; ÂÀÜÄÒÄÁÀ ÓÀÓÔÖÌÒÏÛÉ
steadfast ÌÀÂÀÒÉ, ÖÒÚÄÅÉ
steady ÌÖÃÌÉÅÉ, ÌÔÊÉÝÄ
steal (stole, stolen) ÌÏÐÀÒÅÀ, ÛÄÐÀÒÅÀ by stealth ÌÀËÅÉÈ, ×ÀÒÖËÀÃ
steam ÏÒÈØËÉ
steamer steamship ÈÌÏÌÀÅÀËÉ. ÂÄÌÉ
steel ×ÏËÀÃÉ; ×ÏËÀÃÉÓ; ÂÀÌÏßÒÔÏÁÀ
steep ×ÒÉÀËÉ, ÝÉÝÀÁÏ
steer ÓÀàÄÓ ÌÀÒÈÅÀ
stem ÙÄÒÏ; ÓÀáÄËÖÒÉ
step ÍÀÁÉãÉ; ÓÀ×ÄáÖÒÉ; ÍÀÁÉãÉÈ ÓÅËÀ
stepbrother ÍÀáÄÅÀÒÞÌÀ
stepdaughter ÂÄÒÉ (ØÀËÉ)
stepfather ÌÀÌÉÍÀÝÅÀËÉ
stepmother ÃÄÃÉÍÀÝÅÀËÉ
steppe ÅÄËÉ, ÔÒÀÌÀËÉ
stepsister ÍÀáÄÅÀÒÃÀ
stepson ÂÄÒÉ (ÅÀÑÉ)
sterile ÖÍÀÚÏ×Ï, ÖÛÅÉËÏ
stern ÓÀÓÔÉÊÉ, ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ
stew ÓÀÁÖÙÖËÉ áÏÒÝÉ
steward Ï×ÉÝÉÀÍÔÉ, ÌÓÀáÖÒÉ (ÂÄÌÆÄ, ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÆÄ)
stewardess ÌÓÀáÖÒÉ ØÀËÉ
stick (stuck, stuck) ãÏáÉ; ÌÉÊÅÒÀ, ÌÉÌÀÂÒÄÁÀ; ÃÀßÄÁÄÁÀ
sticky ßÄÁÏÅÀÍÉ
stiff ÌàÉÃÒÏ, ÌÀÂÀÒÉ
stifle áÒÜÏÁÀ, ÂÖÃÅÀ
still ßÚÍÀÒÉ, ÜÖÌÉ, ÖÌÏÞÒÀÏ; ÀØÀÌÃÄ, ÌÀÉÍÝ, ÌÀÉÍÝ áÏÌ….
stimulate ßÀØÄÆÄÁÀ, ÓÔÉÌÖËÉÒÄÁÀ
stimulus ÓÔÉÌÖËÉ
sting (stung, stung) ÉÓÀÒÉ; ÓÀÜáÅËÄÔÄËÉ
stingy ÞÖÍßÉ
stink (stank, stunk) ÊÁÄÍÀ, ÜáÅËÄÔÀ
stipend ÓÔÉÐÄÍÃÉÀ
stipulate ÛÄÐÉÒÏÁÄÁÀ
stipulation ÐÉÒÏÁÀ
stir ÌÏÞÒÀÏÁÀ; ÒáÄÅÀ, ÍÞÒÄÅÀ, ÂÀÍÞÒÄÅÀ
stirrup ÖÆÀÍÂÉ, ÀÅÑÀÍÃÀ
stitch ËÀÌÁÉ; ÃÀËÀÌÁÅÀ, ÊÄÒÅÀ
stock ÌÀÒÀÂÉ; ×ÏÍÃÉ; ÂÅÀÒÉ, ÌÏÃÂÌÀ; ÓÀØÏÍÄËÉ; ÛÉÍÀÖÒÉ ÐÉÒÖÔÚÅÉ
Stokholm ÓÔÏÊäÏËÌÉ
stocking ÚÄËÉÀÍÉ ßÉÍÃÀ, ÜÖËØÉ
stokyard ÓÀØÏÍËÉÓ ÁÀÊÉ
stoker ÝÄÝáË×ÀÒÄÛÉ
stomach ÊÖàÉ, ÌÖÝÄËÉ
stone ØÅÀ; ÊÖÒÊÀ áÉËÉÓ
stool ÓÊÀÌÉ
stoop ÃÀáÒÀ
stop ÂÀÜÄÒÄÁÀ; ÛÄÜÄÒÄÁÀ; ÛÄßÚÅÄÔÀ
storage ÛÄÓÀÍÀáÉ, ÓÀÝÀÅÉ
store ÓÀßÚÏÁÉ, ÌÀÒÀÂÉ; ÌÀÙÀÆÉÀ; ÌÏÌÀÒÀÂÄÁÀ; ÓÀßÚÏÁÛÉ ÛÄÍÀáÅÀ
storey ÓÀÒÈÖËÉ, ÉÀÒÖÓÉ
stork ÚÀÒÚÀÔÉ
storm ØÀÒÉÛáÀËÉ
stormy ØÀÒÉÛáËÉÀÍÉ
story ÌÏÈáÒÏÁÀ; ÀÌÁÀÅÉ; ÆÒÀÐÀÒÉ
stout ÌÓÖØÀÍÉ; ÂÀÁÄÃÖËÉ, ÌÌÀÌÀÝÉ
stove ÙÖÌÄËÉ
stow ÌÀËÅÀ, ×ÀÒÅÀ to stow a ship ÔÅÉÒÈÅÀ (ÂÄÌÉÓ)
stowaway ÖÁÉËÄÈÏ ÌÂÆÀÅÒÉ ÂÄÌÆÄ
straddle ×ÄáÄÁÉÓ ÂÀ×ÀÒÜáÅÀ; ÝáÄÍÆÄ ãÃÏÌÀ
straggle ÃÀÝÀËÊÄÅÄÁÉÈ, ÖßÄÓÏÈ ßÀÓÅËÀ
straight ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ
straighten ÂÀÌÀÒÈÅÀ, ÂÀÓßÏÒÄÁÀ
straightforward ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ, ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ
strain ÞÀËÅÀ, ÞÀÁÅÀ
strait ÓÒÖÔÄ
strange ÖÝÍÀÖÒÉ, ÖáÉÀÊÉ; ÖÝáÏ, ÖÝáÏÖÒÉ
stranger ÖÝÍÏÁÉ, ÖÝáÏÄËÉ
strangle áÒÜÏÁÀ, ÂÖÃÅÀ
strap ÙÅÄÃÉ, ÈÀÓÌÀ, ØÀÌÀÒÉ
strategic (al) ÓÔÒÀÔÄÂÉÖËÉ
strategist ÓÔÒÀÔÄÂÉ
strategy ÓÔÒÀÔÄÂÉÀ
stratum ×ÄÍÀ
straw ÜÀËÀ
strawberry ÌÀÒßÚÅÉ
stray áÄÔÉÀËÉ, ÚÉÀËÉ
streak ÆÏËÉ; áÀÓÉÀÈÉ, ÈÅÉÓÄÁÀ
stream ÍÀÊÀÃÉ, ÍÀÊÀÃÖËÉ; ÃÉÍÄÁÀ
streamlet ÍÀÊÀÃÖËÉ
street ØÖÜÀ
streetcar ÔÒÀÌÅÀÉ (ÀÌÄÒ.)
strength ÞÀËÀ, ÓÉÌÀÂÒÄ
strengthen ÂÀÞËÉÄÒÄÁÀ
strenuous ÃÀàÉÌÖËÉ, ÃÀÞÀÁÖËÉ
stress ÌÀáÅÉËÉ; àÉÌÅÀ,ÞÀÁÅÀ; áÌÉÓ ÀÌÀÙËÄÁÀ
stretch ÂÀßÏËÀ, ÂÀßÉÌÅÀ
stretcher ÓÀÊÀÝÄ, ãÀËÀÌÁÀÒÉ
strew (strewed, strewed) áÒÄÛÉÓ ÌÏÚÒÀ; ÚÅÀÅÉËÄÁÉÓ ÌÏ×ÀÍÔÅÀ
strict ÆÖÓÔÉ, ÌÊÀÝÒÉ
strictly ÌÊÀÝÒÀÃ
stride (strode, stridden) ËÀãÉ, ËÀãÄÁÀ
strident ÌÊÅÄÈÒÉ, ÌÞ×ÒÉ, ÂÀÌàÏËÉ
strife ÁÒÞÏËÀ, ÃÀÅÀ
strike (struck, struck) ÂÀ×ÉÝÅÀ, strucken ÃÀÒÔÚÌÀ; ÂÀÏÝÄÁÀ; ÂÀ×ÉÝÅÉÓ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÀ
striker ÂÀ×ÉÝÖËÉ
string ÓÉÌÉ; ÆÏÍÀÒÉ; ÌÀÒÂÀËÉÔÄÁÉÓ ÀÝÌÀ
stringent ÌÊÀÝÒÉ, ÆÖÓÔÉ; ÓÀÅÀËÃÄÁÖËÏ
strip ÍÀßÄÒÉ, ÍÀ×ËÄÈÉ; ÀÝËÀ, ÂÀÞÀÒÝÅÀ, ÂÀÞÒÏÁÀ
stripe ÆÏËÉ; ÃÀÊÄÒÄÁÀ
strive (strove, striven) ÌÉÓßÒÀ×ÄÁÀ, ÝÃÉËÏÁÀ, ÁÒÞÏËÀ
stroke ÃÀÒÔÚÌÀ, áÄËÉÓ ßÀÓÌÀ, ÂÀÃÀÓÌÀ; ÓÝËÀ, ÌÉÙÄÁÀ
stroll áÄÔÉÀËÉ; ÓÄÉÒÍÏÁÀ
strong ÞËÉÄÒÉ, ÌÀÂÀÒÉ
stronghold ÓÉÌÀÂÒÄ, ÝÉáÄÓÉÌÀÂÒÄ
strop ÙÅÄÃÉ; ÓÀÌÀÒÈÄÁËÉÓ ËÄÓÅÀ
structure ÛÄÍÏÁÀ; ÀÂÄÁÖËÄÁÀ, ÓÔÒÖØÔÖÒÀ
struggle ÁÒÞÏËÀ
stub ÞÉÒÊÅÉ, ãÉÒÊÅÉ; ÍÀÌßÅÉ, ÍÀÔÄáÉ, ÍÀÌÔÅÒÄÅÉ
stubborn ãÉÖÔÉ, ÛÄÖÃÒÄÊÄËÉ
stuck-up ÃÉÃÂÖËÀ, ÀÌÐÀÒÔÀÅÀÍÉ
student ÓÔÖÃÄÍÔÉ, ÌÏÓßÀÅËÄ, ÓßÀÅËÖËÉ
study ÛÄÓßÀÅÀ; ÓÀÌÖÛÀÏ ÊÀÁÉÍÄÔÉ; ÓßÀÅËÀ, ÛÄÓßÀÅËÀ
stuff ÍÉÅÈÉÄÒÄÁÀ; ÌÀÔÄÒÉÀ; ÃÀÔÄÍÀ, ÂÀÔÄÍÀ
stuffing ÓÀÔÄÍÉ; ÂÖËÉ (ÙÅÄÆÄËÉÓ)
stuffy ÛÄáÖÈÖËÉ, ÃÀáÛÖËÉ
stumble ×ÄáÉÓ ßÀÊÅÒÀ, ßÀÁÏÒÞÉÊÄÁÀ
stump ÌÏÍÀàÄÒÉ; ×ÉÒÊÉ
stun ÈÀÅÆÀÒÉÓ ÃÀÝÄÌÀ, ÂÀÒÄÔÉÀÍÄÁÀ
stunning ÂÀÍÓÀÝÅÉ×ÒÄÁÄËÉ, ÂÀÓÀÏÝÀÒÉ
stupefy ÃÀÜËÖÍÂÄÁÀ (ÂÏÍÄÁÉÓ), ÂÀÍÝÅÉ×ÒÄÁÀ, ÂÀÏÝÄÁÀ
stupid ÓÖËÄËÉ
stupidity ÓÉÓÖËÄËÄ
stupor ÂÀÛÄÛÄÁÀ (ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀ)
sturdy ÌÔÊÉÝÄ, ÌÀÂÀÒÉ
stutter ÄÍÉÓ ßÀÁÏÒÞÉÊÄÁÀ, ÄÍÉÓ ÃÀÁÌÀ
style ÓÔÉËÉ; ÌÏÃÀ; ÔÉÔÖËÉÈ ÌÉÌÀÒÈÅÀ, ÌÏáÓÄÍÉÄÁÀ
subdue ÃÀÌÏÒÜÄËÄÁÀ, ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ
subject ÈÄÌÀ, ÓÀÂÀÍÉ, ÓÉÖÑÄÔÉ; ØÅÄÌÃÄÁÀÒÄ, ØÅÄÛÄÒÃÏÌÉ, áÄËØÅÄÉÈÉ
sublime ÃÉÀÃÉ, ÂÀÍÃÉÃÄÁÖËÉ
submarine ßÚÀËØÅÄÛÀ ÍÀÅÉ
submission ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ
submit ÃÀÌÏÒÜÉËÄÁÀ, ÌÉÍÃÏÁÀ
subordinate ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÖËÉ
subscribe áÄËÉÓ ÌÏßÄÒÀ
subscriber áÄËÉÓ ÌÏÌßÄÒÉ
subsequent ÌÏÌÃÄÅÍÏ, ÛÄÌÃÂÏÌÉ
subside ÃÀÊËÄÁÀ, ÃÀßÄÅÀ, ÃÀØÀÍÄÁÀ
subsidy ÓÖÁÓÉÃÉÀ, ÃÏÔÀÝÉÀ
subsist ÀÒÓÄÁÏÁÀ, ÂÀÌÏÊÅÄÁÀ
substance ÀÒÓÉ; ÓÖÁÓÔÀÍÝÉÀ; ÍÉÅÈÉÄÒÄÁÀ
substantive ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ
substitute ÛÄÝÅËÀ, ÛÄÍÀÝÅËÄÁÀ; ÛÄÌÝÅËÄËÉ
subtle ÓÀÈÖÈÉ, ×ÀØÉÆÉ; ÄÛÌÀÊÖÒÉ, ÅÄÒÀÂÖËÉ
subtract ÂÀÌÏÊËÄÁÀ
suburb ÂÀÒÄÖÁÀÍÉ
subway ÌÄÔÒÏÐÏËÉÔÄÍÉ (ÀÌÄÒ.;) ÂÅÉÒÀÁÉ
succeed ÌÉÆÍÉÓ ÌÉÙßÄÅÀ, ßÀÒÌÀÔÄÁÀ
success ßÀÒÌÀÔÄÁÀ
successful ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ, ÉÙÁËÉÀÍÉ
succession ÈÀÍÀÌÉÌÃÄÅÒÏÁÀ
successor ÍÀÝÅÀËÉ; ÌÄÌÊÅÉÃÒÄ
such ÀÓÄÈÉ, ÀÌÂÅÀÒÉ
suck ßÏÅÀ, ßÖßÍÀ
sucker ÌÖØÈÀÌàÀÌÄËÉ
sudden ÌÏÖËÏÃÍÄËÉ
suddenly ÌÏÖËÏÃÍÄËÀÃ
sue ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÓ ßÄÓÉÈ ÃÄÅÍÀ
suffer ßÅÀËÄÁÀ, ÔÀÍãÅÀ, ÂÀÃÀÔÀÍÀ
suffering ÔÀÍãÅÀ
sufficient ÃÀÌÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÄËÉ, ÓÀÊÌÀÏ
suffix ÓÖ×ÉØÓÉ
suffocate ÓÖËÉÓ ÛÄáÖÈÅÀ, ÓÖËÉÓ ÛÄÂÖÁÄÁÀ
suffrage ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ Ö×ËÄÁÀ
sugar ÛÀØÀÒÉ; ÃÀÛÀØÅÒÀ
sugar-basin ÓÀÛÀØÒÄ
sugar-cane ÛÀØÒÉÓ ËÄÒßÀÌÉ
suggest ÀÆÒÉÓ ÂÀÌÏÈØÌÀ, ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ; ÜÀÂÏÍÄÁÀ;ÛÈÀÂÏÍÄÁÀ; ÓÉÔÚÅÉÓ ÜÀÊÅÒÀ
suicide ÈÅÉÈÌÊÅËÄËÏÁÀ; ÈÀÅÉÓÌÊÅËÄËÉ
suit ÊÏÓÔÉÖÌÉ; ÃÀÅÀ; ÌÏáÃÄÍÀ, ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ, ÅÀÒÂÉÓÏÁÀ
suitable ÓÀÊÀÃÒÉÓÉ, ÅÀÒÂÉÓÉ, ÓÀàÉÒÏ
suit-case ÜÄÌÏÃÀÍÉ
suite ÀÌÀËÀ; ÂÀÒÍÉÔÖÒÉ, ÌÏÒÈÖËÏÁÀ; ÓÖÉÔÀ
suitor ÌÏÓÀÒÜËÄ; ÈÀÚÅÀÍÉÓÌÝÄÌÄËÉ
sulk ÂÀÁÖÔÅÀ, ÂÀßÚÒÏÌÀ
sulky ÂÀÁÖÔÖËÉ, ÂÀÌßÚÒÀËÉ
sullen ÐÉÒØÖÛÉ, ÝáÅÉÒÐÉÒÜÀÌÏÛÅÄÁÖËÉ
sulphur ÂÏÂÉÒÃÉ
sum to sum upÈÀÍáÀ
summary ÒÄÆÉÖÌÄ, ÌÏÊËÄ ÛÉÍÀÀÒÓÉ; ÌÏÊËÄ
summer ÆÀ×áÖËÉ
summit ÌßÅÄÒÅÀËÉ
summon ÂÀÌÏÞÀáÄÁÀ, ÂÀÌÏßÅÄÅÀ (ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÛÉ)
sumptuous ÌÃÉÃÒÖËÉ; ÃÉÃÄÁÖËÉ
sun ÌÆÄ
sunburnt ÌÆÉÓÂÀÍ ÂÀÛÀÅÄÁÖËÉ, ÃÀÌßÅÀÒÉ
Sunday ÊÅÉÒÀ
sunflower ÌÆÄÓÖÌÆÉÒÀ
sunny ÌÆÉÀÍÉ
sunrise ÌÆÉÓ ÀÌÏÓÅËÀ
sunset ÌÆÉÓ ÜÀÓÅËÀ
sunshine ÌÆÉÓ ÊÀÛÊÀÛÉ, ÌÆÉÓ ÛÖØÉ
superficial ÆÄÒÄËÄ
superfluous ÆÄÃÌÄÔÉ, ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ
superintendent ÌÌÀÒÈÅÄËÉ
superior Ö×ÒÏÓÉ; ÖÌÀÙËÄÓÉ
superiority ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ
superstition ÝÒÖÌÏÒßÌÖÍÄÏÁÀ
supervise ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ, ÈÅÀËÉÓ ÃÄÅÍÄÁÀ
supper ÅÀáÛÀÌÉ
supple ÙÖÍÅÀÃÉ; ÃÀÌÈÌÏÁÉ
supplement ÃÀÌÀÔÄÁÀ; ÛÄÅÓÄÁÀ
supply ÌÏÌÀÒÀÂÄÁÀ, ÈÀÃÀÒÉÂÉÓ ÃÀàÄÒÀ
support ÃÀÓÀÚÒÃÄÍÉ, ÌáÀÒÉÓ ÃÀàÄÒÀ; ÃÀáÌÀÒÄÁÀ;ÛÄÍÀáÅÀ ÏãÀáÉÓ
suppose ÂÀÍÆÒÀáÅÀ; ÃÀÐÉÒÄÁÀ; ×ÉØÒÉ
suppress ÜÀáÛÏÁÀ, ÜÀØÒÏÁÀ
supreme ÖÌÀÙËÄÓÉ, ÖÆÄÍÀÄÓÉ
sure ÃÀÒØÌÖÍÄÁÖËÉ
surely ÖÄàÅÄËÀÃ, ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ
surface ÆÄÃÀÐÉÒÉ
surgeon ØÉÒÖÒÂÉ
surmount ÂÀÃÀËÀáÅÀ, ÃÀÞËÄÅÀ
surpass ãÏÁÍÀ, ÂÀÃÀÌÄÔÄÁÀ
surplus ÆÄÃÌÄÔÉ, ÓÉàÀÒÁÄ
surprise ÂÀÏÝÄÁÀ, ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ; ÌÏÖËÏÃÍÄËÀà ÈÀÅÓ ßÀÃÂÏÌÀ
surprising ÌÏÖËÏÃÍÄËÉ, ÓÀÏÝÀÒÉ, ÂÀÓÀÏÝÀÒÉ
surrender ÔÚÅÄÃ ÃÀÍÄÁÄÁÀ, ÜÀÓÀÒÄÁÀ
surround ÂÀÒÛÄÌÏÒÚÌÀ
surroundings ÌÉÃÀÌÏÄÁÉ, ÀÒÄÌÀÒÄ, ÂÀÒÄÌÏ
survey ÌÉÌÏáÉËÅÀ, ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ, ÌÉãÍÅÀ
survival ÍÀÛÈÉ, ÂÀÃÀÍÀÛÈÉ
survive ÂÀÍÝÃÀ, ÂÀÃÀÔÀÍÀ, ÀÔÀÍÀ; ÝÏÝáËÀà ÃÀÒÜÄÍÀ
susceptible ÌÂÒÞÍÏÁÉÀÒÄ, ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÉÀÍÉ
suspect ÃÀÄàÅßÁÀ; ÄàÅÌÉÔÀÍÉËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ
suspend ÛÄÜÄÒÄÁÀ
suspenders ÀàÉÌÉ
suspense ÌÙÄËÅÀÒÄÁÀ, ßÖáÉËÉ
suspicion ÄàÅÉ
suspicious ÓÀÄàÅÏ
sustain ÌáÀÒÉÓ ÃÀàÄÒÀ; ÀÔÀÍÀ; ÂÀÍÝÃÀ (ÃÀÌÀÒÝáÄÁÉÓÀ)
swagger ÔÒÀÁÀáÉ; ÚÏÚÏÜÏÁÀ
swallow ÌÄÒÝáÀËÉ; ÚËÀÐÅÀ; ÂÀÃÀÚËÀÐÅÀ
swamp àÀÏÁÉ
swan ÂÄÃÉ
swarm ÂÖÍÃÉ, ãÏÂÉ; ×ÖÈ×ÖÈÉ
sway ØÀÍÀÏÁÀ; ÌÀÒÈÅÀ, ÂÀÅËÄÍÉÓ ØÏÍÀ
swear (swore, sworn) ×ÉÝÉÓ ÌÉÙÄÁÀ, ÃÀ×ÉÝÄÁÀ; ÂÉÍÄÁÀ, ËÀÍÞÙÅÀ
sweat Ï×ËÉ; Ï×ËÉÓ ÃÄÍÀ
Swede ÛÅÄÃÉ
Sweden ÛÅÄÝÉÀ
Swedish ÛÅÄÃÖÒÉ
sweep (swept, swept) ÂÀÌÏÂÅÀ, ÂÀÌÏáÅÄÔÀ;ÜÀØÒÏËÄÁÀ; ÂÀÛËÀ, ÂÀÅÒÝÏÁÀ
sweet ÔÊÁÉËÉ, ÂÄÌÒÉÄËÉ; ÓÀÚÅÀÒÄËÉ, ËÀÌÀÆÉ
sweets ÊÀÍ×ÄÔÉ, ÔÊÁÉËÄÖËÏÁÀ
swell (swelled, swollen) ÂÀÓÉÄÁÀ, ÂÀÃÉÃÄÁÀ
swift ÜØÀÒÉ, ÓßÒÀ×É
swim (swam swum) ÝÖÒÅÀ
swimmer ÌÏÝÖÒÀÅÄ
swindle ÌÏÔÚÖÄÁÀ, ÈÅÀËÉÓ ÀáÅÄÅÀ
swine ÙÏÒÉ
swing (swung, swung) ØÀÍÀÏÁÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ
Swiss ÛÅÄÉÝÀÒÖËÉ; ÛÅÄÉÝÀÒÉÄËÉ
switch ÀÌÏÌÒÈÅÄËÉ ÒÊÉÍÉÂÆÉÓ ÉÓÀÒÉ; ÂÀÃÀÚÅÀÍÀ, ÜÀÒÈÅÀ switch off ÀÌÏÒÈÅÀ,
ÂÀÌÏÒÈÅÀ ÛÖØÉÓ ; switch on ÜÀÒÈÅÀ ÛÖØÉÓ
Switzerland ÛÅÄÉÝÀÒÉÀ
swoon ÂÖËÉÓ ßÖáÉËÉ, ÂÖËÉÓ ßÀÓÅËÀ
swoop ÌÏÖËÏÃÍÄËÉ ÈÀÅÃÀÓáÌÀ
sword áÌÀËÉ
syllable ÌÀÒÝÅÀËÉ
symbol ÓÉÌÁÏËÏ
symbolical ÓÉÌÁÏËÖÒÉ
sympathetic ÓÉÌÐÀÈÉÖÒÉ
symphathizer ÈÀÍÀÌÂÒÞÍÏÁÉ
sympathy ÓÉÌÐÀÈÉÀ, ÈÀÍÀÂÒÞÍÏÁÀ
symptom ÓÉÌÐÔÏÌÉ, ÍÉÛÀÍÉ
synonym ÓÉÍÏÍÉÌÉ
syntax ÓÉÍÔÀØÓÉ
system ÓÉÓÔÄÌÀ
systematic ÓÉÓÔÄÌÀÔÖÒÉ

T
table ÌÀÂÉÃÀ
table-cloth ÓÖ×ÒÀ
table-land ÆÄÂÀÍÉ
tablet ×ÉÝÀÒÉ (ßÀÒßÄÒÉÈ); ÔÀÁËÄÔÉ; ÀÁÉ
tacit ÜÖÌÉ, ÖÓÉÔÚÅÏ
taciturn ÌÃÖÌÀÒÄ
tack àÉÊÀÒÔÉ; ËÖÒÓÌÀÍÉ
tackle ÌÉÌÀÂÒÄÁÀ; ÓÀØÌÉÓÀÈÅÉÓ áÄËÉÓ ÌÏÊÉÃÄÁÀ
tact ÔÀØÔÉ
tactical ÔÀØÔÉÊÖÒÉ
tactician ÔÀØÔÉÊÏÓÉ
tactics ÔÀØÔÉ
Tadjik ÔÀãÉÊÉ; ÔÀãÉÊÈÀ; ÔÀãÉÊÉÓ
tag ÚÖÍßÉ, ÉÀÒËÉÚÉ
tail ÊÖÃÉ
tail-light ÖÊÀÍÀ ×ÀÒÀÍÉ (ÌÀÔÀÒÄÁËÉÓ, ÌÀÍØÀÍÉÓ)
tailor ÌÊÄÒÀÅÉ
take (took, taken) ÀÙÄÁÀ, ÌÉÙÄÁÀ take along ÈÀÍ ßÀÙÄÁÀ; take care ÌÆÒÖÍÅÄËÏÁÀ; take leave
ÂÀÌÏÌÛÅÉÃÏÁÄÁÀ; take part ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
taking ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ, ÓÀÍÃÏÌÉÀÍÉ; ÂÀÃÀÌÃÄÁÉ
tale ÌÏÈáÒÏÁÀ, ÈØÌÖËÄÁÀ, ÆÙÀÐÀÒÉ
talent ÔÀËÀÍÔÉ, ÍÉàÉ
talented ÍÉàÉÄÒÉ
talk ÓÀÖÁÀÒÉ, ÁÀÀÓÉ
talkative ÚÁÄÃÉ, ÄÍÀÃÀÖÁÌÄËÉ
talkies áÌÏÅÀÍÉ ÊÉÍÏ
tall ÌÀÙÀËÉ, ÀáÏÅÀÍÉ, ßÀÒÌÏÓÀÃÄÂÉ
tallow ØÏÍÉ, ÝáÉÌÉ
tame ÌÏÛÉÍÀÖÒÄÁÖËÉ, ÌÏÛÉÍÀÖÒÄÁÀ, ÌÏÈÅÉÍÉÄÒÄÁÀ
tamer ÌÏÌÈÅÉÍÉÄÒÄÁÄËÉ
tamper ÜÀÒÄÅÀ, ÚÀËÁÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ; ÌÏÚÉÃÅÀ, ÃÀØÒÈÀÌÅÀ
tan ÈÒÉÌËÅÀ (ÔÚÀÅÉÓÀ); ÌÆÉÓ ÌÏÊÉÃÄÁÀ
tandem ÃÀßÀËÉÊÄÁÉÈ, ÌßÊÒÉÅÀÃ
tangerine ÌÀÍÃÀÒÉÍÉ
tangible ÛÄáÄÁÀÃÉ
tangle ÃÀáËÀÒÈÅÀ, ÀßÄßÅÀ
tank ÔÀÍÊÉ; ÀÖÆÉ
tanker ÍÀÅÈÏÁÓÀÓáÌÄËÉ ÂÄÌÉ
tankman ÔÀÍÊÉÓÔÉ
tanner ÌÈÒÉÌËÀÅÉ
tantalize ßÅÀËÄÁÀ
tantamount ÔÏËÞÀËÉÀÍÉ
tap ÌÉÊÀÊÖÍÄÁÀ, ÃÀÊÀÊÖÍÄÁÀ; ÏÍÊÀÍÉ
tape ÜÀáÓÀÊÒÀÅÉ; ÔÄËÄÂÒÀ×ÉÓ ËÄÍÔÉ
taper ÃÀÅÉßÒÏÄÁÀ
tapestry ÂÏÁÄËÉÍÉ
tapeworm ÁÒÔÚÄËÉ àÉÀ
tar ÊÖÐÒÉ
tardy ÌÞÉÌÄ, ÀÖÜØÀÒÄÁÄËÉ; ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÖËÉ
target ÓÀÌÉÆÍÉ
tariff ÔÀÒÉ×É; ÁÀÑÉ preferential tariff ÓÀÁÀãÏ ÛÄÙÀÅÀÈÉ
tarnish ËÀØÀ; ØÒÏÁÀ, ÁÑÖÔÅÀ
tarry ÃÀÚÏÅÍÄÁÀ, ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÀ
tart ÔÏÒÔÉ; ÌÞÀÙÄ; ÃÀÌÞÀÙÄÁÖËÉ; ÂÄÓËÉÀÍÉ, ÖÊÌÄáÉ
task ÀÌÏÝÀÍÀ; ÂÀÊÅÄÈÉËÉ
tassel ×ÏÜÉ; ÓÀÍÉÛÍÉ ßÉÂÍÉÓ
taste ÂÄÌÏ; ÂÄÌÏÓ ÂÀÂÄÁÀ
tasteful ÂÄÌÒÉÄËÉ
tasteless ÖÂÄÌÖÒÉ
taster ÃÄÂÖÓÔÀÔÏÒÉ
tatters ÊÏÍÊÄÁÉ, ÞÏÍÞÄÁÉ
taunt ÃÀÝÉÍÅÀ, ÂÀØÉÒÃÅÀ
tavern ÓÀÌÉÊÉÔÍÏ
tawdry ÆÉÆÉËÐÉÐÉËÄÁÉÀÍÉ
tax ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ; ÃÀÁÄÂÅÒÀ
taxi ÔÀØÓÉ
taxi-stand ÔÀØÓÉÓ ÓÀÃÂÏÌÉ
taxpayer ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉÓ ÂÀÃÀÌáÃÄËÉ
tea ÜÀÉ; tea party ÜÀÉÆÄ ÌÉÐÀÔÉÑÄÁÀ ; tea pot ÜÀÉÃÀÍÉ (ÜÀÉÓ ÂÀÓÀÆÀÅÄÁÄËÉ)
teach (taught, taught) ÓßÀÅËÄÁÀ
teacher ÌÀÓßÀÅËÄÁÄËÉ
team ÂÖÍÃÉ
team-work ÁÒÉÂÀÃÖËÉ ÓÀÌÖÛÀÏ
tear (torn, torn) ÝÒÄÌËÉ; ÃÀ×ËÄÈÀ, ÃÀÂËÄãÀ
tearful ÝÒÄÌËÉÀÍÉ, ÌÔÉÒÀËÀ
tear-gas ÝÒÄÌËÓÀÃÄÍÉ ÀÉÒÉ
tearing ÝÏ×ÉÀÍÉ, ÂÀÀ×ÈÒÄÁÖËÉ
tea-room ÓÀÜÀÉÄ, ÚÀÅÀáÀÍÀ
tease ÂÀáÄËÄÁÀ, ÂÀãÀÅÒÄÁÀ
technical ÔÄØÍÉÊÖÒÉ
technique ÔÄØÍÉÊÀ
technology ÔÄØÍÏËÏÂÉÀ
tedious ÌÏÓÀßÚÄÍÉ, ÌÀÓÀÁÄÆÒÄÁÄËÉ
teem ×ÖÈ×ÖÈÉ, ÖáÅÀÃ, ÁËÏÌÀà ÚÏ×ÍÀ
teetotal ×áÉÆÄËÉ
telegram ÃÄÐÄÛÀ, ÔÄËÄÂÒÀÌÀ
telegraph ÃÄÐÄÛÉÈ ÛÄÔÚÏÁÉÍÄÁÀ
telephone ÔÄËÄ×ÏÍÉ; ÔÄËÄ×ÏÍÉÈ ÃÀÓËÀÐÀÒÀÊÄÁÀ
tell (told, told) ÈØÌÀ, ÌÏÚÏËÀ
temper ÆÍÄ, áÀÓÉÀÈÉ; ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÀ; ÂÀÌÏÁÒÞÌÄÃÀ; ÂÀÌÏßÒÈÏÁÀ; ÂÀÆÏÌÉÄÒÄÁÀ,
ÌÏÊËÄÁÀ
temperance ÆÏÌÉÄÒÄÁÀ; ÈÀÅÛÄÊÀÅÄÁÀ, ÌÏÈÌÄÍÀ
temperate ÆÏÌÉÄÒÉ
temperature ÔÄÌÐÄÒÀÔÖÒÀ
tempest ØÀÒÉÛáÀËÉ, ÂÒÉÂÀËÉ
temple ÔÀÞÀÒÉ; ÓÀ×ÄÈØÄËÉ
tempo ÔÄÌÐÉ
temporal ÃÒÏÄÁÉÈÉ
temporary ÃÒÏÄÁÉÈÉ
tempt ÝÃÖÍÄÁÀ, ÛÄÝÃÄÍÀ
temptation ÝÃÖÍÄÁÀ, ÛÄÝÃÄÍÀ
tempting ÌÀÝÃÖÒÉ, ÌÀÝÃÖÍÄÁÄËÉ
ten ÀÈÉ
tenacious ÛÄÖÐÏÅÀÒÉ, ÛÄÖÃÒÄÊÄËÉ
tenacity ÛÄÖÐÏÅÒÏÁÀ, ÛÄÖÃÒÄÊËÏÁÀ
tenant ÌÏÁÉÍÀÃÒÄ; ÌÏÉãÀÒÄ
tend ÓßÒÀ×ÅÀ, ÌÉÃÒÄÊÉËÄÁÉÓ ØÏÍÀ
tendency ÔÄÍÃÄÍÝÉÀ, ÓßÒÀ×ÅÀ, ÌÉÃÒÄÊÉËÄÁÀ
tender ÒÁÉËÉ, ÍÀÆÉ; ÌÂÒÞÍÏÁÉÀÒÄ; ÛÄÈÀÅÀÆÄÁÀ (ÓÀÌÓÀáÖÒÉÓ), ÂÀÂÆÀÅÍÀ
tenderfoot ÀáÀËÁÄÃÀ
tenement-house ÌÒÀÅÀËÁÉÍÉÀÍÉ ÓÀáËÉ
tenfold ÀÈãÄÒÀÃÉ, ÀÈÂÆÉÓÉ
Tennessee ÔÄÍÄÓÉ (ÛÔÀÔÉ)
tennis ÜÏ×ÁÖÒÈÉ
tenor ÔÄÍÏÒÉ; ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÚÀÉÃÀ; ÛÉÍÀÀÒÓÉ (ÓÉÔÚÅÄÁÉÓ, ÓÀÁÖÈÉÓÀ)
tense ÃÒÏ (ÂÒÀÌ.); ÃÀàÉÌÖËÉ, ÃÀÞÀÁÖËÉ
tension ÂÀàÉÌÅÀ, ÞÀÁÅÀ, àÉÌÅÀ
tent ÊÀÒÀÅÉ
tentacle ÓÀÝÄÝÉ (ÆÏÏË.)
tentative ßÉÍÀÓßÀÒÉ, ÝÃÀ
tenth ÌÄÀÈÄ
tepid ÌÏÈÁÏ, ÍÄËÈÁÉËÉ
term ÅÀÃÀ; ÓÄÌÄÓÔÒÉ; ÔÄÒÌÉÍÉ; ÓÀáÄËÃÄÁÀ, ÂÀÌÏáÀÔÅÀ
terminal ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ ÓÀÃÂÖÒÉ
terminate ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀ, ÃÀÁÏËÏÄÁÀ
terminology ÔÄÒÌÉÍÏËÏÂÉÀ
terrain ÀÃÂÉËÉ
terrestrial ÌÉßÉÄÒÉ, ÀÌØÅÄÚÍÉÖÒÉ
terrible ÓÀÛÉÍÄËÉ, ÓÀÆÀÒÄËÉ
terrify ÃÀÛÉÍÄÁÀ, ÛÄÛÉÍÄÁÀ
territory ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ
terror ÔÄÒÏÒÉ, ÛÉÛÉ
terrorize ÔÄÒÏÒÉÈ ÃÀÛÉÍÄÁÀ
terse ÛÄÊÖÌÛÖËÉ
test ÂÀÌÏÝÃÀ, ÂÀÌÏÝÃÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÀ
testament ÀÍÃÄÒÞÉ, ÀÍÃÄÒÞÉÓ ßÄÒÉËÉ
testify ÜÅÄÍÄÁÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
testimonial ÀÔÄÓÔÀÔÉ, ÌÏßÌÏÁÀ, ÓÉÂÄËÉ
testimony ÜÅÄÍÄÁÀ
text ÔÄØÓÔÉ
text-book ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏ
textile ÓÀ×ÄÉØÒÏ; ØÓÏÅÉËÉ
textual ÔÄØÓÔÖÀËÖÒÉ
texture ØÓÏÅÉËÉÓ áÀÒÉÓáÉ; ÀÂÄÁÖËÄÁÀ, ÓÔÒÖØÔÖÒÀ
Thames ÔÄÌÆÀ (ÌÃÉÍÀÒÄ)
than ÅÉÃÒÄ ÓÀÍÀÌ
thank ÌÀÃËÏÁÉÓ ÂÀÃÀáÃÀ
thankful ÌÀÃËÉÄÒÉ, ÌÀÃËÏÁÄËÉ
thanks ÌÀÃËÏÁÀ
that ÉÓ; ÒÏÌÄËÉÝ, ÄÏÌÄËÓÀÝ, ÉÌÉÔÏÌ ÒÏÌ; ÉÌÃÄÍÀÃ, ÉÓÄ that is why ÀÉ, ÒÀÔÏÌ
thatch ÜÀËÉÓ ÀÍ ËÄÒßÌÉÓ ÓÀáÖÒÀÅÉ
thaw ÃÍÏÁÀ, ËÙÏÁÀ
the ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÀÒÔÉÊËÉ
theatre ÈÄÀÔÒÉ
theft ØÖÒÃÏÁÀ
their ÌÀÈÉ, ÈÀÅÉÀÍÈÉ
theirs ÌÀÈÉ, ÈÀÅÉÀÍÈÉ
them ÌÀÈ, ÌÀÈÉ
theme ÈÄÌÀ
themselves ÉÓÉÍÉ (ÈÉÈÏÍ); ÉáÌÀÒÄÁÀ ÀÂÒÄÈÅÄ ÖÊÖØÝÄÅÉÈ ÆÌÍÄÁÈÀÍ
then ÌÀÛÉÍ, ÛÄÌÃÄÂ; ÌÀÛÀÓÀÃÀÌÄ, ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ
thenceforth ÀÌ ÃÒÏÉÃÀÍ ÃÀßÚÄÁÖËÉ
theoretic(al) ÈÄÏÒÉÖËÉ
theory ÈÄÏÒÉÀ
there ÉØ, ÉØÉÈÊÄÍ
thereabout(s) ÌÀáËÏÁËÀÃ, ÀáËÏ-ÌÀáËÏ
thereafter ÀØÄÃÀÍ ÃÀßÚÄÁÖËÉ
therefore ÀÌÉÔÏÌ ÌÀÛÀÓÀÃÀÌÄ
thereupon ÓÄÌÃÄÂ
thermal ÓÉÈÁÏÓ, ÓÉÈÁÖÒÉ
these ÄÓÄÍÉ
thesis ÈÄÆÉÓÉ; ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ
they ÉÓÉÍÉ
thick ÌÓáÅÉËÉ, ÓØÄËÉ
thicken ÌÏÌÓáÅÉËÄÁÀ, ÂÀÓØÄËÄÁÀ
thicket ÖÙÒÀÍÉ ÔÚÄ
thickness ÓÉÌÓáÅÉËÄ, ÓÉÓØÄËÄ, ÓÉáÛÉÒÄ
thief ØÖÒÃÉ
thigh ÁÀÒÞÀÚÉ
thimble ÓÀÈÉÈÄ; ÓÀÈÉÈÖÒÉ
thin ÓáÄËÉ; ÂÀÌáÃÀÒÉ
thing ÍÉÅÈÉ, ÓÀÂÀÍÉ
think (thought, thought) ×ÉØÒÉ, ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ
thinker ÌÏÀÆÒÏÅÍÄ
thinking ÀÆÒÏÅÍÄÁÀ
third ÌÄÓÀÌÄ
thirst ßÚÖÒÅÉËÉ
thirsty ÌßÚÖÒÅÀËÄ, ÌÏßÚÖÒÄÁÖËÉ
thirteen ÝÀÌÄÔÉ
thirteenth ÌÄÝÀÌÄÔÄ
thirties ÏÝÃÀÌÄÀÈÄ
thirty ÏÝÃÀÀÈÉ
this ÄÓ
thistle ÈÀÅÝÄÝáËÀ (ÓÀÒÄÅÄËÀ ÁÀËÀáÉ)
thorn ÄÊÀËÉ
thorny ÄÊËÉÀÍÉ
thorough ÓÒÖËÉ, ÌÈÄËÉ
thoroughbred ßÌÉÍÃÀ ÓÉÓáËÉÓ; ÊÀÒÂÀà ÀÙÆÒÃÉËÉ
thoroughfare ÂÀÓÀÓÅËÄËÉ; ÌÉÌÏÓÅËÉÓ ÂÆÀ
thoroughly ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÌÈËÉÀÍÀÃ
those ÉÓÉÍÉ
though ÈÖÌÝÀ, áÏÌ, ÌÀÉÍÝ
thought ÀÆÒÉ, ×ÉØÒÉ
thoughtful ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÀÍÉ, ÂÖËÉÓáÌÉÄÒÉ
thoughtless ÌÏÖ×ÉØÒÄÁÄËÉ, ÌÏÖÓÀÆÒÄÁÄËÉ
thousand ÀÈÀÓÉ
thread ÞÀ×É
threadbare ÂÀáÄáÉËÉ, ÂÀÝÅÄÈÉËÉ
threat ÌÖØÀÒÀ
threaten ÃÀÌÖØÒÄÁÀ
three ÓÀÌÉ
thresh ÂÀËÄßÅÀ; ÃÀÝÄáÅÀ
threshing ÃÀÝÄáÅÀ, ÊÀËÏÏÁÀ
threshing-floor ÊÀËÏ
threshold ÆÙÖÒÁËÉ (ÊÀÒÉÓÀ)
thrice ÓÀÌãÄÒ
thrift ÃÀËÏÁÀ, ÌÏÌàÉÒÍÄÏÁÀ
thrifty ÃÀÌÆÏÂÅÄËÉ, ÌÏÌàÉÒÍÄ
thrill ÑÒÖÀÍÔÄËÉ, ÌÙÄËÅÀÒÄÁÀ
thrive (throve, thriven) ßÀÒÌÀÔÄÁÉÓ ÌÉÙßÄÅÀ; ÀÚÅÀÅÄÁÀ
throat ÚÄËÉ
throb ÈÒÈÏËÀ, ÊÀÍÊÀËÉ; ÌÀãÉÓ ÝÄÌÀ
throng ÁÒÁÏ
throttle áÒÜÏÁÀ, ÂÖÃÅÀ
through ÂÀÅËÉÈ; -ÉÈ; -È
throughout ÌÈËÉÀÍÀÃ, ÈÀÅÉÃÀÍ ÁÏËÏÌÃÄ
throw (threw, thrown) ÂÀÃÀÂÃÄÁÀ, ÂÀÃÓÒÏËÀ
thrust (thrust, thrust) áÄËÉÓ ÊÅÒÀ; ÁÉÞÂÉ; ÂÀÍÂÌÉÒÅÀ; ÜÀÒÔÚÌÀ, ÜÀÒàÏÁÀ
thud ÒÀáÖÍÉ, ÊÀÊÖÍÉ
thumb ÝÄÒÉ
thumb-print ÝÄÒÉÓ ÀÍÀÁÄàÃÉ
thunder ØÖáÉËÉ
thunderbolt ÌÄáÉ
thunderstorm àÄØÀ-ØÖáÉËÉ
Thursday áÖÈÛÀÁÀÈÉ
thus ÀÓÄ, ÀÌÂÅÀÒÀÃ, ÀÌ ÂÆÉÈ, ÀÓÄ ÌÀÂÀËÉÈÀÃ
thwart ÜÀÛËÀ (ÂÄÂÌÄÁÉÓÀ)
tick ßÉÊßÉÊÉ, ÔÀÊÀÔÖÊÉ
ticket ÁÉËÄÈÉ; ÉÀÒËÉÚÉ; ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ ÊÀÍÃÉÃÀÔÈÀ ÓÉÀ
tickle áÉÝÉÍÉ, ÙÉÔÉÍÉ, ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÀ
ticklish ×ÀØÉÆÉ; ßÚÄÍÉÀ
tide ÆÙÅÉÓ ÌÉØÝÄÅÀ
tidings ÀáÀËÉ ÀÌÁÄÁÉ; ÝÍÏÁÄÁÉ
tidy ÓÖ×ÈÀ, ßÌÉÍÃÀ
tie äÀËÓÔÖáÉ, ÚÄËÓÀáÅÄÅÉ; ÊÀÅÛÉÒÉ; ÛÄáÅÄÅÀ; ÂÀÌÏÓÊÅÍÀ, ÌÉÁÌÀ
tier ÉÀÒÖÓÉ; ÒÉÂÉ, ÌßÊÒÉÅÉ
tie-up ÂÀÜÄÒÄÁÀ, ÛÄÜÄÒÄÁÀ, ÃÀÚÏÅÍÄÁÀ
tiger ÅÄ×áÅÉ
tight ÌàÉÃÒÏ, ÌÀÂÀÒÉ, ÅÉßÒÏ, ÃÀàÉÌÖËÉ
tigress ÞÖ ÅÄ×áÅÉ
tile ÊÒÀÌÉÔÉ; ÙÒÖ ÀÂÖÒÉ; ÊÀ×ÄËÉ
till -ÌÃÄ; ÉÌ ÃÒÏÌÃÄ, ÓÀÍÀÌ, ×ÖËÉÓ ÚÖÈÉ, ÓÀËÀÒÏ; ÌÉßÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ
tillage ÌÉßÉÓ ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ; ÓÀáÍÀÅÉ
tiller ÌÉßÉÓ ÌÖÛÀ, ÌÉßÀÈÌÏØÌÄÃÉ
timber ÓÀÛÄÍÉ áÄ-ÔÚÄ
time ÃÒÏ; ãÄÒÉ; ÔÀØÔÉ what time is it? ÒÀ ÃÒÏÀ?
time-server ÛÄÌÂÖÄÁÄËÉ, ÏÐÏÒÔÖÍÉÓÔÉ
time-table ÝáÒÉËÉ
timid ÌÛÉÛÀÒÀ, ÂÀÖÁÄÃÀÅÉ, ÌÏÒÝáÅÉ
timidity ÓÉÌáÃÀËÄ, ÌÏÒáÝÅÏÁÀ, ÂÀÖÁÄÃÀÏÁÀ
tin ÊÀËÀ; ÈÖÍÖØÉ tinned meat áÏÒÝÉÓ ÊÏÍÓÄÒÅÉ
tincture ÄË×ÄÒÉ; ÓáÅÀ ÂÄÌÏ, áÄËÉ
tinge ÄË×ÄÒÉ; ÛÄ×ÄÒÀÃÄÁÀ
tinkle ßÊÀÒÖÍÉ, ÑÙÄÒÀ
tinsel ÆÉÆÉË-ÐÉÐÉËÄÁÉ
tint ÄË×ÄÒÉ, ÊÏËÏÒÉÔÉ; ÛÄÙÄÁÅÀ; ÛÄ×ÄÒÀÃÄÁÀ
tiny ÐÀßÉÀ
tip ßÅÄÒÉ; ÂÀÃÀØÀÍÄÁÀ; ÃÀÒÌÀÒÈÉ
tipsy ÍÀÓÅÀÌÉ, ÍÀÙÅÉÍÄÅÉ, ÌÈÅÒÀËÉ
tiptoe ×ÄáÀÊÒÄÁÉÈ, on tiptoe ×ÄáÉÓ ÈÉÈÄÁÆÄ, ÝÄÒÄÁÆÄ
tire ÓÀËÔÄ; ÃÀÙËÀ; ÃÀØÀÍÝÅÀ, ÌÏØÀÍÝÅÀ
tired ÃÀÙËÉËÉ, ÃÀØÀÍÝÖËÉ
tireless ÌÏÖÙËÄËÉ, ÃÀÖÙËÄËÉ
tiresome ÃÀÌÙËÄËÉ, ÃÀÌØÀÍÝÅÄËÉ, ÌÏÓÀÁÄÆÒÄÁÄËÉ
tissue ØÓÏÅÉËÉ; áËÀÒÈÉ, ßÍÖËÉ
tissue-paper ÐÀÐÉÒÏÓÉÓ ØÀÙÀËÃÉ
title ÔÉÔÖËÉ; ÓÀÈÀÖÒÉ title of honour ÓÀÐÀÔÉÏ ßÏÃÄÁÀ
titular ÍÏÌÉÍÀËÖÒÉ
to ÆÄ, -ÛÉ, -ÊÄÍ, -ÌÃÄ, -Ó
toad ÂÏÌÁÄÛÏ
toast ÐÖÒÉÓ ÍÀàÄÒÉ (ÛÄÌßÅÀÒÉ); ÓÀÃÙÄÂÒÞÄËÏ
tobacco ÈÀÌÁÀØÏ
toboggan ÝÉÂÀ; ÝÉÂÀÏÁÀ
today ÃÙÄÓ
toe ×ÄáÉÓ ÈÉÈÉ
together ÄÒÈÀÃ
toil ÌÞÉÌÄ ÛÒÏÌÀ; ÂÀÒãÀ; ÛÒÏÌÉÓ ÂÀßÄÅÀ
toiler ÌÛÒÏÌÄËÉ
toilet ÔÖÀËÄÔÉ; ÓÀÐÉÒ×ÀÒÄÛÏ
token ÍÉÛÀÍÉ, ÓÀáÓÏÅÀÒÉ, ÙÅÄÍÉ
Tokyo ÔÏÊÉÏ
tolerable ÌÏÓÀÈÌÄÍÉ, ÀÓÀÔÀÍÉ
tolerant ÛÄÓÀßÚÍÀÒÄÁÄËÉ
tolerate ÈÌÄÍÀ, ÀÔÀÍÀ
toll ÁÀÑÉ; ÓÀÌÂËÏÅÉÀÒÏ ÒÄÊÅÀ
tomato ÐÀÌÉÃÏÒÉ
tomb ÓÀ×ËÀÅÉ
tome ÔÏÌÉ
tomfool ÌÀÓáÀÒÀ, áÖÌÀÒÀ
tommy ÉÍÂËÉÓÄËÉ ãÀÒÉÓÊÀÝÉÓ ÆÄÃÌÄÔÉ ÓÀáÄËÉ tommy-gun ÀÅÔÏÌÀÔÉ
tomorrow áÅÀË
ton ÔÏÍÀ
tone ÔÏÍÉ, ÊÉËÏ
tongs ÌÀÛÀ
tongue ÄÍÀ
tongue-tied ÄÍÀÁÏÒÞÉÊÉ, ÁËÖ
tonic ÂÀÌÀÌÀÂÒÄÁÄËÉ, ÞÀËÉÓ ÌÏÌÝÄÌÉ
tonight ÀÌ ÓÀÙÀÌÏÓ
too ÞÀËÉÀÍ; ÀÂÒÄÈÅÄ
tool áÄËÓÀßÚÏ; ÉÀÒÀÙÉ
tooth ÊÁÉËÉ, tooth brush ÊÁÉËÉÓ ãÀÂÒÉÓÉ
toothache ÊÁÉËÉÓ ÔÊÉÅÉËÉ
toothpick ÊÁÉËÉÓ ÓÀÜÉÜØÍÉ
top ÌßÅÄÒÅÀËÉ, ÊÄÍßÄÒÏ, ÈÀÅÉ
topic ÈÄÌÀ
topmost ÖÌÀÙËÄÓÉ
topography ÔÏÐÏÂÒÀ×ÉÀ
topple ÂÀÃÀÚÉÒÀÅÄÁÀ; ÂÀÃÀÁÒÖÍÄÁÀ; ßÀØÝÄÅÀ
topsyturvy ÚÉÒÀÌÀËÀ, ÖÊÖÌÀ, ÐÉÒÉØÉÈ
torch ÜÉÒÀÙÃÀÍÉ
torment ßÅÀËÄÁÀ, ßÀÌÄÁÀ, ÔÀÍãÅÀ
tornado ÂÒÉÀËÉ (ÔÀÛÉÀ)
torpedo ÍÀÙÌÉ; ÃÀÍÀÙÌÅÀ
torpedo-boat ÍÀÙÌÏÓÀÍÉ
torpedo-catcher ÊÏÍÔÒÍÀÙÌÏÓÀÍÉ
torpid ÃÀÌÖÍãÄÁÖËÉ; ÂÀÛÔÄÒÄÁÖËÉ
torrent ÍÉÀÙÅÀÒÉ
tortoise ÊÖ
tortuous ÃÀÊËÀÊÍÉËÉ, ÌÉáÅÄÖË-ÌÏáÅÄÖËÉ
torture ßÀÌÄÁÀ, ßÅÀËÄÁÀ
toss ÛÄÂÃÄÁÀ, ÀÂÃÄÁÀ; ØÀÍÀÏÁÀ
total ÓÀÅÓÄ, ÌÈÄËÉ; ãÀÌÉ;ÛÄãÀÌÄÁÀ
totter ÍÞÒÄÅÀ, ÒÚÄÅÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ; ÊÏàËÏÁÉÈ
touch ÛÄáÄÁÀ
touching ÌÂÒÞÍÏÁÉÀÒÄ, ÀÌÀÒÄËÅÄÁÄËÉ
touchy ×áÖÊÉÀÍÉ, ßÚÄÍÉÀ
tough ÌÀÂÀÒÉ, ÂÀÌÞËÄ
tour ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ, ÌÏÂÆÀÖÒÏÁÀ
tourist ÔÖÒÉÓÔÉ, ÌÏÂÆÀÖÒÉ
tournament ÔÖÒÍÉÒÉ, ÛÄãÉÁÒÄÁÀ
tow ÁÖØÓÉÒÉÈ ÈÒÄÅÀ
toward(s) ÌÉÌÀÒÈ, ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ
towel ÐÉÒÓÀáÏÝÉ
tower ÊÏÛÊÉ; ÂÀÃÌÏÊÉÃÄÁÀ
town ØÀËÀØÉ
toy ÓÀÈÀÌÀÛÏ; ÈÀÌÀÛÉ; ÂÀÒÈÏÁÀ
trace ÊÅÀËÉ; ÊÅÀËÃÀÊÅÀË ÌÉÚÏËÀ
tracing ÌÏáÀÆÅÀ
track ËÉÀÍÃÀÂÉ; ÂÆÀ; ÌÖáËÄÁÉ (ÔÒÀØÔÏÒÉÓÀ, ÔÀÍÊÉÓÀ)
tract ÓÉÅÒÝÄ, ÌÀÍÞÉËÉ
tractable ÃÀÌãÄÒÉ, ÂÀÌÂÏÍÉ
traction ßÄÅÀ
tractor ÔÒÀØÔÏÒÉ
tractor-driver ÔÒÀØÔÏÒÉÓÔÉ
trade ÅÀàÒÏÁÀ; áÄËÏÁÀ, ÐÒÏ×ÄÓÉÀ
tradition ÔÒÀÃÉÝÉÀ, ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ
traditional ÔÒÀÃÉÝÉÖËÉ
traffic ÌÏÞÒÀÏÁÀ, ÔÒÀÍÓÐÏÒÔÉ; ÅÀàÒÏÁÀ
trail ÊÅÀËÉ; ÈÒÄÅÀ; ÜÀÌÏÊÉÃÄÁÀ
train ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉ; ÀÙÄËÉ; ÀÌÀËÀ; ßÅÒÈÍÀ, ÂÄÛÅÀ; ÓßÀÅËÄÁÀ
trained ÊÅÀËÉ×ÉÝÉÖÒÉ
trainer ÌßÅÒÈÍÄËÉ
training ÓßÀÅËÄÁÀ, ÂÀßÅÒÈÍÀ
trait áÀÆÉ, ÍÀÊÅÈÉ, ÈÅÉÓÄÁÀ
traitor ÌÏÙÀËÀÔÄ, ÂÀÌÝÄÌÉ
traitress ÌÏÙÀËÀÔÄ ØÀËÉ
tram ÔÒÀÌÅÀÉ
tramp ÌÏáÄÔÉÀËÄ; áÄÔÉÀËÉ
trample ÂÀÈÄËÅÀ (×ÄáØÅÄÛ)
tramway ÔÒÀÌÅÀÉÓ áÀÆÉ
tranquil ÌÛÅÉÃÉ, ßÚÍÀÒÉ
transact ßÀÒÌÏÄÁÀ, ÁÏËÏÌÃÄ ÌÉÚÅÀÍÀ ÓÀØÌÉÓ, ÂÀÒÉÂÄÁÀ
transaction ÂÀÒÉÂÄÁÀ, ÌÏÒÉÂÄÁÀ
Transcaucasia ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀÓÉÀ
Transcaucasian ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀÓÉÉÓ
trandscend ÀÙÌÀÔÄÁÀ, ÂÀÃÀÌÄÔÄÁÀ, ãÏÁÍÀ
transcribe ÔÒÀÍÊÓÒÉÁÉÒÄÁÀ
transcription ÔÒÀÍÓÊÒÉ×ÝÉÀ
transfer ÂÀÃÀÝÄÌÀ; ÂÀÃÀÂÆÀÅÍÀ
transfigure ×ÄÒÉÓ ÝÅÀËÄÁÀ, ÂÀÒÃÀØÌÍÀ, ÓÀáÉÓ ÛÄÝÅËÀ
transfix ÌÉãÀàÅÀ, ÃÀÃÀÌÁËÀÅÄÁÀ
transform ÂÀÒÃÀØÌÍÀ, ÂÀÃÀØÝÄÅÀ
transfuse ÂÀÃÀÓáÌÀ
transgress ÃÀÒÙÅÄÅÀ
transgressor ÃÀÌÒÙÅÄÅÉ
transient ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ, ßÀÒÌÀÅÀËÉ
transit ÂÀÅËÀ, ÔÒÀÍÆÉÔÉ
transition ÂÀÃÀÓÅËÀ, ÂÀÃÀÅËÀ
transitional ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ
transitive ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ (ÂÒÀÌ.)
transitory ßÀÒÌÀÅÀËÉ, áÀÍÌÏÊËÄ
translate ÈÀÒÂÌÍÀ
translation ÈÀÒÂÌÀÍÉ
translator ÌÈÀÒÂÌÍÄËÉ
transmission ÂÀÃÀÝÄÌÀ, ÔÒÀÍÓÌÉÓÉÀ
transmit ÂÀÃÀÝÄÌÀ
transparent ÂÀÌàÉÒÅÀËÄ
transpire ÂÀÌÏÜÄÍÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
transplant ÂÀÃÀÒÂÅÀ
transport ÂÀÃÀÔÀÍÀ
transversal transverse ÂÀÒÃÉ-ÂÀÒÃÌÏ, ÂÀÍÉÅÉ
trap ÌÀáÄ, ÊÀÊÀÍÀÈÉ
trapdoor ÜÀÓÀÛÅÄÁÉ ÊÀÒÉ, ÁÀÒÉÓ ØÅÄÍÀ (ÂÄÌÛÉ)
trapper ÍÀÃÉÒÈÃÀÌàÄÒÉ
trash áÀÒÀáÖÒÀ; ÓÉÓÖËÄËÄ, ÌÉØÀÒÅÀ
travel ÌÏÂÆÀÖÒÏÁÀ, ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ
traveller ÌÏÂÆÀÖÒÉ
traverse ÂÀÃÀàÒÀ, ÂÀÃÀÊÅÄÈÀ
travesty ÐÀÒÏÃÉÀ, ÌÉÁÀÞÅÀ
trawl ÔÒÀËÄÒÉÈ ÀÌÏÊÒÄ×À
trawler ÔÒÀËÄÒÉ, ÍÀÙÌÌÊÒÄ×É (ÂÄÌÉ)
tray ÓÉÍÉ, ËÀÍÂÀÒÉ
treachery ÙÀËÀÔÉ
tread (trod, trodden) ×ÄáÉÓ ÃÀÃÂÌÀ, ÂÀÈÄËÅÀ
treason ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÙÀËÀÔÉ
treasure ÂÀÍÞÉ; ÃÉÃÀà ÃÀ×ÀÓÄÁÀ
treasurer áÀÆÉÍÀÃÀÒÉ,
treasury áÀÆÉÍÀ, ÓÀÂÀÍÞÖÒÉ
treat ÂÀÒÈÏÁÀ; ÌÀÓÐÉÍÞËÏÁÀ; ÌÏÐÚÒÏÁÀ, ßÀÌËÏÁÀ; ÂÀÌÀÓÐÉÍÞËÄÁÀ
treatise ÔÒÀØÔÀÔÉ
treatment ÌÏÐÚÒÏÁÀ, ÃÀÌÖÛÀÅÄÁÀ
treaty áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ
treble ÓÀÌÌÀÂÉ; ÓÀÌÊÄÝÉ; ÂÀÓÀÌÊÄÝÄÁÀ
tree áÄ
trefoil ÓÀÌÚÖÒÀ
tremble ÑÒÖÀÍÔÄËÉ, ÑÒÑÏËÀ; ÊÀÍÊÀËÉ, ÝÀáÝÀáÉ
tremendous ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ, ÃÉÃÉ
tremulous ÌÈÒÈÏËÅÀÒÄ
trench ÈáÒÉËÉ, trench-mortar ÍÀÙÌÌÔÚÏÒÝÍÄËÉ
trend ÂÀÃÀáÒÀ, ÔÄÍÃÄÍÝÉÀ, ÌÏÁÒÖÍÄÁÀ; ÔÄÍÃÄÍÝÉÉÓ ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
trepidation ÀÒÄÖËÏÁÀ, ÌÙÄËÅÀÒÄÁÀ
trespass ÓáÅÉÓÉ ÓÀÌ×ËÏÁÄËÏÓ ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÂÀÃÀËÀáÅÀ
tress ÊÖËÖËÉ, ÍÀßÍÀÅÉ
trial ÂÀÌÏÝÃÀ; ÓÀÌÓãÀÅÒÏ ÂÀÍáÉËÅÀ
triangle ÓÀÌÊÖÈáÄÃÉ
triangular ÓÀÌÊÖÈáÀ, ÓÀÌÊÖÈáÉÀÍÉ
tribe ãÉÛÉ; ÔÏÌÉ; ÌÏÃÂÌÀ
tribunal ÓÀÓÀÌÀÒÔËÏ, ÔÒÉÁÖÍÀËÉ
tribune ÔÒÉÁÖÍÀ
tribute áÀÒÊÉ, ÅÀËÉ
trick ÄÛÌÀÊÏÁÀ, ÏÉÍÉ, ÔÒÉÖÊÉ
trickle ßÅÄÈÄÁÀ, ÃÀßÅÄÈÄÁÀ
trifle ÖÁÒÀËÏ ÒÀÌ, ßÅÒÉËÌÀÍÉ; ÂÀÒÈÏÁÀ
trifling ÖÁÒÀËÏ, ÖÌÍÉÛÅÍÄËÏ
trigger ÓÀÓáËÄÔÉ (ÈÏ×ÉÓ)
trilateral ÓÀÌÂÅÄÒÃÀ, ÓÀÌÂÅÄÒÃÉÀÍÉ
trim ÊÏáÔÀ; ÌÏáÃÄÍÉËÉ; ßÄÓÉÄÒÉ
trimming ÂÀßÚÏÁÀ
trinket ßÅÒÉËÌÀÍÉ ÒÀÌ, ÖÁÒÀËÏ ÒÀÌ
trip ßÀÓÅËÀ, ÂÀÌÂÆÀÅÒÄÁÀ
triple ÓÀÌÌÀÂÉ; ÂÀÓÀÌÊÄÝÄÁÀ
triumph ÂÀÌÀÒãÅÄÁÉÓ ÆÄÉÌÉ, ÔÒÉÖÌ×É; ÆÄÉÌÏÁÀ, ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÉ
triumphant ÞËÄÅÀÌÏÓÉËÉ
trivial ÖÛÅÄÒÉ, ÖßÌÀßÖÒÉ
trolley-bus ÔÒÏËÄÉÁÖÓÉ
troop ÁÒÁÏ; ãÏÂÉ; ãÀÒÉ
trophy ÃÀÅËÀ, ÍÀÃÀÅËÉ
tropic ÔÒÏÐÉÊÉ
tropical ÔÒÏÐÉÊÖËÉ
trot ÜÏÒÈÉ; ÜÏÒÈÉÈ ÓÅËÀ
trouble ÛÄßÖáÄÁÀ; ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ; ÛÄßÖáÄÁÀ
troublesome ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ, ÃÀÖÃÂÏÌÄËÉ, ÌÞÉÌÄ
trough ÂÏÁÉ
troupe ÃÀÓÉ
trousers ÛÀÒÅÀËÉ
truce ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÆÀÅÉ
truck ÓÀÔÅÉÒÈÏ ÌÀÍØÀÍÀ; ÁÏÓÔÍÄÖËÉ
truck-farmer ÌÄÁÏÓÔÍÄ
trudge ×ÄáÉÈ ÓÉÀÒÖËÉ, ËÀÓËÀÓÉ
true ÍÀÌÃÅÉËÉ, ßÄÛÌÀÒÉÔÉ, ÌÀÒÈÀËÉ
truly ÂÖËßÒ×ÄËÀÃ, ÍÀÌÃÅÉËÀÃ
trumpery ÆÉÆÉË-ÐÉÐÉËÄÁÉÀÍÉ
trumpet ÓÀÚÅÉÒÉ, áÌÀÌÀÃÉÃÉ, ÒÖÐÏÒÉ
trunk ÔÀÍÉ; ÙÄÒÏ, ÛÔÀÌÁÉ (áÉÓÀ); ÓÊÉÅÒÉ; áÏÒÈÖÌÉ
trust ÍÃÏÁÀ, ÉÌÄÃÉ; ÔÒÄÓÔÉ; ÌÉÍÃÉÁÀ; ÉÌÄÃÉÓ ØÏÍÀ
trustee ÌÄÖÒÅÄ
trusty ÓÀÉÌÄÃÏ
truth ÓÏÌÀÒÈËÄ, àÄÛÌÀÒÉÔÄÁÀ
try ÝÃÀ, ÝÃÉËÏÁÀ
trying ÃÀÌÀÓÖÓÔÄÁÄËÉ; ÌÞÉÌÄ
tub ÂÄãÀ, ÅÀÒÝËÉ
tube ÌÉËÉ; ÜÉÁÖáÉ; ÌÄÔÒÏÐÏËÉÔÄÍÉ (ËÏÍÃÏÍÛÉ)
tuck ÍÀÊÄÝÉ, ÍÀÏàÉ
Tuesday ÓÀÌÛÀÁÀÈÉ
tuft ÊÏÍÀ; ØÏÜÏÒÉ
tug ÁÖØÓÉÒÆÄ ÀÚÅÀÍÀ, ÈÒÄÅÀ; ÌÏßÄÅÀ, ÂÀßÄÅÀ
tuition ÓßÀÅËÉÓ ×ÖËÉ
tulip ÔÉÔÀ
tumble ÂÀÃÀÅÀÒÃÍÀ
tumult ÌÙÄËÅÀÒÄÁÀ, áÌÀÖÒÉ
tune ÌÏÔÉÅÉ; ÀßÚÏÁÀ, ÌÏßÚÏÁÀ
tungsten ÅÏË×ÒÀÌÉ
tunnel ÂÅÉÒÀÁÉ
turbid ÌÙÅÒÉÄ
turbine ÔÖÒÁÉÍÉ
turbulent ÁÖØÉÀÍÉ, ØÀÒÉÛáËÉÀÍÉ; Û×ÏÈÉÀÍÉ
turf ÁÄËÔÉ; ÔÏÒ×É
Turk ÈÖÒØÉ, ÏÓÌÀËÏ
Turkey ÈÖÒØÄÈÉ, ÏÓÌÀËÄÈÉ
turkey ÉÍÃÀÖÒÉ
Turkish ÈÖÒØÖËÉ; ÈÖÒØÖËÉ ÄÍÀ
Turkman ÈÖÒØÌÄÍÉ
turmoil áÌÀÖÒÉ, áÌÀÖÒÏÁÀ; ÀËÉÀØÏÈÉ, ÀÖÒÆÀÖÒÉ
turn ÌÏÁÒÖÍÄÁÀ; ÒÉÂÉ; ãÄÒÉ; ÔÒÉÀËÉ; ÂÀÒÃÀØÌÍÀ turn off ÌÏßÄÒÀ ÏÍÊÀÍÉÓ;
ÓÉÍÀÈËÉÓ ÜÀØÒÏÁÀ; turn up ÂÀÌÏÜÄÍÀ, ÀÙÌÏÜÄÍÀ
turncoat ÂÀÃÀÓÖËÉ, ÌÏÙÀËÀÔÄ
turner áÀÒÀÔÉ
turn-out ÐÒÏÃÖØÝÉÀ
turret ØÅÄÌÄáÉÓ ÊÏÛÊÉ
turtle ÆÒÅÉÓ ÊÖ
tusk ÄÛÅÉ
tutelage ÌÄÖÒÅÄÏÁÀ
tutor ÌÄÖÒÅÄ; ÒÄÐÄÔÉÔÏÒÉ
twelve ÈÏÒÌÄÔÉ
twenty ÏÝÉ
twice ÏÒãÄÒ
twig ÛÔÏ; ÒÔÏ
twillight ÁÉÍÃÉ, ÃÀÉÓÉ
twin ÔÚÖÐÉÓ ÝÀËÉ; ÏÒÄÖËÉ
twine ÁÀßÀÒÉ; ÄÍÄÅÀ; ØÓÏÅÀ; ÂÀÒÓÛÄÌÏáÅÄÅÀ, ÛÄÌÏáÅÄÅÀ
twinkle ÝÉÌÝÉÌÉ, ÊÀÌÊÀÌÉ
twirl ÔÒÉÀËÉ, ÁÒÖÍÅÀ
twist ÌÏÙÖÍÅÀ; ÌÏÊÀÊÀÅÀ; ÌÏÁÒÖÍÄÁÀ; ÃÀÂÒÄáÀ, ÃÀÌÀáÉÍãÄÁÀ
twitch ÊÒÖÍÜáÅÀ; ÞÒÏÁÀ, ÂËÄãÀ
twitter àÉÊàÉÊÉ, ÔÉÔÉÍÉ
two ÏÒÉ
type ÔÉÐÉ, ÍÉÌÖÛÉ; ÛÒÉ×ÔÉ; ÓÀÁÄàÌÀÍØÀÍÀÆÄ ÁÄàÃÅÀ
type-setter ÀÓÏÈÀÌßÚÏÁÉ
typewriter ÓÀÁÄàÃÉ ÌÀÍØÀÍÀ
typhoid ÌÖÝËÉÓ ÔÉ×É
typhus ÔÉ×É (ÐÀÒÔÀáÔÉÀÍÉ)
typical ÔÉÐÉÖÒÉ
typify ÔÉÐÉÓ ÂÀÌÏÚÅÀÍÀ, ÂÀÍÓÀáÉÄÒÄÁÀ
typist ÌÄÌÀÍØÀÍÄ ØÀËÉ
tyranny ÔÉÒÀÍÉÀ, ÌÔÀÒÅÀËÏÁÀ
tyrant ÔÉÒÀÍÉ, ÌÔÀÒÅÀËÉ
tyre ÓÀËÔÄ
U
ugly ÖÂÅÍÉ, ÌÀáÉÍãÉ, ÖÛÍÏ
Ukraine ÖÊÒÀÉÍÀ
Ukrainian ÖÊÒÀÉÍÄËÉ; ÖÊÒÀÉÍÖËÉ
ulcer ÉÀÒÀ, ßÚËÖËÉ
ulterior ÓÀÁÏËÏÏ
ultimate ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ
ultimatum ÖËÔÉÌÀÔÖÌÉ
umbrella ØÏËÂÀ
umpire ÓÀÌÄÃÉÀÔÏÒÏ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ
unabashed ÃÀÖÒÝáÅÄÍÄËÉ
unable ÖÖÍÀÒÏ, ÛÄÖÞËÏ, ÖÞËÖÒÉ
unaccountable ÀÖáÓÍÀÃÉ, ÖÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏ
unaccustomed ÌÉÖÜÅÄÅÄËÉ, ÖÜÅÄÖËÏ
unadvisedly ÀÒÀÊÄÈÉËÂÏÍÉÄÒÀÃ, ÂÀÖ×ÒÈáÉËÄÁËÀÃ
unaffected ÂÖËßÒ×ÄËÉ, ÖÁÒÀËÏ
unaided ÃÀáÌÀÒÄÁÀÓ ÌÏÊËÄÁÖËÉ
unalterable ÖÝÅËÀÃÉ
unanimity ÄÒÈÓÖËÏÅÍÄÁÀ
unanimous ÄÒÈÓÖËÏÅÀÍÉ
unanswerable ÖÝÉËÏÁÄËÉ, ÖÃÀÅÏ
unapproachable ÌÉÖÅÀËÉ, ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ
unassailable ÌÉÖÅÀËÉ, ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ
unassuming ÌÏÒÝáÅÉ, ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ
unattainable ÌÉÖßÅÃÏÌÄËÉ, ÌÉÖÙßÄÅÄËÉ
unavoidable ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ, ÂÀÒÃÖÅÀËÉ
unaware ÂÀÖ×ÒÈáÉËÄÁÄËÉ, ÀÒÌÝÏÃÍÄ; ÖÄÝÒÀÃ, ÌÏÖËÏÃÍÄËÀÃ
unbalanced ßÏÍÀÓßÏÒÏÁÀÓ ÌÏÊËÄÁÖËÉ; ÂÀÖßÏÍÀÓßÏÒÄÁÄËÉ
unbearable ÀÖÔÀÍÄËÉ
unbecoming ÛÄÖ×ÄÒÄÁÄËÉ
unbelievable ÃÀÖãÄÒÄÁÄËÉ
unbend
(unbent, unbent) ÂÀÌÀÒÈÅÀ, ÂÀÓßÏÒÄÁÀ
unbending ÖÃÒÄÊÉ, ÛÄÖÃÒÄÊÄËÉ
unbiassed ÖßÉÍÀÆÒÀáÅÏ, ÌÉÖÃÂÏÌÄËÉ
unbind
(unbound, unbound) ÂÀáÓÍÀ, ÛÄáÓÍÀ
unblemished ÖÌßÉÊÅËÏ, ÖÞÒÀáÅÄËÉ
unblushing ÖÓÉÒÝáÅÉËÏ, ÖÒÝáÅÉ
unbosom ÓÀÉÃÖÌËÏÓ ÂÀÝÄÌÀ, ÂÀÍÃÏÁÀ
unbounded ÖÓÀÆÙÅÒÏ, ÓÀÆÙÅÀÒÃÀÖÃÄÁÄËÉ
unbridled ÀÙÅÉÒÀáÓÍÉËÉ, ÈÀÅÂÀÓÖËÉ
unbroken ÂÀÖÔÄáÄËÉ; ÛÄÖßÚÅÄÔÄËÉ; ÃÀÖÒÙÅÄÅÄËÉ, ÌÔÊÉÝÄ
unburden ÛÄÌÓÖÁÖØÄÁÀ
unbutton ÂÀáÓÍÀ, ÛÄáÓÍÀ
uncalled-for ÃÀÖÐÀÔÉÑÄÁÄËÉ
uncanny ÓÀÉÃÖÌËÏ
uncared-for ÌÉÔÏÅÄÁÖËÉ, ÌÉÂÃÄÁÖËÉ
unceasing ÖßÚÅÄÔÉ, ÛÄÖßÔÅÄÔÄËÉ
uncertain ÃÀÖÒßÌÖÍÄÁÄËÉ, ÃÀÖãÄÒÄÁÄËÉ; ÂÀÌÏÖÒÊÅÄÅÄËÉ
unchain ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ, ÁÏÒÊÉËÉÓ ÀáÓÍÀ
unchecked ÈÀÅÃÀÖàÄÒÄËÉ, ÈÀÅÛÄÖÊÀÅÄÁÄËÉ
uncle ÁÉÞÀ; Uncle Sam “ÞÉÀ ÓÄÌÉ” (À.Û.Û.-Ó ÛÄÒØÌÄÖËÉ ÓÀáÄËÉ)
uncloack ÔÀÍÈ ÂÀáÃÀ, ÌÀÍÔÉÉÓ ÌÏáÃÀ
unclose ÂÀÙÄÁÀ
unclouded ÖÙÒÖÁËÏ
uncoil ÌÏÒÂÅÉÓ ÂÀÒÙÅÄÅÀ
uncomfortable ÌÏÖÌÀÒãÅÄÁÄËÉ, ÌÚÖÃÒÏÄÁÀÓ ÌÏÊËÄÁÖËÉ
uncommon ÖÜÅÄÖËÏ, ÀÒÀÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ, ÓÀÖÝáÏÏ
uncompromising ÛÄÖÃÒÄÊÄËÉ, ÃÀÖÈÌÏÁÄËÉ, ãÉÖÔÉ
unconcern ÂÖËÂÒÉËÏÁÀ, ÂÖËÝÉÏÁÀ
unconditional ÖÈÖÌÝÀÏ, ÖÓÉÔÚÅÏ
unconquerable ÖÞËÄÅÉ, ÖÞËÄÅÄËÉ
unconscious ÂÏÍÄÁÀÃÀÊÀÒÂÖËÉ
unconstraint ÞÀËÃÀÖÔÀÍËÏÁÀ, ÓÉÈÀÌÀÌÄ
uncontemplated ÂÀÖÈÅÓÀËÉÓßÉÍÄÁÄËÉ
uncork ÁÏÈËÉÓ ÂÀáÓÍÀ, ÓÀÝÏÁÉÓ ÌÏáÃÀ
uncouth ÖáÄÛÉ, ÌÏÖáÄÛÀÅÉ
uncover ÂÀáÓÍÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
undated ÃÀÖÈÀÒÉÙÄÁÄËÉ
undaunted ÖÛÉÛÀÒÉ, ÛÄÖÐÏÅÀÒÉ
undemonstrative ÈÀÅÛÄÊÀÅÄÁÖËÉ
undeniable ÖÅÉËÏÁÄËÉ, ÖÃÀÅÏ
under ØÅÄÛ; ÃÀÁËÀ; ØÅÄÅÉÈ
underclothes ÓÀÝÅÀËÉ
unederestimate ÃÀÖ×ÀÓÄÁËÏÁÀ, ÛÄÖ×ÀÓÄÁËÏÁÀ
underfeed
(underfed, underfed) ËÖÊÌÀÐÖÒÉÓ ÖØÏÍËÏÁÀ, ÛÉÌÛÉËÏÁÀ
undergo
(underwent, undergone) ÂÀÍÝÃÀ, ÀÔÀÍÀ, ÌÏÈÌÄÍÀ, ÓÀ×ÒÈáÄÛÉ ÜÀÂÃÄÁÀ, ÂÀßÅÀËÄÁÀ
underground ÌÉÀÉÓØÅÄÛÀ the Underground ÌÄÔÒÏ
underhand ×ÀÒÖËÀÃ, ÓÀÉÃÖÌËÏÃ
underlie
(underlay, underlain) ÓÀ×ÖÞÅËÀà ÃÀÃÄÁÀ
underline áÀÆÉÓ ÂÀÓÌÀ, ÂÀáÀÆÅÀ
undermine ÞÉÒÉÓ ÂÀÌÏÈáÒÀ
underneath Ö×ÒÏ ÃÀÁËÀ, ØÅÄÌÏÃÀÍ, ØÅÄÅÉÈ
underpay
(underpaid, underpaid) ÃÀÁÀËÉ áÄË×ÀÓÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
under-production ÍÀÊËßÀÒÌÏÄÁÀ
underrate ÃÀÖ×ÀÓÄÁËÏÁÀ
undersell
(undersold, undersold) ÓáÅÀÆÄ Ö×ÒÏ ÉÀ×Àà ÂÀÚÉÃÅÀ
undersigned ØÅÄÌÏÒÄ áÄËÉÓ ÌÏÌßÄÒÉ
undersized ÔÀÍÃÀÁÀËÉ
understand
(understood, understood) ÂÀÂÄÁÀ, ÌÉáÅÄÃÒÀ
understanding ÂÏÍÄÁÀ, àÊÖÀ; ÂÖËÉÓáÌÉÄÒÄÁÀ, ÌÉÌáÅÃÄÌÄËÏÁÀ; ÈÀÍáÌÏÁÀ, ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ
understate ÃÀÐÀÔÀÒÀÅÄÁÀ, ÛÄÌÝÉÒÄÁÀ
undertake
(undertook, undertaken) ßÀÌÏßÚÄÁÀ, áÄËÉÓ ÌÏÊÉÃÄÁÀ, ÈÀÅÃÄÁÏÁÀ
undertaker ÌÄßÀÒÌÄ; ÌÄÊÏÁÏÅÄ
undervalue ÃÀÖ×ÀÓÄÁËÏÁÀ, ÛÄÖ×ÀÓÄÁËÏÁÀ
underwear ÓÀÝÅÀËÉ
underworld ÃÀÌÍÀÛÀÅÄÈÀ ÓÀÌÚÀÒÏ; ÍÀÞÉÒÀËÄÁÉ
underwrite,
(underwrote,
underwritten) áÄËÉÓÌÏßÄÒÀ; ÂÄÌÉÓ ÃÀÆÙÅÄÅÀ
undesirable ÀÒÀÓÀÓÖÒÅÄËÉ
undistinguished ÂÀÍÖÒÜÄÅÄËÉ, ÂÀÍÖÓáÅÀÅÄÁÄËÉ
undo
(undid, undone) ÂÀáÓÍÀ; ÃÀÒÙÅÄÅÀ,ÜÀÛËÀ; ÂÀ×ÖàÄÁÀ
undoubted ÖÄàÅÄËÉ, ÖÈÖÏ
undoubtedly ÖÄàÅÄËÀÃ, ÖÈÖÏÃ
undress ÔÀÍÆÄ ÂÀáÃÀ, ÂÀÛÉÛÅËÄÁÀ
undue ÖÃÒÏÏ; ÀÒÀÊÀÍÏÍÉÄÒÉ, ÀÒÀßÄÓÉÄÒÉ; ÌÄÔÉÓÌÄÔÉ, ÖÆÏÌÏ
undying ÖÊÅÃÀÅÉ, ÃÀÖÅÉßÚÀÒÉ
uneasy ÛÄÖßÖáÄÁÄËÉ, ÛÄÛ×ÏÈÄÁÖËÉ
unemployed ÖÌÖÛÄÅÀÒÉ
unemployment ÖÌÖÛÄÅÒÏÁÀ
unequal ÖÈÀÍÀÓßÏÒÏ, ÖÔÏËÏ
unequivocal ÀÒÀÏÒÀÆÒÏÅÀÍÉ, ÍÀÈÄËÉ
unerring ÛÄÖÅÃÏÌÄËÉ, ÛÄÖÌÝÃÀÒÉ
unessential ÖÀÒÓÄÁÉÈÏ, ÀÒÀÀÒÓÄÁÉÈÉ
uneven ÖÓßÏÒÏ, ÖÓßÏÄÌÀÓßÏÒÏ
unexampled ÖÌÀÂÀËÉÈÏ
unexpected ÌÏÖËÏÃÍÄËÉ
unfailing ÖËÄÅÉ, ÖËÄÅÄËÉ; ÓÀÉÌÄÃÏ
unfair ÖÓÀÌÀÒÈËÏ; ÖÐÀÔÉÏÓÍÏ
unfasten ÛÄáÓÍÀ, ÂÀáÓÍÀ, ÌÏáÓÍÀ
unfeeling ÖÂÒÞÍÏÁÉ, ÌÊÀÝÒÉ, ÓÀÓÔÉÊÉ
unfeigned ÐÉÒÖÈÅÍÄËÉ, ÂÖËßÒ×ÄËÉ
unfit ÛÄÖ×ÄÒÄÁÄËÉ, ÖÅÀÒÂÉÓÉ
unfold ÂÀÛËÀ, ÂÀ×ÄÍÀ; ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
unforgettable ÃÀÖÅÉßÚÀÒÉ
unfortunate ÖÁÄÃÖÒÉ, ÖÁÄÃÏ
unfortunately ÓÀÖÁÄÃÖÒÏÃ
unfounded ÃÀÖÓÀÁÖÈÄÁÄËÉ
unfriendly ÌÔÒÖËÉ
ungainly ÌÏÖáÄÛÀÅÉ, ÖáÄÛÉ, ÔËÀÍØÉ
ungovernable ÈÀÅÛÄÖÊÀÅÄÁÄËÉ, ÃÀÖÌÏÒÜÉËÄÁÄËÉ
ungrounded ÖÓÀ×ÖÞÅËÏ, ÃÀÖÓÀÁÖÈÄÁÄËÉ
unguarded ÃÀÖÝÅÄËÉ, ÌÏÖ×ÉØÒÄÁÄËÉ
unhappy ÖÁÄÃÖÒÉ
unhealthy ÀÒÀãÀÍÓÀÙÉ
uniform ×ÏÒÌÀ, ÌÖÍÃÉÒÉ; ÄÒÈÂÅÀÒÉ, ÄÒÈÂÅÀÒÏÅÀÍÉ
unify ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ, ÂÀÄÒÈÓÀáÏÅÍÄÁÀ
union ÊÀÅÛÉÒÉ, ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ
unique ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ
unit ÄÒÈÄÖËÉ; ÓÀÌáÄÃÒÏ ÍÀßÉËÉ
unite ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ, ÛÄÄÒÈÄÁÀ; United States ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉ ÛÔÀÔÄÁÉ
unity ÄÒÈÉÀÍÏÁÀ, ÌÈËÉÀÍÏÁÀ; ÈÀÍáÌÏÁÀ
universal ÓÀÄÒÈÏ, ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ
universe ÓÀÌÚÀÒÏ
university ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ
unjust ÖÓÀÌÀÒÈËÏ
unkind ÀÅÉ, ÁÏÒÏÔÉ
unknown ÖÝÍÏÁÉ
unlace ÆÏÍÒÉÓ, ÆÏÒÔÉÓ ÂÀáÓÍÀ
unlade ÂÀÃÌÏÔÅÉÒÈÅÀ, ÂÀÃÌÏÝËÀ
unlawful ÖÊÀÍÏÍÏ
unless ÈÖ ÀÒÀ, ÌÀÍÀÌÃÄ
unlettered ÖßÉÂÍÖÒÉ, ÖÓßÀÅËÄËÉ
unlike ÖÌÓÂÀÅÓÏ
unlikely ÓÀÄàÅÏÀ, ÍÀÊËÄÁÀà ÃÀÓÀãÄÒÄÁÄËÉ
unlimited ÂÀÍÖÓÀÆÙÅÒÄËÉ, ÛÄÖÆÙÖÃÀÅÉ
unload ÂÀÃÌÏÔÅÉÒÈÅÀ; ÃÀÝËÀ, ÈÏ×ÉÓ ÂÀÍÌÖáÔÅÀ
unlock ÂÀÙÄÁÀ
unlooked for ÂÀÖÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÄËÉ, ÌÏÖËÏÃÍÄËÉ
unlucky ÖÁÄÃÖÒÉ
unmask ÌáÉËÄÁÀ, ÂÀÌÏÌÑÙÀÅÍÄÁÀ
unmatched ÛÄÖÃÀÒÄÁÄËÉ, ÖÁÀÃËÏ
unmistakable ÖÄàÅÄËÉ, ÖÝÃÏÌÄËÉ
unnatural ÀÒÀÁÖÍÄÁÒÉÅÉ
unnecessary ÆÄÃÌÄÔÉ, ÃÀÖàÉÒÅÄÁÄËÉ
unnoticed ÛÄÖÌÜÍÄÅÄËÉ
unpack ÂÀáÓÍÀ
unpaid ×ÀÓÂÀÃÀÖáÃÄËÉ
unparalleled ÛÄÖÃÀÒÄÁÄËÉ
unpleasant ÀÒÀÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ
unpopular ÀÒÀÐÏÐÖËÀÒÖËÉ
unprecedented ÖÌÀÂÀËÉÈÏ, ÛÄÖÃÀÒÄÁÄËÉ
unprejudiced ÖßÉÍÀÆÒÀáÅÏ
unpretentious ÈÀÅÃÀàÄÒÉËÉ, ÖÐÒÄÔÄÍÆÉÏ
unproductive ÀÒÀßÀÒÌÏÄÁÉÈÉ, ÖÐÒÏÃÖØÅÉÏ, ÖÁÀÒÀØÏ
unprofitable ÖÓÀÒÂÄÁËÏ, ÖÓÀ×ÒÏ
unqualified ÀÒÀÊÅÀËÉ×ÉÝÉÖÒÉ, ÖÅÀÒÂÉÓÉ
unquenchable ÃÀÖÝáÒÏÌÄËÉ, ÃÀÖÙËÄËÉ
unquestionable ÖÝÉËÏÁÄËÉ, ÖÃÀÅÏ
unquotable ÖÝÄÍÆÖÒÏ, ÖßÌÀßÖÒÉ
unreal ÀÒÀÒÄÀËÖÒÉ
unrealizable ÂÀÍÖáÏÒÝÉÄËÄÁÄËÉ
unreasonable ÖàÊÖÏ, ÖÂÖÍÖÒÉ
unremitting ÃÀÖÝáÒÏÌÄËÉ, ÛÄÖÓÖÓÔÄÁÄËÉ
unrest ÌÙÄËÅÀÒÄÁÀ; ÀÒÄÖËÏÁÀ, Û×ÏÈÉ
unrestrained ÈÀÅÛÄÖÊÀÅÄÁÄËÉ, ÈÀÅÃÀÖàÄÒÄËÉ
unruly ÃÀÖÌÏÒÜÉËÄÁÄËÉ, ÖÒÜÉ
unsafe ÓÀÛÉÛÉ, ÓÀáÉ×ÀÈÏ, ÖÉÌÄÃÏ
unsatisfactory ÀÒÀÃÀÌÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÄËÉ
unsavoury ÖÂÄÌÖÒÉ; ÌÉÖÆÉÃÅÄËÉ
unscrupulous ÀÒÀÊÄÈÉËÓÉÍÃÉÓÉÄÒÉ, ÖÐÀÔÉÏÓÍÏ
unseemly ÖÊÀÃÒÉÓÉ, ÖÆÒÃÄËÉ
unseen ÖáÉËÀÅÉ
unselfish ÖÀÍÂÀÒÏ, ÌÏÖÓÚÉÃÀÅÉ
unsettled ÂÀÃÀÖßÚÅÄÔÄËÉ; ×ÀÓÂÀÃÀÖáÃÄËÉ; ÌÏÛËÉËÉ; ÌÄÒÚÄÅÉ
unskilled ÀÒÀÊÅÀËÉ×ÉÝÉÖÒÉ
unsound ÀÒÀãÀÍÓÀÙÉ; ÂÀ×ÖàÄÁÖËÉ, ÃÀÌÐÀËÉ; ÖÉÌÄÃÏ, ÖÓÀ×ÖÞÅËÏ
unsparing ÛÄÖÁÒÀËÄÁÄËÉ; Ì×ËÀÍÂÅÄËÉ, ÂÖËÖáÅÉ
unspeakable ÂÀÌÏÖÈØÌÄËÉ, ÀÖßÄÒÄËÉ
unsteady ÌÄÒÚÄÅÉ
untidy ÖÓÖ×ÈÀÏ, ÁÉÍÞÖÒÉ
until ÉÌ ÃÒÏÌÃÄ, ÓÀÍÀÌ; -ÌÃÄ, ÌÀÍÀÌÃÄ
untimely ÖÃÒÏÏ; ÖÃÒÏÏÃ
untold ÖÈØÌÄËÉ; ÖÈÅÀËÀÅÉ
untrained ÂÀÖßÅÒÈÍÄËÉ, ÖÓßÀÅËÄËÉ
untrue ÝÒÖ, ÚÀËÁÉ, ÀÒÀÓßÏÒÉ, ÛÄÌÝÃÀÒÉ
unusual ÖÜÅÄÖËÏ, ÀÒÀÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
unutterable ÂÀÌÏÖÈØÌÄËÉ, ÀÖßÄÒÄËÉ
unveil ÐÉÒÁÀÃÄÓ ÌÏáÓÍÀ, ÂÀáÌÀÖÒÄÁÀ ÓÀÉÃÖÌËÏÓ
unwelcome ÀÒÀÓÀÓÖÒÅÄËÉ, ÀÒÀÓÀÍÀÔÒÄËÉ
unwell ÀÅÀÃÌÚÏ×É
unwilling ÀÒÀÌßÚÀËÏÁÄËÉ
unwillingly ÖáÀËÉÓÏÃ
unwise ÖàÊÖÏ, ÖÂÖÍÖÒÉ
unworthy ÖÙÉÒÓÉ
unyielding ÛÄÖÐÏÅÀÒÉ, ÌÔÊÉÝÄ
up ÆÄÅÉÈ, ÆÄÌÏÈ
upbraid ËÀÍÞÙÅÀ, ÂÉÍÄÁÀ
upbringing ÀÙÆÒÃÀ, ÂÀÆÒÃÀ
upheaval ÃÉÃÉ ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÝÅËÉËÄÁÀ
uphold ÃÀàÄÒÀ, ÛÄÌÀÂÒÄÁÀ
upholster ÀÅÄãÉÈ ÂÀßÚÏÁÀ; ÀÅÄãÉÓ ÂÀÃÀÊÅÒÀ
uplift ÀßÄÅÀ, ÀÔÀÍÀ
upon -ÆÄ
upper ÆÄÃÀ, ÖÌÀÙËÄÓÉ
uppermost ÚÅÄËÀÆÄ ÌÀÙÀËÉ, ÖÌÀÙËÄÓÉ
upright ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ; ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ
uprise ÀÙÃÂÏÌÀ; ÀãÀÍÚÄÁÀ
uprising ÀãÀÍÚÄÁÀ
uproar ÓÉÁÒÀÆÄ, ÓÉÂÉÑÄ, ÙÒÉÀÍÝÄËÉ
uproot ÀÙÌÏ×áÅÒÀ, ÞÉÒ×ÄÓÅÉÀÍÀà ÀÌÏÂÃÄÁÀ
upset ÂÀÃÀÚÉÒÀÅÄÁÀ, ÂÀÃÀÁÒÖÍÄÁÀ; ÓÖËÉÄÒÉ ÓÉÌÛÅÉÃÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÀ
upshot ÛÄÃÄÂÉ, ÃÀÓÊÅÍÀ
upside-down ÐÉÒØÅÄ, ÚÉÒÀÌÀËÀ
upstairs ÆÄÌÏÈ, ÆÄÌÏ ÓÀÒÈÖËÆÄ
up-to-date ÖÀáËÏÄÓÉ, ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ
upturn ÂÀÃÀÁÒÖÍÄÁÀ, ÂÀÃÀÔÒÉÀËÄÁÀ, ÂÀÃÀÛËÀ
upwards ÆÄÅÉÈÊÄÍ
Ural ÖÒÀËÉ
urban ØÀËÀØÉÓ, ÓÀØÀËÀØÏ
urbane ÆÒÃÉËÏÁÉÀÍÉ, ÈÀÅÀÆÉÀÍÉ
urge ÃÀÑÉÍÄÁÉÈ ÌÏÈáÏÅÍÀ
urgency ÓÉÓßÒÀ×Ä, ÂÀÃÀÖÃÄÁËÏÁÀ
urgent ÓÀÓßÒÀ×Ï, ÂÀÃÀÖÃÄÁÄËÉ
us ÜÅÄÍ
U.S.A.
(United States of America) ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉ ÛÔÀÔÄÁÉ
usage ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ; ÜÅÄÖËÄÁÀ
use ÓÀÒÂÄÁËÏÁÀ; ÓÀÒ×É, áÄÉÒÉ; ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ
used ÌÉÜÅÄÖËÉ; ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ
useful ÓÀÓÀÒÂÄÁËÏ
useless ÖÓÀÒÂÄÁËÏ
usher ÌÄÊÀÒÄ, ÊÀÐÄËÃÉÍÄÒÉ ÈÄÀÔÒÛÉ
usual ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ
usually ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ
usurer ÌÄÅÀáÛÄ
usurp ÓÀÌÄ×Ï ÔÀáÔÉÓ ÃÀÐÚÒÏÁÀ, áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÌÉÔÀÝÄÁÀ
usury ÌÄÅÀáÛÄÏÁÀ
Utah ÉÖÔÀ (ÛÔÀÔÉ)
utensil àÖÒàÄËÉ
utility ÓÀÒÂÄÁËÉÀÍÏÁÀ, ÓÀÒ×ÉÀÍÏÁÀ
utilize ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ
utmost ÖÊÉÃÖÒÄÓÉ
Utopia ÖÔÏÐÉÀ
Utopian ÖÔÏÐÉÖÒÉ
utter ÓÒÖËÉ, ÀÁÓÏËÖÔÖÒÉ; ßÀÒÌÏÈØÌÀ
utterly ÖÊÉÃÖÒÄÓÀÃ, ÓÀÂÀÍÂÄÁÏÃ
Uzbek ÖÆÁÄÊÉ

V
Vacancy ÅÀÊÀÍÓÉÀ, ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÀÃÂÉËÉ; ÓÉÝÀÒÉÄËÄ
vacant ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ, ÅÀÊÀÍÔÖÒÉ
vacate ÌÉÔÏÅÄÁÀ
vacation ÀÒÃÀÃÄÂÄÁÉ; ÛÅÄÁÖËÄÁÀ
vaccinate ÀÝÒÀ
vaccination ÀÝÒÀ
vacillate ØÀÍÀÏÁÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ
vacillation ØÀÍÀÏÁÀ, ÌÄÒÚÄÏÁÀ
vacuity ÓÉÝÀÒÉÄËÄ
vacuum ÓÉÝÀÒÉÄËÄ
vagabond ÌÏáÄÔÉÀËÄ, ÌÀßÀÍßÀËÀ
vagrancy ÌÀßÀÍßÀËÏÁÀ
vagrant ÌÏáÄÔÉÀËÄ
vague ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ, ÁÖÍÃÏÅÀÍÉ
vain ÀÌÀÏ, ÖØÌÉ; ØÄÃÌÀÙÀËÉ, ÂÀÁÙÄÍÞÉËÉ in vain ÀÌÀÏÃ ÖÛÄÃÄÂÏÃ
vainglorious ÌÊÅÄáÀÒÀ, ÔÒÀÁÀáÀ, ØÄÃÌÀÙÀËÉ
valiant ÌÀÌÀÝÉ, ÂÖËÀÃÉ
valid ÍÀÌÃÅÉËÉ, ÞÀËÀÛÉ ÌÚÏ×É
validity ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄ, ÊÀÍÏÍÉÄÒÄÁÀ
valise ÜÄÌÏÃÀÍÉ
valley ÅÄËÉ, áÄÏÁÀ
valour ÌáÍÄÏÁÀ, ÓÉÈÀÌÀÌÄ
valuable ÞÅÉÒ×ÀÓÉ, ×ÀÓÉÀÍÉ
valuation ÛÄ×ÀÓÄÁÀ, ÃÀ×ÀÓÄÁÀ
value ×ÀÓÉ, ÙÉÒÄÁÖËÄÁÀ; ÃÀ×ÀÓÄÁÀ, ÛÄ×ÀÓÄÁÀ
valve ÓÀÒØÅÄËÉ
van ×ÖÒÂÏÍÉ, ÅÀÂÏÍÉ
vanguard ÀÅÀÍÂÀÒÃÉ, ÌÏßÉÍÀÅÄ ÒÀÆÌÉ
vanilia ÅÀÍÉËÉ
vanish ÂÀØÒÏÁÀ, ÃÀÊÀÒÂÅÀ
vanity ÃÉÃÄÁÉÓ ÌÏÚÅÀÒÖËÏÁÀ, ÌÄÃÉÃÖÒÏÁÀ
vanity-bag ØÀËÉÓ ÜÀÍÈÀ
vanquish ÂÀÌÀÒãÅÄÁÀ, ÃÀÐÚÒÏÁÀ
vantage-ground áÄËÓÀÚÒÄËÉ ÐÏÆÉÝÉÀ
vapid ÖÂÄÌÖÒÉ, ÖÂÄÌÏÅÍÄÁÏ
vaporise ÀÏÒÈØËÄÁÀ
vapour ÏÒÈØËÉ
variable ÝÅÀËÄÁÀÃÉ
variance ÖÈÀÍáÌÏÄÁÀ, ÜáÖÁÉ
variation ÝÅÀËÄÁÀÃÏÁÀ
variety ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀ, ÍÀÉÒÓÀáÄÏÁÀ
various ÍÀÉÒÍÀÉÒÉ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉ
varnish ÓÀÍÃÀËÏÆÉ, ËÀØÀ, ÊÒÉÀËÉ, ÐÒÉÀËÉ
vary ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÍÀÉÒÏÁÀ
vase ÅÀÆÀ
vassal ÅÀÓÀËÉ
vast ×ÀÒÈÏ, ÃÉÃÉ
vat ÊÀÓÒÉ ÃÉÃÉ, ÀÖÆÉ
vaudeville ÅÏÃÄÅÉËÉ
vault ÊÀÌÀÒÀ; ÓÀÒÃÀ×É, ÀÊËÃÀÌÀ
veal áÁÏÓ áÏÒÝÉ
veer ÂÀÃÀáÒÀ, ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÓ ÂÀÌÏÝÅËÀ
vegetable ÁÏÓÔÍÄÖËÉ
vegetarian ÅÄÂÄÔÀÒÉÀÍÄËÉ; ÅÄÂÄÔÀÒÉÀÍÖËÉ
vehemence ÓÉÝÏ×Ä, ÓÉÁÒÀÆÄ
vehement ÂÀÝÏ×ÄÁÖËÉ, ÂÀÁÒÀÆÄÁÖËÉ
vehicle ÏÈáÈÅÀËÀ, ÄÔËÉ
veil ÓÀÁÀÍÉ, ÂÀÃÀÓÀ×ÀÒÄÁÄËÉ; ÐÉÒÁÀÃÄ
vein ÅÄÍÀ, ÞÀÒÙÅÉ
velocity ÓÉÓßÒÀ×Ä
velvet áÀÅÄÒÃÉ
venal ÌÄØÒÈÀÌÄ
vender ÂÀÌÚÉÃÅÄËÉ
veneer ×ÀÍÄÒÀ; ÂÀÃÀÔ. ÂÀÒÄÂÍÖËÉ ÁÒßÚÉÍÅÀËÄÁÀ
venerable ÐÀÔÉÅÝÄÌÖËÉ, ÓÀÐÀÔÉÏ
veneration ÐÀÔÉÅÉ, ÒÉÃÉ, ÌÏßÉßÄÁÀ
vengeance ÛÖÒÉÓÞÉÄÁÀ
venom ÛáÀÌÉ, ÙÅÀÒÞËÉ
vent ÍÀáÅÒÄÔÉ, àÖàÒÖÔÀÍÀ
ventilate ÂÀÍÉÀÅÄÁÀ, äÀÄÒÉÓ ÂÀßÌÄÍÃÀ
ventilation ÅÄÍÔÉËÀÝÉÀ
venture ÓÀ×ÒÈáÉËÏ ßÀÌÏßÚÄÁÀ; ÂÀÁÄÃÅÀ
veracity ÀËÀËÌÀÒÈËÏÁÀ
veranda ÀÉÅÀÍÉ
verb áÌÍÀ
verbal ÓÉÔÚÅÉÄÒÉ, ÆÄÐÉÒÉ
verbose ÓÉÔÚÅÀÌÒÀÅÀËÉ, ÌÒÀÅÀËÌÄÔÚÅÄËÉ
verdict ÂÀÍÀÜÄÍÉ
verge ÓÀÆÙÅÀÒÉ, ÆÙÅÀÒÉ
verify ÛÄÌÏßÌÄÁÀ
veritable ÍÀÌÃÅÉËÉ, àÄÛÌÀÒÉÔÉ
vermilion ÓÉÍÂÖÒÉ; ÙÉÀ ßÉÈÄËÉ
vermin ÐÀÒÀÆÉÔÉ
vernacular ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÄÍÀ, ÃÉÀËÄØÔÉ
versatile ÌÒÀÅÀËÌáÒÉÅÉ; ÌÏÞÒÀÅÉ
verse ËÄØÓÉ, ÔÀÄÐÉ
versed ÂÀÌÏÝÃÉËÉ, ÌÝÏÃÍÄ
version ÅÄÒÓÉÀ; ÈÀÒÂÌÀÍÉ
versus ÐÉÒÉÓÐÉÒ
vertical ÅÄÒÔÉÊÀËÖÒÉ, ÛÅÄÖËÉ
very ÞÀËÉÀÍ, ÞËÉÄÒ; ÓßÏÒÄà ÉÓ
vessel àÖÒàÄËÉ; ÂÄÌÉ
vest ÑÉËÄÔÉ
vestige ÊÅÀËÉ
veterinary ÅÄÔÄÒÉÍÀËÖÒÉ; ÅÄÔÄÒÉÍÀÒÉ, ÁÄÉÈÀËÉ
veto ÅÄÔÏ; ÅÄÔÏÓ ÃÀÃÄÁÀ; ÀÊÒÞÀËÅÀ
vex ÂÀãÀÅÒÄÁÀ, ßÚÄÍÉÍÄÁÀ
via ÂÆÉÈ, ÂÀÅËÉÈ
viands ÓÀàÌÄËÉ, ÓÀÍÏÅÀÂÄ
vibrate ÈÒÈÏËÅÀ
vice ÍÀÊËÉ, áÀÒÅÄÆÉ; ÌÏÀÃÂÉËÄ. ÅÉÝÄ
vice versa ÐÉÒÖÊÖ
vicinity ÌÉÃÀÌÏ, ÀÒÄÌÀÒÄ
vicious ÁÉßÉÄÒÉ, ÌÀÍÊÉÄÒÉ; ÖÊÀÍÏÍÏ
vicissitude ÁÄÃÉÓ ÝÅÀËÄÁÀÃÏÁÀ
victim ÌÓáÅÄÒÐËÉ
victorious ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÉ
victory ÂÀÌÀÒãÅÄÁÀ
victuals ÓÀÍÏÅÀÂÄ
vie ÌÄÔÏØÄÏÁÀ, ÛÄÝÉËÄÁÀ
Vienna ÅÄÍÀ
view áÄÃÉ; ÛÄáÄÃÖËÄÁÀ; ÌÉÌÏáÉËÅÀ
viewpoint ÀÆÒÉ; ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ
vigilance ÓÉ×áÉÆËÄ
vigilant ×áÉÆÄËÉ
vigorous ÞËÉÄÒÉ, ÄÍÄÒÂÉÖËÉ
vigour ÞÀËÀ, ÄÍÄÒÂÉÀ
vile ÓÀÞÀÂÄËÉ, ×ËÉÃÉ, ÖÍÀÌÖÓÏ
village ÓÏ×ÄËÉ
villager ÓÏ×ËÄËÉ
villain ÓÀÞÀÂÄËÉ, ÀÄÀÌÆÀÃÀ
vindicate ÓÀáÄËÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ; ÃÀÝÅÀ Ö×ËÄÁÉÓ
vindication ÓÀáÄËÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ, ÃÀÝÅÀ
vindictive ÛÖÒÉÓÌÀÞÉÄÁÄËÉ
vine ÅÀÆÉ
vinegar ÞÌÀÒÉ
vineyard ÅÄÍÀáÉ
vintage ÒÈÅÄËÉ
violate ÊÀÍÏÍÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÀ; ÞÀËÀÃÏÁÀ, ÂÀÖÐÀÔÉÖÒÄÁÀ
violation ÃÀÒÙÅÄÅÀ
violence ÞÀËÀ; ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÀ
violent ÞËÉÄÒ; ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÉÔÉ
violently ÞËÉÄÒÀÃ, ÙÏÍÉÅÒÀÃ, ÌÀÂÒÀÃ
violet ÉÀ; ÉÉÓ×ÄÒÉ
violin ÅÉÏËÉÍÏ
violinist ÅÉÏËÉÍÏÓ ÃÀÌÊÅÒÄËÉ
viper àÒÄËÉ ÂÅÄËÉ
Virginia ÅÉÒãÉÍÉÀ (ÛÔÀÔÉ)
virile ÌáÍÄ, ÂÖËÀÃÉ
virtual ×ÀØÔÉÖÒÉ
virtue ÓÀÈÍÏÄÁÀ, ÓÉÊÄÈÄ, ÌÀÃËÉ; ÙÉÒÓÄÁÀ
virtuous ÓÀÈÍÏ, ÊÄÈÉËÉ, ÌÀÃËÉÀÍÉ
virulent ÞËÉÄÒÉ, ÛáÀÌÉÀÍÉ; ÀÅÂÖËÉ, ÙÅÀÒÞËÉÀÍÉ
vise ÅÉÆÀ, ÍÄÁÀÒÈÅÀ; ÅÉÆÉÓ ÌÉÝÄÌÀ, ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ
visibility áÉËÅÀÃÏÁÀ, ÓÉÝáÀÃÄ
visible áÉËÅÀÃÉ, ÝáÀÃÉ
vision ÌáÄÃÅÄËÏÁÀ, ÌÏÜÅÄÍÄÁÀ
visionary ÌÏÜÅÄÍÄÁÖËÉ, ÌÏËÀÍÃÄÁÖËÉ
visit ÍÀáÅÀ, ÓÔÖÌÒÀà ÌÉÓÅËÀ
visitor ÓÔÖÌÀÒÉ, ÌÍÀáÅÄËÉ
visual ÌáÄÃÅÄËÏÁÉÈÉ
visualize ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏà ßÀÒÌÏÃÂÄÍÀ
vital ÓÀÀÒÓÄÁÏ, ÓÀÓÉÝÏÝáËÏ
vitality ÝáÏÅÄËÖÍÀÒÉÀÍÏÁÀ, ÝáÏÅÄËÌÏÓÉËÄÁÀ
vivacious ÝÏÝáÀËÉ, ÂÀÝÏÝáËÄÁÖËÉ, ÌÊÝÉÒÝáËÉ
vivacity ÓÉÝáÏÅÄËÄ, ÓÉÝØÅÉÔÄ
vivid ÝÏÝáÀËÉ, ÊÀÛÊÀÛÀ
vivify ÂÀÌÏÝÏÝáËÄÁÀ
vocabulary ÓÉÔÚÅÀÒÉ, ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÌÀÒÀÂÉ
vocal ÅÏÊÀËÖÒÉ, ÓÀÓÉÌÙÄÒÏ
vocation ÌÏßÏÃÄÁÀ, ÍÉàÉ
vociferous ÁÏááÌÉÀÍÉ, ÌÚÅÉÒÀËÀ
vogue ÌÏÃÀ; ÐÏÐÖËÀÒÏÁÀ
voice áÌÀ; ÆÌÍÉÓ ÂÅÀÒÉ; ÓÉÔÚÅÄÁÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÀ
void ÓÉÝÀÒÉÄËÄ; ÝÀÒÉÄËÉ
volatile ÀØÒÏËÀÃÉ; ÀÉÒÀÃÉ; ÌáÉÀÒÖËÉ
volcanic ÅÖËÊÀÍÖÒÉ
volcano ÅÖËÊÀÍÉ
volley ÁÀÈØÉ
voluble ÌÒÀÅÀËÌÄÔÚÅÄËÉ
volume ÔÏÌÉ; ÌÏÝÖËÏÁÀ
voluminous ÌÒÀÅÀËÔÏÌÉÀÍÉ; ÅÒÝÄËÉ, ÃÉÃÉ
voluntary ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÉÈÉ, ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ
volunteer ÌÏáÀËÉÓÄ
voluptuous ÀÅáÏÒÝÖËÉ, áÏÒÝÉÄËÉ
vomit ÐÉÒÉÓ ÙÄÁÉÍÄÁÀ; ÀÌÏÔÚÏÒÝÍÀ, ÀÌÏÓÒÏËÀ
voracious ÂÀÖÌÀÞÙÀÒÉ, ÌÓÖÍÀÂÉ
vortex ÌÏÒÄÅÉ
vote áÌÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
voter ÀÌÏÌÒÜÄÅÄËÉ
voting-paper ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÁÉÖËÄÔÄÍÉ
vouch ÈÀÅÃÄÁÏÁÀ, ÒÄÊÏÌÄÍÃÀÝÉÉÓ ÌÉÝÄÌÀ
vow ×ÉÝÉ; ÃÀ×ÉÝÄÁÀ
vowel áÌÏÅÀÍÉ ÁÂÄÒÀ
voyage ÆÙÅÉÈ ÌÂÆÀÅÒÏÁÀ
vulgar ÅÖËÂÀÒÖËÉ, ÖáÀÌÓÉ
vulnerable ÌÏßÚÅËÀÃÉ, ÃÀÊÏÃÉËÉ
vulture ÏÒÁÉ, ÓÅÀÅÉ
W
wad ÁÀÌÁÉÓ ÍÀ×ËÄÈÉ
wadding ÁÀÌÁÀ, ÃÀÓÀÔÄÍÉ ÈÏ×ÉÓ
wade ×ÏÍÉÈ ÂÀÓÅËÀ
wag ×ÀÒ×ÀÔÉ (×ÒÈÄÁÉÓ; áÖÌÀÒÀ; ÀØÍÄÅÀ; ÂÀØÍÄÅÀ
wage áÄË×ÀÓÉ
wage-cut áÄË×ÀÓÉÓ ÃÀÊËÄÁÀ
wager ÓÀÍÀÞËÄÏ; ÂÀÍÀÊÅÄÈÉ; ÓÀÍÀÞËÄÏÓ ÃÀÃÄÁÀ
wagtail ÌÀÁÆÀÊÖÍÀ, ÁÏËÏØÀÍØÀÒÀ
waif ÖÓÀáËÊÀÒÏ ÀÃÀÌÉÀÍÉ, ÖÐÀÔÒÏÍÏ ÁÀÅÛÅÉ
wail ÔÉÒÉËÉ; ÃÀÔÉÒÄÁÀ
waist ßÄËÉ; ÃÀÅÉßÒÏÄÁÀ
waistcoat ÑÉËÄÔÉ
wait ÝÃÀ; ËÏÃÉÍÉ
waiter Ï×ÉÝÉÀÍÔÉ
waiting-room ÌÉÓÀÙÄÁÉ ÏÈÀáÉ
waitress Ï×ÉÝÉÀÍÔÉ ØÀËÉ
wake (woke, woken) ÂÀÙÅÉÞÄÁÀ; ÂÀÌÏ×áÉÆËÄÁÀ
wakeful ×áÉÆÄËÉ; ÖÞÉËÏ
waken ÂÀÌÏÙÅÉÆÄÁÀ; ÂÀÌÏ×áÉÆËÄÁÀ
Wales ÖÄËÓÉ
walk ÓÉÀÒÖËÉ; ×ÄáÉÈ ÓÄÉÒÍÏÁÀ; ÌÉáÒÀ-ÌÏáÒÀ; ÁÉËÉÊÉ
wall ÊÄÃÄËÉ Wall street ÖÏË-ÓÔÒÉÔÉ- ÀÌÄÒÉÊÉÓ ×ÉÍÀÍÓÖÒÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÝÄÍÔÒÉ
wallet ÔÚÀÅÉÓ ÜÀÍÈÀ; ÓÀ×ÖËÄ; ØÉÓÀ
wall-eye ËÉÁÒÉ
wall-flower ÉÀÚÅÉÈÄËÀ
wallow ÂÃÄÁÀ; ÂÏÒÅÀ, ×ÀÒÈáÀËÉ
wall-paper ÛÐÀËÄÒÉ, ÊÄÃËÉÓ ØÀÙÀËÃÉ; ÊÄÃËÉÓ ÂÀÆÄÈÉ
walnut ÊÀÊÀËÉ; ÊÀÊËÉÓ áÄ
walrus ËÏÌÅÄÛÀÐÉ
wan ×ÄÒÌÉáÃÉËÉ, ×ÄÒÌÊÒÈÀËÉ
wand ÊÅÄÒÈáÉ; ãÏáÉ, ÜáÉÒÉ
wander áÄÔÉÀËÉ, ßÀÍßÀËÉ
wane ÊËÄÁÀ (ÌÈÅÀÒÉÓÀ)
want ÓÖÒÅÉËÉ; ÂÀàÉÒÅÄÁÀ; ÍÃÏÌÀ; ÂÀàÉÒÅÄÁÀÛÉ ÚÏ×ÍÀ
wanton ÖÆÍÄÏ, ÂÀÒÚÅÍÉËÉ,ÖÌÉÆÍÏ; ÃÀÖàÉÒÅÄÁÄËÉ
war ÏÌÉ; patriotic warÓÀÌÀÌÖËÏ ÏÌÉ
ward ÌÄÖÒÅÄÏÁÀÛÉ ÌÚÏ×É; ÐÀËÀÔÀ ÓÀÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÛÉ; ÓÀÊÀÍÉ ÓÀÔÖÓÀÙÏÛÉ; ØÀËÀØÉÓ
ÒÀÉÏÍÉ
warden ÝÉáÉÓ Ö×ÒÏÓÉ; ÌÍÀÈÄ
warder ÓÀÔÖÓÀÙÏÓ ÃÀÒÀãÉ
wardrobe ÂÀÒÃÄÒÏÁÉ
ware ÍÀÊÄÈÄÁÉ, ÍÀáÄËÀÅÉ
warehouse ÓÀØÏÍËÉÓ ÓÀßÚÏÁÉ
warfare ÏÌÉ; ÏÌÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ áÄÒáÄÁÉ
warlike ÌÄÏÌÀÒÉ, ÌÄÁÒÞÏËÉ
warm ÈÁÉËÉ, ÂÖËÉÈÀÃÉ; ÓÀÛÉÛÉ, ÌÞÉÌÄ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ
warmth ÓÉÈÁÏ
warn ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ
warning ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ; air-raid warning ÓÀäÀÄÒÏ ÂÀÍÂÀÛÉ
warp ÂÀÌÒÖÃÄÁÀ
war-plane ÓÀÌáÄÃÒÏ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ
warrant Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÀ; ÏÒÃÄÒÉ ÃÀÓÀÐÀÔÉÌÒÄÁÄËÉ; ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×À; Ö×ËÄÁÉÈ
ÀÙàÖÒÅÀ
warrior ÌÄÁÒÞÏËÉ, ÌÄÏÌÀÒÉ
Warsaw ÅÀÒÛÀÅÀ
war-ship ÓÀÌáÄÃÒÏ ÂÄÌÉ
wart ÌÄàÄàÉ
wary ×ÒÈáÉËÉ
wash ÁÀÍÀ, ÃÀÁÀÍÀ; ÂÀÒÄÝáÅÀ
washerwoman ÌÒÄÝáÀÅÉ ØÀËÉ
Washington ÅÀÛÉÍÂÔÏÍÉ
wash-stand ÐÉÒÓÀÁÀÍÉ
wasp ÊÒÀÆÀÍÀ, ÁÆÉÊÉ
waste ×ËÀÍÂÅÀ; ÀÏáÒÄÁÀ; ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÍÀÄÜÄÍÉ; ÃÀÓÖÓÔÄÁÀ; ÃÀÖÞËÖÒÄÁÀ
wasteful Ì×ËÀÍÂÅÄËÉ
watch ÓÀÀÈÉ ãÉÁÉÓ; ÃÀÝÅÀ, ÈÅÀËÚÖÒÉÓ ÃÄÅÍÄÁÀ
watch-chain ÓÀÀÈÉÓ ÞÄßÊÅÉ
watchful ×áÉÆÄËÉ
watch-maker ÌÄÓÀÀÙÄ
watchman ÃÀÒÀãÉ
watchword ÐÀÒÏËÉ, ËÏÆÖÍÂÉ
water ßÚÀËÉ; ÌÏÒßÚÅÀ
water-can ÓÀÄßÚÖËÉ
water-colour ÀÊÅÀÒÄËÉ
waterfall ÜÀÍÜØÄÒÉ
water-melon ÓÀÆÀÌÈÒÏ
waterproof ßÚÀËÂÀÖÌÔÀÒÉ
watershed ßÚÀËÂÀÌÚÏ×É
watertight ßÚÀËÖÑÏÍÀÅÉ
water-tower ßÚÀËÓÀÔÖÌÁÉ
water-way ÓÀÍÀÏÓÍÉ ÀÒáÉ
water-works ßÚÀËÓÀÃÄÍÉÓ ÓÀÃÂÖÒÉ
watery ßÚÀËßÚÀËÀ, ÂÀßÚÀËÄÁÖËÉ
wave ÔÀËÙÀ; ØÀÍÀÏÁÀ, ÒáÄÅÀ, ×ÒÉÀËÉ; ÀØÍÄÅÀ, ÌÏØÍÄÅÀ
waver ÔÏÒÔÌÀÍÉ, ÛÄÒáÄÅÀ
wavy ÔÀËÙÏÅÀÍÉ, ÔÀËÙÉÓÄÁÖÒÉ
wax ÝÅÉËÉ, ÈÀ×ËÉÓ ÓÀÍÔÄËÉ; ÆÒÃÀ; ÂÀáÃÏÌÀ (áÃÄÁÀ); ÃÀÃÂÏÌÀ (ÃÂÄÁÀ)
way ÂÆÀ; ÌÀÍÞÉËÉ; ÚÏ×ÀØÝÄÁÀ; ÓÀÛÖÀËÄÁÀ; by the way ÓáÅÀÈÀ ÛÏÒÉÓ; way out
ÂÀÌÏÓÀÅÀËÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÃÀÍ
wayfarer ÌÂÆÀÅÒÉ
wayside ÂÆÉÓÐÉÒÀ
wayward ÈÀÅØÄÉ×À, ÈÅÉÈÒãÖËÉ; ÝÅÀËÄÁÀÃÉ, ÌÉÆÄÆÉÀÍÉ
we ÜÅÄÍ
weak ÓÖÓÔÉ; ÂÀÌáÃÀÒÉ
weaken ÃÀÓÖÓÔÄÁÀ, ÌÏÃÖÍÄÁÀ
weakling ÓÖÓÔÉ ÀÒÓÄÁÀ
weakness ÓÉÓÖÓÔÄ
wealth ÓÉÌÃÉÃÒÄ, ØÏÍÄÁÀ
wealthy ÌÃÉÃÀÒÉ, ÛÄÞËÄÁÖËÉ
weapon ÉÀÒÀÙÉ
wear (wore, worn) áÌÀÒÄÁÀ, ÔÀÒÄÁÀ, ÂÀÝÅÄÈÀ
weariness ÃÀØÀÍÝÖËÏÁÀ, ÃÀÙËÉËÏÁÀ; ÌÏßÚÄÍÉËÏÁÀ
wearisome ÃÀÌØÀÍÝÅÄËÉ, ÌÏÌÙÀËÀÅÉ; ÌÏÓÀßÚÄÍÉ
weary ÃÀØÀÍÝÖËÉ, ÌÏØÀÍÝÖËÉ
weather ÀÌÉÍÃÉ, ÃÀÒÉ
weather-beaten ÂÀÌÏÁÒÞÌÄÃÉËÉ, ÌÔÊÉÝÄ; ØÀÒÉÈ ÂÀ×ÖàÄÁÖËÉ
weathercock ×ËÖÂÄÒÉ; ÌÄÒÚÄÅÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ
weave (wove, woven) ØÓÏÅÀ, ßÍÅÀ
weaver ×ÄÉØÀÒÉ
web ØÓÄËÉ; ØÓÏÅÉËÉ
wedding ØÏÒßÉËÉ
wedge ÓÏËÉ; ÓÏËÉÓ ÜÀÓÏÁÀ
Wednesday ÏÈáÛÀÁÀÈÉ
weed ÓÀÒÄÅÄËÀ ÁÀËÀáÉ
week ÊÅÉÒÀ
weekly ÚÏÅÄËÊÅÉÒÄÖËÉ
weep ÔÉÒÉËÉ, ÃÀÔÉÒÄÁÀ
weigh ÀßÏÍÀ
weight ßÏÍÀ; ÓÀßÏÍÉ
weighty ÌÞÉÌÄ
welcome ÊÄÈÉËÉ ÉÚÏÓ ÈØÅÄÍÉ ÌÏÁÒÞÀÍÄÁÀ; ÓÀÓÖÒÅÄËÉ
welfare ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÀ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ
well ßÚÀÒÏ; àÀ; ÊÀÒÂÀÃ; äÏ, äÏÃÀ; ÊÀÒÂÉ, ãÀÍÌÒÈÄËÉ
well-being ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÀ, ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÀ
well-bred ÆÒÃÉËÏÁÉÀÍÉ, ÆÒÃÉËÉ, ßÌÉÍÃÀ ÓÉÓáËÉÓ
well-grounded ÃÀÓÀÁÖÈÄÁÖËÉ, ÊÀÒÂÀÃ ÌÏÌÆÀÃÄÁÖËÉ
well-timed ÈÀÅÉÓ ÃÒÏÖËÉ
well-to-do ÛÄÞËÄÁÖËÉ
well-turned ÌÀÒãÅÄ
welter ×ÀÒÈáÀËÉ, ÂÏÒÀÏÁÀ; ÍÄÒÅÉÖËÏÁÀ
wench ØÀËÉÛÅÉËÉ, ÂÀÓÀÈáÏÅÀÒÉ ØÀËÉ
west ÃÀÓÀÅËÄÈÉ
western ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓ
westward ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓÀÊÄÍ
wet ÓÅÄËÉ, ÍÄÓÔÉÀÍÉ; ÃÀÓÅÄËÄÁÀ
whale ÅÄÛÀÐÉ
whaler ÅÄÛÀÐÆÄ ÓÀÍÀÃÉÒÏ ÂÄÌÉ
wharf ÍÀÅÌÉÓÀÃÂÏÌÉ; ÍÀÅÓÀÁÄËÉ; ÓÀÍÀÃÉÒÏ
what ÒÏÌÄËÉ, ÒÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ; ÒÏÂÏÒÉ
whatever ÒÀÝ ÊÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÊÉ
wheat áÏÒÁÀËÉ
wheedle ÌÉËÀØÖÝÄÁÀ, ÂÖËÉÓ ÌÏÂÄÁÀ
wheel ÁÏÒÁÀËÉ, ÅÄËÏÓÉÐÄÃÉ
wheelbarrow ÖÒÉÊÀ, ÌÀÆÉÃÉ
whelp ËÄÊÅÉ
when ÒÏÃÄÓÀÝ, ÒÏÝÀ; ÌÀÛÉÍ ÒÏÃÄÓÀÝ
whence ÓÀÉÃÀÍÀÝ, ÓÀÉÃÀÍ
whenever ÒÏÃÄÓÀÝ ÀÒ, ÒÏÝÀ ÀÒ
where ÓÀÃ, ÓÀÉÈÊÄÍ
whereabouts ÃÀÀáËÏÄÁÉÈÉ ÀÃÂÉËÓÀÌÚÏ×ÄËÉ
whereas ÌÀÛÉÍ ÒÏÃÄÓÀÝ
whereby ÒÉÓ ÀáËÏÓ? ÒÏÂÏÒ? ÓÀÉÃÀÍ?
whereupon ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ, ÛÄÌÃÄÂ
wherever ÓÀÃÀÝ ÀÒ, ÓÀÉÈÊÄÍÀÝ ÀÒ
whether ÈÖ ÀÓÄ ÈÖ ÉÓÄ
which ÒÏÌÄËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ, ÒÏÌÄËÓÀÝ
whiff ÌÏÁÄÒÅÀ, ÃÀÁÄÒÅÀ
while ÉÌ ÃÒÏÓ ÒÏÃÄÓÀÝ, ÌÀÛÉÍ ÒÏÃÄÓÀÝ
whim ÊÀÐÒÉÆÉ, ÑÉÍÉ
whimper ßÖßÖÍÉ
whip ÌÀÈÒÀáÉ; ÂÀÌÀÈÒÀáÄÁÀ
whisky ÅÉÓÊÉ
whisper ÜÖÒÜÖËÉ
whistle ÓÔÅÄÍÀ; ÓÀÓÔÅÄÍÉ
white ÈÄÈÒÉ, ÝÉËÀ White House “ÈÄÈÒÉ ÓÀáËÉ’ (ÀÛÛ-Ó ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÒÄÆÉÃÄÍÝÉÀ)
whiteguard ÈÄÈÒÂÅÀÒÃÉÄËÉ
whiten ÂÀÈÄÈÒÄÁÀ
whitewash ÈÄÈÒÄÁÀ, ÈÄÈÒÀÃ ÙÄÁÅÀ ÊÉÒÉÔ ÀÍ ÝÀÒÝÉÓ áÓÍÀÒÉÈ
whiz ÓÔÅÄÍÀ
who ÅÉÍ, ÒÏÌÄËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ
whoever ÅÉÓÀÝ ÀÒ ÖÍÃÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒ ÖÍÃÀ
whole ÌÔÄËÉ, ÌÈËÉÀÍÉ; ÖÅÍÄÁÄËÉ
wholesale ÁÉÈÖÌÀÃ ÅÀàÒÏÁÀ
wholesome ÓÀÌÊÖÒÍÀËÏ, ÓÀÓÒÂÄÁËÏ
wholly ÓÀÅÓÄÁÉÈ, ÌÈËÉÀÍÀÃ
whom ÒÏÌÄËÉÝ, ÅÉÍÝ
whortleberry ÌÏÝÅÉ
whose ÅÉÓÉ, ÒÏÌËÉÓ
why ÒÀÔÏÌ, ÒÉÓÈÅÉÓ
wick ÐÀÔÒÖØÉ
wicked ÀÅÉ, ÁÏÒÏÔÉ
wicker ÔÉÒÉ×ÉÓ ßÍÄËÉ; ÃÀßÍÖËÉ
wide ×ÀÒÈÏ, ÂÀÍÉÄÒÉ
wide-awake ×áÉÆÄËÉ
widen ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ
widow ØÅÒÉÅÉ ØÀËÉ
widowed ÃÀØÅÒÉÅÄÁÖËÉ
widower ØÅÒÉÅÉ ÊÀÝÉ
width ÓÉÂÀÍÄ, ÂÀÍÉ
wife ÝÏËÉ
wig ÐÀÒÉÊÉ
wild ÂÀÒÄÖËÉ
wilderness ÖÃÀÁÍÏ
wilful ÈÀÅØÄÉ×À, ãÉÖÔÉ, ÈÅÉÈÒãÖËÉ; ßÉÍÀÓßÀÒ ÂÀÍÆÒÀáÖËÉ
will (would, would) ÍÄÁÉÓÚÏ×À, ÀÍÃÄÒÞÉ, ÓÖÒÅÉËÉ; ÍÄÁÉÓÚÏ×ÉÓ ÂÀÌÏáÀÔÅÀ; ÉáÌÀÒÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ
ÌÄÛÅÄËÉ ÆÌÍÀ ÌÚÏ×ÀÃÉ ÃÒÏÉÓ ÌÉÓÀÙÄÁÀÃ
willing ÌÏÓÖÒÍÄ
willingly ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉÈ
willow ÔÉÒÉ×É
willowy ÌÏØÍÉËÉ; ÙÖÍÅÀÃÉ
win (won, won) ÌÏÂÄÁÀ, ÂÀÌÀÒãÅÄÁÀ
wince ÛÄÊÒÈÏÌÀ, ÛÄÈÒÈÏËÄÁÀ
wind (wound, wound) ØÀÒÉ; ÓÀÀÈÉÓ ÌÏÌÀÒÈÅÀ
windmill ØÀÒÉÓ ßÉÓØÅÉËÉ
window ×ÀÍãÀÒÀ
window-pane ×ÀÍãÒÉÓ ÌÉÍÀ
wine ÙÅÉÍÏ
winecup ×ÉÀËÀ, ÈÀÓÉ
winepress ÓÀßÍÀáÄËÉ
wineskin ÔÉÊàÏÒÀ
wing ×ÒÈÀ; ×ËÀÍÂÉ; ÂÅÄÒÃÉ
wink ÈÅÀËÉÓ ÜÀÊÅÒÀ
winner ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÉ, ÌÞËÄÅÄËÉ, ÌÏÌÂÄÁÉ
winning ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ, ÓÀÍÃÏÌÉÀÍÉ
winnow ÌÀÒÝÅËÄÖËÉÓ ÂÀÍÉÀÅÄÁÀ
winter ÆÀÌÈÀÒÉ; ÆÀÌÈÒÉÓ
wintry ÆÀÌÈÒÉÓ (ÝÉÅÉ)
wipe ÂÀßÌÄÍÃÀ, ÂÀÛËÀ
wire ÌÀÅÔÖËÉ; ÃÄÐÄÛÀ, ÔÄËÄÂÒÀÌÀ; ÃÄÐÄÛÉÓ ÂÀÂÆÀÅÍÀ
wireless ÒÀÃÉÏ
Wisconsin ÅÉÓÊÏÍÓÉÍÉ (ÛÔÀÔÉ)
wisdom ÓÉÁÒÞÍÄ
wise ÁÒÞÄÍÉ, ÌÝÏÃÍÄ
wish ÓÖÒÅÉËÉ, ÍÃÏÌÀ
wistful ÜÀ×ÉØÒÄÁÖËÉ, ÃÀ×ÉØÒÄÁÖËÉ
wit àÊÖÀ, ÂÏÍÄÁÀÌÀáÅÉËÏÁÀ, ÌÀáÅÉËÂÏÍÉÄÒÄÁÀ
witch ãÀÃÏÓÀÍÉ, ÊÖÃÉÀÍÉ
witchcraft ÌÏãÀÃÏÄÁÀ
with -ÈÀÍ, -ÉÈ, -È, ÄÒÈÀÃ
withdraw
(withdrew withdrawn) ÖÊÀÍ ÂÀßÄÅÀ, ÖÊÀÍ ÃÀáÄÅÀ
wither àÊÍÏÁÀ, áÌÏÁÀ
withhold
(withheld, withheld) ÃÀÊÀÅÄÁÀ, ÛÄÊÀÅÄÁÀ, ÃÀàÄÒÀ
within ÅÀÃÀÛÉ, ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ; -ÛÉ
without -Ö, ÂÀÒÄÛÄ
withstand
(withstood, withstood) ÛÄÁÒÞÏËÄÁÀ, ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÉÓ ÂÀßÄÅÀ
witness ÌÏßÀÌÄ, ÌÍÀáÅÄËÉ
witticism áÖÌÒÏÁÀ, ÄÍÀÌÀáÅÉËÏÁÀ
witty ÂÏÍÄÁÀÌÀáÅÉËÉ, ÌÀáÅÉËÂÏÍÉÄÒÉ
wizard ãÀÃÏÓÀÍÉ, ÂÒÞÍÄÖËÉ
wizen(ed) ÃÀÍÀÏàÄÁÖËÉ
wobble ÒáÄÅÀ, ØÀÍÀÏÁÀ
woe ÌßÖáÀÒÄÁÀ, ÃÀÒÃÉ
wolf ÌÂÄËÉ
woman ØÀËÉ
womanly ØÀËÖÒÉ
wonder ÂÀÏÝÄÁÀ; ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ; ÓÀÓßÀÖËÉ, ÓÀÊÅÉÒÅÄËÄÁÀ; ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ; ÃÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÀ
wonderful ÓÀÊÅÉÒÅÄËÉ; ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ, ÜÉÍÄÁÖËÉ
wood ÔÚÄ; ÛÄÛÀ
woodcock ÔÚÉÓ ØÀÈÀÌÉ
wood-cutter ÛÄÛÉÓ ÌÐÏÁÄËÉ, ÛÄÛÉÓ ÌàÒÄËÉ
wooden áÉÓ
woodpecker ÊÏÃÀËÀ
wood-pulp ÌÄÒØÀÍÉ
woodwork áÉÓ ÍÀÊÄÈÏÁÀÍÉ
woody ÔÚÉÀÍÉ
wool ÌÀÔÚËÉ
woollen ÛÀËÉÓ; ÛÀËÄÖËÉ
word ÓÉÔÚÅÀ; ÝÍÏÁÀ
work ÓÀÌÖÛÀÏ; ßÀÒÌÏÄÁÀ; ÓÀØÌÄ; ÌÖÛÀÏÁÀ
worker ÌÖÛÀ
workman ÌÖÛÀÊÉ
workmanship ÏÓÔÀÔÏÁÀ, áÄËÏÓÍÏÁÀ; ÂÀÌÏÚÅÀÍÀ, ÌÏÐÉÒÊÄÈÄÁÀ
workshop ÓÀáÄËÏÓÍÏ
workwoman ÌÖÛÀ-ØÀËÉ
worid ÌÓÏ×ËÉÏ, ØÅÄÚÀÍÀ
woridly ÓÀÄÒÔÏ, ÓÀÄÒÉÓÊÀÝÏ
woridwide ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ
worm àÉÀ
worry ÛÄßÖáÄÁÖËÉ, ßÖáÉËÉ
worse ÖÀÒÄÓÉ
worsen ÂÀÖÀÒÄÓÄÁÀ
worship ÂÀÙÌÄÒÔÄÁÀ, ÈÀÚÅÀÍÉÓÝÄÌÀ Your worship ÌÏßÚÀËÄÏ áÄËÌßÉ×ÄÅ, ÈØÅÄÍÏ
ÌÏßÚÀËÄÁÀÅ
worst ÖÝÖÃÄÓÉ
worsted ÛÀËÉÓ
worth ÙÉÒÓÉ
worthless ÖÙÉÒÓÉ
worthy ÙÉÒÓÄÖËÉ, ÓÀÐÀÔÉÏ
woul-be ÅÉÈÏÌÉÈÉ, ÅÉÈÏÌÖÒÉ
wound àÒÉËÏÁÀ; ÃÀàÒÀ, àÒÉËÏÁÉÓ ÌÉÚÄÍÄÁÀ
wounded ÃÀàÒÉËÉ
wrangle ßÀÜáÖÁÄÁÀ, ÊÉÍÊËÀÏÁÀ
wrap ÛÀËÉ, ÐËÄÃÉ; ÛÄáÅÄÅÀ, ÛÄ×ÖÈÅÀ
wrath ßÚÒÏÌÀ, ÂÖËÉÓ ßÚÒÏÌÀ
wreath ÂÅÉÒÂÅÉÍÉ
wreathe ÊÅÀÌËÉÓ ÀÌÏÓÅËÀ
wreck ÀÅÀÒÉÀ; ÍÀÍÂÒÄÅÉ
wrench ÊÁÉËÉÓ ÀÌÏÙÄÁÀ; ÙÒÞÏÁÀ, ÀÌÏÂÃÄÁÀ
wrestle ÁÒÞÏËÀ
wretch ÖÁÄÃÖÒÉ; ÀÒÀÌÆÀÃÀ
wriggle ÊËÀÍÊÅÀ
wring (wrung, wrung) ÂÀßÖÒÅÀ; ÂÀÌÏÞÀËÅÀ
wrinkle ÍÀÏàÉ, ÍÀÊÄÝÉ; ÃÀÍÀÏàÄÁÀ
wrist ÌÀãÀ (ÀÍÀÔ.)
write (wrote, written) ßÄÒÀ
writer ÌßÄÒÀËÉ
writhe ÔÊÉÅÉËÉÓÂÀÍ ÊÒÖÍÜáÅÀ
wrong ÌÝÃÀÒÉ, ÛÄÌÝÃÀÒÉ; ÖÓÀÌÀÒÔËÏ; ÖÓÀÌÀÒÔËÏÁÀ
wrongful ÖÊÀÍÏÍÏ, ÖÓÀÌÀÒÈËÏ
wry ÌÒÖÃÉ, ÖÓßÏÒÏ
Wyoming ÅÀÉÏÌÉÍÂÉ (ÛÔÀÔÉ)
X
Xmas=Christmas ÛÏÁÀ
X-rays ÒÄÍÔÂÄÍÉÓ ÓáÉÅÄÁÉ
xylonite ÝÄËÖËÏÉÃÉ
Y
Yacht ÏÒÜáÏÌÄËÉ
Yankee ÀÌÄÒÉÊÄËÉ (ÛÄÒØÌÄÖËÉ ÓÀáÄËÉ)
Yard 1.ÄÆÏ; 2.ÉÀÒÃÉ (ÖÃÒÉÓ 91 ÓÀÍÔÉÌÄÔÒÓ)
Yawn ÌÔØÍÀÒÄÁÀ
year ßÄËÉ; year by year ßËÉÃÀÍ ßËÀÌÃÄ, ÚÏÅÄË ßÄËÓ
year-book ÚÏÅÄËßËÉÖÒÉ ÊÒÄÁÖËÉ
yearling ÄÒÈÉ ßËÉÓ
yearly ÚÏÅÄËßËÉÖÒÉ
yearn ÍÀÙÅËÏÁÀ, ßÖáÉËÉ, ÃÀÒÃÉ
yeast ÓÀ×ÖÀÒÉ
yell ÂÀÌÂÌÉÒÀÅÉ ÚÅÉÒÉËÉ; ÂÏÃÄÁÀ, ÌÏÈØÌÀ
yellow 1.ÚÅÉÈÄËÉ 2.ÁÖËÅÀÒÖËÉ ÌÄØÒÈÀÌÄ ÐÒÄÓÀ
yellowish ÌÏÚÅÉÈÀËÏ
yelp ßÊÀÅßÊÀÅÉ, ßÊÌÖÔÖÍÉ, ßÊÌÖÉËÉ ÞÀÙËÉÓ
yeoman ÉÏÌÄÍÉ (ÉÓÔÏÒÉÖËÉ)
yeomanry ÌÏáÀËÉÓÄÈÀ ÝáÄÍÏÓÀÍÈÀ ãÀÒÉ ÉÍÂËÉÓÛÉ
yes ÃÉÀá, äÏ, ÊÉ
yesterday ÂÖÛÉÍ
yet ÊÉÃÄÅ, ãÄÒ ÊÉÃÄÅ, ÊÉÃÄÅ ÀÒ; ÌÀÉÍÝ, ÌÀÂÒÀÌ, ÌÀÉÍÝ áÏÌ
yield ÌÏÓÀÅÀËÉ; ÌÏÓÀÅËÉÓ ÌÏÝÄÌÀ; 2.ÃÀÈÌÏÁÀ
yoke ÖÙÄËÉ, ÌÏÍÏÁÀ
yolk ÊÅÄÒÝáÉÓ ÂÖËÉ
yonder ÀÉ ÉØ; ÀÉ ÉÓ
you ÈØÅÄÍ, ÛÄÍ
young ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ
younger àÀÁÖÊÉ, ÚÒÌÀ, ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ
your ÈØÅÄÍÉ, ÛÄÍÉ yours ÈØÅÄÍÉ, ÛÄÍÉ; yourself ÈÉÈÏÍ ÉáÌÀÒÄÁÀ ÖÊÖØÝÄÅÉÈ
ÆÌÍÄÁÈÀÍ
youth ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀ; àÀÁÖÊÉ, ÚÒÌÀ,
youthful àÀÁÖÊÖÒÉ, ÀáÀËÂÀÆÒÃÖËÉ
Z
Zeal ÓÉÁÄãÉÈÄ, ÂÖËÌÏÃÂÉÍÄÏÁÀ
Zealot ×ÀÍÀÔÉÊÏÓÉ
Zealous ÁÄãÉÈÉ, ÂÖËÌÏÃÂÉÍÄ
Zero ÍÖËÉ
Zest ÉÍÔÄÒÄÓÉ
Zinc ÈÖÈÉÀ, ÈÖÈÉÉÓ
Zip ÆÖÆÖÍÉ
zone ÆÏÍÀ, ÆÏËÉ; torrid zone ÔÒÏÐÉÊÖËÉ ÆÏÍÀ; frigid zone ÐÏËÀÒÖËÉ ÆÏÍÀ
Zoo ÆÏÏÐÀÒÊÉ
zoological ÆÏÏËÏÂÉÖÒÉ
zoology ÆÏÏËÏÂÉÀ

You may also like

The Orbeliani Baths
Architecture

Islamic Architecture in Tbilisi

The Georgian capital of Tbilisi sprawls along the banks of the Kura (called Mtkvari in Georgia) as it winds its

islamic furniture and history
Architecture

Islamic Furniture

Have you ever taken a good look at your own furniture and wondered about its origins? It’s safe to say

narikala fortress
Architecture

Tbilisi Architecture 2020

Georgia is a fascinating cultural place. This can be said about the capital of the country – Tbilisi. Once part

Get the latest

Keep up to date with the latest Georgian news.

Hot news

Opportunity to learn

Learn about the perhaps forgotten world of Georgia!

Most popular